KARAR ÖRNEKLERİ

Borçlanma aracı ihracı için ihraççının yetkili organı tarafından karar alınması zorunludur. Yetkili organ, ihraççının genel kurulu olabileceği gibi genel kurul kararıyla veya esas sözleşmeyle yetkilendirilmiş yönetim kurulu da olabilir.

Yetkili organ kararlarında (yetkili organ ister genel kurul olsun, ister esas sözleşme veya genel kurul kararı ile yetkilendirilmiş yönetim kurulu olsun) asgari olarak ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarının azami tutarı ile satışın yurt içinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin veya yurt dışında yapılacağı hususuna yer verilmesi Kurulca başvuruların değerlendirilmesi bakımından yeterli kabul edilir. Ayrıca, yetkili organ kararlarında asgari unsurlara ek olarak ihraç edilecek borçlanma araçlarının azami/asgari vadesi ya da azami/asgari faiz oranı gibi unsurlara da yer verilmesi mümkün bulunmaktadır.

Diğer taraftan, ihraç edilecek borçlanma araçlarının DET, PDT, yapılandırılmış borçlanma aracı veya sermaye benzeri tahvil olması durumunda yetkili organ kararlarında bu borçlanma araçlarının türünün de açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Yetkili organ kararında sadece “borçlanma araçları” şeklinde genel bir ifadenin bulunması durumunda, Kurulca söz konusu kararın sadece tahvil/finansman bonosu ihracı amacıyla alınmış olduğu değerlendirilecektir.

Yetkili organ tarafından ihracın gerçekleştirilmesi ve ihraca ilişkin yetkili organ kararında belirlenenler dışındaki koşulların belirlenmesi amacıyla ihraççının başka bir organı, birimi veya kişiler yetkilendirilebilir.

 

  1. Yetkili Organ: Genel Kurul

Yetkili organın genel kurul olması durumunda esas sözleşmede daha ağır nisaplar yok ise, genel kurulun toplantı ve karar nisapları bakımından 6102 sayılı TTK’nın şu hükümleri geçerli olacaktır:

  • Halka açık ihraççılar: TTK md. 418
  • Halka açık olmayan ihraççılar: TTK md. 421

 

Dikkate alınabilecek, asgari unsurları içeren örnek GK karar metni aşağıdadır:

Madde X: “6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde 250 milyon TL tutara kadar nominal değerli borçlanma aracının[1] (yurt içinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin / yurt dışında)[2] ihraç edilmesine oybirliği ile karar verildi.”

 

 

  1. Yetkili Organ: Yönetim Kurulu (Esas Sözleşme ile Yetki Verilmiş)

Halka açık/açık olmayan tüm ihraççılar bakımından SPKn. md. 31 uyarınca esas sözleşme ile yönetim kuruluna borçlanma aracı ihraç yetkisi verilebilir. Bu durumda, ilgili esas sözleşme maddesinde yönetim kurulunun ihraç yetkisine sahip olduğu hususuna açıkça yer verilmesi gerekmektedir.

 

Dikkate alınabilecek, asgari unsurları içeren örnek YK karar metni aşağıdadır:

Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde 200 milyon TL’ye kadar borçlanma araçlarının1 (yurt içinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin / yurt dışında)2 ihraç edilmesine ve ihraçla ilgili diğer tüm konularda Genel Müdürlüğün (X ve Y adlı şahısların) yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

  1. Yetkili Organ: Yönetim Kurulu (Genel Kurul Kararı ile Yetki Verilmiş)

TTK md. 505 çerçevesinde genel kurul ihraç yetkisini en çok 15 ay için yönetim kuruluna devredebilir. Alınacak genel kurul kararında yetki devri açıkça belirtilir.

 

Dikkate alınabilecek, asgari unsurları içeren örnek GK karar metni aşağıdadır:

Madde X: “Kanun ve sair mevzuatta izin verilmiş en üst sınıra/** TL’ye kadar Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu’na 15 ay/** ay süreyle yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.”

 

Dikkate alınabilecek, asgari unsurları içeren örnek YK kararı metni aşağıdadır:

** tarihli genel kurul toplantısında verilen yetkiye istinaden 250 milyon TL’ye kadar borçlanma araçlarının1 (yurt içinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin / yurt dışında)2 ihraç edilmesine ve ihraçla ilgili diğer tüm konularda Genel Müdürlüğün (X ve Y adlı şahısların) yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verildi.

[1] Bkz. yukarıdaki 3 üncü paragraf.

[2] Parantez içindeki ifade, ihraççının tercihine göre değiştirilebilecektir. Diğer bir ifadeyle söz konusu kısmın sadece halka arz edilerek ya da sadece halka arz edilmeksizin ihracı kapsaması, ayrıca halka arz edilmeksizin ihracın ise sadece tahsisli veya sadece nitelikli yatırımcılara satış yöntemini veya her ikisini de içerecek şekilde belirlenmesi mümkün bulunmaktadır.