Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 

AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA VERİLMESİNE VE PRİMLERİN ÖDENME SÜRELERİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (1) (2) 

1- Genel Açıklamalar 

Bilindiği gibi, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun; “Prim belgeleri ve işyeri kayıtları” başlıklı 86 ncı, “Afet durumunda belgelerin verilme süresi ve primlerin ertelenmesi” başlıklı 91 inci ve “Bilgi ve belge isteme hakkı, bilgi ve belgelerin Kuruma verilme usulü” başlıklı 100 üncü maddelerinde, aylık prim ve hizmet belgelerinin düzenlenmesine ve verilmesine ilişkin hükümler, “Primlerin ödenmesi” başlıklı 88 inci maddesinde ise, ödemeye ilişkin hükümler yer almaktadır. 

Sözkonusu hükümlerin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesine dair 28/8/2008 tarihli, 26981 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde ise; “Aylık prim ve hizmet belgesinin düzenlenmesi verilmesi ve saklanması” başlıklı 109 uncu ve “Belgenin sonradan verilmesi” başlıklı 110 uncu maddelerinde, aylık prim ve hizmet belgelerinin düzenlenmesine ve verilmesine, “Sigorta primlerinin ödenme süresi ve erken ödeme” başlıklı 115 inci ve “Afet durumunda belgelerin verilme süresi ve primlerin ertelenmesi” başlıklı 116 ncı maddelerinde ise primlerin ödenmesine ilişkin hükümler düzenlenmiştir. 

Gerek 5510 sayılı Kanunun, gerekse Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin yukarıda belirtilen maddelerinin uygulamasına ilişkin açıklamalar aşağıda yapılmıştır. 

2- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) Bendi Kapsamında Sigortalı Sayılanlar Yönünden Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Düzenlenmesi, Verilmesi ve Primlerin Ödenmesi 

2.1- Aylık prim ve hizmet belgelerinin düzenlenmesi 

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıranlar, EK:1’de yer alan aylık prim ve hizmet belgesine, 

İşveren/aracı/sigortalıyı geçici olarak devralanın; 

– Adı soyadı/unvanını, 

– İşyerinin adresini, 

– İşyeri telefon numarasını ve e-Posta adresini, 

– Vergi kimlik numarasını, 

Çalıştırdıkları sigortalıların; 

– Sosyal güvenlik sicil numaralarını, 

– Ad ve soyadları ile ikinci soyadı almış olan sigortalıların ilk soyadlarını, 

– Prim ödeme gün sayılarını, 

– Prime esas kazançlar tutarlarını, 

– (Mülga:RG-23/11/2008-27063) 

– İşe başlama ve işten çıkış tarihlerini, 

– Ayın bazı günlerinde çalışmamış olmaları halinde, eksik çalışma nedenlerini, 

– Ay içinde işten ayrılmış olmaları halinde, işten çıkış nedenlerini, 

– Sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve aylık sosyal güvenlik destek primlerini, 

Belgenin; 

– İlişkin olduğu yılı ve ayını, 

– Mahiyetini (asıl, ek veya iptal nitelikte olduğunu), 

– Türünü, 

– Varsa düzenlenmesine esas kanun numarasını, 

– Toplam sayfa sayısını, 

Belgeyi düzenleyen kişinin; 

– Varsa 3568 sayılı Kanuna tabi olan meslek mensubunun adı ve soyadı ile bunların meslekî oda kayıt numarasını, 

– İşverenin kamu idaresi olması hâlinde tahakkuk veya tediye görevlisinin adı, soyadını, kaydetmeleri gerekmektedir.

Konu ile ilgili dökümanların tamamını ekte görebilirsiniz.