Resmi Gazete Tarihi: 29.11.1991 Resmi Gazete Sayısı: 21066 

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR ODALARI VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI ÜYE AİDATLARI İLE BİRLİK PAYLARININ TESPİTİNE AİT YÖNETMELİK 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç ve Kavramlar 

Amaç ve Kapsam 

MADDE 1 – Bu Yönetmelik, serbest muhasebeciler, serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirlerin bağlı bulundukları odalara ödeyecekleri üye aidatları ve diğer ödentiler ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları’nın Birliğe ödeyecekleri Birlik paylarının tespit yöntemleri ve bunların tahsilatlarına ait usul ve esasların düzenlenmesine ilişkindir. 

Hukuki Dayanak 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik, 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun 16 ncı maddesi ile 50 nci maddenin (g) bendi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır. 

Kavramlar 

MADDE 3 – Bu Yönetmelikte geçen; 

Kanun : 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununu; 

Birlik : (Değişik:RG-27/09/2007-26656)Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğini (TÜRMOB), 

Oda : Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları’nı, 

Meslek Mensubu : Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşaviri, 

Mesleki Faaliyet : (Değişik:RG-27/09/2007-26656) Kanun hükümleri uyarınca, Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir unvanı ile bireysel veya şirket ortağı olarak faaliyette bulunmayı, 

Üye : (Değişik:RG-27/09/2007-26656) Ruhsat almış meslek mensubunu, 

İfade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Üye Aidatları Çeşitleri ve Uygulamaları 

Üye giriş (kayıt) ücreti 

MADDE 4 – (Başlığıyla birlikte değişik:RG-27/09/2007-26656) 

Üye giriş (kayıt) ücreti, odaya kaydolan her üyeden veya oda çalışanlar listesinin şirketler bölümüne kaydedilecek ortaklık büroları, şirketler ile bunların şubelerinden kayıt anında bir kere alınır. 

Odadan nakilde üye giriş aidatı, %50 indirimli olarak uygulanır. 

Birlik Payı 

MADDE 5 – Odaların Birlik üyelikleri sıfatıyla, gelirleri üzerinden nisbi olarak tesbit edilerek ödenecek paya Birlik Payı denir. 

Yıllık Aidat 

MADDE 6 – Yıllık aidat her yıl alınan aidat olup, maktu ve nisbi olmak üzere iki çeşittir. 

a) Maktu Aidat: Odaya kayıtlı her meslek mensubunun ödemekle zorunlu olduğu aidattır. 

b) Nisbi Aidat: Çalışanlar listesinde kayıtlı meslek mensubundan alınan aidattır. 

Diğer Ödentiler 

MADDE 7 – (Değişik:RG-27/09/2007-26656) 

Odaya kayıtlı üyelerin ortaklık büroları ile mesleki şirketlerin bir iş veya hizmet karşılığı olarak ödemekle yükümlü oldukları ödentiler olup nisbi ve maktu olarak iki şekilde tespit edilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Aidat Tesbit Şekli ile Asgari Azami Nisbetleri 

Birlik Payının Tesbiti 

MADDE 8 – Birliğe dahil odaların brüt gelirlerinin 10’unu geçmemek üzere, Birlik Genel Kurulunda tesbit edilecek nisbet üzerinden hesaplanır. 

Oda Aidatları 

MADDE 9 – Her yıl, odalarca üyelerinden alınacak maktu ve nisbi aidatlar genel kurullarında belirlenir. Miktarları; 

a) Oda Giriş Aidatı: 200 rakamının, 

b) Yıllık Maktu Aidat: 200 rakamının, 

bütçe memur taban aylığı kat sayısının çarpımı suretiyle bulunacak tutardan az olamaz. 

Nisbi Aidatın Tesbiti 

MADDE 10 – Fiilen mesleki faaliyette bulunan üyelerce bağlı bulundukları odalara ödenir. Mesleki faaliyette bulunan her üye, yıllık gelir vergisi beyannamesindeki mesleki kazancının, şirket olarak faaliyette bulunduğu takdirde dağıtılsın veya dağıtılmasın, beyan edilen kurum kazancından payına düşen tutarın 1’ini nisbi aidat olarak öder. Şirket ortaklarının her birince ödenecek nisbi aidat, gelir vergisi mükellefi olan meslek mensuplarından en az nisbi aidat ödeyenden daha düşük olamaz. 

Tahakkuk ettirilecek miktar maktu aidat miktarlarının 1 katından az ve 20 katından fazla olamaz. 

Diğer Nisbi Ödentiler 

MADDE 11 – Oda aracılığı ile üyelere sağlanan; tahkim, bilirkişilik ve benzeri işlerden elde edilen gelirler üzerinden odalarca alınır. Miktarı 1′ den az, 5’den fazla olmamak üzere nisbeti oda genel kurulunca tesbit edilir. 

Diğer Maktu Ödentiler 

MADDE 12 – (Değişik:RG-27/09/2007-26656) 

Mesleki kimlik belgesi, aday meslek mensubu kimlik belgesi, oda üyelik belgesi, bastırılarak dağıtılması halinde asgari ücret tarifesi, faaliyet belgesi, oda kayıt sureti, sözleşme ve benzeri iş ve işlemler karşılığı alınacak ödentiler olup, tutarları oda genel kurulunca tespit edilir ve odalarca tahsil edilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Ödeme Zamanları 

Birlik Payı 

MADDE 13 – (Değişik:RG-27/09/2007-26656) 

Her oda, üç ay içinde tahsil ettiği bütçe gelirlerinden Birliğin payına isabet eden tutarı, izleyen ayın onbeşinci günü akşamına kadar Birlik adına açılmış bir banka hesabına yatırır ve ödeme belgeleri Birliğe gönderir. 

Oda Aidatlarının Ödeme Zamanları 

MADDE 14 – Üyeler, yükümlü oldukları aidat ve diğer ödentileri, bağlı odalarına aşağıda belirtildiği şekilde öderler 

a) Oda Giriş Aidatı: Odaya kayıt için müracaatında, 

b) Maktu Yıllık Aidat: Her yıl Ocak ayı içinde, 

c) Nisbi Aidat: Her yıl Mayıs ve Ekim aylarında, 

d) Diğer Nisbi Ödentiler: Odaca sağlanan menfaatlerin neticelendirilmesini müteakip bir ay içinde 

e) Diğer Maktu Ödentiler: Meslek mensuplarının talepte bulundukları hizmetlerden yararlanmadan önce. 

Ödenmeyen Aidatlar ve Paylar 

MADDE 15 – Aidatlarını belirtilen sürelerde ödemeyen üyelerden ve Birlik paylarını ödemeyen odalardan, borçları genel hükümlere göre tahsil edilir. 

Üye borçlarının silinmesi 

MADDE 15/A – (Ek:RG-27/09/2007-26656) 

Uzun süreli tedaviyi gerektiren hastalık, tutukluluk ve hükümlülük ile yangın, yer sarsıntısı, yer kayması ve benzeri olağanüstü durumlarda, tahakkuk eden aidat ve gecikme faizi borçları, oda tarafından yapılacak veya yaptırılacak inceleme sonucuna göre genel kurul kararıyla ertelenebilir, kısmen veya tamamen silinebilir. 

Bu madde hükmünden faydalanmak isteyen üyelerin, kanıtlayıcı belgeleriyle birlikte bağlı bulundukları odaya yazı ile başvurmaları gerekir. 

Ölüm halinde, tahakkuk etmiş bulunan üye borçları ve faizleri yönetim kurulu kararıyla silinir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Son Hükümler 

Yürürlük 

MADDE 16 – Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Geçici Kurulca yayınlanan yönetmeliklerin bu Yönetmelik hükümleriyle ilgili düzenlemeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürütme 

MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini, Birlik Yönetim Kurulu Başkanı yürütür.