I- YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİĞİN KONUSU

3568 Sayılı Yasanın 2nci maddesi ile Yeminli Mali Müşavirlerin yapabileceği işler şöyle sıralanmıştır:
– Muhasebe sistemleri kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların
uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak,
-Yukarıda yazılı konularda belgelerine dayanılarak inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve
beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim,
bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak,
– Bu işlerin yanı sıra Kanunun 12nci maddesine göre çıkartılacak yönetmelik çerçevesinde tasdik işlerini
yapmak.

3568 SAYILI KANUN MADDE-12
Yeminli malî müşavirler gerçek ve tüzelkişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin malî
tablolarının ve beyannamelerinin mevzuat hükümleri, muhasebe prensipleri ile muhasebe standartlarına
uygunluğunu ve hesapların denetim standartlarına göre incelediğini tasdik ederler.

Yeminli malî müşavirlerin tasdik edecekleri belgeler, tasdik konuları ile tasdike ilişkin usul ve esaslar;
gerçek ve tüzelkişilerin mükellefiyet şekilleri, iş kolları ve ciroları, döviz kazandırıcı işlemleri, ithalat ve
ihracatları, yatırımın miktarları ve nevileri ile belgelerin ibraz edileceği merciler esas alınmak suretiyle
Maliye Bakanlığınca çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir.

Yeminli malî müşavirler yaptıkları tasdikin doğruluğundan sorumludurlar. Yaptıkları tasdikin doğru
olmaması halinde, tasdikin kapsamı ile sınırlı olmak üzere, ziyaa uğratılan vergilerden ve kesilecek
cezalardan mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar. Yeminli malî müşavirler
yaptıkları tasdikin kapsamını düzenleyecekleri raporda açıkça belirtirler.

* 02/01/1990 Tarih ve 20390 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yeminli mali Müşavirlerin Tasdik
Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları, Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”
Yönetmeliğin 7nci maddesi ile yeminli mali müşavirlerce vergi mevzuatı yönünden tasdik yapabilecek
konu ve belgeler sıralanmıştır.

Tasdik işlemi yapılırken aranacak asgari bilgi, şekil şartları ile tasdike ilişkin diğer usul ve esaslar
bakanlıkça çıkartılacak tebliğlerle belirlenir.
Yönetmelikte belirtilen konuların ve belgelerin tasdikine ilişkin olarak Bakanlıkça Tebliğ
çıkartılmadıkça yeminli mali müşavirler bu konu ve belgelerle ilgili olarak tasdik işlemi yapamazlar.
03/01/1990 Tarih ve 20391 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in,19/d maddesinde “ilgili mevzuat ile Maliye
Bakanlığı ve Resmi Mercilerce verilecek görevleri yapmaktır.”
ibaresiyle diğer resmi kurumlarca verilecek işlerin Yeminli Mali Müşavirlerce yapılmasına imkan
tanınmıştır.

II- KURUMSAL GÖREVLERİN TARİHSEL AKIŞI
1- T.C. MALİYE BAKANLIĞI
2- TÜRKİYE KALKINMA BANKASI
3- T.C. EMEKLİ SANDIĞI
4- T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
5- RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU
6- BANKALAR
7- TARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI
8- YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMU
9- SERMAYE PİYASASI KURULU
10-İŞSİZLİK SİGORTA FONU
11- DEVLET MALZEME OFİSİ
12- T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAK.
13- ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ
14- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (ESKİ SSK)
15- TÜBİTAK
16- T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
17- TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU
18- SANAYİ ODALARI
19-DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI
20-HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

II.1 – T.C. MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE
VERİLEN İŞLER:

* 18/02/1990 – 20437 R.G. (1 SERİ NO’LU SM, SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ)
02/01/1990 Tarihli R.G.’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmeliğin 7-C/b maddesi ile “ İHRACAT
TESLİMLERİ VE İHRAÇ KAYDIYLA YAPILAN TESLİMLERDEN DOĞAN KDV İADE VE
MAHSUP İŞLEMLERİ” tasdik kapsamına alınmıştır.

Katma Değer Vergisi Kanununa göre yapılacak iade ve mahsupların Yeminli Mali Müşavirlerce
tasdiklerine ilişkin usul ve esaslar bu Tebliğ ile belirlenmiştir.

* 22/02/1990 – 20441 R.G. (2 SERİ NO’LU SM,SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ)
Aynı Yönetmeliğin 7-G/c maddesi ile “YENİDEN DEĞERLEME” işlemleri tasdik kapsamına
alınmıştır.

Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerinin V.U.K.’nun mük.298nci maddesi
uyarınca yaptıkları “YENİDEN DEĞERLEME” işlemlerinin yeminli mali müşavirlerce tasdikine ilişkin
usul ve esaslar bu tebliğde belirlenmiştir.
(Enflasyon düzeltmesi uygulaması ile yeniden değerleme işlemleri son bulmuştur.)

* 12/05/1990 – 20516 R.G. (3 SERİ NO’LU SM,SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ)
Anılan yönetmeliğin7-G/f maddesi ile Vakıflara ve Tesislere “MUAFİYET” tanınması ile ilgili işlemler
yeminli mali müşavirlerin tasdik kapsamına alınmıştır.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 7/15nci maddesi uyarınca, vakıfların ve bilimsel araştırma ve geliştirme
faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşların vergiden muaf tutulması için aranan şartları taşıdıklarının
yeminli mali müşavirlere tasdikine ilişkin usul ve esaslar bu Tebliğ ile belirlenmiştir.

* 17/03/1992 – 21174 R.G. (5 SERİ NO’LU SM,SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ)
Aynı yönetmelik hükümleri uyarınca, Kurumlar Vergisi Kanunun 8nci maddesi ve Geçici 18nci
maddesinde yer alan vergi dışı tutulan işlemler ile ilgili GVK’nun mük.39ncu maddesine göre kurum
kazancından indirilen gelirlere ilişkin işlemler yeminli mali müşavirlerin tasdik edeceği konular
kapsamına alınmış ve tasdike ilişkin usul ve esaslar bu Tebliğ ile belirlenmiştir.

* 21/10/1992 – 21382 R.G. (6 SERİ NO’LU SM,SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ)
Aynı yönetmeliğin 7-C/b maddesi ile 3568 sayılı Kanun hükümlerinin verdiği yetkiye dayanılarak;
Katma Değer Vergisi Kanunun 14ncü maddesinde yer alan ”TAŞIMACILIK HİZMETLERİNDEN
DOĞAN KDV İADE VE MAHSUP İŞLEMLERİ” yeminli mali müşavirlerin tasdik kapsamına
alınarak, bu tasdike ilişkin usul ve şartlar bu tebliğ ile belirlenmiştir.

* 30/01/1993 – 21481 R.G. (7 SERİ NO’LU SM,SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ)
02/01/1990 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik hükümleri uyarınca gelir ve kurumlar
vergisi mükelleflerinin “YATIRIM İNDİRİMİ” ile ilgili işlemler yeminli mali müşavirlerin tasdik
edeceği konular kapsamına alınmış olup, tasdike ilişkin usul ve esaslar bu Tebliğ ile belirlenmiştir.

* 15/04/1993 – 21553 R.G. (8 SERİ NO’LU SM,SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ)
Anılan Yönetmeliğin 7-C/b maddesine istinaden, KDV Kanunu’nun 13ncü maddesinde belirtilen
“ARAÇLARA İLİŞKİN İSTİSNA” işlemlerinden doğan iade ve/veya mahsupların yeminli mali
müşavirlerce tasdiklerine ilişkin usul ve esaslar be Tebliğ ile belirlenmiştir.

* 29/07/1993 – 21692 R.G. (9 SERİ NO’LU SM,SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ)
Anılan Yönetmeliğin 7-C/b maddesine istinaden,KDV Kanunu’nun 29/2nci maddesi uyarınca “TEMEL
GIDA MADDELERİ” ile ilgili olup, indirilemeyen Katma Değer Vergisi nedeniyle doğan iade ve/veya
mahsupların yeminli mali müşavirlerce tasdiklerine ilişkin usul ve esaslar bu Tebliğ ile belirlenmiştir.

* 16/12/1993 – 21790 R.G. (11 SERİ NO’LU SM,SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ)
Bu Tebliğ’in 4ncü bölümünde “TASDİK KONULARI” kodları belirlenmiş ve bundan sonra yapılacak
sözleşmelerde bu kodların kullanılacağı belirtilmiştir.

01- İhracatta KDV İadesi
02- Yeniden Değerleme
03- Değer Artış Fonunun Sermayeye Ekl.
04- Vakıf Muafiyeti
05- Kurumlar Vergisi İstisnası
06- Uluslar arası Taşımacılık KDV İadesi
07- Yatırım İndirimi
08- Araçlara İlişkin KDV İadesi
09- Temel Gıda Maddelerinde KDV İadesi

* 26/05/1994 – 21941 R.G. (12 SERİ NO’LU SM,SMMM VE YMM KANUNU GENEL
TEBLİĞİ)

07/05/1994 Tarih ve 21927 Sayılı R.G.’de yayımlanan “Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdası ile
Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” un 7nci maddesi gereği, bilanço
esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine, belli büyüklükleri aşmış olmaları
kaydıyla net aktif veya gayrisafi hasılat tutarlarının doğru hesaplandığı hususunda SMMM veya
YMM’ye “Özel Amaçlı Rapor” düzenleme zorunluluğu getirilmiştir.
(Bir yıla ait bir uygulama olduğundan yürürlüğü sona ermiştir.)

* 23/02/1995 – 22211 R.G. (14 SERİ NO’LU SM,SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ)
Anılan Yönetmeliğin 7-A/a maddesine istinaden “YILLIK GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ
BEYANNAMELERİ VE BUNLARA EKLİ MALİ TABLOLAR VE BİLDİRİMLERİN” yeminli mali
müşavirlerce tasdikine ilişkin usul ve esaslar bu Tebliğ ile belirlenmiştir.
Aktif toplamları veya net satış hasılatı yönünden belli rakamları aşan gelir ve kurumlar vergisi
mükellefleri tam tasdik kapsamına alınmıştır.

(30/07/1995-22359 R.G.’de yayımlanan 18 seri no’lu Tebliğ ile tam tasdik uygulaması yeniden
düzenlenerek 14 seri no’lu tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.)

* 28/02/1995 – 22216 R.G. (15 SERİ NO’LU SM,SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ)
İlgili Yönetmeliğin 7-C/b maddesi ile KDV yönünden iade hakkı doğuran işlem ve belgeler tasdik
kapsamına alınmıştır.

Bu Tebliğ ile;“10- Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara ilişkin KDV iadesi” kodlamasıyla konu yeminli
mali müşavirlerin düzenleyebilecekleri raporlar içinde yer almıştır.

* 08/11/1995 – 22457 R.G. (19 SERİ NO’LU SM,SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ)
Anılan Yönetmeliğin 7-C/b maddesi ile ve;

“ 11- Uluslar arası kuruluşlara ve bunların mensuplarına yapılan teslim ve hizmetlere ilişkin KDV
iadesi” koduyla konuya ait işlemler yeminli mali müşavirlerin tasdik raporuna dayanılarak
yapılabilecektir.

* 31/03/2001 – 24359 R.G. (30 SERİ NO’LU SM,SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ)
Anılan Yönetmeliğin 7-G/g bendine istinaden “4325 Sayılı Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada
Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi” ile 193 Sayılı G.V.K.’da
yapılan değişiklik ile düzenlenen istisnadan yararlanılması yeminli mali müşavir tarafından düzenlenen
tasdik raporu ibrazına bağlanmış olup, usul ve esasları bu Tebliğ ile belirlenmiştir.

* 04/11/2002 – 24926 R.G. (33 SERİ NO’LU SM,SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ)
Anılan Yönetmelik ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 8/1nci fıkrasında belirtilen
yetkilere dayanılarak, solvent türlerinin ÖTV kapsamında teslimine ilişkin tecil-terkin uygulaması ile bu
uygulama çerçevesinde indirimli teminat imkanından yararlanılması, yeminli mali müşavirler tarafından
düzenlenecek “Üretim Tasdik Raporu” ibraz edilmesi şartına bağlanmış olup, konuya ilişkin usul ve
esaslar bu Tebliğ ile belirlenmiştir.

* 22/07/2004 – 25530 R.G. (36 SERİ NO’LU SM,SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ)
İlgili Yönetmelik ve 6 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ile “ÖTV’si sıfıra indirilen akaryakıt kullanımına”
ilişkin düzenleme ile getirilen imkandan yararlanılması yeminli mali müşavirler tarafından düzenlenecek
faaliyet raporuna bağlanmış olup,usul ve esaslar bu Tebliğ ile düzenlenmiştir.
Tasdik kodu “14” olarak belirlenmiştir.

* 09/08/2005 – 25901 R.G. (38 SERİ NO’LU SM,SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ)
İlgili Yönetmelik ve ÖTV 8 Seri No.lu Genel Tebliği ile “Üreticiler Tarafından Yerli Tarım
Ürünlerinden İmal Edilerek Teslim Edilen Biyoetanole, Harmanlayıcıların ise Satın Aldıkları
Biyoetanolü Benzinle Harmanlanmasına ve Elde Edilen Karışımın Teslim Edilmesinden” yararlanmaları
yeminli mali müşavir raporuna bağlanmıştır.
“15-YMM Biyoetanol Üretim Tasdik Raporu”
“16-YMM Harmanlayıcılara Ait Biyoetanollü
Benzin Faaliyet Tasdik Raporu”

* 30/09/2006 – 26305 R.G. (39 SERİ NO’LU SM,SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ)
213 Sayılı V.U.K.,3568 Sayılı Kanun ve 1 No. lu Yönetmelik ile 4325 Sayılı Olağanüstü Hal ve
Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi ile ilgili 193
Sayılı GVK’da değişiklik ile “Gelir ve Kurumlar Vergisi İndiriminden Yararlanılması” nın yeminli
mali müşavirler tarafından düzenlenen tasdik raporu ibrazına bağlanmış olup, usul ve esasları bu Tebliğ
ile belirlenmiştir.

* 22/12/2006 – 26384 R.G. (40 SERİ NO’LU SM,SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ)
“İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Teslimlerinde ÖTV İstisnası” na ilişkin Faaliyet Tasdik
Raporları’nın yeminli mali müşavirlerce düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar bu tebliğ ile
belirlenmiştir.
Tasdik konusu başlık “18” olarak kodlanacaktır.

MALİYE BAKANLIĞI YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER İŞLEM KODLARI
01- İhracatta KDV İadesi
02- Yeniden Değerleme
03- Değer Artış Fonunun Sermayeye Ekl.
04- Vakıf Muafiyeti
05- Kurumlar Vergisi İstisnası
06- Uluslar arası Taşımacılık KDV İadesi
07- Yatırım İndirimi
08- Araçlara İlişkin KDV İadesi
09- Temel Gıda Maddelerinde KDV İadesi

10- Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara ilişkin KDV iadesi
11- Uluslar arası Kuruluşlara ve bunların mensuplarına yapılan teslim ve hizmetlere ilişkin KDV iadesi
12- Tam Tasdik
14-Özel Tüketim Vergisi Sıfırlanmış Deniz Yakıtı Tespit Raporu
15- Yeminli Mali Müşavirlik Biyoetanol Üretim Tasdik Raporu
16- Yeminli Mali Müşavirlik Harmanlayıcılara Ait Biyoetanollu Benzin Faaliyet Tasdik Raporu
18- İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Teslimlerinde Ö.T.V. İstisnası Tasdik Raporu

II.2 – TÜRKİYE KALKINMA BANKASI TARAFINDAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE
VERİLEN İŞLER:

09/02/1990 Tarih ve 20428 Sayılı R.G.’de yayımlanan 1 Seri No. lu Tebliğ ile, Türkiye Kalkınma
Bankasınca Kaynak Kullanımı Destekleme Fonundan yatırım harcamaları için prim iade talebinde
bulunan firmalara yapılan ödeme için tasdik raporu istenmektedir.

II.3 – T.C. EMEKLİ SANDIĞI TARAFINDAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE VERİLEN
İŞLER:

T.C. Emekli Sandığı’nın 06.05.1992 tarih ve 945 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile, Emekli Sandığı’ na
tabi olanların tedavi olabileceği özel diyaliz merkezlerinin belirlenmesinde, bu yerlerde bulundurulması
gereken tıbbi cihaz, araç, gereçlerin demirbaş ve envanter kayıtlarında bulunduğuna dair tasdik raporu
istenmektedir.

II.4 – T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞINCA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE
VERİLEN İŞLER:

* 01/03/1994 Tarih ve 1994/1 Sayılı Tebliğ ile;
– Sermayenin Ödendiğinin Tespiti,
– Geçmiş Yıl Karlarının Sermayeye Eklenmesine Ait Tasdik Raporu,
– Olağanüstü Yedek Akçelerin Sermayeye Eklenmesine Ait Tasdik Raporu,
– Cari Yıl Karının Sermayeye Eklenmesine Ait Tasdik Raporu,
– S.P.K. Tarafından İstenen Sermaye Arttırım İşlemlerinin Tamamlandığının ve Mevcut Sermayenin
Ödendiğinin Tespiti Raporu,
– Hazine Tarafından İstenen Yabancı Sermayeli Şirketlerde Yabancı Ortak Alacağının Sermayeye
Kadedilmesinde bu Alacağın Varlığının ve Döviz Olarak Türkiye’ye Getirildiğinin Tespiti Raporu.

* 01/06/2000 Tarih ve 4572 Sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hk. Kanun ile;
Kooperatif, Birlik ve Merkez Birliği’nin yıllık mali tablo ve raporları ve gerektiğinde tüm işlem ve
varlıklarının denetimi.

* 27/06/2000 Tarih ve 24091 Sayılı R.G.’de yayımlanan Yönetmelik ile;
Yurt içi fuar düzenleyen firmaların ödenmiş sermayelerinin tespiti raporu.

* 13/06/2003 Tarih ve 25317 Sayılı R.G.’de yayımlanan Yönetmelik ile;
Kampanyalı satış, izin belgesi alınması ve yenilenmesinde bilanço tasdiki.

* 03/06/2004 Tarih ve 25481 Sayılı R.G.’ de yayımlanan İç Ticaret Genel Tebliği ile;
Nev’i değiştirmek suretiyle Limited Şirket kuruluşunda Öz Sermaye Tespit Raporu.

* 24/05/2005 Tarih ve 25795 Sayılı R.G. ‘de yayımlanan Yönetmelik ile;
KOSGEB’ in bilgisayar yazılımı ve e-ticarete yönlendirme desteğinden faydalanmak için ibrazı gereken
YMM onaylı fatura sureti.

II.5 – RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULUŞUNCA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE
VERİLEN İŞLER:
3568 Sayılı Yasanın 12nci maddesine istinaden yayımlanan Yönetmelik ile 3984 Sayılı Radyo ve
Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki Kanuna İlişkin Yönetmelik gereği Radyo ve TV
kuruluşlarının reklam gelirlerinin ve buna isabet eden Üst Kurul Paylarının doğruluğu yeminli mali
müşavir tasdikine tabi tutulmuştur.
Bu konudaki ilk tebliğ 02/01/1995 tarih ve 22159 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

II.6 – BANKALAR KANUNU GEREĞİNCE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE VERİLEN İŞLER:

* 31/05/1995- 22299 R.G. Yönetmelik ile;
Bankalardan kredi alınırken istenen Hesap Durumu Belgesi, Bilanço ve Gelir Tablosu Tasdik Raporu.
* 18/06/1999- Bankalar Kanunu 11/11 bendi gereğince, bankalarca açılacak krediler ve verecekleri
kefalet ya da teminatlar için BDDK’ ca belirlenecek limitlerin üzerinde olanlar için Hesap Durumu
Belgesi,Bilanço ve Gelir Tablosu’ nun denetlenmesi şartı getirilmiştir.
* 27/06/2001- 24445 R.G. Yönetmelik ile;
Bankalarda sermayenin %10’dan fazlasına sahip olan ortakların mal varlıklarının tasdiki.

II.7 – T.C. TARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞINCA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE
VERİLEN İŞLER:

97/1 ve 98/1 Sayılı Genelgelerin 16ncı maddesi ile;
Kimyevi gübre desteklenmesine yönelik üretim, satış ve stok miktarının tespiti raporu.

II.8 –YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINCA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE VERİLEN
İŞLER:

Vakıf Üniversitelerinin Mart ayında YÖK’e gönderecekleri son bir yıla ait giderlerinin tasdiki.

II.9 –SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE
VERİLEN İŞLER:

15/11/1998 Tarih ve 23524 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan S.P.K. Tebliği Seri:1 No: 26 ile;
İç kaynaklardan yapılacak sermaye arttırımının mevzuata uygunluğuna dair rapor.

II.10 –İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU TARAFINDAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE
VERİLEN İŞLER:

08/09/1990 Tarih ve 23810 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Kanun ile;
İşsizlik Sigortası Fonu’ nun gelir ve giderlerinin tespiti.

II.11 – DEVLET MALZEME OFİSİ TARAFINDAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE
VERİLEN İŞLER:

13/10/1999 Tarih ve 95/58-23327 Sayılı D.M.O. Genel Müdürlüğü Yazısı ile;
Devlet Malzeme Ofisi kataloğuna girecek mamul alımlarında firma mali tablolarının ve birim
maliyetlerinin tasdiki.

II.12 – T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞINCA YEMİNLİ MALİ
MÜŞAVİRLERE VERİLEN İŞLER:

* 05/12/2000- 24521 R.G.’ de yayımlanan
Tebliğ ile;
Ham petrol ve petrol ürünleri ile solvent, bazyağ ve madeni yağ ithal edecek Akaryakıt ve LPG Dağıtım
Şirketleri ile ithalatçı şirket ve kuruluşların ithalat talepleri ve bunların kullanımına ilişkin tasdik raporu.

* 07/08/2001- 24486 R.G.’ de yayımlanan
Tebliğ ile;
Üretimlerini LPG ile yapan üreticilerin zararlarının karşılanmasına ilişkin inceleme tasdik.
* 15/12/2001- 24614 R.G.’ de yayımlanan Tebliğ ile;
Dökme olarak ithal edilen solvent, bazyağ ve madeni yağlara ilişkin inceleme ve tasdik.
* 31/07/2002- 24382 R.G.’ de yayımlanan Tebliğ ile;
– Yerli üretimden temin edilen solventlere ilişkin (sanayiciler hakkında) inceleme ve tasdik.
– Tüpraş’ ın talebi üzerine solvent kullanım miktarının tespiti.

II.13 –ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNCE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE VERİLEN
İŞLER:

01/04/2002 Tarih ve 24713 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Yönetmelik ile;
Organize Sanayi Bölgelerinin hesap ve işlemlerinin incelenmesi ve tasdiki.

II.14 –SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (ESKİ SSK) TARAFINDAN YEMİNLİ MALİ
MÜŞAVİRLERE VERİLEN İŞLER:

14/07/2004 Tarih ve 25522 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Yönetmelik ile;
S.S.K. İlişiksiz Belgesi alınması için yapılan tasdik.

II.15 –TÜBİTAK TARAFINDAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE VERİLEN İŞLER:

* 13/07/2005 – 25874 R.G.’ de yayımlanan Yönetmelik ile;
TÜBİTAK tarafından Ar-Ge Projesi onaylanan firmalara yapılan yardıma ilişkin tasdik raporu.
(AGY500)
* 01/04/2009 tarihinden itibaren proje başvurusu yapacak firmalar için başvuru kriterleri
değerlendirme ve tasdik raporu. (AGY600)

II.16 –T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINCA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE
VERİLEN İŞLER:

– Hac Kotası tespit raporu,
– Seyahat Acentelerinin turizm geliri elde etme ve döviz getirme yükümlülüklerine ilişkin tespitler.

II.17 –TİCARET SİCİLİ MEMURLUKLARINCA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE
VERİLEN İŞLER:

– Şirket ortağının sermaye avansı olarak gönderdiği tutarın tespitine ilişkin rapor.
– Birleşme nedeniyle borçların teminine ilişkin Yeminli Mali Müşavirlik Raporu.
II.18 – SANAYİ ODALARINCA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE VERİLEN İŞLER:
Kapasite Raporu almak isteyen sanayi firmalarından Haddelenmiş Soğuk Sac Kullanım Raporu.

II.19 – DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINCA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE VERİLEN
İŞLER:

* 04/08/2006 – 26249 sy.Resmi Gazetede yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
(2006/15)
G.T.İ.P. Numaraları belirtilen eşyanın (birim kıymetleri az olanlar) ithalinde gözetim uygulaması usul
ve esasları belirlenmiştir.
Gözetim Belgesi düzenleme tarihinden itibaren, gözetim belgesi kapsamında ithal edilen eşyanın
tümünün stokları bitinceye kadar “YMM Gözetim Kapsamı Ürünler Faaliyet Tasdik Raporu” nun her üç
ayda bir İthalat Genel Müdürlüğü’ne iletilmesi zorunludur.
* 31/12/2008 – 27097(2.mük.) Resmi Gazetede yayımlanan Tekstil ve Konfeksiyon İthalatının Kayda
Alınmasına İlişkin Tebliğ(2009/21) gereği;02/02/2009 tarihinden itibaren yapılacak ithalat
başvurularında yılda bir kez olmak üzere “Yeminli Mali Müşavir onaylı İthalatçı Bilgi Formu”
istenmektedir.

II.20 – HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINCA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE VERİLEN İŞLER :

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından yönetilen;
– Yerel Yönetimler,
– KOBİ’ler ve
– Sivil Toplum Kuruluşları ’nın
hibe sözleşmeleri ve programının kuralları gereği, hibe almaya hak kazanan başvuru sahiplerinin
başvurularının kabulünden sonra yaptıkları harcamalarının kabulü için Yeminli Mali Müşavir tarafından
hazırlanan Denetleme Raporu’nu Birime sunmaları gerekmektedir.

Open chat
Merhaba
Nasıl yardımcı olabilirim?