Resmi Gazete Tarihi: 18.02.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26084 

Kurum :Maliye Bakanlığı 

Tebliğin Adı :Hazine Arazilerinin Tersane Yatırımlarına Tahsisinde Uygulanacak Esas Ve Usullere İlişkin Tebliğ 

Tebliğ No – 

Resmî Gazete Tarihi :18/02/2006 

Resmî Gazete Sayısı :26084 

HAZİNE ARAZİLERİNİN TERSANE YATIRIMLARINA TAHSİSİNDE UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLİŞKİN TEBLİĞ 

Amaç 

Madde 1 — Bu Tebliğin amacı; Hazinenin özel mülkiyetinde olan veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde, Müsteşarlıkça da uygun görülecek projeye dayalı olarak tersane yapmak isteyen gerçek kişilerin ve özel hukuk tüzel kişilerinin proje hazırlamasına, bu kişilere bedeli karşılığında ön izin verilmesine, kullanma izni verilmesine ve irtifak hakkı tesisine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir. 

Kapsam 

Madde 2 — Hazinenin özel mülkiyetinde olan veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlardan Maliye Bakanlığı ile Müsteşarlık tarafından uygun görülenler ile tersane yapmak isteyen gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından talep edilen taşınmazların, kalkınma planlarının hedef ve ilkelerine uygun ve projeye dayalı olarak yapılacak tersane yatırımlarına tahsisi ile bu yatırımlarla ilgili proje hazırlanması bu Tebliğ esaslarına göre yapılır. 

Dayanak 

Madde 3 — Bu Tebliğ; 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 74 üncü maddesi uyarınca çıkarılan ve 16/12/1984 tarihli ve 18607 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesis, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliğinin 72 nci maddesi ile 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve 3/8/1990 tarihli ve 20594 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

Madde 4— Bu Tebliğde geçen; 

Müsteşarlık: Denizcilik Müsteşarlığını, 

Tersane: Her tür, nitelik ve kapasitedeki deniz araçlarının (gemi, yat, tekne gibi) inşa, bakım, onarım ve söküm faaliyetlerinin yapılmasına uygun olarak donatılmış teknik, idari ve sosyal alt yapıya sahip tesisler ile bunların bütünleyicisi olan her türlü kıyı yapılarını (kızak, iskele, rıhtım gibi) ve bunlara yönelik yan sanayi tesislerini, 

Avan Proje: Tersane yatırımına ilişkin teknik ve mali unsurları içeren ayrıntılı taslak çalışmayı, 

ifade eder. 

Başvuru ve inceleme 

Madde 5 — Hazinenin özel mülkiyetinde olan veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve imar planında tersane alanı olarak ayrılan veya imar planı bulunmayan yerlerde tersane yatırımı yapmak isteyen yatırımcılar, bu arsa ve araziler üzerinde yapılacak tersane yatırımı hakkında hazırlanan avan proje ile birlikte yatırımın yapılacağı taşınmaza ait bilgileri içeren bir dilekçe ile Müsteşarlığa başvurarak, bu yerlerin bedeli karşılığında ön izin verilmesi, kullanma izni verilmesi veya irtifak hakkı tesisi suretiyle kendilerine tahsisini isteyebilirler. 

Müsteşarlık, talep edilen veya tersane yapılmasında yarar gördüğü taşınmazın üzerinde tersane yapılması amacıyla, yatırımcıların avan projelerini sunmaları için ilana çıkılmadan önce taşınmazın tahsisi hakkındaki mutabakatını Maliye Bakanlığından ister. 

Maliye Bakanlığı, bu Tebliğ kapsamında değerlendirilmesinde ve üzerinde tersane yapılmasında sakınca bulmadığı yerler hakkında uygun görüşünü ve mutabakatını Müsteşarlığa bildirir. 

İlan 

Madde 6 — Bu Tebliğin 5 inci maddesi uyarınca belirlenen yerlerde tersane yapılması için Maliye Bakanlığınca ön izin verilmesine, kullanma izni verilmesine veya irtifak hakkı tesisine esas olmak üzere, Müsteşarlık tarafından, avan projelerini sunmaları yatırımcılara ilan yolu ile duyurulur. İlan, Resmi Gazetede veya Türkiye genelinde dağıtımı yapılan ve günlük tirajı 100.000’in üzerinde olan gazetelerde 5 gün ara ile iki kez yapılır. 

İlanda; 

a) Yatırımın yapılacağı il, ilçe, mahalle, köy ile mevkii, pafta, ada, parsel numarası ve yüzölçümü, 

b) İmar durumu, 

c) Yapılacak yatırımla ilgili asgari teknik bilgiler, 

d) 7 nci maddede belirtilen hususlar ile ilgili istenecek bilgi ve belgelerin neler olduğu, 

e) Başvuruların hangi tarih ve saate kadar nereye yapılacağı, 

yer alır. 

Yatırımcıdan istenecek bilgi ve belgeler 

Madde 7 — Başvurularda aşağıdaki bilgi ve belgelerin bulundurulması zorunludur. 

I — Yatırımcı hakkındaki bilgiler 

1-Yatırımcının; adı, soyadı, unvanı, faaliyet konusu, adresi, telefon, faks varsa e-posta, 

2-Tersane faaliyetlerine ilişkin deneyimi, 

3-Taşınır ve taşınmaz mal varlığı, 

4-Varsa, son yıla ait onaylı bilanço ve kar / zarar cetveli, 

5-Tüzel kişilerde ana sözleşme ve değişikliklerin yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği, 

6-Varsa kayıtlı bulunulan meslek odası adı, sicil belgesi, vergi numarası, 

7-Yatırımcının veya varsa yetkili temsilci/temsilcilerinin imza sirküleri ve/veya yetki belgesi. 

II — Yatırım hakkındaki bilgiler 

1 – Proje hakkında genel bilgi, 

2 – Toplam alan (m²)=kapalı alan + açık alan, 

3 – Toplam istihdam durumu (mühendis + teknik personel + diğer personel), 

4 – Kızakların türleri (raylı, sabit kızak gibi) ve ebatları (en x boy metre olarak), 

5 – İskele ve rıhtımın adedi ve ebatları ( en-boy metre olarak ), 

6 – Yapılması öngörülen kapalı atölyelerin ebatları ve işlevleri, 

7 – Yeni gemi inşa kapasitesi (cgt/yıl) veya cinsi (dwt/yıl), / sökülebilecek en büyük gemi boyu ve kapasitesi (ton/yıl), 

8 – Tersanede inşa edilebilecek en büyük gemi tonajı (cgt) veya cinsi (dwt) ve yıllık adedi, 

9 – Yeni gemi inşada hedeflenen çelik işleme kapasitesi (ton/yıl), 

10 – Yapılacak ise bakım-onarımdaki çelik işleme kapasitesi (ton/yıl), 

11 – Varsa, kuru havuz / yüzer havuz ebatları (en x boy x derinlik metre olarak), havuzlanacak en büyük gemi tonajı (cgt), 

12 – Tesise ait genel yerleşim planı, 

13 – Projedeki yatırımların hangi sürede bitirileceğini gösterir termin planı, 

14 – Yatırım yapılacak alanın, kıyı kenar çizgisinin kara ve deniz tarafında yer alan kısımlar üzerindeki yatırıma ilişkin, ayrı ayrı maliyet hesabı ile yatırım için planlanan finansman kaynağı (kredi, öz sermaye, fon gibi), 

15 – Tersanede kullanılacak kreynlerin türleri (jib, gantry gibi), ebatları ve kaldırma kapasiteleri (ton olarak), 

16 – Atık kabul tesisi bilgileri ( genel yerleşim planında gösterilecek). 

Projenin değerlendirilmesi 

Madde 8 — Yatırımcılar tarafından verilen avan projeler Müsteşarlıkça değerlendirilerek, uygun bulunanlar, bu projelerin uygulanacağı taşınmazlar hakkında ön izin verilmesi, kullanma izni verilmesi veya irtifak hakkı tesis edilmesi için Maliye Bakanlığına gönderilir. 

Aşağıdaki koşulların herhangi birinin varlığı halinde, ilan yapılmadan avan proje hazırlanması ve Müsteşarlığa verilmesi konusunda yatırımcılara ön izin verilebilir. 

a) Yatırım yapılması talep edilen Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin geri sahasında talep sahibi yatırımcının mülkiyetinde, yasal bir hakka istinaden fiilen kullanımında veya bu yatırımcıya daha önce Maliye Bakanlığınca kullanma izni verilen veya irtifak hakkı tesis edilmiş olan Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazların bulunması, bu alanların da yapımı talep edilen kıyı tesisi ile proje bütünlüğü taşıyor olması ve birlikte kullanılmasında zorunluluk bulunmasının tespiti durumunda talep sahibi yatırımcıya, 

b) Müsteşarlık tarafından uygun görülecek tevsii yatırımları için yatırımcı/yatırımcılara, 

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 inci maddesinin (g) fıkrası uyarınca bedeli karşılığında kullanma izni verilmesi veya irtifak hakkı tesis edilmesi için Müsteşarlık tarafından doğrudan Maliye Bakanlığına teklifte bulunulur. 

Ön izin, kullanma izni ve irtifak hakkı 

Madde 9 — Müsteşarlık tarafından, avan projesi uygun görülen yatırımcı/yatırımcıların Maliye Bakanlığına bildirilmesini müteakip, yatırım yapılacak yerin onaylı imar planı ve bu yer üzerinde yapılacak tesislere ilişkin uygulama projelerinin hazırlanması ve benzeri işlemlerin yerine getirilmesi amacıyla, Maliye Bakanlığınca belirlenen koşullarla ve bedeli karşılığında, bu yatırımcılar arasında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 inci maddesinin (g) fıkrası uyarınca bir yıl süreli ön izin ihalesi yapılır. Gerekli hallerde bu süre Maliye Bakanlığınca bedeli karşılığında uzatılabilir. 

Yatırımcı ön izin süresi içinde yükümlülüklerini yerine getirmediği veya yatırım yapmaktan vazgeçtiği takdirde ön izni iptal edilir ve tahsil edilen ön izin bedeli de iade edilmez. 

Yatırımcı ön izin süresi içinde yükümlülüklerini yerine getirdiği takdirde, Maliye Bakanlığından kullanma izni verilmesi veya irtifak hakkı tesis edilmesi talebinde bulunur. 

Yatırımcı tarafından, ön izin süresi bitmeden önce kullanma izni verilmesi veya irtifak hakkı tesis edilmesinin talep edilmesi halinde, ön izin sözleşmesinde öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmiş olması kaydıyla, ön izin süresinin kalan kısmına ilişkin bedel, tesis edilecek kullanma izni veya irtifak hakkı bedelinden mahsup edilir. 

Bedel 

Madde 10 — (Değişik: R.G.: 5/9/2007-26634) 

İlk yıl ön izin, kullanma izni, irtifak hakkı ve müteakip yıllar bedelleri ile hasılat paylarının tespiti, tahsili ve takibi Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. 

Kullanma izni bedeli; İlk yıl tahmini kullanma izni bedeli, toplam proje maliyet bedelinin % 0,5 (binde beş)’inden, 

İrtifak hakkı bedeli; İlk yıl tahmini irtifak hakkı bedeli, toplam proje maliyet bedelinin % 0,5 (binde beş)’inden, 

az olmamak üzere Maliye Bakanlığınca belirlenir. 

Ancak, yukarıda belirtilen ön izin, kullanma izni ve irtifak hakkı bedelleri; varsa yatırıma konu taşınmazın, yoksa en yakın taşınmazın emlak vergisi asgari metrekare vergi değeri esas alınarak hesaplanan değerin % 1 (yüzde bir)’inden az olamaz. 

Müteakip yıllar kullanma izni ve irtifak hakkı bedelleri, bir önceki yıl kullanım bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (bir önceki yılın aynı ayına göre % değişim oranı) oranında artırılması suretiyle hesaplanır. Ancak, hesaplanan bu bedel, kullanma izni ve irtifak hakkı için yatırıma konu taşınmazın emlak vergisi asgari metrekare vergi değeri esas alınarak hesaplanan değerin % 1 (yüzde bir)’inden az olamaz. 

Ayrıca, kullanma iznine ve irtifak hakkına konu Hazine taşınmazının veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan yerler üzerinde gerçekleştirilecek tesislerin işletmeye geçmesinden sonra, yatırımcı tarafından, tesislerin işletilmesinden elde edilecek toplam yıllık işletme hasılatı üzerinden Hazinece % 1 (yüzde bir) oranında pay alınır. 

İşletme hasılatı; işletmenin esas faaliyetleri çerçevesinde satılan mal veya hizmetler karşılığında alınan ya da tahakkuk ettirilen her türlü bedellerle, vade ve kur farkları, faiz ve kira gelirleri ile diğer gelirlerden oluşur. Yıllık işletme hasılatını gösteren mali tablolar 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yetkili kılınan yeminli mali müşavirlere tasdik ettirilerek en geç bilanço dönemini takip eden Mayıs ayı sonuna kadar ilgili Defterdarlık/Malmüdürlüğüne verilir ve işletme hasılatından alınacak pay ilgili Defterdarlık/Malmüdürlüğüne yatırılır. 

Ön izin, kullanma izni ve irtifak hakkı bedelleri ile toplam yıllık işletme hasılatı üzerinden alınacak paylar, kalkınmada öncelikli yerlerde yüzde elli oranında indirimli olarak uygulanır. 

Diğer taraftan, lehine kullanma izni verilen veya irtifak hakkı tesis edilen yatırımcı tarafından; tesisin tamamının veya bir kısmının Maliye Bakanlığından izin alınması şartıyla, üçüncü kişilere kiraya verilmesi halinde; hak lehdarından brüt kiranın % 25 (yüzde yirmibeş)’i oranında, kiracı/kiracılardan ise tesisin işletilmesinden elde edilecek toplam yıllık işletme hasılatından, hak lehdarına ödenen kira bedeli mahsup edildikten sonra bulunacak tutar üzerinden % 1 (yüzde bir)’i oranında ayrıca pay alınır. Kiracılardan alınmayan işletme hasılatı payları hak lehdarından alınır. 

Kullanma izninin ve irtifak hakkının devri 

Madde 11 — Bu Tebliğ hükümlerine göre lehlerine kullanma izni verilen veya irtifak hakkı tesis edilen yatırımcılarca, kullanma izninin veya irtifak hakkının üçüncü kişilere devredilmesinin talep edilmesi halinde; varsa ödenmeyen geçmiş yıllar kullanma izni ve irtifak hakkı bedelleri ile yıllık işletme hasılatı bedellerinin gecikme zamları ile birlikte ödenmesi, irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmelerinde belirtilen hükümlere ilişkin olarak herhangi bir başka aykırılık var ise bu aykırılıkların giderilmesi ve bu yatırımcılar tarafından, kullanma izninden veya irtifak hakkından dolayı açılmış davalar var ise, bu davalardan tüm yargılama giderleri üstlenilerek kayıtsız ve şartsız feragat edilmesi ve yeni sözleşme düzenlenmesi kaydıyla, kullanma izninin ve irtifak hakkının üçüncü kişilere devredilmesine, Müsteşarlığın uygun görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca izin verilebilir. 

Kullanma izni ve irtifak hakkı süresi 

Madde 12 — Bu Tebliğ kapsamında kalan yerler ile ilgili olarak; yatırımcı ile yapılacak olan kullanma izni ve irtifak hakkı sözleşmelerinin süresi (Değişik ibare:RG-29/09/2006-26304) kırkdokuz yıldan fazla olamaz. 

Kullanma izni süresi, sözleşmenin taraflarca imzalanarak noterde tasdik ettirildiği tarihte, irtifak hakkı süresi ise, hakkın tapuya tescil edildiği tarihte başlar. 

Yatırıma başlama ve bitirme süreleri 

Madde 13 — Yatırımcı, kullanma izninin verildiği veya irtifak hakkının tesis edildiği tarihten itibaren proje termin planında ve sözleşmede belirtilen süre içerisinde yatırıma başlamak ve bitirmek zorundadır. Aksi takdirde geçen her gün için, taşınmazın emlak vergisi asgari metrekare vergi değerinin on binde üçü oranında cezai şart uygulanır. 

Yatırımın ve işletmenin denetimi 

Madde 14 — Maliye Bakanlığı ile Müsteşarlık, kullanma izni veya irtifak hakkı süresi içerisinde, yatırım konusu taşınmazın üzerindeki yapı ve tesisleri müştereken kontrol etmeye veya ettirmeye yetkilidir. 

Yapılacak kontrol ve denetimler sonucunda tespit edilen hata veya noksanlıkların, Maliye Bakanlığınca belirlenecek süre içerisinde yatırımcı tarafından giderilmesi zorunludur. 

Sözleşme süresinin sona ermesi 

Madde 15 — Kullanma izni veya irtifak hakkı sözleşmesi tanınan süre sonunda bitecektir. Ayrıca, yatırımcı tarafından; kullanma izni veya irtifak hakkı sözleşmesinde belirtilen hükümlere aykırı davranılması veya yatırımcının kendi isteğiyle yatırımdan vazgeçmesi halinde, sözleşme iptal edilir ve alınan teminatlar Hazineye irat kaydedilir. 

Bu durumda, taşınmaz ile kullanma iznine veya irtifak hakkına dayalı olarak yapılan yapı ve tesislerden, taşınır nitelikli olanlar hariç olmak üzere, binalar sözleşmenin sona ermesiyle veya iptaliyle birlikte Hazineye intikal eder ve yatırımcı yaptığı yatırımdan dolayı her hangi bir hak, tazminat veya talepte bulunamaz. 

Uygulanacak hükümler 

Madde 16 — Yatırımcı proje gereğince yapacağı yapı ve tesislerle ilgili her türlü izinleri yetkili mercilerden almak ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uymak zorundadır. 

Bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, bu Kanunun 74 üncü maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelik, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 

Yürürlükten kaldırma 

Madde 17 — 4/9/2004 tarihli ve 25573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hazine Arazilerinin Tersane Yatırımlarına Tahsisinde Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Tebliğ değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır. 

Geçici Madde 1 — a) 4/9/2004 tarihinden önce yatırım yapılarak işletilen ve Müsteşarlık tarafından muhafazası uygun görülen yatırımların bulunduğu yerler hakkında bu yerlerde yatırım yapmış yatırımcı/yatırımcılara, 

b) 4/9/2004 tarihinden önce resmi müracaatları yapılmış ve yasal prosedürü başlatılmış olan yatırımcı/yatırımcılara, 

ilan yapılmadan avan proje hazırlanması için ön izin verilebilir. Ancak, bu maddeye göre ön izin talebinde bulunacakların en geç 31/12/2006 tarihine kadar Müsteşarlığa müracaat etmeleri zorunludur. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular dikkate alınmaz. 

Tebliğ olunur.