30 Ekim 2015 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29517

Danıştay Onuncu Daire Başkanlığından:

Esas No:2012/2167

Kaar No: 2015/2583

Kanun Yararına Temyiz Eden: Danıştay Başsavcılığı

Davacı: ………….

Davalı: Çukurova Vergi Dairesi Müdürlüğü – ADANA

İstemin Özeti: Davacı tarafından, vadesinde ödemediği yüksek öğrenim kredi borcunun tahsili amacıyla adına düzenlenen 11.06.2010 tarih ve … sayılı ödeme emrinin iptali istemiyle açılan dava sonucunda; davanın reddine ilişkin Adana 1. İdare Mahkemesi Hakimliği’nin…

Daniştay-10-daire-e-2012-2167-sayılı-kararı-eki