Resmi Gazete Tarihi: 15.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27612 

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ 

(SIRA NO: 43) 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesinin ikinci fıkrası ile vergi kanunlarında yer alan muafiyet, istisna, yeniden değerleme, zarar mahsubu ve benzeri hükümlerden yararlanılmasını Bakanlığımızca belirlenen şartlara uygun olarak yeminli mali müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibraz edilmesi şartına bağlamaya, bu uygulamalara ilişkin usul ve esasları belirlemeye Bakanlığımız yetkili kılınmıştır. 

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 12 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden düzenlenen Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları, Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin1 7 nci maddesi ile de yeminli mali müşavirler tarafından vergi mevzuatı açısından tasdiki yapılabilecek olan konu ve belgeler belirlenmiş, anılan maddenin birinci fıkrasının mali mevzuatta yer alan teşvik, indirim, istisna ve muafiyetler yönünden başlıklı (G) bendinin (g) alt bendinde, diğer teşvik, indirim, istisna ve muafiyetlerle ilgili işlemlerin tasdik kapsamında yer alabileceği öngörülmüştür. 

Söz konusu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin son fıkrasında ise, tasdik işlemi yapılırken aranacak asgari bilgi, şekil şartları ile tasdike ilişkin diğer usul ve esasların Bakanlığımızca çıkartılacak tebliğlerle belirleneceği ve Yönetmelikte belirtilen konuların ve belgelerin tasdikine ilişkin olarak Bakanlığımızca tebliğ çıkartılmadıkça, yeminli mali müşavirlerin bu konu ve belgelerle ilgili olarak tasdik işlemi yapamayacakları belirtilmiştir. 

Diğer taraftan, Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G.)’nın aerosol üretiminde kullanılmak üzere tesliminde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarının sıfıra indirilmesi hakkında 5/2/2010 tarih ve 2010/135 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın uygulamasına ilişkin 18 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği2 ile usul ve esasları belirlenen düzenlemeden mükelleflerin yararlanmaları Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporu ibrazı şartına bağlanmıştır. Buna göre yeminli mali müşavirler tarafından düzenlenmesi gereken “Aerosol Üretim Tasdik Raporu” nda bulunması gereken zorunlu bilgiler, rapor şekli, raporların teslimi ve yeminli mali müşavirlerin düzenleyecekleri raporlarla ilgili sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslar aşağıda açıklanmıştır. 

1 – Tasdikin Amacı ve Tasdik Sözleşmesi Düzenlenmesi 

Bu Tebliğ kapsamında yeminli mali müşavirlerce yapılacak tasdikin amacı; mükelleflerin, 18 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ve gerektiğinde bu konuda yayımlanacak müteakip ÖTV Genel Tebliği ve benzeri düzenlemeler kapsamındaki uygulamadan yararlanılması için öngörülen şartları sağlayıp sağlamadıklarının tespit edilmesidir. 

Söz konusu istisnadan yararlanabilmeleri bakımından, yeminli mali müşavirler ile 11 Sıra No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğinin3 ekine uygun olarak düzenlenecek “Tasdik Sözleşmesi”nin I inci bölümünde yer alan “Tasdik Konusu” başlıklı sütun, “20- Aerosol Üretim Tasdik Raporu” şeklinde kodlanacaktır. 

Diğer taraftan, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri ve eklerinin tasdiki (tam tasdik) için yeminli mali müşavirlik sözleşmesi düzenleyen mükelleflerin, aerosol üretimi işlemlerinin yeminli mali müşavirlerce tasdiki konusunda, tam tasdik sözleşmelerinin bulunduğu yeminli mali müşavirler yetkili olacaktır. Tam tasdik sözleşmesi bulunan mükellefler tam tasdik sözleşmelerinin bulunduğu yeminli mali müşavirle Aerosol Üretim Tasdik Sözleşmesi düzenleyeceklerdir. Tam tasdik sözleşmesi bulunmayan mükellefler ise diledikleri bir yeminli mali müşavirle Aerosol Üretim Tasdik Sözleşmesi düzenleyebileceklerdir. 

2 – Aerosol Üretim Tasdik Raporunda Bulunması Gereken Bilgiler 

Aerosol Üretim Tasdik Raporu, bu Tebliğin (1) numaralı ekini oluşturan Rapor Kapağına ve (2) numaralı ekini oluşturan Rapor Dispozisyonuna uygun olarak hazırlanacaktır. Düzenlenecek rapora, Gümrük Beyannamesi, L.P.G. Satın Alma İzin Belgesi, dağıtıcılardan satın alınan mallar söz konusu ise dağıtıcının Dağıtım İzin Belgesi, aerosol üreticisinin Faaliyet Ruhsatı, işletmenin aerosol üretimini gerçekleştirebileceğini gösterir resmi makamlar tarafından verilmiş belge (1 inci veya 2 nci Sınıf Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı, İşletme Belgesi ya da Gelir İdaresi Başkanlığınca kabul edilebilecek diğer belgeler) ile Kapasite Raporu örnekleri ve raporu düzenleyen yeminli mali müşavirin gerekli gördüğü inceleme ile ilgili diğer belgelerin eklenmesi gerekmektedir. 

Düzenlenecek raporda; 

-Türkiye’deki dağıtıcılardan satın alınan veya dahilde işleme rejimi kapsamında doğrudan ithal edilen L.P.G. miktarları ve tutarları, 

-Satın alınan veya ithal edilen L.P.G. kullanılarak üretilen ve satılan aerosol miktarları ile ürünlerin toplam satış bedelleri, 

bilgilerine yer verilmesi ve aynı zamanda bu bilgilerin 18 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinde ve gerektiğinde bu konuda yayımlanacak müteakip tebliğ ve benzeri düzenlemelerde açıklanan usul ve esaslara uygun olduğunun tevsik edilmesi gerekmektedir. 

Aynı mükellefle ilgili olarak aynı yılda, aynı yeminli mali müşavir tarafından düzenlenen ve aynı vergi dairesine verilen müteakip tasdik raporlarının, “Genel Bilgi” bölümünde yer alan ve değişmeyen bilgilere raporda yer verilmesine veya değişmeyen belgelerin rapora eklenmesine gerek bulunmamakta olup, bu bilgi ve belgelerin yer aldığı raporun tarih ve sayısı müteakip raporlarda belirtilecek, değişiklik olması halinde ise değişiklikle ilgili bilgi verilecektir. Düzenlenen raporun ilgili yılın ilk raporu olması halinde, bilgi ve belgelerin tamamına raporda yer verilecektir. 

3 – Aerosol Üretim Tasdik Raporunun Vergi Dairelerine Teslim Edilmesi 

Aerosol Üretim Tasdik Raporunun vergi dairelerine teslim edilmesi ile ilgili hususlar 18 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde düzenlenmiş olup, raporların ibraz edileceği vergi daireleri, rapor ibraz süresi, bazı hallerde rapor ibrazı için ek süre verilmesi hususlarında anılan Genel Tebliğde yer verilen düzenlemeler ile gerekli görüldüğü takdirde bu konuda yayımlanacak müteakip Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğlerinde yer verilecek düzenlemeler geçerli olacaktır. 

Söz konusu raporlar ilgili vergi dairelerine bizzat raporu düzenleyen yeminli mali müşavir tarafından kimlik ibraz edilerek tutanak karşılığında teslim edilecektir. Tutanaklar vergi dairesi müdürü veya yardımcılarından biri tarafından imzalanacaktır. 

4 – Yeminli Mali Müşavirlerin Müteselsil Sorumluluğu 

Yeminli mali müşavirler, gerçek durumu tespit etmek için her türlü belgeden yararlanmak ve “Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları, Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre her türlü inceleme tekniklerini kullanmak zorundadırlar. 

Yeminli mali müşavirlerce söz konusu belgelerin sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı olup olmadığı araştırılacak, şüphelenilen durumlarda ilgililerin mükellefiyet kayıtlarına ilişkin hususlar ilgili vergi dairelerinden ve diğer kamu idarelerinden bilgi alınarak tetkik edilecektir. 

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile bu Kanunun uygulamalarına ilişkin mevzuat uyarınca, imza ve mühür kullanmak suretiyle tasdik yapan ve tasdik raporu düzenleyen yeminli mali müşavirler, tasdik kapsamı ile sınırlı olmak üzere tasdikin doğruluğundan sorumludurlar. 

Yeminli mali müşavirler; yaptıkları tasdikin doğru olmaması nedeniyle, tasdik raporunda yer alan mevzuata aykırı hususların tespit edilmesi halinde; alınması gereken vergilerden, kesilecek cezalardan ve hesaplanacak gecikme faizlerinden mükellefler ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulurlar. 

Tebliğ olunur. 

EK 1: Yeminli Mali Müşavirlik Aerosol Üretim Tasdik Raporu Kapak Örneği 

EK 2: Yeminli Mali Müşavirlik Aerosol Üretim Tasdik Raporu Dispozisyonu 

——————————————— 

1 2/1/1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 

2 6/3/2010 tarihli ve 27513 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 

3 16/12/1993 tarihli ve 21790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 

Sayfa 1 

EK:1 

Rapor Sayısı : YMM…./….-…. …………………. 

Rapor Ekleri: …./…./…. 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK AEROSOL ÜRETİM TASDİK RAPORU 

İncelemeyi Yapan 

Yeminli Mali 

Müşavirin 

Adı Soyadı 

Bağlı Olduğu Oda 

Mühür No 

Büro Adresi 

Telefon Numarası 

Dayanak 

Sözleşmesinin 

Tarihi 

Sayısı 

Mükellefin 

Adı Soyadı (Unvanı) 

Adresi 

Vergi Dairesi 

T.C. Kimlik Numarası 

Vergi Kimlik Numarası 

(Tüzel Kişiler için) 

Telefon Numarası 

E-Posta Adresi 

İnceleme Dönemi 

Konusu 

SONUÇ 

Sayfa 2 

EK: 2 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK AEROSOL ÜRETİM TASDİK RAPORU DİSPOZİSYONU 

I. GENEL BİLGİ: 

Bu bölümde en az aşağıdaki bilgiler yer alacaktır. 

-Dağıtıcı ile ondan aerosol üretimde kullanmak üzere L.P.G. satın alan imalatçının veya dahilde işleme rejimi kapsamında aerosol üretiminde kullanmak üzere L.P.G. ithal eden imalatçının ticaret sicil kaydı ve numarası, iştigal konusu (Mükelleflerin sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediği veya kullandığı yönünde haklarında rapor veya tespit bulunması halinde bu hususlarla ilgili bilgilere de yer verilecektir.), 

-İmalatçı tüzel kişilik ise kanuni temsilcileri ve ortaklarının adı-soyadı (unvanı), işyeri ve ikametgah adresleri ile bağlı bulundukları vergi dairesi ve vergi kimlik numarası (Ortak sayısının 10′ dan fazla olması halinde sadece hisse nispetleri %5 ve daha fazla olan ortaklar yazılacaktır.), 

-Kayıtlı oldukları mesleki kuruluşlar, 

-Raporun ilgili olduğu dönemde aerosol üretimi yapan işletmede fiili olarak çalıştırılan işçi sayısı ve bunların çalıştıkları süreler, 

-Aerosol üreticisinin sanayi sicil belgesi, aerosol üretiminde hammadde olarak L.P.G. kullandığını belirtir kapasite raporu ve makine parkı hakkında bilgiler, 

– Gümrük Beyannamesi, L.P.G. Satın Alma İzin Belgesi, dağıtıcılardan satın alınan mallar söz konusu ise dağıtıcının Dağıtım İzin Belgesi, aerosol üreticisinin Faaliyet Ruhsatı, işletmenin aerosol üretimini gerçekleştirebileceğini gösterir resmi makamlar tarafından verilmiş belge (1 inci veya 2 nci Sınıf Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı, İşletme Belgesi ya da Gelir İdaresi Başkanlığınca kabul edilebilecek diğer belgeler), Kapasite Raporu örnekleri, raporu düzenleyen yeminli mali müşavirin gerekli gördüğü incelemeyle ilgili diğer belgeler ve aerosol üreticisinin son hesap dönemine ilişkin bilanço örneği, 

-Gerekli görülen diğer hususlar. 

II. USUL İNCELEMELERİ: 

Bu bölümde en az aşağıdaki bilgilere yer verilecektir. 

-Yasal defterlerin tasdikine ilişkin bilgiler, 

-Defter kayıtlarının kayıt nizamına, muhasebe ilkelerine uygun olup olmadığı, 

-Vergi beyannamelerinin zamanında verilip verilmediği, 

-Son iki yıla ilişkin katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi beyanları, 

-L.P.G. satın alımları veya ithalatları nedeniyle gerçekleşen ödemelere ilişkin bilgiler, 

-Vergi borcunun olmadığına dair ilişiksizlik belgesi, 

-Gerekli görülen diğer hususlar. 

III. HESAP İNCELEMELERİ: 

Bu bölümde en az aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur. 

-Aerosol üretiminde kullanılmak üzere temin edilen L.P.G.’nin dönem başı stoku, dönem içi alışları, aerosol üretiminde kullanılan miktarları ile dönem sonu stok ve iade miktarlarına ilişkin bilgiler, 

– Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından verilen dağıtım izin belgesi sahibi dağıtıcılardan satın alınan veya dahilde işleme rejimi kapsamında doğrudan ithal edilen L.P.G.’nin aerosol üretimi dışında kullanılıp kullanılmadığı, satın alınan veya ithal edilen L.P.G.’nin aerosol üretimi dışında kullanılması halinde ne kadarının hangi malın imalinde kullanıldığı, 

– L.P.G.’nin Türkiye’deki dağıtıcılarından satın alımına veya doğrudan ithaline ilişkin faturaların (ithal edilmiş olması durumunda ayrıca gümrük beyannamelerinin) tarih, sayı ve muhteviyatına ilişkin liste ile söz konusu faturalar, gümrük beyannameleri ve döviz alım belgelerinin birbirleri ile uyumlu olup olmadıkları, 

– L.P.G.’nin temin edildiği dağıtıcıların ilgili dönem özel tüketim vergisi beyannamesine yansıtmadığı, bir başka ifadeyle aerosol üreticilerine yapmış oldukları teslimlere ilişkin faturalarda teslim bedeline dahil etmedikleri özel tüketim vergisi tutarı ile ithal ettikleri L.P.G. için verilen teminata ait bilgiler, 

-Aerosol üreticisinin Aerosol Üretim Tasdik Raporuna konu dönem ile ilgili 18 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin 4 No.lu Eki aerosol üretiminde L.P.G. kullanımıyla ilgili “Talep ve Taahhütname” bilgileri veya örneği, 

-Üretilen aerosol için ne kadar L.P.G. kullanılacağına ve zayi miktarlarına ilişkin ilgili kişi veya kuruluşlardan alınan ekspertiz raporları, bu rapora göre üretimde kullanılan miktarın uygunluğuna dair hesaplamalar, 

-Üretilen aerosol ürünlerinin G.T.İ.P. numaraları itibariyle ne kadarının ÖTV’ye tabi olan ne kadarının ise ÖTV’ye tabi olmayan mal olduğuna ait bilgiler, 

-Üretilen aerosole ait dönem başı stok, iade ve dönem sonu stok bilgileri, 

-Üretilen aerosolün yurt içi satış, ihracat veya ihraç kayıtlı teslim miktarlarına ait bilgiler, 

-Kararname kapsamında üretilen aerosolün teslimine ilişkin faturalara ait bilgiler, 

-Aşağıda örneği verilmiş tablolardaki hesaplamaların da bu bölümde bulunması gerekmektedir. 

TEBLİĞ KAPSAMINDA ALINAN L.P.G.’YE İLİŞKİN KAYDİ ENVANTER DENGESİNİ GÖSTERİR TABLO: 

TABLO-1 

Dönem…/… 

Miktar (kg) 

Tutar (TL) 

Dönem Başı L.P.G. Stoğu 

Dönem İçi L.P.G. Alışları 

Dönem İçi Üretime Sevk Edilen L.P.G. 

Alınan L.P.G.’den İadeler 

LPG Firesi 

Dönem Sonu L.P.G. Stoğu 

KARARNAME KAPSAMINDA ÜRETİLEN AEROSOLLERİN İMALİNDE KULLANILAN L.P.G.’YE İLİŞKİN SARFİYAT LİSTESİ: 

TABLO-2 

ÜRETİLEN MAMULUN G.T.İ.P. NUMARASI 

ÜRETİLEN MAMULUN ADI 

ÜRETİLEN MAMULUN MİKTARI (ADET) 

BİRİMDE KULLANILMASI GEREKEN L.P.G. MİKTARI (KG) 

ÜRETİLEN MAMULDE KULLANILAN TOPLAM L.P.G. MİKTARI (KG) 

ÜRETİME SEVK EDİLEN TOPLAM L.P.G. MİKTARI 

(TABLO-2’ de yer alan “Üretime Sevk Edilen Toplam L.P.G. Miktarı”, TABLO-1’de yer alan “Dönem İçi Üretime Sevk Edilen L.P.G. Miktarı” ile aynı olmak zorundadır.) 

IV. SONUÇ: 

Bu bölümde yeminli mali müşavirler, mükelleflerin 18 Seri No.lu Aerosol Üretim Genel Tebliği ile gerekli görüldüğü takdirde bu konuda yayımlanacak müteakip Aerosol Üretim Genel Tebliğleri veya Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde incelendiğini, 05.02.2010 tarih ve 2010/135 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca sıfır oranında Özel Tüketim Vergisi uygulamasından yararlanmak için aranılan şartların mevcut olduğunu, belirtilen üretim ve satış tutarlarının gerçek olduğunu ve fiili durum ile belge ve kayıtların birbiriyle uyumlu ve ilgili mevzuata uygun olduğunu kesin olarak ifade edeceklerdir. 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR 

Adı ve Soyadı 

İmza-Mühür