Resmi Gazete Tarihi: 09.08.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25901

Bakanlık Adı : Maliye Bakanlığı
Tebliğin Adı                  : Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği

 

Tebliğ No :  38

 

R. Gazete Tarihi : 09/08/2005
R. Gazete Sayısı : 25901

 

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(Sıra No: 38)

             3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun1 12 nci maddesinin Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye göre düzenlenen Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları, Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin2 7 nci maddesi ile yeminli mali müşavirler tarafından vergi mevzuatı açısından tasdiki yapılabilecek olan konu ve belgeler belirlenmiştir.

             4/4/2005 tarihli ve 2005/8704 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı3 eki Karar kapsamında 8 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği4 ile, üreticiler tarafından yerli tarım ürünlerinden imal edilerek teslim edilen biyoetanole, harmanlayıcıların ise satın aldıkları biyoetanolü benzinle harmanlamasına ve elde edilen karışımı teslim etmelerine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

             Söz konusu tebliğin 3/d maddesine göre bu kapsamdaki üreticiler ve harmanlayıcıların 2005/8704 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirlenen düzenlemeden yararlanmaları Yeminli Mali Müşavir Raporu ibrazı şartına bağlanmıştır. Buna göre yeminli mali müşavirler tarafından düzenlenmesi gereken “Biyoetanol Üretim Tasdik Raporu” ile “Harmanlayıcılara Ait Biyoetanollü Benzin Faaliyet Tasdik Raporu”nda bulunması gereken zorunlu bilgiler, rapor şekli, raporların teslimi ve yeminli mali müşavirlerin düzenleyecekleri raporlarla ilgili sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslar aşağıda açıklanmıştır.

             1 —  Tasdikin Amacı

             Bu tebliğ kapsamında yeminli mali müşavirlerce yapılacak tasdikin amacı; üreticiler ile harmanlayıcıların, 4/4/2005 tarihli ve 2005/8704 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar ve buna ilişkin uygulama usul ve esaslarını belirleyen 8 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği ve gerektiğinde bu konuda yayımlanacak tebliğ ve benzeri düzenlemeler kapsamındaki uygulamadan yararlanılması için öngörülen şartları sağlayıp sağlamadıklarının tespit edilmesidir.

             2 — Yeminli Mali Müşavirler Tarafından Düzenlenecek Olan Biyoetanol Üretim Tasdik Raporu ve Harmanlayıcılara Ait Biyoetanollü Benzin Faaliyet Tasdik Raporunda Bulunması Gereken Bilgiler

                Biyoetanol Üretim Tasdik Raporu ile Harmanlayıcılara Ait Biyoetanollü Benzin Faaliyet Tasdik Raporu, bu Tebliğin (1) ve (3) numaralı eklerini oluşturan rapor kapaklarına, (2) ve (4) numaralı eklerini oluşturan rapor dispozisyonlarına uygun olarak hazırlanacaktır. Bu Tebliğ ve 8 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen belgeler ile raporu düzenleyen yeminli mali müşavirin gerekli gördüğü inceleme ile ilgili diğer belgelerin rapora eklenmesi gerekmektedir.

             Aynı mükellefle ilgili olarak aynı yılda, aynı yeminli mali müşavir tarafından düzenlenen ve aynı vergi dairesine verilen müteakip tasdik raporlarının, “Genel Bilgi” bölümünde yer alan ve değişmeyen bilgilere raporda yer verilmesine veya değişmeyen belgelerin rapora eklenmesine gerek bulunmamakta olup, bu bilgi ve belgelerin yer aldığı raporun tarih ve sayısı müteakip raporlarda belirtilecek, değişiklik olması halinde ise değişiklikle ilgili bilgi verilecektir. Düzenlenen raporun ilgili yılın ilk raporu olması halinde, bilgi ve belgelerin tamamına raporda yer verilecektir.

             Ayrıca, 11 Sıra No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğinin5 ekine uygun olarak düzenlenecek “Tasdik Sözleşmesi”nin I inci bölümünde yer alan “Tasdik Konusu” başlıklı sütun, “15-Yeminli Mali Müşavirlik Biyoetanol Üretim Tasdik Raporu ve 16- Yeminli Mali Müşavirlik Harmanlayıcılara Ait Biyoetanollü Benzin Faaliyet Tasdik Raporu” şeklinde kodlanacaktır.

             3 — Yeminli Mali Müşavirlik Biyoetanol Üretim Tasdik Raporu ve Harmanlayıcılara Ait Biyoetanollü  Benzin Faaliyet Tasdik Raporunun Vergi Dairelerine Teslim Edilmesi

             8 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinde Biyoetanol Üretim Tasdik Raporu ile Harmanlayıcılara Ait Biyoetanollü Benzin Faaliyet Tasdik Raporlarının vergi dairelerine teslim edilmesi ile ilgili hususlar düzenlenmiştir.

             Söz konusu Genel Tebliğin 3/d maddesine göre;

             –Üreticilerin, yerli tarım ürünlerinden imal ederek teslim ettikleri biyoetanole ilişkin olarak, her takvim yılının ilk altı aylık birinci dönemi ve kalan altı aylık ikinci dönemine ait yeminli mali müşavirler tarafından düzenlenen Biyoetanol Üretim Tasdik Raporunu KDV yönünden,

             –Harmanlayıcıların, satın aldıkları biyoetanolün benzinle harmanlanmasına ve elde edilen karışımın teslimine ilişkin olarak, her takvim yılının ilk altı aylık birinci dönemi ve kalan altı aylık ikinci dönemine ait yeminli mali müşavirler tarafından düzenlenecek Harmanlayıcılara Ait Biyoetanollü Benzin Tasdik Raporunu ÖTV yönünden,

             bağlı bulundukları vergi dairelerine, bu dönemleri takip eden ay başından itibaren bir (1) ay içinde vermeleri gerekmektedir.

             Söz konusu raporlar ilgili vergi dairelerine bizzat raporu düzenleyen yeminli mali müşavir tarafından kimlik ibraz edilerek tutanak karşılığında teslim edilecektir. Tutanaklar vergi dairesi müdürü veya yardımcıları tarafından imzalanacaktır.

             4 — Yeminli Mali Müşavirlerin Müteselsil Sorumluluğu

             8 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği kapsamında yeminli mali müşavirler tarafından tasdik raporları düzenlenmesinin amacı; 4/4/2005 tarihli ve 2005/8704 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar ve 8 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği kapsamında üreticilerin yerli tarım ürünlerinden imal ederek teslim ettikleri biyoetanol ile harmanlayıcıların satın aldıkları biyoetanolü benzinle harmanlamasına ve elde edilen karışımı  teslim etmelerine ilişkin hükümlerden yararlanılması için aranılan şartların yerine getirilip getirilmediğinin, üretim ve teslimin belirlenen şartlara uygun olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin, dolayısıyla özel tüketim vergisi ile ilgili bu düzenlemenin amaca uygun olarak kullanımının doğruluğunun araştırılması ve tespit edilmesidir.

             Bu nedenle yeminli mali müşavirler, gerçek durumu tespit etmek için her türlü belgeden yararlanmak ve “Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları, Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre her türlü inceleme tekniklerini kullanmak zorundadırlar.

             İmza ve mühür kullanmak suretiyle tasdik yapan ve tasdik raporu düzenleyen yeminli mali müşavirler, tasdikin kapsamı ile sınırlı olmak üzere tasdikin doğruluğundan sorumludurlar.

             Yeminli mali müşavirler; yaptıkları tasdikin doğru olmaması nedeniyle, tasdik raporunda yer alan  mevzuata aykırı hususların tespit edilmesi halinde; alınması gereken vergilerden, kesilecek cezalardan ve hesaplanacak gecikme faizlerinden mükellefler ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulurlar.

             Tebliğ olunur.

————————————

1  13.6.1989 tarihli ve 20194 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

2  2.1.1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

3  22.4.2005 tarihli ve 25794 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

4  26.5.2005 tarihli ve 25826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

5  16.12.1993 tarihli ve 21790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

EK 1: Yeminli Mali Müşavirlik Biyoetanol Üretim Tasdik Raporu Kapak Örneği

EK 2: Yeminli Mali Müşavirlik Biyoetanol Üretim Tasdik Raporu Dispozisyonu

EK 3: Yeminli Mali Müşavirlik Harmanlayıcılara Ait Biyoetanollü Benzin Faaliyet  Tasdik Raporu  Kapak Örneği

EK 4: Yeminli Mali Müşavirlik Harmanlayıcılara Ait Biyoetanollü Benzin Faaliyet Tasdik Raporu  Dispozisyonu

EK:1

Rapor Sayısı : YMM…./….-….                                                                            ………………….

Rapor Ekleri:                                                                                                             …./…./….

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

BİYOETANOL ÜRETİM TASDİK RAPORU

                                                               Adı Soyadı                            :             

İncelemeyi Yapan                               Bağlı Olduğu Oda              :

  Yeminli Mali                                    

    Müşavirin                                        Büro Adresi                        :

                                                               Telefon Numarası              :

    Dayanak                                           Tarihi                                   :

Sözleşmesinin

                                                               Sayısı                                    :

                                     

                                                               Adı Soyadı (Unvanı)            :

                                                               Adresi                                   :

Mükellefin                                          Vergi Dairesi                      :

                                                               Vergi Kimlik Numarası  :                              

                                                               Telefon Numarası              :

                                                               E-Posta Adresi                 :

İnceleme Dönemi                                                                              :

Konusu                                                                                               :

Toplam Üretilen Biyoetanol Miktarı                                          :

Toplam Teslim Edilen Biyoetanol Miktarı                            :

SONUÇ                                                                                               :             

EK: 2

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK BİYOETANOL ÜRETİM  TASDİK RAPORU  DİSPOZİSYONU

I. GENEL BİLGİ:

   Bu bölümde en az aşağıdaki bilgiler yer alacaktır.

– Mükellefin adı, soyadı, ünvanı, ve/veya ortaklarının adları ve adresleri.

– Mükellefin iştigal konusu, ticaret sicil kaydı ve numarası.

– Mükellefin ve  varsa ortaklarının bağlı bulunduğu vergi dairesi, vergi kimlik    numarası.

– Mükellefin (varsa) sanayi sicil belgeleri.

– Mükellefin kapasite raporu bilgileri (yoksa üretim kapasiteleri ve makine parkı      hakkında bilgi).

– Mükellefin kayıtlı olduğu mesleki kuruluşlar.

– Mükellefin son iki yıllık katma değer vergisi beyanları.

– Mükellefin son iki yıllık (varsa) özel tüketim vergisi beyanları.

– Mükellefe nakden veya mahsuben yapılan ödemeler.

– Biyoetanol Üretim Taahhütnamesi.

– Mükellefin çalıştırdığı işçi sayısı ve bunların çalıştıkları süreler.

– Söz konusu şirketlere ilişkin sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge  düzenleme veya kullanma yönünde haklarında rapor veya tespit varsa bununla ilgili bilgiler.

– Gerekli görülen diğer hususlar.

II.  USUL İNCELEMELERİ:

     Bu bölümde en az aşağıdaki bilgilere yer verilecektir.

– 04.04.2005 tarihli ve 2005/8704 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararı kapsamında üretilenbiyoetanolün teslimine ilişkin faturalara ait bilgiler

– Tütün ve Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) tarafından verilen tesis kurma izin belgesine ait bilgiler.

– Harmanlayıcılara verilen biyoetanol üretim taahhütnameleri bilgileri.

– Gerekli görülen diğer hususlar.

III.  HESAP İNCELEMELERİ:

      Bu bölümde en az aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

– Aylar itibariyle üretime giren yerli tarım ürünü miktarı ve bu üretimden elde edilen biyoetanol miktarlarının aylık dökümü bilgileri ile üretimde yerli olmayan tarım ürünü kullanıp kullanılmadığına ilişkin bilgiler.

– Yerli tarım ürünlerine ve üretilen biyoetanole ait dönem başı stok, iade ve dönem sonu stok bilgileri.

– Gerekli görülen diğer hususlar.

IV.  SONUÇ:

Yeminli mali müşavir, biyoetanolün üretimine, üretim miktarına ve teslimine  ilişkin kayıt ve belgelerin ilgili mevzuata uygunluğunun ve doğruluğunun araştırıldığını belirterek, konu hakkında görüşünü kesin olarak ifade edecektir.

                                                                                              YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

                                                                                           Adı ve Soyadı

                                                                                         İmza-Mühür

EK: 3

Rapor Sayısı: YMM…./….-….                                                                             ………………….

Rapor Ekleri:                                                                                                             …./…./….

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

HARMANLAYICILARA AİT BİYOETANOLLÜ BENZİN FAALİYET TASDİK RAPORU

                                                               Adı Soyadı                            :             

İncelemeyi yapan                                Bağlı Olduğu Oda              :

  Yeminli Mali                                    

    Müşavirin                                        Büro Adresi                       :

                                                               Telefon Numarası           :

    Dayanak                                           Tarihi                                  :

Sözleşmesinin

                                                               Sayısı                                  :

                                                               Adı Soyadı (Unvanı)            :

                                                               Adresi                                   :

Mükellefin                                          Vergi Dairesi                      :

                                                               Vergi Kimlik Numarası  :

                                                               Telefon Numarası              :

                                                               E-Posta Adresi                 :

İnceleme Dönemi                                                                              :

Konusu                                                                                               :

Toplam Biyoetanollü Benzin  Miktarı                                         :

Toplam Teslim Edilen Biyoetanollü Benzin Miktarı             :

SONUÇ                                                                                               :             

EK: 4

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK HARMANLAYICILARA AİT BİYOETANOLLÜ BENZİN FAALİYET TASDİK RAPORU DİSPOZİSYONU

I.  GENEL BİLGİ:

   Bu bölümde en az aşağıdaki bilgiler yer alacaktır.

                – Mükellefin adı, soyadı, ünvanı, ve/veya ortaklarının adları ve adresleri.

– Mükellefin iştigal konusu, ticaret sicil kaydı ve numarası.

– Mükellefin ve  varsa ortaklarının bağlı bulunduğu vergi dairesi, vergi kimlik numarası.

– Mükellefin (varsa) sanayi sicil belgeleri.

– Mükellefin kapasite raporu bilgileri (yoksa üretim kapasiteleri ve makine parkı hakkında bilgi).

– Mükellefin kayıtlı olduğu mesleki kuruluşlar.

– Mükellefin son iki yıllık katma değer vergisi beyanları.

– Mükellefin son iki yıllık  özel tüketim vergisi beyanları.

– Mükellefe nakden veya mahsuben yapılan ödemeler.

– Harmanlama İzin Belgesi.

– Mükellefin çalıştırdıkları işçi sayısı ve bunların çalıştıkları süreler.

– Söz konusu şirketlere ilişkin sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma yönünde haklarında rapor veya tespit varsa bununla ilgili bilgiler.

– Gerekli görülen diğer hususlar.

II.  USUL İNCELEMELERİ:

        Bu bölümde en az aşağıdaki bilgilere yer verilecektir.

– Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilen dağıtıcı veya rafinerici lisansına ait bilgiler.

– Harmanlama izin belgesine ait bilgiler.

– 04.04.2005 tarihli ve 2005/8704 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararı  kapsamındaki biyoetanolün, Tütün ve Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) tarafından verilen tesis kurma izin belgesi sahibi üreticilerden alımına ilişkin faturalara ait bilgiler.

– Biyoetanol ile benzinin harmanlanması sonucu elde edilen karışımın teslimine ilişkin faturalara ait bilgiler.

– Gerekli görülen diğer hususlar.

III.  HESAP İNCELEMELERİ:

      Bu bölümde en az aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.

– Biyoetanol ile benzinin harmanlanma miktarları ve karışım içerisindeki oranlarına ait bilgiler.

– Karışım içerisindeki ÖTV ödenerek satın alınan, üretilen (rafineriler için) veya ithal edilen benzinlerin oranlarına ait bilgiler.

– Biyoetanol ile benzinin harmanlanması sonucu elde edilen karışıma ait dönem başı stok, iade ve dönem sonu stok bilgileri.

– Gerekli görülen diğer hususlar.

IV.   SONUÇ:

Yeminli mali müşavir, biyoetanolün benzinle harmanlanmasına, elde edilen biyoetanollü benzinin miktarına ve teslimine ilişkin kayıt ve belgelerin ilgili mevzuata uygunluğunun ve doğruluğunun araştırıldığını belirterek, konu hakkında görüşünü kesin olarak ifade edecektir.

                                                               YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

Adı ve Soyadı

İmza- Mühür