Aydınlatma Metni

İnternet Sitesi Aydınlatma Metni

ADANA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

 

Güncelleme Tarihi : 04/01/2022

 

 1. AYDINLATMA METNİNİN AMACI VE KAPSAMI NEDİR?

ADANA YMMO (‘Oda’) olarak Kanun’un 10. maddesinde öngörülen sınırlar ve şartlar dahilinde kişisel verileri nasıl işlediğimize ilişkin sizi bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. Bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin güvenliği ve korunması konusuna önem veriyoruz.

Oda bu metinde belirtilen durumlarda bir “veri sorumlusudur”. Kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK” ya da “Kanun”) uygun olarak işliyor, kişisel verilerinizin korunması için uygun, ölçülü ve yeterli idari ve teknik tedbirler alıyoruz. İnternet sitemizde atıf yaptığımız veya bilgilerini paylaştığımız, üçüncü kişi ve kuruluşlara ait internet sitelerine ilişkin sorumluluk kuruluşumuza değil ilgili sitelerin işletmecilerine ve sahiplerine aittir. Kişisel verilerin işlenmesi konusunda ve kişisel verilere ilişkin temel kavramlar hakkında bilgi almak için Gizlilik Politikamızı inceleyebilirsiniz.

 

 1. VERİ SORUMLUSU OLARAK BİZ KİMİZ?

Veri sorumlusu olarak yasa ve Kurul kararlarından kaynaklanan yükümlülüklerimizi idari tedbirler ile uygun ve ölçülü seviyedeki teknik tedbirler alarak yerine getiriyoruz. Künyemiz ve kişisel verilerle ilgili bize ulaşabileceğiniz iletişim bilgilerimiz şu şekildedir:

 

Ünvan : ADANA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
Adres : Kurtuluş Mah. 13 Sok. Egemert Apt. B/Blk Kat:2 Daire:6 Seyhan/ADANA
İnternet Sitelerimiz: https://www.adanaymmo.org.tr
Telefon : 0 (322) 454 30 71 – 0 (322) 454 30 80
e-posta (KVK için):  bilgi@adanaymmo.org.tr

 

 1. KİMİN, HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİ İŞLİYORUZ?

İnternet sitesi ziyaretçilerimizin aşağıda listelenen kategorilerdeki kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini işliyoruz.

 1. KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ

Kimlik, İletişim, İşlem Güvenliği, Diğer Bilgiler

 1. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ

Özel nitelikli kişisel veri işlenmemektedir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

Kişisel verileriniz KVK Kanunundaki ilkeler doğrultusunda internet sitelerimiz ve internet servislerimiz üzerinde aşağıdaki genel ve özel amaçlarla işliyoruz.

 1. GENEL AMAÇLAR

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 1. ÖZEL AMAÇLAR

Hosting Hizmeti Almak, LOG Kayıtlarını Tutmak, İnternet Sitelerinde Yer Alan Formları Düzenlemek, İnternet Servislerini İşletmek, Tanıtım Yapmak

 

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİ HANGİ YOLLARLA İŞLİYORUZ VE KORUYORUZ?

Verilerinizi, Kanun’un 4. maddesinde sayılan ilkeler ve 5 ve 6. maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde işlemeye özen gösteriyoruz.

Kişisel verileriniz otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle Sosyal Medya, Elektronik Posta gibi elektronik ortamlarda ve fiziksel ortamlarda işlenmektedir.

Oda olarak işlediğimiz kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve veri sahiplerinin mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler uygun ve ölçülü olacak şekilde alınmaktadır. Bu çerçevede uygulama, yazılım ve bilişim sistemlerimizin standartlara uygun olmasına ve güncel tutulmasına, veri paylaşılan taraflarla veri aktarım sözleşmeleri imzalanmasına ve kişisel veriye dokunan çalışanlarımızdan aldığımız “Gizlilik Taahhütnamesi“ne uygun hareket etmeleri konularına özen göstermekteyiz.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİ KİMLERLE VE NEDEN PAYLAŞIYORUZ?

Oda olarak aşağıda sayılan amaçlarla ve Kanun’un 8. maddesine uygun olarak iş ilişkisi içinde bulunduğumuz kuruluşlarla, idari, hukuki ve teknik hizmetlerinden yararlandığımız hizmet sağlayıcısı ve çözüm ortağı niteliğindeki yurt içinde ve yurt dışında bulunan kuruluşlarla ve yasal zorunluluk hallerinde resmi kurum/kuruluşlara aktarılmaktadır.

Bir veri sorumlusu olarak veri paylaştığı kurum ve kuruluşların Kanun’dan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirdiklerinden emin olmak için mümkün olduğu ölçüde gerekli kontrolleri yapmakta, tarafların yükümlülüklerini veri aktarım sözleşmeleri, veri işleme sözleşmeleri ve taahhütnameler ile güvence altına almaktayız.

6.1 Yurt içi Paylaşımın/Erişimin Nitelik ve Kapsamı Nedir?

Kişisel verileri aşağıda belirtilen yurt içinde yerleşik veri sorumlusu ve veri işleyen statüsündeki taraflarla paylıyoruz.

 

6.2. Yurt dışı Paylaşımın/Erişimin Nitelik ve Kapsamı Nedir?

İnternet sitelerimizin işletilmesi, hizmetlerin geliştirilmesi, ofis iş ve işlemlerinin yürütülmesi ve kullanıcı ve ziyaretçilere hizmet verilmesi, memnuniyetlerinin temini, beklentilerinin karşılanması, iletişim kurulması amaçlarıyla yurt dışında yerleşik aşağıda listelenen hizmet sağlayıcılarla kişisel veri paylaşmaktadır.

 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Online Yayın Yapmak, İnternet Sitesi Çerez Kayıtlarının İşlenmesi amaçlarıyla, ABD menşeli Youtube (Google) ile
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Bilgi İşlemek, Elektronik Kanallar Üzerinden İletişim Kurmak amaçlarıyla, ABD menşeli Hotmail ile

Hizmet sağlayıcıların gizlilik politikalarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİ HANGİ HUKUKİ SEBEPLERLE İŞLİYORUZ?

Kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinde de belirtildiği şekliye öncelikle “açık rıza” şartına dayalı olarak işlenebilmektedir. Ayrıca aynı maddede geçen,

 1. “Kanunlarda açıkça öngörülme”
 2. “Sözleşmenin kurulması ya da ifası” hukuki sebebine dayalı olarak; tarafı olduğunuz sözleşme gereklerinin yerine getirilmesi,
 3. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” hukuki sebebine dayalı olarak, mahkemeler ve bilgi-belge talep eden kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerine cevap verilmesi gibi ilgili mevzuatta öngörülen yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 4. “İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”,
 5. “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” hukuki sebebine dayalı olarak, olası uyuşmazlıklarda ispat vesilesi olması, hukuki danışmanlık ve teknik destek alınabilmesi
 6. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun “meşru menfaatleri için” veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine istinaden “açık rıza aranmaksızın” işlenebilmektedir.

Kişisel verilerinizi ayrıca aşağıdaki mevzuat çerçevesinde işliyoruz:

 • 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/f (Meşru Menfaat)

 

 1. VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ NELERDİR?

Kişisel veri sahipleri olarak Kanun’un 11. maddesinde sayıldığı şekliyle;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. Kanun’un ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERLE İLGİLİ HAKLARINIZI NASIL KULLANABİLİRSİNİZ?

Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki haklarınız ve başvuru sürecine ilişkin Kişisel Veri Sahibi Başvurularısayfamızdan bilgi edinebilir ve aynı sayfada yer alan Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formunu kullanarak bize başvurabilirsiniz.

Kişisel Veri Sahibi Başvuru Prosedürü ve Formu

ADANA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

Kişisel Veri Sahibi Başvuru Prosedürü ve Formu

 

Güncelleme Tarihi: 04/01/2022

 

Kişisel Veri Sahibi Başvuru Prosedürü

GENEL AÇIKLAMALAR

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK” ya da “Kanun”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Bundan böyle “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır.) Kanun’un 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

Oda, Kanun’un 13/I. maddesi uyarınca Veri Sorumlusu olarak bu haklara ilişkin olarak yazılı başvuru veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu (”Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle yapılacak başvuruları yönetmektedir.

Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde lütfen bize bildiriniz. Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca kendinizle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenebilir,
 • Topladığımız bilgilere ilişkin ayrıntıları talep edebilir,
 • Bu bilgilerin ne amaçla toplandığını ve ne şekilde kullanıldığını, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir veya
 • Eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini, güncellenmesini veya bunların işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktıysa silinmesini aktarım yapılan üçüncü kişilere yapılacak bildirimleri de kapsayacak şekilde isteyebilirsiniz.

 

VERİ SAHİBİ BAŞVURU PROSEDÜRÜ

İşbu Form, 6698 sayılı Kanun kapsamında Veri İlgilisi olarak sahip olduğunuz haklar uyarınca, ADANA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI (Veri Sorumlusu) nezdinde kişisel verilerinize ilişkin yapacağınız başvuru konusu talebinizin yerine getirilebilmesi için hazırlanmıştır. Bu çerçevede tarafımıza “yazılı” olarak başvuruda bulunulması için;

 

 1. İşbu formu aşağıda verilen link kullanılarak indirilip, doldurmanız için ayrılan bölümlerin açık ve eksiksiz bir şekilde doldurduktan sonra çıktısının alınıp zarfın üzerine veya konuya “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılarak;
 • Başvuru sahibinin şahsen başvurusu ile,
 • Noter veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla,
 • Oda adresine ıslak imzalı olarak iletebilirsiniz.

Adres: Kurtuluş Mah. 13 Sok. Egemert Apt. B/Blk Kat:2 Daire:6 Seyhan/ADANA

 

 1. Ya da aşağıdaki yöntemlerle elektronik olarak;
 • Oda kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi kullanılarak,
 • Oda tarafından KVKK başvurusu için belirlenmiş bilgi@adanaymmo.org.tr elektronik posta adresini kullanmak suretiyle,
 • Başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla

başvurunuzu iletebilirsiniz.

Yaptığınız başvuruya, Kanun hükmü uyarınca en geç 30 gün içerisinde mümkün olan en kısa sürede cevap verilecektir. Sunduğunuz bilgi ve belgelerin eksik olması ya da anlaşılamaz olması halinde bile başvurunuzu sonuçlandırmak adına Veri Sorumlusu olarak sizlerle iletişime geçeceğimizi bilmenizi isteriz.

 

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU indirmek için tıklayınız.

Yeminli Mali Müşavir Aydınlatma Metni

ADANA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

MESLEK MENSUBU (YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR) AYDINLATMA METNİ

 

Güncelleme Tarihi : 04/01/2022

 

 1. AYDINLATMA METNİNİN AMACI VE KAPSAMI NEDİR?

ADANA YMMO (‘Oda’) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK” ya da “Kanun”) 10. maddesinde belirtilen kapsam dahilinde kişisel verileri nasıl işlediğimize ilişkin sizi bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. Bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin güvenliği ve korunması konusuna önem veriyoruz.

Oda, Kanun’da tanımlandığı şekliyle bir “Veri Sorumlusudur”. Bu bağlamda kişisel verilerinizi Kanuna uygun olarak işliyor, kişisel verilerinizin korunması için uygun, ölçülü ve yeterli idari ve teknik tedbirler alıyoruz. Kişisel verilerin işlenmesi konusunda ve kişisel verilere ilişkin temel kavramlar hakkında bilgi almak için Gizlilik Politikamızı inceleyebilirsiniz.

 

 1. VERİ SORUMLUSU OLARAK BİZ KİMİZ?

Veri sorumlusu olarak yasa ve Kurul kararlarından kaynaklanan yükümlülüklerimizi idari tedbirler ile uygun ve ölçülü seviyedeki teknik tedbirler alarak yerine getiriyoruz. Künyemiz ve kişisel verilerle ilgili bize ulaşabileceğiniz iletişim bilgilerimiz şu şekildedir:

 

Ünvan : ADANA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
Adres : Kurtuluş Mah. 13 Sok. Egemert Apt. B/Blk Kat:2 Daire:6 Seyhan/ADANA
İnternet Sitelerimiz: https://www.adanaymmo.org.tr
Telefon : 0 (322) 454 30 71 – 0 (322) 454 30 80
e-posta (KVK için):  bilgi@adanaymmo.org.tr

 

 1. KİMİN, HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİ İŞLİYORUZ?

Meslek mensuplarının aşağıda listelenen kategorilerdeki kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini işliyoruz.

 1. KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ

Kimlik, İletişim, Özlük, İşlem Güvenliği, Diğer Bilgiler, Finans, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Mesleki Deneyim

 1. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ

Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri, Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlar, Sağlık Bilgileri

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

Toplanan kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen genel ve özel amaçlar çerçevesinde Kanun’un 4, 5. ve 6. maddelerinde belirtilen ilke, esas ve usuller dikkate alınarak işlenecektir.

 1. GENEL AMAÇLAR

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 1. ÖZEL AMAÇLAR

Toplu SMS / Elektronik Posta İşlerini Yürütmek, Bilgi Güncellemesi Yapmak, İnternet Sitelerinde Yer Alan Formları Düzenlemek, Randevuları Yönetmek, Fatura Düzenlemek, Tahsilat Yapmak, Ödeme İadeleri İşlemlerini Yönetmek, Ödemeleri Gerçekleştirmek, Kamu / Özel Sektörle Yapılan Yazışmaları Gerçekleştirmek, Üyelik / Kimlik Kartı Çıkartmak, Elektronik Kanallar (Sosyal Medya) Üzerinden Tanıtım Yapmak, Baskı ve Matbaa İşlemlerini Yürütmek, Duyuru Yapmak, Karar Defterlerini Tutmak, Seçimleri Gerçekleştirmek, Temsilcileri Duyurmak, Temsilcileri Seçmek, Sosyal Etkinlikler Düzenlemek, Sınav ve Staj Ücretlerini Tahsil Etmek, Muhasebe Kayıt ve İşlemlerini Yürütmek, Gelir Gider Kayıtlarını Tutmak, Yevmiye, Envanter Defteri ve Defteri Kebir İşlemlerini Gerçekleştirmek, Üye Aidat İşlemlerini Yürütmek, Disiplin İşlemlerini Yürütmek, Meslek Kütüğü Tutmak, Çalışanlar Listesine İlişkin İşlemleri Gerçekleştirmek, Nakil ve Silinme Talebine Yönelik İşlemleri Gerçekleştirmek, Sosyal / Ekonomik Yarar Sağlamak, Basınla İlişkileri Yürütmek, Sicil İşlemlerini Yapmak, Ruhsat ve Kaşe İşlemlerini Gerçekleştirmek, Meslek Mensubunun Bilgilerini Paylaşmak, Büro Tescil İşlemlerini Gerçekleştirmek, Şirket Ortak Kuruluş İşlemlerini Yürütmek, Şirket Pay ve Tasfiye İşlemlerini Yapmak, Adi Ortaklık İşlemlerini Yapmak, Genel Kurul Faaliyetlerini Yürütmek, Eğitim, Kurs, Seminer Faaliyetlerini Yürütmek

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİ HANGİ YOLLARLA İŞLİYORUZ VE KORUYORUZ?

Verilerinizi, Kanunun 4. maddesinde sayılan ilkeler ve 5 ve 6. maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde işlemeye özen gösteriyoruz.

Kişisel verileriniz otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Sosyal Medya, Elektronik Posta, Diğer Bilişim Hizmetleri, Anlık Mesajlaşma gibi elektronik ortamlarda ve fiziksel ortamlarda işlenmektedir.

Oda olarak işlediğimiz kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve veri sahiplerinin mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler uygun ve ölçülü olacak şekilde alınmaktadır. Bu çerçevede uygulama, yazılım ve bilişim sistemlerimizin standartlara uygun olmasına ve güncel tutulmasına, veri paylaşılan taraflarla veri aktarım sözleşmeleri imzalanmasına ve kişisel veriye dokunan çalışanlarımızdan aldığımız “Gizlilik Taahhütnamesi“ne uygun hareket etmeleri konularına özen göstermekteyiz.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİ NEDEN VE KİMLERLE PAYLAŞIYORUZ?

Oda olarak aşağıda sayılan amaçlarla; Kanun’un 8 ve 9. maddelerine uygun olarak iş ilişkisi içinde bulunduğumuz kuruluşlarla, idari, hukuki ve teknik hizmetlerinden yararlandığımız hizmet sağlayıcısı ve çözüm ortağı niteliğindeki yurt içinde ve yurt dışında bulunan resmi ve özel kurum/kuruluşlara aktarılmaktadır.

Bir veri sorumlusu olarak veri paylaştığı kurum ve kuruluşların Kanun’dan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirdiklerinden emin olmak için mümkün olduğu ölçüde gerekli kontrolleri yapmakta, tarafların yükümlülüklerini veri aktarım sözleşmeleri, veri işleme sözleşmeleri ve taahhütnameler ile güvence altına almaktayız.

6.1 Yurt içi Paylaşımın/Erişimin Nitelik ve Kapsamı Nedir?

Kişisel verileri aşağıda belirtilen yurt içinde yerleşik veri sorumlusu ve veri işleyen statüsündeki taraflarla paylaşıyoruz.

 1. Kargo Şirketleri ile İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Kamuoyunu Bilgilendirmek, Yasal ve Sözleşme Kaynaklı Yükümlülükleri Yerine Getirmek amaçlarıyla,
 2. Basın İlan Kurumu ile Yasal ve Sözleşme Kaynaklı Yükümlülükleri Yerine Getirmek amaçlarıyla,
 3. Basın Kuruluşları ile İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Basın Açıklamasında Bulunmak amaçlarıyla,
 4. Kamuoyu ile Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Disiplin İşlemlerini Yürütmek, Uzaktan Danışma Hizmeti Vermek, Disiplin Cezalarını Duyurmak amaçlarıyla,
 5. Maliye Bakanlığı ile İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Kamu / Özel Sektörle Yapılan Yazışmaları Gerçekleştirmek amaçlarıyla,
 6. Meslek Örgütleri ile Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Bilgi Güncellemesi Yapmak, Nakil ve Silinme Talebine Yönelik İşlemleri Gerçekleştirmek amaçlarıyla,
 7. Matbaalar ile İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Süreli Yayınlar Yayınlamak amaçlarıyla,
 8. Toplu SMS Firması ile İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Toplu SMS / Elektronik Posta İşlerini Yürütmek amaçlarıyla,
 9. Bilişim Şirketleri ile Üyelik / Kimlik Kartı Çıkartmak amaçlarıyla,
 10. TÜRMOB ile Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Meslek Kütüğü Tutmak amaçlarıyla,
 11. Yargı Mercileri ile Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Yasal ve Sözleşme Kaynaklı Yükümlülükleri Yerine Getirmek amaçlarıyla

 

6.2. Yurt dışı Paylaşımın/Erişimin Nitelik ve Kapsamı Nedir?

Oda kişisel verilerinizi internet sitemizin yürütülmesi, hizmetlerin geliştirilmesi, ofis iş ve işlemlerinin yürütülmesi ve kullanıcı ve ziyaretçilere hizmet verilmesi, memnuniyetlerinin temini, beklentilerinin karşılanması, iletişim kurulması amaçlarıyla yurt dışında yerleşik aşağıda sayılan hizmet sağlayıcılarla ve taraflarla paylaşılmaktadır.

 1. Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Online Yayın Yapmak, Sosyal Etkinlikler Düzenlemek amaçlarıyla, ABD menşeli Youtube (Google) ile
 2. İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Elektronik Kanallar (Sosyal Medya) Üzerinden Tanıtım Yapmak amaçlarıyla, ABD menşeli Facebook (Meta) ile
 3. İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Bilgi İşlemek, Elektronik Kanallar Üzerinden İletişim Kurmak, Online Dosya Saklamak ve Paylaşmak amaçlarıyla, ABD menşeli Hotmail ile
 4. Elektronik Kanallar (Sosyal Medya) Üzerinden Tanıtım Yapmak amaçlarıyla, ABD menşeli Instagram (Meta) ile
 5. İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Anlık Haberleşme Sağlamak amaçlarıyla, ABD menşeli Whatsapp (Meta) ile

Hizmet sağlayıcıların gizlilik politikalarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİ HANGİ HUKUKİ SEBEPLERLE İŞLİYORUZ?

Kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinde de belirtildiği şekliye öncelikle “açık rıza” şartına dayalı olarak işlenebilmektedir. Ayrıca aynı maddede geçen,

 1. “Kanunlarda açıkça öngörülme”
 2. “Sözleşmenin kurulması ya da ifası” hukuki sebebine dayalı olarak; tarafı olduğunuz sözleşme gereklerinin yerine getirilmesi,
 3. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” hukuki sebebine dayalı olarak, mahkemeler ve bilgi-belge talep eden kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerine cevap verilmesi gibi ilgili mevzuatta öngörülen yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 4. “İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”,
 5. “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” hukuki sebebine dayalı olarak, olası uyuşmazlıklarda ispat vesilesi olması, hukuki danışmanlık ve teknik destek alınabilmesi
 6. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun “meşru menfaatleri için” veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine istinaden “açık rıza aranmaksızın” işlenebilmektedir.

Kişisel verilerinizi ayrıca aşağıdaki mevzuat çerçevesinde işliyoruz:

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/f (Meşru Menfaat)
 • 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliği
 • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
 • 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu
 • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/ç (Hukuki Yükümlülük)
 • Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliği
 • Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliği
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Üye Aidatları ile Birlik Paylarının Tespitine Ait Yönetmelik
 • Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Kaşe Kullanma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 

 1. VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ NELERDİR?

Kişisel veri sahipleri olarak Kanun’un 11. maddesinde sayıldığı şekliyle;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. Kanun’un ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERLE İLGİLİ HAKLARINIZI NASIL KULLANABİLİRSİNİZ?

Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki haklarınız ve başvuru sürecine ilişkin Kişisel Veri Sahibi Başvurularısayfamızdan bilgi edinebilir ve aynı sayfada yer alan Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formunu kullanarak bize başvurabilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tedarikçi Aydınlatma Metni

ADANA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

TEDARİKÇİ AYDINLATMA METNİ

Güncelleme Tarihi : 04/01/2022

 

1. AYDINLATMA METNİNİN AMACI VE KAPSAMI NEDİR?

ADANA YMMO (‘Oda’) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK” ya da “Kanun”) 10. maddesinde belirtilen kapsam dahilinde kişisel verileri nasıl işlediğimize ilişkin sizi bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. Bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin güvenliği ve korunması konusuna önem veriyoruz.

Oda, Kanun’da tanımlandığı şekliyle bir “Veri Sorumlusudur”. Bu bağlamda kişisel verilerinizi Kanuna uygun olarak işliyor, kişisel verilerinizin korunması için uygun, ölçülü ve yeterli idari ve teknik tedbirler alıyoruz. Kişisel verilerin işlenmesi konusunda ve kişisel verilere ilişkin temel kavramlar hakkında bilgi almak için Gizlilik Politikamızı inceleyebilirsiniz.

 

2. VERİ SORUMLUSU OLARAK BİZ KİMİZ?

Veri sorumlusu olarak Kanun ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Kurul) kararlarından kaynaklanan yükümlülüklerimizi idari tedbirler ile uygun ve ölçülü seviyedeki teknik tedbirler alarak yerine getiriyoruz. Künyemiz ve kişisel verilerle ilgili bize ulaşabileceğiniz iletişim bilgilerimiz şu şekildedir:

 

Ünvan : ADANA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
Adres : Kurtuluş Mah. 13 Sok. Egemert Apt. B/Blk Kat:2 Daire:6 Seyhan/ADANA
İnternet Sitelerimiz: https://www.adanaymmo.org.tr
Telefon : 0 (322) 454 30 71 – 0 (322) 454 30 80
e-posta (KVK için):  bilgi@adanaymmo.org.tr

 

3. KİMİN, HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİ İŞLİYORUZ?

Tedarikçilerimizin, potansiyel tedarikçilerimizin, tedarikçi çalışanlarının aşağıda listelenen kategorilerdeki kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini işliyoruz.

 1. KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ

Kimlik, İletişim, Finans, Diğer Bilgiler, Özlük

 1. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ

Özel Nitelikli Kişisel Veri işlenmemektedir.

 

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

Toplanan kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen genel ve özel amaçlar çerçevesinde Kanun’un 4, 5. ve 6. maddelerinde belirtilen ilke, esas ve usuller dikkate alınarak işlenecektir.

 1. GENEL AMAÇLAR

İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

 1. ÖZEL AMAÇLAR

Bakım / Onarım Süreçlerini Yönetmek, Cari Hesap Kaydı Açmak, Cari Hesap Mutabakat İşlemlerini Yürütmek, Ödemeleri Gerçekleştirmek, Sipariş Vermek, Sözleşme İmzalamak, Piyasa Fiyat Araştırması Yapmak ve Teklif Almak, Taşınmazlara İlişkin İşlemleri Yürütmek, Gelir Gider Kayıtlarını Tutmak

Verilerinizi, Kanun’un 4. maddesinde sayılan ilkeler ve 5 ve 6. maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde işlemeye özen gösteriyoruz.

Kişisel verileriniz otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Elektronik Posta, Anlık Mesajlaşma gibi elektronik ortamlarda ve fiziksel ortamlarda işlenmektedir.

Oda olarak işlediğimiz kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve veri sahiplerinin mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler uygun ve ölçülü olacak şekilde alınmaktadır. Bu çerçevede uygulama, yazılım ve bilişim sistemlerimizin standartlara uygun olmasına ve güncel tutulmasına, veri paylaşılan taraflarla veri aktarım sözleşmeleri imzalanmasına ve kişisel veriye dokunan çalışanlarımızdan aldığımız “Gizlilik Taahhütnamesi”ne uygun hareket etmeleri konularına özen göstermekteyiz.

 

5. KİŞİSEL VERİLERİ HANGİ YOLLARLA İŞLİYORUZ VE KORUYORUZ?

Verilerinizi, Kanun’un 4. maddesinde sayılan ilkeler ve 5 ve 6. maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde işlemeye özen gösteriyoruz.

Kişisel verileriniz otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Elektronik Posta, Anlık Mesajlaşma gibi elektronik, ofisler ve basılı formlar gibi fiziksel ortamlarda işlenmektedir.

Oda olarak işlediğimiz kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve veri sahiplerinin mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler uygun ve ölçülü olacak şekilde alınmaktadır. Bu çerçevede uygulama, yazılım ve bilişim sistemlerimizin standartlara uygun olmasına ve güncel tutulmasına, veri paylaşılan taraflarla veri aktarım sözleşmeleri imzalanmasına ve kişisel veriye dokunan çalışanlarımızdan aldığımız “Gizlilik Taahhütnamesi“ne uygun hareket etmeleri konularına özen göstermekteyiz.

 

6. KİŞİSEL VERİLERİ NEDEN VE KİMLERLE PAYLAŞIYORUZ? 

Oda olarak aşağıda sayılan amaçlarla; Kanun’un 8 ve 9. maddelerine uygun olarak iş ilişkisi içinde bulunduğumuz kuruluşlarla, idari, hukuki ve teknik hizmetlerinden yararlandığımız hizmet sağlayıcısı ve çözüm ortağı niteliğindeki yurt içinde ve yurt dışında bulunan resmi ve özel kurum/kuruluşlara aktarılmaktadır.

Bir veri sorumlusu olarak veri paylaştığı kurum ve kuruluşların Kanun’dan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirdiklerinden emin olmak için mümkün olduğu ölçüde gerekli kontrolleri yapmakta, tarafların yükümlülüklerini veri aktarım sözleşmeleri, veri işleme sözleşmeleri ve taahhütnameler ile güvence altına almaktayız.

6.1 Yurt içi Paylaşımın/Erişimin Nitelik ve Kapsamı Nedir?

Kişisel verileri aşağıda belirtilen yurt içinde yerleşik veri sorumlusu ve veri işleyen statüsündeki taraflarla paylaşıyoruz.

 • KVK Danışmanı ile İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi, Hizmet Kalitesini Artırmak, Bilgi İşlemek amaçlarıyla,
 • Bankalar ile Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Ödemeleri Gerçekleştirmek amaçlarıyla,
 • Yargı Mercileri ile Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Yasal ve Sözleşme Kaynaklı Yükümlülükleri Yerine Getirmek amaçlarıyla

6.2. Yurt dışı Paylaşımın/Erişimin Nitelik ve Kapsamı Nedir?

Oda kişisel verilerinizi internet sitemizin yürütülmesi, hizmetlerin geliştirilmesi, ofis iş ve işlemlerinin yürütülmesi ve kullanıcı ve ziyaretçilere hizmet verilmesi, memnuniyetlerinin temini, beklentilerinin karşılanması, iletişim kurulması amaçlarıyla yurt dışında yerleşik aşağıda sayılan hizmet sağlayıcılarla paylaşılmaktadır.

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Bilgi İşlemek, Elektronik Kanallar Üzerinden İletişim Kurmak amaçlarıyla, ABD menşeli Hotmail ile
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Anlık Haberleşme Sağlamak amaçlarıyla, ABD menşeli Whatsapp (Meta) ile

Hizmet sağlayıcıların gizlilik politikalarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

 

7. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ HUKUKİ SEBEPLERLE İŞLİYORUZ?

Kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinde de belirtildiği şekliye öncelikle “açık rıza” şartına dayalı olarak işlenebilmektedir. Ayrıca aynı maddede geçen,

 1. “Kanunlarda açıkça öngörülme”
 2. “Sözleşmenin kurulması ya da ifası” hukuki sebebine dayalı olarak; tarafı olduğunuz sözleşme gereklerinin yerine getirilmesi,
 3. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” hukuki sebebine dayalı olarak, mahkemeler ve bilgi-belge talep eden kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerine cevap verilmesi gibi ilgili mevzuatta öngörülen yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 4. “İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”,
 5. “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” hukuki sebebine dayalı olarak, olası uyuşmazlıklarda ispat vesilesi olması, hukuki danışmanlık ve teknik destek alınabilmesi hukuki sebeplerine istinaden “açık rıza aranmaksızın” işlenmektedir.
 6. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun “meşru menfaatleri için” veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine istinaden “açık rıza aranmaksızın” işlenebilmektedir.

Kişisel verilerinizi ayrıca aşağıdaki mevzuat çerçevesinde işliyoruz:

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/f (Meşru Menfaat)
 • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
 • 2004 sayılı İcra İflas Kanunu
 • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/c (Sözleşmenin Kurulması ve İfası)
 • Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik
 • 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliği

 

8. VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ NELERDİR?

Kişisel veri sahipleri olarak Kanun’un 11. maddesinde sayıldığı şekliyle;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. Kanun’un ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

9. KİŞİSEL VERİLERLE İLGİLİ HAKLARINIZI NASIL KULLANABİLİRSİNİZ?

Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki haklarınız ve başvuru sürecine ilişkin “Kişisel Veri Sahibi Başvuruları” sayfamızdan bilgi edinebilir ve aynı sayfada yer alan “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu“nu kullanarak bize başvurabilirsiniz.

Politikalar

AYMMO Gizlilik Politikası

ADANA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

Güncelleme Tarihi : 04/01/2022

 

1. AYDINLATMA METNİNİN AMACI VE KAPSAMI NEDİR?

ADANA YMMO (‘Oda’) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK” ya da “Kanun”) 10. maddesinde belirtilen kapsam dahilinde kişisel verileri nasıl işlediğimize ilişkin sizi bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. Bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin güvenliği ve korunması konusuna önem veriyoruz.

Oda, Kanun’da tanımlandığı şekliyle bir “Veri Sorumlusudur”. Bu bağlamda kişisel verilerinizi Kanun’a uygun olarak işliyor, kişisel verilerinizin korunması için uygun, ölçülü ve yeterli idari ve teknik tedbirler alıyoruz. Kişisel verilerin işlenmesi konusunda ve kişisel verilere ilişkin temel kavramlar hakkında bilgi almak için Gizlilik Politikamızı inceleyebilirsiniz.

 

2. VERİ SORUMLUSU OLARAK BİZ KİMİZ?

Veri sorumlusu olarak Kanun ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Kurul) kararlarından kaynaklanan yükümlülüklerimizi idari tedbirler ile uygun ve ölçülü seviyedeki teknik tedbirler alarak yerine getiriyoruz. Künyemiz ve kişisel verilerle ilgili bize ulaşabileceğiniz iletişim bilgilerimiz şu şekildedir:

 

Ünvan : ADANA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
Adres : Kurtuluş Mah. 13 Sok. Egemert Apt. B/Blk Kat:2 Daire:6 Seyhan/ADANA
İnternet Sitelerimiz: https://www.adanaymmo.org.tr
Telefon : 0 (322) 454 30 71 – 0 (322) 454 30 80
e-posta (KVK için):  bilgi@adanaymmo.org.tr

 

3. KİMİN, HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİ İŞLİYORUZ?

Çalışan Adaylarımızın aşağıda listelenen kategorilerdeki kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini işliyoruz.

 1. KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ

Kimlik, İletişim, Özlük, Mesleki Deneyim, Diğer Bilgiler

 1. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ

Özel nitelikli kişisel veri işlenmemektedir.

 

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

Toplanan kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen genel ve özel amaçlar çerçevesinde Kanun’un 4, 5. ve 6. maddelerinde belirtilen ilke, esas ve usuller dikkate alınarak işlenecektir.

 1. GENEL AMAÇLAR

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 1. ÖZEL AMAÇLAR

İşe Alımları Gerçekleştirmek

 

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ YOLLARLA İŞLİYORUZ VE KORUYORUZ?

Verilerinizi, Kanun’un 4. maddesinde sayılan ilkeler ve 5 ve 6. maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde işlemeye özen gösteriyoruz.

Kişisel verileriniz otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Elektronik Posta, Anlık Mesajlaşma gibi elektronik ortamlarda ve fiziksel ortamlarda işlenmektedir.

Oda olarak işlediğimiz kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve veri sahiplerinin mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler uygun ve ölçülü olacak şekilde alınmaktadır. Bu çerçevede uygulama, yazılım ve bilişim sistemlerimizin standartlara uygun olmasına ve güncel tutulmasına, veri paylaşılan taraflarla veri aktarım sözleşmeleri imzalanmasına ve kişisel veriye dokunan çalışanlarımızdan aldığımız “Gizlilik Taahhütnamesi”ne uygun hareket etmeleri konularına özen göstermekteyiz.

 

6. KİŞİSEL VERİLERİ NEDEN VE KİMLERLE PAYLAŞIYORUZ?

Oda olarak aşağıda sayılan amaçlarla; Kanun’un 8 ve 9. maddelerine uygun olarak iş ilişkisi içinde bulunduğumuz kuruluşlarla, idari, hukuki ve teknik hizmetlerinden yararlandığımız hizmet sağlayıcısı ve çözüm ortağı niteliğindeki yurt içinde ve yurt dışında bulunan resmi ve özel kurum/kuruluşlara aktarılmaktadır.

Bir veri sorumlusu olarak veri paylaştığı kurum ve kuruluşların Kanun’dan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirdiklerinden emin olmak için mümkün olduğu ölçüde gerekli kontrolleri yapmakta, tarafların yükümlülüklerini veri aktarım sözleşmeleri, veri işleme sözleşmeleri ve taahhütnameler ile güvence altına almaktayız.

6.1 Yurt içi Paylaşımın/Erişimin Nitelik ve Kapsamı Nedir?

Kişisel verileri aşağıda belirtilen yurt içinde yerleşik veri sorumlusu ve veri işleyen statüsündeki taraflarla paylaşıyoruz.

6.2. Yurt dışı Paylaşımın/Erişimin Nitelik ve Kapsamı Nedir?

Oda kişisel verilerinizi internet sitemizin yürütülmesi, hizmetlerin geliştirilmesi, ofis iş ve işlemlerinin yürütülmesi ve kullanıcı ve ziyaretçilere hizmet verilmesi, memnuniyetlerinin temini, beklentilerinin karşılanması, iletişim kurulması amaçlarıyla yurt dışında yerleşik aşağıda sayılan hizmet sağlayıcılarla paylaşılmaktadır.

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Bilgi İşlemek, Elektronik Kanallar Üzerinden İletişim Kurmak amaçlarıyla, ABD menşeli Hotmail ile
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Anlık Haberleşme Sağlamak amaçlarıyla, ABD menşeli Whatsapp (Meta) ile

Hizmet sağlayıcıların gizlilik politikalarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

 

7. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ HUKUKİ SEBEPLERLE İŞLİYORUZ?

Kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinde de belirtildiği şekliye öncelikle “açık rıza” şartına dayalı olarak işlenebilmektedir. Ayrıca aynı maddede geçen,

 1. “Kanunlarda açıkça öngörülme”
 2. “Sözleşmenin kurulması ya da ifası” hukuki sebebine dayalı olarak; tarafı olduğunuz sözleşme gereklerinin yerine getirilmesi,
 3. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” hukuki sebebine dayalı olarak, mahkemeler ve bilgi-belge talep eden kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerine cevap verilmesi gibi ilgili mevzuatta öngörülen yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 4. “İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”,
 5. “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” hukuki sebebine dayalı olarak, olası uyuşmazlıklarda ispat vesilesi olması, hukuki danışmanlık ve teknik destek alınabilmesi
 6. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun “meşru menfaatleri için” veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine istinaden “açık rıza aranmaksızın” işlenebilmektedir.

Kişisel verilerinizi ayrıca aşağıdaki mevzuat çerçevesinde işliyoruz:

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/f (Meşru Menfaat)

8. VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ NELERDİR?

Kişisel veri sahipleri olarak Kanun’un 11. maddesinde sayıldığı şekliyle;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. Kanun’un ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

9. KİŞİSEL VERİLERLE İLGİLİ HAKLARINIZI NASIL KULLANABİLİRSİNİZ?

Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki haklarınız ve başvuru sürecine ilişkin “Kişisel Veri Sahibi Başvuruları” sayfamızdan bilgi edinebilir ve aynı sayfada yer alan “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu“nu kullanarak bize başvurabilirsiniz.

 

ADANA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

GİZLİLİK POLİTİKASI

Güncelleme Tarihi : 04/01/2022

 

1. AMAÇ ve KAPSAM

Temel hak ve özgürlükler alanında son dönemde küresel ölçekte yaşanan hukuki düzenlemelerin en önemli konusunu şüphesiz kişisel veri güvenliği teşkil etmektedir. Hukuki ya da sosyal statüsüne bakılmaksızın her bir bireyin sahip olduğu kişisel nitelikli bilgilerin gizliliği/mahremiyeti alanında AB’nde 2016 yılında yürürlüğe giren bir Regülasyon, üyelik müzakereleri sürecini yürüten ülkemizi de etkilemiştir. Nihayetinde, ülkemizde kişisel veriler konusu ilk önce 2010 yılındaki Referandum ile anayasal bir güvenceye kavuşmuş, akabinde de 2016 yılında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kabul edilmiştir.

ADANA YMMO (ya da “Oda“) olarak bizler de işlediğimiz kişisel verilerin, özel nitelikli kişisel verilerin, gizlilik arz eden bilgilerin korunmasına önem vermekteyiz. Bu nedenle Oda olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla, bu tür veri ve bilgilerin iş amaçlarımızla sınırlı olarak, bu politika belgesinde açıklandığı şekilde kullanmak, kaydetmek, saklamak, güncellemek, aktarmak ve/veya sınıflandırmak suretiyle 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak işlemek için yeterli, ölçülü ve gerekli idari ve teknik tedbirleri uygulamaktayız.

Bu Gizlilik Politikası, Oda tarafından yerinde veya uzaktan, fiziksel veya elektronik tüm veri işleme ortamları ve araçlarında işlenen bilgi ve verileri kapsar. Gizlilik Politikası Oda olarak üretilmiş bulunan tüm katmanlı aydınlatma metinleri, aydınlatma metinleri, politikalar ve yönergeler gibi görünürlük, kontrol ve güvence sağlama araçlarını kapsar.

 

2. TEMEL KAVRAMLAR

 • Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza
 • Anonim hale getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi
 • İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi
 • İlgili kullanıcı: Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiler
 • Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi
 • Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi
 • Görevli: Oda bünyesinde “KVK Görevli Görev ve Sorumlulukları Yönergesi“ne uygun olarak oluşturulan, Oda, birimleri ve çalışanları tarafından yürütülen tüm kişisel veri süreçlerinin izlenmesi, politikalara uyulup uyulmadığının kontrol edilmesi, kişisel veri süreçlerinin Oda adına yürütülmesi gibi görevleri bulunan sorumluyu
 • Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler
 • Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi
 • Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi
 • Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi

 

3. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Oda olarak kurumsal faaliyetlerini yürütürken temas kurduğu ve kişisel verilerini işlediği tüm gerçek kişilere karşı “Veri Sorumlusu” statüsündedir ve yasadan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmekle yükümlüdür. Oda bu yükümlülüklerini ürettiği ve uyguladığı görünürlük, kontrol ve güvence araçları vasıtasıyla ve aldığı idari tedbirler ile uygun ve ölçülü seviyedeki teknik tedbirlerle yerine getirir.

 

Ünvan : ADANA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
Adres : Kurtuluş Mah. 13 Sok. Egemert Apt. B/Blk Kat:2 Daire:6 Seyhan/ADANA
İnternet Sitelerimiz: https://www.adanaymmo.org.tr
Telefon : 0 (322) 454 30 71 – 0 (322) 454 30 80
e-posta (KVK için):  bilgi@adanaymmo.org.tr

 

4. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİLER

Oda genel ve yoğun olarak ilgili kişilerin verilerini bu Gizlilik Politikası ve diğer idari ve teknik tedbirler kapsamında işler. Bu kategoriler dışında yer alan gerçek kişilere ait kişisel verilerin işlenmesinde de işbu Gizlilik Politikası başta olmak üzere Oda veri işleme politikalarına uyulacaktır. Kişisel verileri işlenmekte olan gerçek kişi kategorileri şunlardır:

ÇALIŞAN, TEDARİKÇİ (YETKİLİSİ), TEDARİKÇİ ÇALIŞANI, DİĞER (İNTERNET SİTE ZİYARETÇİSİ), DİĞER (ORGAN ÜYELERİ), DİĞER (MESLEK MENSUBU), DİĞER (KAMU GÖREVLİSİ), ÇALIŞAN ADAYI, DİĞER (GERÇEK KİŞİ), DİĞER (KURSİYER), HABERE KONU KİŞİ, SINAV ADAYI, DİĞER (EĞİTMEN)

 

5. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Oda işlenen ilgili kişilere ait kişisel veriler, tamamen ve doğrudan Oda faaliyetleri ve ilgili kişiyle olan ticari, iş veya hukuki bağla ilişkili olmak üzere;

 1. GENEL AMAÇLAR

İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Diğer, Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi

 1. ÖZEL AMAÇLAR

Bakım / Onarım Süreçlerini Yönetmek, Kurumsal E-posta Hesaplarını Yönetmek, Hosting Hizmeti Sunmak / Almak, KEP Adreslerini Yönetmek, LOG Kayıtlarını Tutmak, Toplu SMS / Elektronik Posta İşlerini Yürütmek, İnternet Sitelerinde Yer Alan Formları Düzenlemek, Bilgi Güncellemesi Yapmak, Randevuları Yönetmek, İnternet Servislerini İşletmek, Tanıtım Yapmak, SGK Yükümlülüklerini Yerine Getirmek, Maaşları Ödemek, Özlük Dosyalarını Oluşturmak ve Saklamak, Sağlık Kayıtlarını Tutmak, Disiplin İşlemlerini Yürütmek, Fazla Mesailere İlişkin İşlemleri Yürütmek, İşten Ayrılış / Emeklilik İşlemlerini Yürütmek, Çalışanların İzin İşlemlerini Yürütmek, Kıdem İhbar Tazminatı İşlemlerini Yürütmek, Kamu / Özel Sektörle Yapılan Yazışmaları Gerçekleştirmek, İşe Alımları Gerçekleştirmek, Cari Hesap Kaydı Açmak, Cari Hesap Mutabakat İşlemlerini Yürütmek, Fatura Düzenlemek, Tahsilat Yapmak, Ödeme İadeleri İşlemlerini Yönetmek, Ödemeleri Gerçekleştirmek, Taşınır (Demirbaş) İşlemlerini Yürütmek, İcra Kesintisi Yapmak, Seyahat ve Konaklama Giderlerini Karşılamak, Kuruluş Menfaatlerini Korumak, Sosyal / Ekonomik Yarar Sağlamak, Huzur Hakkı, Ücret, İkramiye vb Ödemeleri Yapmak, Üyelik / Kimlik Kartı Çıkartmak, Ücret Tarife Kontrolünü Yapmak, Vergi / Yasal Kesinti İşlemlerini Yürütmek, Yasal ve Sözleşme Kaynaklı Yükümlülükleri Yerine Getirmek, Sipariş Vermek, Sözleşme İmzalamak, Piyasa Fiyat Araştırması Yapmak ve Teklif Almak, Elektronik Kanallar (Sosyal Medya) Üzerinden Tanıtım Yapmak, Baskı ve Matbaa İşlemlerini Yürütmek, Duyuru Yapmak, İmza Sirküleri İşlemlerini Yürütmek, Taşınmazlara İlişkin İşlemleri Yürütmek, Karar Defterlerini Tutmak, Seçimleri Gerçekleştirmek, Temsilcileri Duyurmak, Temsilcileri Seçmek, Sosyal Etkinlikler Düzenlemek, Sınav ve Staj Ücretlerini Tahsil Etmek, Muhasebe Kayıt ve İşlemlerini Yürütmek, Gelir Gider Kayıtlarını Tutmak, Yevmiye, Envanter Defteri ve Defteri Kebir İşlemlerini Gerçekleştirmek, Üye Aidat İşlemlerini Yürütmek, Bilgi ve Destek Talepleri ile Şikayetleri Takip Etmek, Toplantı Düzenlemek, Meslek Kütüğü Tutmak, Çalışanlar Listesine İlişkin İşlemleri Gerçekleştirmek, Üye / Stajyer Naklini Gerçekleştirmek, Nakil ve Silinme Talebine Yönelik İşlemleri Gerçekleştirmek, Üye Yararına İşlemler Yürütmek, Basınla İlişkileri Yürütmek, Sicil İşlemlerini Yapmak, Ruhsat ve Kaşe İşlemlerini Gerçekleştirmek, Meslek Mensubunun Bilgilerini Paylaşmak, Büro Tescil İşlemlerini Gerçekleştirmek, Şirket Ortak Kuruluş İşlemlerini Yürütmek, Şirket Pay ve Tasfiye İşlemlerini Yapmak, Adi Ortaklık İşlemlerini Yapmak, Genel Kurul Faaliyetlerini Yürütmek, Eğitim, Kurs, Seminer Faaliyetlerini Yürütmek

 

6. İŞLENEN KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ ve İŞLEMEK İÇİN YASAL GEREKÇELER

Kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinde de belirtildiği şekliye öncelikle “açık rıza” şartına dayalı olarak işlenebilmektedir. Ayrıca aynı maddede geçen,

 1. “Kanunlarda açıkça öngörülme”
 2. “Sözleşmenin kurulması ya da ifası” hukuki sebebine dayalı olarak; tarafı olduğunuz sözleşme gereklerinin yerine getirilmesi,
 3. “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” hukuki sebebine dayalı olarak, mahkemeler ve bilgi-belge talep eden kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerine cevap verilmesi gibi ilgili mevzuatta öngörülen yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 4. “İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”,
 5. “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” hukuki sebebine dayalı olarak, olası uyuşmazlıklarda ispat vesilesi olması, hukuki danışmanlık ve teknik destek alınabilmesi
 6. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun “meşru menfaatleri için” veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine istinaden “açık rıza aranmaksızın” işlenebilmektedir.

Her bir veri sahibi kişi grubunun hangi kategorilerdeki verilerinin, hangi diğer yasal gerekçelerle işlendiği aşağıda sayılmıştır.

 

6.1 ÇALIŞAN VERİLERİ

Oda olarak bu kişilerin Kimlik, İşlem Güvenliği, İletişim, Özlük, Diğer Bilgiler, Finans, Hukuki İşlem, Mesleki Deneyim, Görsel ve İşitsel Kayıtlar gibi genel nitelikteki kişisel verilerini ve Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlar, Dernek Üyeliği, Sağlık Bilgileri, Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri gibi özel nitelikli kişisel verilerini aşağıdaki listelenen faaliyetler kapsamında ve hukuki gerekçelerle işliyoruz.

6.1.1 Yasal Gerekçeler

 1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/f (Meşru Menfaat)
 2. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
 3. Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 4. 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
 5. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
 6. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliği
 7. 5615 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
 8. 4857 sayılı İş Kanunu
 9. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
 10. Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik
 11. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
 12. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
 13. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliği
 14. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği ile Yeminli Mali Müşavirler Odaları ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Personel Yönetmeliği
 15. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/c (Sözleşmenin Kurulması ve İfası)
 16. İş Kanunu’na İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği
 17. 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu
 18. Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği
 19. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
 20. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/ç (Hukuki Yükümlülük)
 21. Devlet Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği
 22. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği
 23. 2004 sayılı İcra İflas Kanunu
 24. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
 25. 6245 sayılı Harcırah Kanunu
 26. 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu

 

6.2 TEDARİKÇİ (YETKİLİSİ) VERİLERİ

Oda olarak bu kişilerin Kimlik, İletişim, Finans, Diğer Bilgiler, Özlük gibi genel nitelikteki kişisel verilerini ve gibi özel nitelikli kişisel verilerini aşağıdaki listelenen faaliyetler kapsamında ve hukuki gerekçelerle işliyoruz.

6.2.1 Yasal Gerekçeler

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/f (Meşru Menfaat)
 • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
 • 2004 sayılı İcra İflas Kanunu
 • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/c (Sözleşmenin Kurulması ve İfası)
 • Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik
 • 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliği

 

6.3 TEDARİKÇİ ÇALIŞANI VERİLERİ

Oda olarak bu kişilerin Kimlik, İletişim, Finans, Diğer Bilgiler gibi genel nitelikteki kişisel verilerini ve gibi özel nitelikli kişisel verilerini aşağıdaki listelenen faaliyetler kapsamında ve hukuki gerekçelerle işliyoruz. 6.3.1 Yasal Gerekçeler

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/f (Meşru Menfaat)
 • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
 • 2004 sayılı İcra İflas Kanunu
 • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/c (Sözleşmenin Kurulması ve İfası)
 • Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik
 • 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliği

 

6.4 DİĞER (İNTERNET SİTE ZİYARETÇİSİ) VERİLERİ

Oda olarak bu kişilerin Kimlik, İletişim, İşlem Güvenliği, Diğer Bilgiler gibi genel nitelikteki kişisel verilerini ve gibi özel nitelikli kişisel verilerini aşağıdaki listelenen faaliyetler kapsamında ve hukuki gerekçelerle işliyoruz.

6.4.1 Yasal Gerekçeler

 • 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/f (Meşru Menfaat)

 

6.5 DİĞER (ORGAN ÜYELERİ) VERİLERİ

Oda olarak bu kişilerin İşlem Güvenliği, Kimlik, İletişim, Özlük, Finans, Diğer Bilgiler, Görsel ve İşitsel Kayıtlar gibi genel nitelikteki kişisel verilerini ve gibi özel nitelikli kişisel verilerini aşağıdaki listelenen faaliyetler kapsamında ve hukuki gerekçelerle işliyoruz.

6.5.1 Yasal Gerekçeler

 1. 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
 2. 4857 sayılı İş Kanunu
 3. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/f (Meşru Menfaat)
 4. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/ç (Hukuki Yükümlülük)
 5. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliği
 6. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
 7. 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
 8. 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu

 

6.6 DİĞER (MESLEK MENSUBU) VERİLERİ

Oda olarak bu kişilerin Kimlik, İletişim, Özlük, İşlem Güvenliği, Diğer Bilgiler, Finans, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Mesleki Deneyim gibi genel nitelikteki kişisel verilerini ve Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri, Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlar, Sağlık Bilgileri gibi özel nitelikli kişisel verilerini aşağıdaki listelenen faaliyetler kapsamında ve hukuki gerekçelerle işliyoruz.

6.6.1 Yasal Gerekçeler

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/f (Meşru Menfaat)
 • 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliği
 • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
 • 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu
 • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/ç (Hukuki Yükümlülük)
 • Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliği
 • Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliği
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Üye Aidatları ile Birlik Paylarının Tespitine Ait Yönetmelik
 • Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Kaşe Kullanma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 

6.7 DİĞER (KAMU GÖREVLİSİ) VERİLERİ

Oda olarak bu kişilerin Kimlik, Özlük, Diğer Bilgiler, İletişim gibi genel nitelikteki kişisel verilerini ve gibi özel nitelikli kişisel verilerini aşağıdaki listelenen faaliyetler kapsamında ve hukuki gerekçelerle işliyoruz.

 • Yasal Gerekçeler
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/ç (Hukuki Yükümlülük)
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/f (Meşru Menfaat)
 • 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliği

 

 • ÇALIŞAN ADAYI VERİLERİ

Oda olarak bu kişilerin Kimlik, İletişim, Özlük, Mesleki Deneyim, Diğer Bilgiler gibi genel nitelikteki kişisel verilerini ve gibi özel nitelikli kişisel verilerini aşağıdaki listelenen faaliyetler kapsamında ve hukuki gerekçelerle işliyoruz.

 • Yasal Gerekçeler
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/f (Meşru Menfaat)

 

 • DİĞER (GERÇEK KİŞİ) VERİLERİ

Oda olarak bu kişilerin Kimlik, İletişim, Diğer Bilgiler, Finans, Özlük gibi genel nitelikteki kişisel verilerini ve gibi özel nitelikli kişisel verilerini aşağıdaki listelenen faaliyetler kapsamında ve hukuki gerekçelerle işliyoruz.

 • Yasal Gerekçeler
 • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
 • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/c (Sözleşmenin Kurulması ve İfası)
 • Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/ç (Hukuki Yükümlülük)
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/f (Meşru Menfaat)
 • 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliği
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliği

 

 • DİĞER (KURSİYER) VERİLERİ

Oda olarak bu kişilerin Kimlik, İletişim, Diğer Bilgiler, Finans, Özlük, Görsel ve İşitsel Kayıtlar gibi genel nitelikteki kişisel verilerini ve gibi özel nitelikli kişisel verilerini aşağıdaki listelenen faaliyetler kapsamında ve hukuki gerekçelerle işliyoruz.

 • Yasal Gerekçeler
 • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
 • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/c (Sözleşmenin Kurulması ve İfası)
 • Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/ç (Hukuki Yükümlülük)
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/f (Meşru Menfaat)
 • 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliği
  • HABERE KONU KİŞİ VERİLERİ

Oda olarak bu kişilerin Kimlik, Özlük, Görsel ve İşitsel Kayıtlar gibi genel nitelikteki kişisel verilerini ve gibi özel nitelikli kişisel verilerini aşağıdaki listelenen faaliyetler kapsamında ve hukuki gerekçelerle işliyoruz.

 • Yasal Gerekçeler
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/f (Meşru Menfaat)

 

 • SINAV ADAYI VERİLERİ

Oda olarak bu kişilerin Kimlik, Finans, İletişim, Mesleki Deneyim, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Diğer Bilgiler gibi genel nitelikteki kişisel verilerini ve Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri gibi özel nitelikli kişisel verilerini aşağıdaki listelenen faaliyetler kapsamında ve hukuki gerekçelerle işliyoruz.

 • Yasal Gerekçeler
 • Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği
 • 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu

 

 • DİĞER (EĞİTMEN) VERİLERİ

Oda olarak bu kişilerin Kimlik, Özlük gibi genel nitelikteki kişisel verilerini ve gibi özel nitelikli kişisel verilerini aşağıdaki listelenen faaliyetler kapsamında ve hukuki gerekçelerle işliyoruz.

 • Yasal Gerekçeler
 • 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliği

 

7. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Oda Kanun’un 11.maddesi kapsamında ilgili kişinin veri işlenmeden önce onayını alma hakkının olduğunu, verinin işlenmesinden sonra ise verisinin kaderini tayin etme hakkına sahip olduğunu kabul etmektedir.

Bu anlamda ilgili kişiler İrtibat Kişisine başvurarak;

 1. Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kanunun 7. maddesinde de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (5). ve (6). maddeler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarını kullanabilir.

Buna karşın, Oda içinde anonimleştirilmiş verilerle ilgili olarak kişilerin bir hakkı bulunmamaktadır. Kişisel veriler, iş ve sözleşme ilişkisinin gereği, yargısal ya da kamu otoritesince kanuni bir yetkinin kullanılması durumunda ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşabilir.

Sayılan haklar kapsamındaki talepler, Oda Başvuru Formunu eksiksiz doldurup ıslak imzanız ile iadeli taahhütlü mektupla ve kimlik fotokopileriyle (nüfus cüzdanı için sadece ön yüz fotokopisi olacak şekilde) İrtibat Kişisine ileterek gerçekleştirilir. Başvuru süreci ile ilgili Kişisel Veri Başvuruları Aydınlatma Metnine göz atabilirsiniz.

 

 

8. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE UYULACAK TEMEL KURALLAR

Oda birimleri ve çalışanları ilgili kişilerin kişisel verilerini işlerken Gizlilik Politikası ve diğer kurumsal politikaların da üzerine inşa edildiği şu temel kurallara özen göstermeye dikkat edeceklerdir.

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: Oda kendi topladığı veya diğer taraflarca kendisi ile paylaşılan kişisel verilerin Kanun’da belirtilen ilgili kişinin aydınlatılması, gerekli durumlarda verilerin işlenmesi için ilgili kişinin açık rızasının alınması gibi şartların yerine getirilip getirilmediğini kontrol eder ve sorgular. İlgili kişilerin aydınlatılması, açık rızalarının alınması veya bilgi için yaptıkları başvurulara cevap verirken dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde davranır.
 2. Doğru ve gerektiğinde güncel olma: Oda işlediği ve veri tabanlarında tuttuğu kişisel verilerin kontrol mekanizmaları elverdiği oranda doğru bilgiler içerdiğinden emin olmaya çalışır. Mümkün olduğu kadar verileri güncel tutmaya özen gösterir. Veri kaynaklarını doğru bilgi paylaşmaya ve değişikliklerde güncelleme yapmaya teşvik eder. Verilerin toplanması aşamasında doğru ve güncel olduklarını kontrol etmeye dikkat eder.
 3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: Oda, kişisel verileri ancak bu Gizlilik Politikasında belirlenen belirli, açık ve meşru amaçlarla işler.
 4. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Oda, kişisel verileri işlendikleri amacın sınırları dışında başka bir amaç için işlememeye, böyle bir ihtiyaç doğduğunda ilgili kişinin aydınlatılması ve gerektiğinde açık rızasının alınmasına özen gösterir. Verileri sadece işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır. İş amaçları dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz. Kişisel verilerin başka bir amaçla işlenmesi gerektiğinde Görevli gözetiminde ve onayı ile ilgili uyum araçlarında ve kontrol araçlarında düzeltmelerin yapılması sağlanır.
 5. Süreyle Bağlılık: Oda, kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmeye özen gösterir. Sözleşmeden kaynaklı kişisel verileri ilgili Kanunlardaki ihtilaf çıkma süreleri, ticaret ve vergi hukukunun gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın bu amaçlar ortadan kalktığında Oda kişisel veriyi siler ya da anonimleştirir. Hangi kategorideki verilerin ne kadar süre muhafaza edileceği Kişisel Veri Envanterinde belirlenmiştir.
 6. Veri Azaltma: Oda, birimleri ve çalışanları yasaların ve ilgili mevzuatın zorunlu kıldığı kapsam ve süreler dışında, ancak işleme amacının gerektirdiği miktarda, amaçla ilgili kategorilerdeki verileri toplar ve gerekli olduğu sürece sistemlerinde işlemeye özen gösterir.
 7. Silme ve İmha Etme: Oda işlemekte olduğu kişisel verileri bağlı olduğu yasalar, sosyal güvenlik, borçlar, vergi ve ticaret hukuku gibi ilgili alan mevzuatında öngörülen sürelerle sınırlı ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklar. Bu sürelerin sona ermesi durumunda ise Kişisel Veri Saklama, Silme, İmha ve Aktarma Politikasına uygun olarak ve Görevli izni ve gözetiminde süresi dolan kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir.
 8. Gizlilik ve Veri Güvenliği: Oda kişisel verilerin işlenmesi, aktarılması ve saklanması süreçlerinin tamamında genel gizlilik kurallarına ve veri güvenliğini sağlanmasına özen gösterir, bu amaçla oluşturulan politika belgelerine ve kurallara uygun işlem yapılır. Ölçülü olmak kaydıyla gerekli ve yeterli idari ve teknik önlemleri alır.

 

9. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Oda olarak aşağıda sayılan amaçlarla; Kanun’un 8 ve 9. maddelerine uygun olarak iş ilişkisi içinde bulunduğumuz kuruluşlarla, idari, hukuki ve teknik hizmetlerinden yararlandığımız hizmet sağlayıcısı ve çözüm ortağı niteliğindeki yurt içinde ve yurt dışında bulunan resmi ve özel kurum/kuruluşlara aktarılmaktadır.

Bir veri sorumlusu olarak veri paylaştığı kurum ve kuruluşların Kanun’dan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirdiklerinden emin olmak için mümkün olduğu ölçüde gerekli kontrolleri yapmakta, tarafların yükümlülüklerini veri aktarım sözleşmeleri ile güvence altına almaktayız.

 

9.1. Yurt içi Aktarımlar

Kişisel verileri aşağıda belirtilen yurt içinde yerleşik veri sorumlusu ve veri işleyen statüsündeki taraflarla paylaşıyoruz.

 • Kargo Şirketleri ile İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Kamuoyunu Bilgilendirmek, Yasal ve Sözleşme Kaynaklı Yükümlülükleri Yerine Getirmek amaçlarıyla,
 • KVK Danışmanı ile İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi, Hizmet Kalitesini Artırmak, Bilgi İşlemek amaçlarıyla,
 • Bilişim Firması ile Teknik Destek Sağlamak amaçlarıyla,
 • Basın İlan Kurumu ile İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Yasal ve Sözleşme Kaynaklı Yükümlülükleri Yerine Getirmek amaçlarıyla,
 • Basın Kuruluşları ile İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Basın Açıklamasında Bulunmak amaçlarıyla,
 • Kamuoyu ile Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Disiplin İşlemlerini Yürütmek, Uzaktan Danışma Hizmeti Vermek, Disiplin Cezalarını Duyurmak amaçlarıyla,
 • Maliye Bakanlığı ile İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Kamu / Özel Sektörle Yapılan Yazışmaları Gerçekleştirmek amaçlarıyla,
 • Meslek Örgütleri ile İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Bilgi Güncellemesi Yapmak, Nakil ve Silinme Talebine Yönelik İşlemleri Gerçekleştirmek amaçlarıyla,
 • SGK ile Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, SGK Yükümlülüklerini Yerine Getirmek amaçlarıyla,
 • Matbaalar ile Baskı ve Matbaa İşlemlerini Yürütmek, Kartvizit Bastırmak, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Süreli Yayınlar Yayınlamak amaçlarıyla,
 • Toplu SMS Firması ile İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Toplu SMS / Elektronik Posta İşlerini Yürütmek amaçlarıyla,
 • Bilişim Şirketleri ile İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Üyelik / Kimlik Kartı Çıkartmak amaçlarıyla,
 • Bankalar ile Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Ödemeleri Gerçekleştirmek amaçlarıyla,
 • TÜRMOB ile Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Meslek Kütüğü Tutmak amaçlarıyla,
 • Yargı Mercileri ile Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Yasal ve Sözleşme Kaynaklı Yükümlülükleri Yerine Getirmek amaçlarıyla

 

9.2. Yurt dışı Aktarımlar

Oda kişisel verilerinizi internet sitemizin yürütülmesi, hizmetlerin geliştirilmesi, ofis iş ve işlemlerinin yürütülmesi ve kullanıcı ve ziyaretçilere hizmet verilmesi, memnuniyetlerinin temini, beklentilerinin karşılanması, iletişim kurulması amaçlarıyla yurt dışında yerleşik aşağıda sayılan hizmet sağlayıcılarla paylaşılmaktadır.

 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Online Yayın Yapmak, Sosyal Etkinlikler Düzenlemek, İnternet Sitesi Çerez Kayıtlarının İşlenmesi amaçlarıyla, ABD menşeli Youtube (Google) ile
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Elektronik Kanallar (Sosyal Medya) Üzerinden Tanıtım Yapmak amaçlarıyla, ABD menşeli Facebook (Meta) ile
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Bilgi İşlemek, Elektronik Kanallar Üzerinden İletişim Kurmak, Online Dosya Saklamak ve Paylaşmak amaçlarıyla, ABD menşeli Hotmail ile
 • Elektronik Kanallar (Sosyal Medya) Üzerinden Tanıtım Yapmak, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla, ABD menşeli Instagram (Meta) ile
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Anlık Haberleşme Sağlamak, İnternet Sitesi Çerez Kayıtlarının İşlenmesi amaçlarıyla, ABD menşeli Whatsapp (Meta) ile

Her bir hizmet sağlayıcının kendi gizlilik politikalarına şu bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

 

10. DENETİM, BAŞVURULAR VE VERİ İHLAL BİLDİRİMLERİ

Oda kişisel verilerin korunması konusunda gerekli iç ve dış denetimleri yaptırabilmektedir.

İlgili kişilerin yaptığı başvurular en geç 30 gün içerisinde, Görevli tarafından ilgili birimin de görüşü alınarak cevaplanır.

Oda kişisel verilerle ilgili herhangi bir ihlal olduğu kendisine bildirildiğinde, bu durumun öğrenildiği tarihten itibaren gecikmeksizin ve en geç 72 saat içinde KVK Kuruluna bildirimde bulunulur. İlgili tarafları ve kişileri de aynı şekilde bilgilendirir.

 

11. GÜNCELLEME

İş bu politika belgesi, Oda kişisel veri işleme şartları, araçları, amaçları ile kapsamı değiştiğinde ve kişisel verilerin paylaşıldığı tarafların değişmesi durumlarında güncellenir. Her bir maddede yapılan güncellemeler ayrı bir tabloda tutulur.

 

12. İLGİLİ ARAÇLAR VE KAYNAKLAR

12.1 İlgili Kontrol ve Güvence Araçları

 1. Bilgi Güvenliği Politikası
 2. Kişisel Veri Saklama, Aktarma, Silme ve İmha Politikası
 3. Mobil Cihaz Yönetim Politikası (MCY)
 4. Temiz Masa Temiz Ekran Politikası
 5. Özel Nitelikli Veriler Politikası
 6. Veri Sahibi Başvuruları Yönergesi
 7. Çerez Politikası
 8. Katmanlı Aydınlatma ve Aydınlatma Metinleri
 9. Kişisel Veri Envanteri
 10. Veri Aktarım Sözleşmeleri
 11. Veri İşleme Sözleşmeleri

12.2 Dış Kaynaklar

 1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
 2. KVKK Kişisel Verilerin Korunması Kanununa İlişkin Uygulama Rehberi
 3. KVKK Kişisel Veri İhlal Bildirim Formu Kılavuzu
 4. KVKK Kişisel Veri Güvenliği Rehberi (Teknik ve İdari Tedbirler)
 5. Biyometrik Verilerin İşlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara İlişkin Rehber
 6. Yapay Zeka Alanında Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Tavsiyeler

Daha fazla bilgi için Görevli ile temas kurabilirsiniz.

AYMMO Çerez Politikası

ADANA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

ÇEREZ POLİTİKASI

Güncelleme Tarihi: 04/01/2022

 

İnternet sitelerimizdeki (“Site/Siteler”) deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanmaktayız. Bu çerez politikası, ADANA YMMO (veya “Oda“) Gizlilik Politikasının bir parçasıdır ve cihazınız ile sitemiz arasında çerez kullanımını kapsamaktadır. Siteler, belirli verilerin üçüncü ülkelere aktarılmasıyla sonuçlanabilecek AB ve Türkiye dışında üretilebilecek ve sunulabilecek çerezler kullanmaktadır. Politikamız kapsamında olmasalar da işbu belge ile çerezleri hizmetlerinin bir parçası olarak da kullanabilen, bizim kullanabileceğimiz üçüncü taraf hizmetleri hakkında da temel bilgiler de vermekteyiz.

Bizden çerezleri kabul etmek istemiyorsanız, istediğiniz içerik ve hizmetleri size sağlayamayabileceğimiz anlayışıyla tarayıcınıza Sitelerimizden gelen çerezleri reddetmesi talimatını vermelisiniz. SaaS hizmet veren uygulama sitemizde ise çerez kullanılmamaktadır.

 

1. ÇEREZ NEDİR?

Çerez, bir web sitesinin ziyaret ettiğinizde cihazınızda depoladığı, genellikle web sitesinin kendisi hakkında bilgi içeren, sitenin geri döndüğünüzde web tarayıcınızı tanımasını sağlayan benzersiz bir tanımlayıcı, çerezin amacına ve çerezin ömrüne hizmet eden ek veriler içeren küçük bir veri parçasıdır.

Çerezler belirli özellikleri etkinleştirmek (örneğin sisteme oturum açmak), site kullanımını izlemek (örneğin analitik), kullanıcı ayarlarınızı (örneğin saat dilimi, bildirim tercihleri) saklamak ve içeriğinizi (örneğin reklam, dil) kişiselleştirmek için kullanılır.

Ziyaret ettiğiniz web sitesi tarafından ayarlanan çerezlere normalde “birinci taraf çerezleri” denir ve genellikle yalnızca söz konusu sitedeki etkinliğinizi izler. Diğer site ve şirketler (yani üçüncü taraflar) tarafından ayarlanan çerezlere “üçüncü taraf çerezleri” denir ve sizi aynı üçüncü taraf hizmetini kullanan diğer web sitelerinde izlemek için kullanılabilir.

 

2. ÇEREZ TÜRLERİ

2.1 Zorunlu çerezler

Zorunlu çerezler, kullanıcı girişleri, hesap yönetimi, alışveriş sepetleri ve ödeme işlemleri gibi temel özellikleri mümkün kılan bir web sitesi deneyiminiz için çok önemlidir. Web sitemizde belirli işlevleri etkinleştirmek için zorunlu çerezleri kullanıyoruz.

2.2. Performans çerezler

Performans çerezler, ziyaretiniz sırasında bir web sitesini sizin hakkınızda kişisel bilgi toplamadan nasıl kullandığınızı izlemek için kullanılır. Tipik olarak, bu bilgiler anonimdir ve şirketlerin ziyaretçi kullanım modellerini anlamasına, kullanıcılarının karşılaşabileceği sorunları veya hataları tespit etmelerine ve teşhis etmelerine ve kitlelerinin genel web sitesi deneyimini iyileştirme konusunda daha iyi stratejik kararlar vermelerine yardımcı olmak için tüm site kullanıcıları arasında izlenen bilgilerle birleştirilir. Bu çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesi (birinci taraf) veya üçüncü taraf hizmetleri tarafından ayarlanabilir. Sitemizde performans çerezleri kullanıyoruz.

2.3. İşlevsellik çerezleri

İşlevsellik çerezleri, cihazınız ve ziyaret ettiğiniz web sitesinde yapılandırabileceğiniz ayarlar (dil ve saat dilimi ayarları gibi) hakkında bilgi toplamak için kullanılır. Bu bilgilerle web sitesi size özelleştirilmiş, geliştirilmiş veya optimize edilmiş içerik ve hizmetler sağlayabilir. Bu çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesi (birinci taraf) veya üçüncü taraf hizmet tarafından ayarlanabilir. Sitemizde seçilen özellikler için işlevsellik çerezleri kullanıyoruz.

2.4. Hedefleme / reklam çerezleri

Hedefleme / reklam çerezleri, hangi promosyon içeriğinin sizin ve ilgi alanlarınız için daha alakalı ve uygun olduğunu belirlemede kullanılır. Web sitesi, bunları hedefli reklam yayınlamak veya reklam görme sayısını sınırlamak için kullanabilir. Bu, şirketlerin kampanyalarının etkinliğini ve size sunulan içeriğin kalitesini artırmasına yardımcı olur. Bu çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesi (birinci taraf) veya üçüncü taraf hizmetleri tarafından ayarlanabilir. Üçüncü taraflarca belirlenen hedefleme / reklam çerezleri, sizi aynı üçüncü taraf hizmetini kullanan diğer web sitesinde izlemek için kullanılabilir. Sitemizde hedefleme / reklam çerezleri kullanıyoruz.

 

3. İNTERNET SİTELERİMİZDE BULUNAN ÇEREZLER

  https://www.adanaymmo.org.tr
Çerez Adı Çerez Sağlayıcı Kategori Türü Süresi Ülke Açıklama
YSC .youtube.com HTTP Oturum süresince ABD YSC çerezi, Youtube tarafından ayarlanır ve Youtube sayfalarındaki gömülü videoların görüntülenmelerini takip etmek için kullanılır.
VISITOR_INFO1_LIVE .youtube.com HTTP 179 Gün ABD Kullanıcının yeni veya eski oynatıcı ara yüzünü alıp almayacağını belirleyen bant genişliğini ölçmek için YouTube tarafından ayarlanan bir çerez.
yt-remote-device-id youtube.com HTML Kalıcı ABD YouTube, bu çerezi, gömülü YouTube videosunu kullanan kullanıcının video tercihlerini depolamak için ayarlar.
yt-remote-connected-devices youtube.com HTML Kalıcı ABD YouTube, gömülü YouTube videosunu kullanan kullanıcının video tercihlerini saklamak için bu çerezi ayarlar.
CONSENT .youtube.com HTTP 2 Yıl ABD YouTube, bu çerezi gömülü youtube videoları aracılığıyla ayarlar ve anonim istatistiksel verileri kaydeder.
joinchat_views adanaymmo.org.tr İstatistik HTML Kalıcı Türkiye Bu çerez, ziyaretçinin web sitesindeki canlı sohbet işleviyle nasıl etkileşime girdiği hakkında bilgi toplamak için kullanılır.
NID google.com Pazarlama HTTP 6 Ay ABD Geri dönen bir kullanıcının cihazını tanımlayan benzersiz bir kimlik kaydeder. Kimlik, hedeflenen reklamlar için kullanılır.
yt.innertube::nextId youtube.com Pazarlama HTML Oturum süresince ABD Kullanıcının YouTube’dan gördüğü videoların istatistiklerini tutmak için benzersiz bir kimlik kaydeder.
yt.innertube::requests youtube.com Pazarlama HTML Kalıcı ABD Kullanıcının YouTube’dan gördüğü videoların istatistiklerini tutmak için benzersiz bir kimlik kaydeder.
yt-remote-cast-available youtube.com Pazarlama HTML Oturum süresince ABD Gömülü YouTube videosunu kullanarak kullanıcının video oynatıcı tercihlerini saklar
yt-remote-cast-installed youtube.com Pazarlama HTML Oturum süresince ABD Gömülü YouTube videosunu kullanarak kullanıcının video oynatıcı tercihlerini saklar
yt-remote-fast-check-period youtube.com Pazarlama HTML Oturum süresince ABD Gömülü YouTube videosunu kullanarak kullanıcının video oynatıcı tercihlerini saklar
yt-remote-session-app youtube.com Pazarlama HTML Oturum süresince ABD Gömülü YouTube videosunu kullanarak kullanıcının video oynatıcı tercihlerini saklar
yt-remote-session-name youtube.com Pazarlama HTML Oturum süresince ABD Gömülü YouTube videosunu kullanarak kullanıcının video oynatıcı tercihlerini saklar

4. SİTELERİMİZDEKİ ÜÇÜNCÜ TARAF ÇEREZLERİ

İnternet sitemizin yönetilmesinde üçüncü taraf şirketleri ve kişileri istihdam edebiliriz – örneğin, analiz sağlayıcıları ve içerik ortakları. Bu üçüncü taraflara bizim adımıza belirli görevleri yerine getirmek için seçilen bilgilere erişim izni veriyoruz. Ayrıca, sağladıkları hizmetleri sunmak için üçüncü taraf çerezleri de ayarlayabilirler. Üçüncü taraf çerezleri, sizi aynı üçüncü taraf hizmetini kullanan diğer web sitelerinde izlemek için kullanılabilir.

Üçüncü taraf çerezleri üzerinde hiçbir kontrole sahip olmadığımız için, onlar Oda çerez politikası kapsamında değildir.

 

5. ÜÇÜNCÜ TARAF GİZLİLİK SÖZÜMÜZ

Uygulamalarının bizimkilerle uyumlu olmasını sağlamak için hizmetlerine katılmadan önce tüm üçüncü taraf sağlayıcılarımızın gizlilik politikalarını gözden geçiririz. Kullanıcılarımızın gizliliğini tehlikeye atan veya ihlal eden üçüncü taraf hizmetleri asla bilerek eklemeyiz.

 

6. ÇEREZ TERCİHLERİNİZİ NASIL DEĞİŞTİREBİLİRSİNİZ?

Bizden çerezleri kabul etmek istemiyorsanız, tarayıcınıza web sitemizden çerezleri reddetme talimatı verebilirsiniz. Çoğu tarayıcı varsayılan olarak çerezleri kabul edecek şekilde yapılandırılmıştır, ancak bu ayarları çerezleri tamamen reddetmek veya bir web sitesi bir çerez ayarlamaya veya güncellemeye çalıştığında size bildirmek için güncelleyebilirsiniz. Çerez ayarlarını yönetmek için farklı tarayıcıların destek sayfaları aşağıda verilmiştir. Web sitesine birden fazla cihazdan göz atarsanız, her bir cihazdaki ayarlarınızı güncellemeniz gerekebilir.

 

7. FARKLI TARAYICILARIN ÇEREZ TERCİHLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Tarayıcı Adı Link
Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=tr
Internet Explorer https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/t5/forums/searchpage/tab/message?filter=location&location=category%3Atr&q=%C3%A7erez
Yandex https://yandex.com.tr/support/browser-classic/personal-data-protection/cookies.xml
Safari https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=tr_TR&viewlocale=tr_TR
Safari Mobil https://support.apple.com/tr-tr/HT201265
Microsoft Edge https://support.microsoft.com/en-us/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies
Opera http://help.opera.com/opera/Windows/2393/en/controlPages.html#manageCookies
Opera Mobil http://www.opera.com/tr/help/mobile/android#privacy
Android Tarayıcı (Mobil) https://support.google.com/nexus/answer/54068?visit_id=1-636244844552607258-231308964&hl=tr&

Bazı çerezler bir web sitesi deneyiminiz üzerinde çok az etkisi olacak şekilde engellenebilse de tüm çerezleri engellemek ziyaret ettiğiniz sitedeki belirli özelliklere ve içeriğe erişemeyeceğiniz anlamına gelebilir.

 

8. İLGİLİ ARAÇLAR VE KAYNAKLAR

8.1 İlgili Kontrol ve Güvence Araçları

 1. Gizlilik Politikası
 2. Bilgi Güvenliği Politikası

8.2 Dış Kaynaklar

 1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
 2. KVKK Kişisel Verilerin Korunması Kanununa İlişkin Uygulama Rehberi
 3. KVKK Kişisel Veri Güvenliği Rehberi (Teknik ve İdari Tedbirler)

Daha fazla bilgi için Görevli ile temas kurabil

AYMMO Veri Sahibi Başvuru Yönergesi

ADANA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

Kişisel Veri Sahibi Başvuru Prosedürü ve Formu

Güncelleme Tarihi: 04/01/2022

 

Kişisel Veri Sahibi Başvuru Prosedürü

GENEL AÇIKLAMALAR

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK” ya da “Kanun”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Bundan böyle “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır.) Kanun’un 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

Oda, Kanun’un 13/I. maddesi uyarınca Veri Sorumlusu olarak bu haklara ilişkin olarak yazılı başvuru veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu (”Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle yapılacak başvuruları yönetmektedir.

Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde lütfen bize bildiriniz. Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca kendinizle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenebilir,
 • Topladığımız bilgilere ilişkin ayrıntıları talep edebilir,
 • Bu bilgilerin ne amaçla toplandığını ve ne şekilde kullanıldığını, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir veya
 • Eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini, güncellenmesini veya bunların işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktıysa silinmesini aktarım yapılan üçüncü kişilere yapılacak bildirimleri de kapsayacak şekilde isteyebilirsiniz.

 

VERİ SAHİBİ BAŞVURU PROSEDÜRÜ

İşbu Form, 6698 sayılı Kanun kapsamında Veri İlgilisi olarak sahip olduğunuz haklar uyarınca, ADANA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI (Veri Sorumlusu) nezdinde kişisel verilerinize ilişkin yapacağınız başvuru konusu talebinizin yerine getirilebilmesi için hazırlanmıştır. Bu çerçevede tarafımıza “yazılı” olarak başvuruda bulunulması için;

 

 1. İşbu formu aşağıda verilen link kullanılarak indirilip, doldurmanız için ayrılan bölümlerin açık ve eksiksiz bir şekilde doldurduktan sonra çıktısının alınıp zarfın üzerine veya konuya “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılarak;
 • Başvuru sahibinin şahsen başvurusu ile,
 • Noter veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla,
 • Oda adresine ıslak imzalı olarak iletebilirsiniz.

Adres: Kurtuluş Mah. 13 Sok. Egemert Apt. B/Blk Kat:2 Daire:6 Seyhan/ADANA

 

 1. Ya da aşağıdaki yöntemlerle elektronik olarak;
 • Oda kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi kullanılarak,
 • Oda tarafından KVKK başvurusu için belirlenmiş bilgi@adanaymmo.org.tr elektronik posta adresini kullanmak suretiyle,
 • Başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla

başvurunuzu iletebilirsiniz.

Yaptığınız başvuruya, Kanun hükmü uyarınca en geç 30 gün içerisinde mümkün olan en kısa sürede cevap verilecektir. Sunduğunuz bilgi ve belgelerin eksik olması ya da anlaşılamaz olması halinde bile başvurunuzu sonuçlandırmak adına Veri Sorumlusu olarak sizlerle iletişime geçeceğimizi bilmenizi isteriz.

 

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU indirmek için tıklayınız.

Open chat
Merhaba
Nasıl yardımcı olabilirim?