Resmi Gazete Tarihi: 17.07.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25525 

Bakanlık Adı : Dış Ticaret Müsteşarlığından : 

Tebliğin Adı : İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ 

(Tebliğ No: 2004/1) 

Tebliğ No : 2004/1 

R. Gazete Tarihi : 17/07/2004 

R. Gazete Sayısı : 25525 

İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: 2004/1) 

Kapsam 

Madde 1 — Bu Tebliğ, 28/06/2003 tarihli ve 25152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin 2003/7 sayılı Tebliğ uyarınca 70.04 Gümrük Tarife Pozisyonlu (G.T.P.) “çekme veya üfleme cam” ile 70.05 G.T.P.’lu “float cam ve yüzeyi cilalanmış veya parlatılmış cam” ithalatında, İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Mevzuatı çerçevesinde, Dış Ticaret Müsteşarlığı (Müsteşarlık) tarafından Rusya Federasyonu, Ukrayna ve İran İslam Cumhuriyeti’ne (İran) uygulanacak ikinci dönem kotalara ilişkin başvuru ve dağıtım ile ithal lisanslarının kullanım usul ve esaslarını içermektedir. 

Başvuru Usul ve Esasları 

Madde 2 — Rusya Federasyonu, Ukrayna ve İran menşeli anılan maddelere yönelik kota başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için, EK I’de yer alan İthal Lisansı Başvuru Formunun usulüne uygun bir şekilde doldurularak ekinde istenen belgelerle birlikte tam ve eksiksiz bir şekilde 30/07/2004 tarihi mesai bitimine kadar Müsteşarlığa gönderilmesi gerekmektedir. Değerlendirmede genel evrak giriş tarihi esas olup, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

Müsteşarlık, gerekli görmesi halinde, ek bilgi ve belge isteyebilir. 

Bir kotaya, aynı firma tarafından bir kota dönemi içinde birden fazla başvuru yapılamaz. Bu maddenin uygulanmasında aynı unvan altında merkez ve şubeleri olan firmalar tek ve aynı firma sayılırlar. 

Birinci kota döneminde almış olduğu kota miktarının en az % 50’sini gerçekleştirmeyen, ithal lisansını süresi içerisinde iade etmeyen veya 2002 ve 2003 yıllarında kota konusu maddelerin yurtiçi (alım-satım) yada yurtdışı (ithalat-ihracat) ticaretiyle iştigal etmeyen firmaların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Firmalar tarafından yapılan kota başvurularında yer alan bilgilerin (firmanın adı-unvanı, vb.) bir özeti ve varsa bu başvurulardaki eksiklikler Müsteşarlığın internet sitesinde (http://www.dtm.gov.tr/ITHALAT/gozkor/ithalat.htm) yayımlanacaktır. Firmalar, sitede yayımlanan bilgiler çerçevesinde başvuru süresinin bitimine kadar eksikliklerini tamamlamakla yükümlüdür. Belirtilen tarihe kadar eksikliklerini tamamlamayan firmalar kotadan yararlanamayacaktır. 

Bu Tebliğ kapsamında yapılan beyanın doğruluğuyla ve ithal mallarla ilgili incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya Müsteşarlık yetkilidir. 

Kotanın Dağıtılması 

Madde 3 — İkinci dönem kota miktarları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. İran için kota miktarı ithalat istatistiklerinde yapılan güncellemeye göre yeniden belirlenmiştir. 

Menşe Ülkeler 
Miktar (Ton/Kota Dönemi) 

Rusya Federasyonu 
36.000 

Ukrayna 
13.000 

İran 
8.750 

Kota, İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin 3 üncü bendi çerçevesinde Müsteşarlıkça, ürünün yapısı, ekonomik miktarı, belirlenen kota miktarı ve yapılan başvurular dikkate alınarak dağıtılacaktır. Bu yöntemde firmaların geçmiş dönem ithalat performansları da değerlendirilecektir. 

Yapılacak değerlendirme sonrasında firmaların almaya hak kazandıkları kota miktarları sadece evrak giriş numaraları belirtilmek suretiyle Müsteşarlığın internet sitesinde (http://www.dtm.gov.tr/ITHALAT/gozkor/ithalat.htm) ilgililere duyurulacak; ayrıca ithal lisansları adreslerine gönderilecektir. 

İthal Lisansına ve İthal Lisansı Kullanımına Ait Bilgiler 

Madde 4 — Kota konusu maddeler ancak ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde serbest dolaşıma girebilir. İthal Lisansları devredilemez. İthal Lisansının geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Müsteşarlığa iadesi zorunludur. 

İthal Lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. 

Gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, İthal Lisansında kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5’ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez. Ancak, ithalatı gerçekleştirilen fazla miktar ilgili ithalatçının bir sonraki izninden mahsup edilir. 

Madde 5 — Bu Tebliğ kapsamında ithal lisansına tabi malın ithalatıyla ilgili veriler (malın ticari tanımı, gümrük tarife istatistik pozisyonu, miktarı, fiyatı, menşe ve ihracatçı ülkesi) ithalatın gerçekleştiği ayı izleyen ayın ilk 10 (on) günü içinde Gümrük Müsteşarlığınca Müsteşarlığa bildirilir. 

Yürürlük 

Madde 6 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 7 — Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür. 

EK I 

İTHAL LİSANSI BAŞVURU FORMU 

T.C.BAŞBAKANLIK Tarih: …/…/….. 

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA 

(İthalat Genel Müdürlüğü) 

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin 2004/1 sayılı Tebliğ kapsamında ithali kotaya tabi aşağıda belirtilen madde için firmamız adına İthal Lisansı düzenlenmesi hususunda gereği izinlerine arz olunur. 

İmza-Kaşe 

Adı-Soyadı 

1- İthalatçının; 

a) Adı/Unvanı : 

b) Adresi : 

c) Telefon ve faks numaraları ile e-posta adresi : 

d) Kayıtlı olduğu vergi dairesinin adı ve vergi numarası : 

e) Malın depolanacağı depoya ait bilgiler (deponun kime ait olduğu ve adresi) : 

2-Beyan Sahibinin; 

a) Adı/Unvanı : 

b) Adresi : 

c) Telefon ve faks numaraları ile e-posta adresi : 

d) Kayıtlı olduğu vergi dairesinin adı ve vergi numarası : 

3- Kota tahsisi istenen maddenin; 

a) Menşe ülkesi : 

b) G.T.İ.P.’nu : 

c) Ticari tanımı ve özellikleri : 

d) Türkiye’ye ihracı amacıyla sevkiyatının (yüklemenin) yapılacağı ülke: 

e) Miktarı (Ton ve m2 olarak) : 

f) Değeri (FOB ve CIF olarak) : 

g) İthalatının yapılacağı muhtemel gümrük kapısı ve tarihi : 

4 — Tedarikçi ülkedeki ihracatçının; 

a) Adı : 

b) Adresi : 

c) Telefon ve faks numaraları : 

d) Kayıtlı olduğu ticaret ve sanayi odasının adı ve adresi : 

e) İhracatçı aynı zamanda maddenin üreticisi değil ise üreticinin adı, adresi, 

telefon ve faks numaraları ile kayıtlı olduğu ticaret ve sanayi odasının adı ve adresi: 

E K L E R: 

EK-1) Beyan sahibinin imza yetkisini kanıtlayan imza sirkülerinin aslı 

EK-2) Taahhütname 

EK-3) İthal edilecek maddeye ait proforma fatura/faturanın aslı ya da noter tasdikli sureti. (Proforma fatura ya da fatura ilgili ülkelerde yerleşik T.C. Konsolosluklarının birinden tasdikli olacak ve 2 adet fotokopisi eklenecek) (Proforma fatura ya da fatura üzerinde ithal edilecek maddelerin tanımları açıkça belirtilmeli, malın miktarı her bir madde için m2 ve kg olarak ayrı ayrı gösterilmeli, ödeme şekline ilişkin bilgi yer almalı ve malın değeri her bir madde için FOB ve CIF olarak ayrı ayrı belirtilmelidir.) 

EK-4) Kota konusu maddenin alım satımına ilişkin 2002 ve 2003 yıllarına ait ticari faturaların (alım-satım) ayrıntılı dökümünün (Faturaların kaydedildiği yevmiye defterinin tarih ve numarası, alıcı/satıcı firma adı, alıcı/satıcı vergi no, fatura tarih ve no, miktar ve değer, vb.) yer aldığı yeminli mali müşavir, mali müşavir yada serbest muhasebeci tarafından onaylı bir liste. 

EK-5) Başvuruda bulunan firmaların çalıştırdıkları işçi sayısını gösterir 2002 ve 2003 yıllarının Aralık ayına ait ilgili SSK müdürlüğünce onaylanan SSK prim bordroları ile ilgili vergi dairesinden alınan 2002 ve 2003 yıllarına ait tahakkuk eden vergi ile ödenen vergiyi gösterir yazı. 

Taahhütname 

Dış Ticaret Müsteşarlığına 

İthal Lisansı almak için yaptığımız başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, firmamız tarafından ya da firmamız adına başka bir başvuru yapılmadığını, ithal lisansını üçüncü kişilere devretmeyeceğimizi ve ithal lisansını geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Müsteşarlığa iade edeceğimizi; ayrıca, kota konusu ithalat işlemlerine esas olan belgelerde tahrifat yapıldığının, sahte belge kullanıldığının veya ithal lisansının üçüncü şahıslara devredildiğinin denetim birimlerince belirlenmesi durumunda ithal lisansının iptal edileceğini ve uygulama yürürlükte olduğu süre içerisinde bir daha ithal lisansı düzenlenmeyeceğini kabul ve taahhüt ederiz. 

İmza ve Kaşe 

Damga Pulu 

(5.900.000 TL) 

Firmanın adı/unvanı : 

Firmanın adresi : 

Firmanın bağlı bulunduğu 

vergi dairesinin adı : 

Firmanın vergi numarası :