SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK GEÇİCİ KURULU İLE DEĞERLENDİRME VE SINAV KOMİSYONLARININ KURULMASI VE ÇALIŞMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 15.06.1989 Resmi Gazete Sayısı: 20196

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK GEÇİCİ KURULU  İLE DEĞERLENDİRME VE SINAV KOMİSYONLARININ  KURULMASI  VE ÇALIŞMASI ESASLARINA

İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ,  KAPSAM VE TANIMLAR

 

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, Serbest Muhasebeci Mali  Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Odalarının, Odalar Birliğinin ve bunların organlarının teşkiline kadar bu kuruluşlara verilen görevleri yapacak ve yetkileri kullanacak olan Geçici Kurul ile değerlendirme ve sınav komisyonlarının oluşturulmasını, bu komisyonların üyeliklerine atanacaklarda aranacak nitelikleri ve bunların çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Hukuki Dayanak

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 50 nci ve geçici 4 üncü maddeleri hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Kavramlar

MADDE 3 – Bu Yönetmelikte Geçen :

 

Kanun : 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununu;
Bakanlık : Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nı;
Bakan : Maliye ve Gümrük Bakanını
Kurulu : Kanunun Geçici 4’üncü maddesi uyarınca Maliye ve Gümrük Bakanı tarafından oluşturulacak Geçici Kurulu’u
Başkan : Maliye ve Gümrük Bakanı tarafından belirlenen Geçici Kurulu Başkanını,
Odalar : Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ile Yeminli Mali Müşavirler  Odalarını;
Birlik : Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler  Odaları Birliğini;
Değerlendirme Komisyonları : Geçici Kurulu tarafından Maliye ve Gümrük Bakanı’nca uygun                            görülecek il veya bölgelerde kurulacak ve en az üç üyeden oluşturulacak olan komisyonları;
Sınav Komisyonu : Odaların ve Odalar Birliğinin Kuruluşu  tamamlanıncaya kadar Maliye ve Gümrük Bakanı tarafından kurulacak ve ikisi Üniversite  Öğretim Üyesi biri Maliye  ve  Gümrük Bakanlığı temsilcisi olmak üzere üç üyeden oluşacak komisyonları,

 

İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

GEÇİCİ KURUL

 

Geçici Kurulun Teşekkülü

MADDE 4 – Kurul, Maliye ve Gümrük Bakanı’nca seçilecek biri  başkan biri başkan yardımcısı olmak üzere on üyeden oluşur.

Kurul Başkanı, Başkan yardımcısı ve üyeler Maliye ve Gümrük  Bakanı’ nca görevlendirilirler.

Görevlendirilmeleri için gerekli şartları kaybettikleri, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrandıkları, görevlerinin yerine getirilmesinde kusur ve ihmalleri sabit olduğu taktirde Kurul Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Üyeleri süreleri dolmadan Bakan tarafından görevden alınırlar.

Geçici Kurul Üyelerinde Aranılacak Şartlar

MADDE 5 – Kurul üyelerinin;

a – 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasının 1,4,5 ve 7 numaralı bentlerinde belirtilen genel şartları taşımaları,

b – Lisans seviyesinde öğrenim görmüş olmaları ve ekonomi, maliye, muhasebe, siyasal bilimler, hukuk ve işletme dallarında toplam onbeş yıllık tecrübe sahibi bulunmaları,

şarttır.

Geçici Kurulun Görev Süresi

MADDE 6 – Kurul Başkanı, başkan yardımcısı ve üyelerinin görevleri; Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Odaları ile Odalar Birliğinin organlarının teşekkülü ve göreve başlamaları ile sona erer.

Geçici Kurulun Yönetimi ve Çalışma Düzeni

MADDE 7 – Kurul, başkan tarafından yönetilir. Başkanın bulunmadığı hallerde yetkiler başkan yardımcısı tarafından kullanılır. Başkan ve başkan yardımcısının bulunmadığı hallerde ise başkanın yetkileri en kıdemli üye tarafından üstlenilir.

Kurulun sekreterya hizmetleri Gelirler Genel Müdürlüğünce yürütülür.

Kurul, haftada en az üç defa Başkan dahil en az yedi üyenin bulunması ile toplanır ve salt çoğunlukla karar verir. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

Mazeretsiz olarak arka arkaya üç toplantıya katılmayan üye, istifa etmiş sayılır. Yerine yeni üye Bakan’ca görevlendirilir.

Geçici Kurulun Görev ve Yetkileri

MADDE 8 – Kurulun görevleri şunlardır :

a) Kanunla, Odalara, Birliğe ve bunların organlarına verilen görevleri yapmak,

b) Değerlendirme komisyonlarının kurulacağı İl ve Bölgeleri tespit etmek ve kurmak,

c) Değerlendirme komisyonlarının yapacağı işleri belirlemek, çalışmalarını koordine etmek ve düzenlemek,

d) Değerlendirme komisyonları tarafından meslek mensubu olarak faaliyette bulunmaları önerilenler hakkında belgeler üzerinde gerekli incelemeler yapmak ve değerlendirmelerde bulunarak, uygun gördüklerine meslek unvanları ile izin belgelerini vermek,

e) Meslek mensuplarının çalışmaları sırasında uymaları gereken kuralları, prensipleri belirlemek ve sorumluluklarını tayin etmek,

f) Meslek mensuplarının yapacakları iş ve işlemler karşılığında alacakları asgari ücreti gösterir tarife hazırlayarak Bakanın onayına sunmak,

g) Kanunlarla ve Maliye ve Gümrük Bakanı’nca verilecek görevleri yapmak,

h) Odalar ve Odalar Birliğinin kuruluşlarına ve organlarının teşekkülüne kadar görev yapacak ve Bakan tarafından kurulacak sınav komisyonlarının oluşturulmasına ilişkin işlemleri yapmak,

ı) Odaların kurulması ile ilgili çalışmaları yapmak,

j) Yukarıda sayılan görevleri ile ilgili genelgeler hazırlamak.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DEĞERLENDİRME VE SINAV KOMİSYONLARI

 

 

Değerlendirme Komisyonlarının Teşekkülü

MADDE 9 – Değerlendirme Komisyonları; Bakan’ca uygun görülecek il merkezlerinde kurulur ve dört üyeden oluşur. Komisyon defterdar veya tevkil edeceği yardımcısının başkanlığında, gelir müdürü, vergi dairesi müdürü ve bir vergi kontrol memurundan teşekkül eder.

Birden fazla gelir müdürü ve vergi dairesi müdürü bulunan illerde komisyona seçilecek üye Defterdar tarafından belirlenir.

İllerin ihtiyaçlarına göre birden fazla komisyon kurulmasına veya bölge komisyonları oluşturulmasına ve bu komisyonların kimlerden oluşacağına Bakan’ca karar verilir.

Değerlendirme Komisyonunun Görevi

MADDE 10 – a) Kanuna göre meslek mensubu olmak isteyenlerin başvurularını kabul etmek.

b) Başvuruları; vergi dairesi, sosyal güvenlik kurumları, kişinin çalıştığı müessese, bankalar, noterler gibi ilgili kuruluşlar ile gerek görülen diğer kurum ve kuruluşlardan bilgi alarak değerlendirmek.

c) Araştırma, inceleme ve değerlendirme sonucunda Kanun uyarınca meslek mensubu olması uygun görülenleri, belgeleri ile birlikte Kurula göndermek.

d) Araştırma, inceleme ve değerlendirme sonucu meslek mensubu olması uygun görülmeyenleri gerekçesi ile birlikte başvuru sahibine bildirmek.

e Bakan ve Kurulca verilecek diğer işleri yapmak.

Sınav Komisyonunun Teşekkülü

MADDE 11 – Odalar ve Odalar Birliği ile bunların organlarının teşkiline kadar görev yapacak olan sınav komisyonu; ikisi üniversite öğretim üyesi, biri Maliye ve Gümrük Bakanlığı temsilcisi olmak üzere üç üyeden oluşur.

Sınav komisyonunun iki üyesi; Yüksek Öğretim Kurumunca teklif edilecek hukuk, iktisat, maliye, muhasebe, bankacılık, işletme, idari bilimler dallarında öğretim üyeliği yapan beş profesör aday arasından, Maliye ve Gümrük Bakanlığı temsilcisi ise merkez denetim elemanları arasından Bakan tarafından seçilir.

Bakan’ca gerek görülmesi halinde birden fazla sınav komisyonu kurulabilir.

Sınav Komisyonunun Görevi

MADDE 12 – Kanun uyarınca Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik veya Yeminli Mali Müşavirlik sınavlarını yapmaktır.

Sınav Konuları

MADDE 13 – Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik sınav konuları, Kurul tarafından belirlenen ve Bakan’ca onaylanan konulardan oluşur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 

Huzur Hakkı

MADDE 14 – Kurul Üyelerine Bakan’ca belirlenen huzur hakkı ödenir.

Başvuru Mercii ve Yeri

MADDE 15 – Kanun hükümleri uyarınca meslek mensubu olarak faaliyette bulunmak ve izin belgesi almak isteyenler, ikametgahlarının bulunduğu ildeki değerlendirme komisyonuna başvurmak zorundadırlar.

Birden fazla değerlendirme komisyonu bulunan illerde, başvurulacak komisyonu defterdar belirler.

Yetkili olmayan değerlendirme komisyonuna yapılan başvurular, komisyon başkanınca ilgili değerlendirme komisyonuna gönderilir.

Değerlendirme komisyonlarının kararlarına karşı Geçici Kurula itiraz edilebilir. Geçici Kurulun kararlarına karşı itiraz merci ise Bakandır.

Yürürlük

MADDE 16 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye ve Gümrük Bakanı yürütür.

Devamı

SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ÜCRETLERİNİN ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 02.01.1990 Resmi Gazete Sayısı: 20390

 

SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ÜCRETLERİNİN ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

Amaç

MADDE 1 – Bu Yönetmeliğin amacı; 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun 46 ncı maddesinde tanımlanan muhasebecilik ve müşavirlik

ücretlerini düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – Bu Yönetmelikte; ücretin tanımı, ücret tarifelerinin tespit ve ilanı, ücretin doğrudan ya da takipli olarak tahsili ve bu işlerle ilgili diğer hususlar düzenlenmiştir.

Hukuki Dayanak

MADDE 3 – Bu Yönetmelik, 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 50 nci maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – Bu Yönetmelikte geçen;

 

 

Kanun : 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununu;
Bakanlık : Maliye ve Gümrük Bakanlığını,
Bakan : Maliye ve Gümrük Bakanını,
Geçici Kurul : Kanunun Geçici 4 üncü maddesi ile ilgili                                           Yönetmelik uyarınca kurulan Geçici Kurul’u;
Odalar : Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasını,
Meslek Mensubu : Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşaviri;
Ücret : Kanunun 46 ncı maddesinde tanımlanmış olan muhasebecilik ve müşavirlik hizmeti karşılığı alınan para ve parayla ifade edilen değerleri;

 

Tarife : Kanunun 46 ncı ve 50/i maddesine göre; çeşitli belge düzenlenmesi, işlem yapılması, tasdik, denetim ve danışmanlık hizmetleri dolayısıyla alınacak en az ücretleri gösteren listeyi;

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Ücret Tarifesi

 

Tarife

MADDE 5 – Serbest muhasebecilerin, serbest muhasebeci mali müşavirlerin ve yeminli mali müşavirlerin belge düzenlenmesi, işlem yapılması, tasdik, denetim ve danışmanlık hizmetleri dolayısıyla alacakları en az ücretlerin yer aldığı listedir.

Tarife, her yıl odalarca yeniden düzenlenip Geçici Kurul’a yollanır. Geçici Kurul, takvim yılının son ayında bir sonraki yıl uygulanacak tarifeyi ilan eder. Yeni tarife kesinleşinceye kadar eski tarife uygulanır.

Tarifenin Yapısı

MADDE 6 – Tarife tespitinde danışmanlık, denetim, tasdik hizmetleri ve belge düzenlenmesi için ayrı ayrı tarife grupları tespit edilmesi zorunludur.

Tarifede, hizmetin bir başka meslek mensubu aracılığıyla yapılması halinde, o meslek mensubunun, hizmeti asıl yapan meslek mensubundan alacağı ücretin oranı da belirtilir.

Tahkim, bilirkişilik ve tasfiye memurluğu ile yargı mercilerinin vereceği görevler ve benzeri durumlarda tarifedeki ücretler esas alınır.

Tarifenin Hazırlanması

MADDE 7 – Bir yılın tarifesinin hazırlanmasına önceki yılın Eylül ayında odalarca başlanır. Odalar; hazırladıkları yeni tarifeleri Ekim ayı sonuna kadar Geçici Kurul’a yollarlar. Geçici Kurul, Kasım ayı sonuna kadar tarifeyi bütün ülke için bir tek ya da bölgelere göre birden çok tarife olarak düzenler ve Bakanlığa gönderir. Bakanlık bu tarifeleri aynen veya gerekli gördüğü değişikliklerle tasdik eder ve Resmi Gazete’de yayımlar.

Yeni kurulan odalar ayrıldıkları odanın tarifesini uygularlar.

Hazırlama ilkeleri

MADDE 8 – Tarifeler hazırlanırken; odalarca ve Geçici Kurul’ca aşağıdaki ilkelere uyulur:

Serbest muhasebeciler, serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler için ayrı ayrı tarife hazırlanır.

b) Tarifelerde; danışma, denetim, tasdik ve belge düzenleme hizmetleri için ayrı ücretler tespit edilir.

c) Tarifeler düzenlenirken Kanunun 2 nci maddesinde sayılmış hizmetler ayrı ayrı nazara alınır.

d) Tarifelerde denetim ücretleri denetim çeşitlerine göre kademelendirilir.

e – Tarifelerde;

aa – Münferit ya da şirket şeklinde firmalara göre;

bb – Hizmet-imalat ve inşaat faaliyetlerine göre;

cc – İşyeri ve şubeleri sayısı, yardımcı defter sayısı, işlem hacmine göre;

dd – Hizmetin işyerinde ya da meslek mensubunun bürosunda yapılmasına göre;

ee – Bilgisayarla ya da elle kayıt yapılmasına göre, ücret farklılaştırılması yapılır.

Tarifedeki Ücretlerin Tespiti

MADDE 9 – Tarifedeki ücretler tespit edilirken, eleman / saat esasına göre hizmetlerin maliyeti, o bölgedeki genel ücret düzeyi ve yaşama standardı gözönünde  tutulur.

Tarifelerde genel ilke olarak yüzde oranı biçiminde ücret belirlenemez. Ancak, hizmetin özelliğine göre tarifelerdeki ücret, işin yüzdesi olarak belirlenebilir.

Tarifelerin İlanı

MADDE 10 – Bir yıl sonra uygulanacak ücretlere ait tarife, en geç önceki yılın Aralık ayının 20’sine kadar Resmi Gazete ile ilan olunur.

Kesinleşmiş tarifeler, ilgili odalarca da ayrıca ilan tahtalarına asılmak suretiyle ilan olunur.

Tarifeye Uyma

MADDE 11 – Ücretin tespitinde tarifeye uyulması zorunludur. Tarifedeki asgari miktar altında kalan ücretle çalışmak yasak olup; aksine hareket disiplin cezasını gerektirir. Meslek mensupları, ücretsiz işlem yapamazlar.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Muhasebecilik ve Müşavirlik Ücreti

 

Ücretin Serbestliği

MADDE 12 – Meslek mensubu ücreti, serbest muhasebeciler, serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirlerce yapılan hizmetler karşılığı alınan meblağları ifade eder.

Meslek mensubu ücretleri; meslek mensupları ile iş sahipleri arasında serbestçe kararlaştırılır.

Meslek mensubu, tarifedeki belgeleri düzenlemek ve işleri yapmakla, ücretin tümünü hak eder.

Ücret Sözleşmesi

MADDE 13 – Meslek mensubu ücret sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması ve belli bir meblağı kapsaması şarttır. Ücret sözleşmesine, yapılan hizmet karşılığı meslek mensubuna ortaklık payı verileceğine dair hüküm konulamaz.

Ücret sözleşmesinin sözlü yapıldığının belirlenmesi durumunda, meslek mensubu, hakkında disiplin cezası uygulanır.

Yabancı firmalarla sözleşmelerin yabancı dilde ve yabancı paralı yapılması mümkündür. Bu takdirde; sözleşmenin yapıldığı andaki döviz kuruna göre tarifedeki en az ücret kontrolü yapılır.

Ücret Sözleşmesi Kapsamı

MADDE 14 – Ücret sözleşmeleri münferit ya da süreli olarak yapılabilir. Süreli sözleşmelerin en az bir yıllık olması şarttır.

Sözleşmeler; ait oldukları işlemleri ve bunlara ait süreleri kapsayıp; diğer işlem ve sürelere uygulanamaz. Bu durumda, yeni sözleşme yapılması gerekir.

Ücret sözleşmelerine; ücrete mahsuben avans verileceğine, iş sahibi adına yapılacak giderlerin sonradan iş sahibinden tahsil edileceğine vesair hususlara dair özel hükümler konulabilir.

Ücretin Mahiyeti

MADDE 15 – Ücret sözleşmelerinin, kural olarak belli bir miktarı içermesi gerekir. Ücretin belirlenmesi için; meslek mensupları iş sahiplerine ücret tespit soru belgesi uygulaması yapabilir. Sözleşmelerde hangi iş için, hangi şartlarla, ne miktar ücret alınacağı açıkça belirtilir.

Bürolarda ve Ortaklıklarda Ücret

MADDE 16 – Bürolarda ücret sözleşmesi, büroyu oluşturan meslek mensuplarından birisi ile yapılabilir. Ortaklıklarda ücret sözleşmesi, ortaklık statüsüne göre yetkililerce imzalanır.

İşin Devri ve Ücret

MADDE 17 – Üzerine aldığı bir işi, haklı bir sebep olmaksızın bırakan meslek mensubu, hiçbir ücret talep edemez ve peşin aldığı ücreti geri vermek zorundadır. Buna avanslar da dahildir.

Sözleşmenin iş sahibince feshi halinde, meslek mensubunun ücretinin tamamının ödenmesi gerekir. Şu kadar ki; meslek mensubu, bu duruma kendi kusur ve ihmali ile yol açmış ise ücret ödenmez. Anlaşmaya göre peşin verilmesi gereken ücret ya da avans ödenmezse, meslek mensubu işe başlamak ya da işi sürdürmek zorunda değildir.

Bu durumlarda iş; meslek mensupları arasında devir ve teslim edilir ya da iş sahibine geri verilir.

Ücretin Paylaşılması

MADDE 18 – Meslek mensubu; işyeri merkezi dışındaki işler ve işlemleri, anlaştığı o yerdeki diğer meslek mensuplarına yaptırabilir. Böyle bir durumda; iş sahibinden sözleşmeyle belirlemiş ücrete ek bir ödeme talep edilmez.

Ücretin paylaşılması, tarifedeki esaslara göre yapılır. Bu esaslara aykırı sözleşme ile diğer yerdeki meslek mensubunun ücreti azaltılamaz, fakat arttırılabilir.

Bu durumda meslek mensupları, işin o kesiminden müşterek ve müteselsil sorumludurlar.

İş Sahibince Devir

MADDE 19 – İş sahibi; zorunlu durumlarda, meslek mensubunun faaliyetine başka meslek mensuplarını katmak isterse sözleşme yaptığı meslek mensubunun olurunu almak zorundadır. Ancak; böyle bir durumda, iş sahibi, sözleşmedeki ücretin azaltılmasını ya da yeni meslek mensubu ile paylaşılmasını isteyemez.

Muvafakat, bu konudaki yazılı istemden itibaren bir hafta içinde verilmezse ya da bu süre cevapsız geçerse, sözleşme sona ermiş sayılır ve iş sahibi, başka bir meslek mensubu ile yeni bir sözleşme yapabilir.

Keza, meslek mensubunun sözleşme şartlarına uymaması durumunda, bir hafta önceden yazılı olarak haber verilerek sözleşme fesh edilir ve iş başka bir meslek mensubuna devredilir.

Ücretin Bir İşe Hasredilmesi

MADDE 20 – Sözleşmede aksine hüküm yoksa; kararlaştırılan ücret, yalnızca sözleşmede belirtilmiş iş ya da işlerin karşılığı olup; bu işlerle ilgili olarak sonradan ortaya çıkacak işler ya da işlemler ayrıca ücrete tabidir.

Meslek mensubunun işi yaparken ödemesi gerekli, iş sahibine ait bütün vergi, resim, harç ve giderler iş sahibinin sorumluluğundadır.

Bu giderler, talep halinde meslek mensubuna derhal ödenir. Bu giderler için, meslek mensubunca istenmesi halinde avans verilmesi zorunludur.

Meslek mensubunun işle ilgili seyahat giderlerinin de iş sahibince ödenmesi zorunludur.

Birden çok işe ait ücretlerle ilgili olarak, bir tek sözleşme yapılması mümkündür.

Ücretin Ödenmesi

MADDE 21 – Ücretin peşin olarak ödenmesi esastır. Ancak; sözleşmeye ücretin iş yapıldıkça taksit taksit ödeneceğine dair hüküm konulabilir.

Ücretin Ödenmemesi

MADDE 22 – Yazılı sözleşmedeki ödeme esaslarına uyulmazsa, meslek mensubu işe başlamaz ya da başlanmış işi sürdürmez. Bu durumda, sorumluluk iş sahibine aittir.

Ücreti ödemeyen iş sahipleri Geçici Kurul’a bildirilir ve bunlar borcunu ödemedikçe diğer meslek mensuplarının bu kişilerin işlerini yapması önlenir.

Geçici Kurul, bu durumda olanları derhal odalara ve Bakanlığa bildirir ve meslek mensuplarının haberdar edilmelerini sağlar. Odaların bildirmesine rağmen, bu türden kişilerin işlerini yapan meslek mensupları hakkında disiplin cezası uygulanır.

(Danıştay 8’nci Dairenin 02.04.2004 gün ve E:2003/367, K:2004/1539 sayılı kararı ile madde iptal edilmiştir)

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

İş Sahiplerine Tebligat

MADDE 23 – İş sahibinin tebligat adresi, sözleşmede belirtildiği adres olup; bu adrese yapılan tebligat kendisine yapılmış sayılır.

Adres değişiklikleri, en geç üç gün içinde, iş sahibi tarafından taahhütlü mektuplarla meslek mensubuna bildirilmelidir.

Meslek Mensubu Görevlendirme

MADDE 24 – Meslek mensubunun bulunmadığı illerde veya gerekli hallerde hangi meslek mensuplarının iş yapacağı, bu illerin bağlı olduğu odaca belirtilir.

Geçici Madde 1 : Birlik kurulup Yönetmeliği yayımlanıncaya kadar, bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 25 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26 – Bu Yönetmeliği Maliye ve Gümrük Bakanı yürütür.

Devamı

SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

Resmi Gazete Tarihi: 03.01.1990 Resmi Gazete Sayısı: 20391 

SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 

HAKKINDA YÖNETMELİK 

BİRİNCİ BOLUM 

Amaç ve Kavramlar 

Amaç 

Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerin çalışma usul ve esaslarını belirlemektir. 

Hukuki Dayanak 

Madde 2 – Bu Yönetmelik, 3568 sayılı Kanunun 50 nci maddesi ve Geçici 4 üncü maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır. 

Kavramlar 

Madde 3 – Bu Yönetmelikte geçen: 

Kanun: 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nu, 

(Değişik:R.G.:21/11/2007-26707) Bakan: Maliye Bakanını, 

Geçici Kurul: (Mülga.:R.G.:21/11/2007-26707) 

Odalar: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları ile Yeminli Mali Müşavirler Odalarını, 

(Değişik:R.G.:21/11/2007-26707) Birilik: Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliğini (TÜRMOB), 

Meslek Mensubu: Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ile Yeminli Mali Müşaviri, 

Mesleki Faaliyet: Kanun hükümleri uyarınca, Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir ünvanı ile faaliyette bulunmayı, 

Serbest Muhasebeci: Kanunun 2/A-a maddesinde belirtilen işleri yapan meslek mensuplarını, 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir: Kanunun 2/A-a-b-c maddesinde belirtilen işleri yapan meslek mensuplarını, 

Yeminli Mali Müşavir: Kanunun 2/B maddesindeki işleri yapan meslek mensuplarını, 

Ortaklık Bürosu veya Şirket: Kanunun 45. maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen aynı ünvana sahip birden çok meslek mensubunun kurduğu adî ortaklıklar veya şirketleri, 

Ruhsat: Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Ruhsatlarını veya İzin Belgelerini, 

ifade eder. 

Devamı

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 21.02.1990 Resmi Gazete Sayısı: 20440 

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

AMAÇ VE KAVRAMLAR 

Amaç 

Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı; Odanın kuruluşu, oda organlarının görev ve yetkileri, seçilme ve çalışma esasları, Birlik’te temsili, Odanın gelirleri, Odaca verilecek ve onaylanacak belgeler, meslek mensuplarının Odaya kaydı ile odalar arasındaki işbirliği esaslarını belirlemektir. 

Dayanak 

Madde 2 – Bu Yönetmelik, 3568 sayılı Kanunun 50 nci maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır. 

Kavramlar 

Madde 3 – Bu Yönetmelikte geçen; 

Kanun : 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nu; 

Bakan (Değişik:RG-27/09/2007-26656) : Maliye Bakanı’nı, 

Geçici Kurul : Kanunun Geçici 4 üncü maddesi ile ilgili Yönetmelik uyarınca kurulan Geçici Kurul’u, 

Oda : Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nı, 

Birlik : Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’ni (Ek ibare:RG-27/09/2007-26656) (TÜRMOB), 

Meslek Mensubu : Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşaviri, 

Mesleki Faaliyet : Serbest Muhasebeci veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ünvanı ile faaliyette bulunmayı, 

Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir : Kanunun 2/A maddesindeki işleri yapan meslek mensuplarını, 

Ortaklık Bürosu veya Şirket : Kanunun 45 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen aynı ünvana sahip birden çok meslek mensubunun kurduğu adi ortaklıklar veya şirketleri, 

Ruhsat : Serbest Muhasebecilik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsatlarını veya İzin Belgelerini, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

ODAYA İLİŞKİN ESASLAR 

Odanın Amacı 

Madde 4 – Odanın başlıca amaçları şunlardır: 

a) Mesleki alanda çalışmalar yapmak, mesleğin gelişmesini sağlamak. 

b) Meslek onurunu ve üye haklarını korumak. 

c) Mesleğin uygulanmasıyla ilgili normları geliştirmek, eğitim ve kamu kurumlarıyla işbirliği yaparak mesleki eğitimin gelişmesine katkıda bulunmak. 

d) Üyeler arasında dayanışmayı sağlamak ve haksız rekabeti önlemek. 

Odanın Kuruluşu 

Madde 5 – Bölgesi içinde en az 25 meslek mensubu bulunan il merkezlerinde bir oda kurulur. Kurulan oda bulunduğu ilin adıyla anılır. 

Odalar, kuruluşlarını Birlik Yönetim Kurulu aracılığıyla (Değişik ibare:RG-27/09/2007-26656) Maliye Bakanlığı’na bildirmekle tüzel kişilik kazanırlar. 

Oda Organları 

Madde 6 – Oda organları aşağıda gösterilmiştir : 

a) Genel Kurul. 

b) Yönetim Kurulu. 

c) Disiplin Kurulu. 

d) Denetleme Kurulu. 

Oda Genel Kurulunun Teşekkülü 

Madde 7 – Genel Kurul, Odanın en yüksük organı olup odaya kayıtlı bütün meslek mensuplarının katılmasıyla meydana gelir. 

Oda Genel Kurulunun Görevleri 

Madde 8 – Genel Kurulun görevleri aşağıda gösterilmiştir. 

a) Odanın amaçlarının gerçekleşmesi için gereken karar ve tedbirleri almak. 

b) Oda Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri ile Birlik temsilcilerini seçmek. 

c) Oda için gerekli taşınmazların satın alınması veya mevcut taşınmazların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek. 

d) Yönetim Kurulunca yapılacak teklifleri incelemek ve karara bağlamak. 

e) Meslek mensuplarınca uyulması zorunlu mesleki kararlar alınması konusunda Birliğe tekliflerde bulunmak. 

f) Yıllık bütçeyi ve kesin hesapları tasdik etmek. 

g) Yönetim Kurulunu ibra etmek, gerektiğinde sorumlu görülenler hakkında disiplin soruşturmasına karar vermek. 

h) Oda Yönetim Kurulunun çalışma raporunu incelemek, kabul etmek. 

i) Odanın görevlerine giren diğer işleri gündeme dayanılarak veya üyelerin teklifi üzerine inceleyip karara bağlamak. 

j) Kanunlarla verilmiş diğer görevleri yapmak. 

Oda Genel Kurul Toplantısı 

Madde 9 – Genel Kurul yılda bir defa Mayıs ayının içinde başkanın daveti üzerine bütçeyi ve gündemdeki diğer maddeleri görüşmek ve gereken seçimleri yapmak üzere toplanır. 

Oda Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim veya Denetleme Kurulu, gerekli gördüğü hallerde Genel Kurulu toplantıya çağırabilir. 

Oda Yönetim Kurulu Başkanı, Odaya kayıtlı üyelerin beşte birinin görüşme konularını belirten yazılı talebi ile en geç 15 gün içinde Genel Kurulu toplantıya çağırmak zorundadır. 

Genel Kurul toplantısına, odaya kayıtlı üyeler yazı ile çağırılır. 

Çağrı mektubunun toplantı gününden en az 10 gün önce taahhütlü olarak postaya verilmiş veya üyeye tevdi edilmiş olması gereklidir. Davetiyede toplantının yer, gün ve saati ile gündemi ve ilk toplantıda yeterli çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantının yeri, günü ve saati ile gündemi yazılır. 

Oda Genel Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. 

İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı; Yönetim, Disiplin ve 

Denetleme Kurulları asıl üyelerinin toplamının iki katından az olamaz. Gerek olağan, gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ilk iş olarak toplantıya bir başkan, bir başkanvekili ile iki katip üyeden kurulu bir başkanlık divanı seçilir. Seçim ayrı ayrı ve Genel Kurulca aksine karar alınmadıkça işari oyla yapılır ve kullanılan oyların en çoğunu alanlar seçilir. 

Genel Kurul toplantılarında kararlar hazır bulunanların salt çoğunluğu ile alınır. 

Oda Yönetim Kurul Başkanı, yönetim ve denetleme kurulu üyeleri başkanlık divanına seçilemezler. 

Devamı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 11.06.1990 Resmi Gazete Sayısı: 20545 

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM 

Amaç ve Kavramlar 

Amaç 

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Serbest Muhasebeciler, Serbest Mu­hasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin mesleki faaliyet­lerini Kanunun amacına uygun olarak gerçekleştirmelerini sağlamak, bu mesleklerin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesine yarayan tedbir­leri almak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve iş sahipleri ile olan iliş­kilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak, mesleki faaliyet konusunda uygulama birliğini sağla­mak amacıyla ilke ve standartlar belirlemek üzere Birliğin ve organları­nın görev ve yetkilerini, çalışma esaslarını, gelirlerini belirlemektir. 

Hukuki Dayanak 

Madde 2- Bu Yönetmelik 3568 sayılı Kanunun 33, 50 ve geçici 4’üncü maddeleri hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Kavramlar 

Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen; 

Kanun : 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununu, 

Bakan : Maliye Bakanı’nı, 

Geçici Kurul : (Mülga:RG-21/11/2007-26707) 

Birlik (Değişik:RG-21/11/2007-26707) : Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliğini (TÜRMOB), 

Yönetim Kurulu : Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Yönetim Kurulu’nu, 

Odalar : Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları ile Yeminli Mali Müşavirler Odalarım, 

Yönetmelik : Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Yönetmeliği’ni, 

İfade eder. 

Devamı

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR ODALARI VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI ÜYE AİDATLARI İLE BİRLİK PAYLARININ TESPİTİNE AİT YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 29.11.1991 Resmi Gazete Sayısı: 21066 

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR ODALARI VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI ÜYE AİDATLARI İLE BİRLİK PAYLARININ TESPİTİNE AİT YÖNETMELİK 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç ve Kavramlar 

Amaç ve Kapsam 

MADDE 1 – Bu Yönetmelik, serbest muhasebeciler, serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirlerin bağlı bulundukları odalara ödeyecekleri üye aidatları ve diğer ödentiler ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları’nın Birliğe ödeyecekleri Birlik paylarının tespit yöntemleri ve bunların tahsilatlarına ait usul ve esasların düzenlenmesine ilişkindir. 

Hukuki Dayanak 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik, 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun 16 ncı maddesi ile 50 nci maddenin (g) bendi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır. 

Kavramlar 

MADDE 3 – Bu Yönetmelikte geçen; 

Kanun : 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununu; 

Birlik : (Değişik:RG-27/09/2007-26656)Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğini (TÜRMOB), 

Oda : Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları’nı, 

Meslek Mensubu : Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşaviri, 

Mesleki Faaliyet : (Değişik:RG-27/09/2007-26656) Kanun hükümleri uyarınca, Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir unvanı ile bireysel veya şirket ortağı olarak faaliyette bulunmayı, 

Üye : (Değişik:RG-27/09/2007-26656) Ruhsat almış meslek mensubunu, 

İfade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Üye Aidatları Çeşitleri ve Uygulamaları 

Üye giriş (kayıt) ücreti 

MADDE 4 – (Başlığıyla birlikte değişik:RG-27/09/2007-26656) 

Üye giriş (kayıt) ücreti, odaya kaydolan her üyeden veya oda çalışanlar listesinin şirketler bölümüne kaydedilecek ortaklık büroları, şirketler ile bunların şubelerinden kayıt anında bir kere alınır. 

Odadan nakilde üye giriş aidatı, %50 indirimli olarak uygulanır. 

Birlik Payı 

MADDE 5 – Odaların Birlik üyelikleri sıfatıyla, gelirleri üzerinden nisbi olarak tesbit edilerek ödenecek paya Birlik Payı denir. 

Yıllık Aidat 

MADDE 6 – Yıllık aidat her yıl alınan aidat olup, maktu ve nisbi olmak üzere iki çeşittir. 

a) Maktu Aidat: Odaya kayıtlı her meslek mensubunun ödemekle zorunlu olduğu aidattır. 

b) Nisbi Aidat: Çalışanlar listesinde kayıtlı meslek mensubundan alınan aidattır. 

Diğer Ödentiler 

MADDE 7 – (Değişik:RG-27/09/2007-26656) 

Odaya kayıtlı üyelerin ortaklık büroları ile mesleki şirketlerin bir iş veya hizmet karşılığı olarak ödemekle yükümlü oldukları ödentiler olup nisbi ve maktu olarak iki şekilde tespit edilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Aidat Tesbit Şekli ile Asgari Azami Nisbetleri 

Birlik Payının Tesbiti 

MADDE 8 – Birliğe dahil odaların brüt gelirlerinin 10’unu geçmemek üzere, Birlik Genel Kurulunda tesbit edilecek nisbet üzerinden hesaplanır. 

Oda Aidatları 

MADDE 9 – Her yıl, odalarca üyelerinden alınacak maktu ve nisbi aidatlar genel kurullarında belirlenir. Miktarları; 

a) Oda Giriş Aidatı: 200 rakamının, 

b) Yıllık Maktu Aidat: 200 rakamının, 

bütçe memur taban aylığı kat sayısının çarpımı suretiyle bulunacak tutardan az olamaz. 

Nisbi Aidatın Tesbiti 

MADDE 10 – Fiilen mesleki faaliyette bulunan üyelerce bağlı bulundukları odalara ödenir. Mesleki faaliyette bulunan her üye, yıllık gelir vergisi beyannamesindeki mesleki kazancının, şirket olarak faaliyette bulunduğu takdirde dağıtılsın veya dağıtılmasın, beyan edilen kurum kazancından payına düşen tutarın 1’ini nisbi aidat olarak öder. Şirket ortaklarının her birince ödenecek nisbi aidat, gelir vergisi mükellefi olan meslek mensuplarından en az nisbi aidat ödeyenden daha düşük olamaz. 

Tahakkuk ettirilecek miktar maktu aidat miktarlarının 1 katından az ve 20 katından fazla olamaz. 

Diğer Nisbi Ödentiler 

MADDE 11 – Oda aracılığı ile üyelere sağlanan; tahkim, bilirkişilik ve benzeri işlerden elde edilen gelirler üzerinden odalarca alınır. Miktarı 1′ den az, 5’den fazla olmamak üzere nisbeti oda genel kurulunca tesbit edilir. 

Diğer Maktu Ödentiler 

MADDE 12 – (Değişik:RG-27/09/2007-26656) 

Mesleki kimlik belgesi, aday meslek mensubu kimlik belgesi, oda üyelik belgesi, bastırılarak dağıtılması halinde asgari ücret tarifesi, faaliyet belgesi, oda kayıt sureti, sözleşme ve benzeri iş ve işlemler karşılığı alınacak ödentiler olup, tutarları oda genel kurulunca tespit edilir ve odalarca tahsil edilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Ödeme Zamanları 

Birlik Payı 

MADDE 13 – (Değişik:RG-27/09/2007-26656) 

Her oda, üç ay içinde tahsil ettiği bütçe gelirlerinden Birliğin payına isabet eden tutarı, izleyen ayın onbeşinci günü akşamına kadar Birlik adına açılmış bir banka hesabına yatırır ve ödeme belgeleri Birliğe gönderir. 

Oda Aidatlarının Ödeme Zamanları 

MADDE 14 – Üyeler, yükümlü oldukları aidat ve diğer ödentileri, bağlı odalarına aşağıda belirtildiği şekilde öderler 

a) Oda Giriş Aidatı: Odaya kayıt için müracaatında, 

b) Maktu Yıllık Aidat: Her yıl Ocak ayı içinde, 

c) Nisbi Aidat: Her yıl Mayıs ve Ekim aylarında, 

d) Diğer Nisbi Ödentiler: Odaca sağlanan menfaatlerin neticelendirilmesini müteakip bir ay içinde 

e) Diğer Maktu Ödentiler: Meslek mensuplarının talepte bulundukları hizmetlerden yararlanmadan önce. 

Ödenmeyen Aidatlar ve Paylar 

MADDE 15 – Aidatlarını belirtilen sürelerde ödemeyen üyelerden ve Birlik paylarını ödemeyen odalardan, borçları genel hükümlere göre tahsil edilir. 

Üye borçlarının silinmesi 

MADDE 15/A – (Ek:RG-27/09/2007-26656) 

Uzun süreli tedaviyi gerektiren hastalık, tutukluluk ve hükümlülük ile yangın, yer sarsıntısı, yer kayması ve benzeri olağanüstü durumlarda, tahakkuk eden aidat ve gecikme faizi borçları, oda tarafından yapılacak veya yaptırılacak inceleme sonucuna göre genel kurul kararıyla ertelenebilir, kısmen veya tamamen silinebilir. 

Bu madde hükmünden faydalanmak isteyen üyelerin, kanıtlayıcı belgeleriyle birlikte bağlı bulundukları odaya yazı ile başvurmaları gerekir. 

Ölüm halinde, tahakkuk etmiş bulunan üye borçları ve faizleri yönetim kurulu kararıyla silinir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Son Hükümler 

Yürürlük 

MADDE 16 – Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Geçici Kurulca yayınlanan yönetmeliklerin bu Yönetmelik hükümleriyle ilgili düzenlemeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürütme 

MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini, Birlik Yönetim Kurulu Başkanı yürütür. 

Devamı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GEREĞİNCE YAPILACAK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 22.05.1992 Resmi Gazete Sayısı: 21235 

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GEREĞİNCE YAPILACAK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİK 

Amaç ve Kapsam 

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Kanun hükümlerine göre serbest mu­hasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavir olmak isteyenlerin müracaatlarına, ruhsat verilmesine ve meslek unvanlarının kullanılmasına ilişkin usul ve esasları belirtmektir. 

Hukuki Dayanak 

Madde 2- Bu Yönetmelik, 3568 sayılı Kanununun 50 nci maddesi hük­müne dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen; 

Kanun : 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununu, 

Bakan : Maliye Bakanını, 

Birlik : Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğini, 

Odalar : Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları ile Yeminli Mali Müşavirler Odalarını, 

Meslek Mensubu : Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ile Yeminli Mali Müşaviri, 

Mesleki Faaliyet : Kanun hükümleri uyarınca Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir unvanı ile faaliyette bulunmayı, 

ifade eder. 

Serbest Muhasebecilik İçin Başvuru 

Madde 4- Serbest muhasebeci olmak için yapılan başvuruların usul ve esasları; 

1- Başvuru, ilgilinin ikametgahının bulunduğu ildeki odaya, odası bulun­muyorsa bu ilin bağlı olduğu odaya yapılır. 

2- Başvuru, dilekçe ve dilekçeye eklenecek “Başvuru formu” ile yapılır. Başvuru formunun şekli ve içeriği Birlikçe belirlenir. 

3- Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenir. 

a) Onaylı nüfus cüzdanı örneği, 

b) İkametgah ilmühaberi, 

c) Sınav başarı belgesi (Kanunun 5/A Maddesinin (c) bendinin son fıkrası kapsamına girenlerde bu belge aranmaz) ve staj bitirme belgesi, 

ç) 6 adet (4.5. x 6) ebadında renkli fotoğraf, 

d) Diploma veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği, 

e) Savcılıktan alınan sabıka kaydı belgesi, 

f) Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamına giren­lerin çalıştıkları kurum ve kuruluşlardan alacakları çalışma sürelerini gös­terir belge, Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde sözü edilen kamu kuruluşlarında çalışanların ilgili kuruluşlardan; özel kuruluşlarda Çalışanların ise bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtildiği şekilde bi­rinci derecede imza yetkisine haiz olduğunu ve muhasebe biriminde mu­hasebeyi fiilen sevk ve İdare ettiği veya mali denetimden sorumlu olduk­larını gösteren, çalışmış oldukları kurum ve kuruluşların yetkili organla­rından alacakları belgeler İle sosyal güvenlik kuruluşlarından alacakları staj süresini kapsayacak kadar kuruma tabii olduğunu gösterir belge, 

ğ) Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilenle­rin ilgili yüksek öğrenim kurumlarından alacakları belge. 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik İçin Başvuru 

Madde 5- Serbest muhasebeci maii müşavir olmak için yapılan başvurula­rın usul ve esasları: 

1- Başvuru, ilgilinin ikametgahının bulunduğu ildeki odaya, ilde oda bu­lunmuyorsa, bu ilin bağlı olduğu odaya yapılır. 

2- Başvuru, dilekçe ve dilekçeye eklenecek “Başvuru Formu” ile yapılır. Başvuru formunun şekli ve içeriği Birlikçe belirlenir. 

3- Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenir; 

a) Onaylı nüfuz cüzdanı örneği, 

b) İkametgah ilmühaberi, 

c) Sınav başarı belgesi (Kanunun 5/A Maddesinin (c) bendinin son fıkrası kapsamına girenlerde bu belge aranmaz.) ve staj bitirme belgesi, 

ç) 6 adet (4.5. x 6) ebadında renkli fotoğraf, 

d) Diploma veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği, 

e) Savcılıktan alınacak sabıka kaydı belgesi, 

f) Kanunun 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamına girenlerin çalıştıkları kurum ve kuruluşlardan alacakları çalışma sürelerini gösterir belge, 

g) Kanunun 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde sözü edilen kamu kuruluşlarında çalışanların ilgili kuruluşlardan, özel kuruluşlarda çalışanların ise bu Yönetmeliğin 8’İnci maddesinde belirtildiği şekilde bi­ 
rinci derecede imza yetkisine haiz olduğunu ve muhasebe biriminde mu­hasebeyi fiilen sevk ve idare ettiği veya mali denetimden sorumlu olduk­larını gösteren, çalışmış oldukları kurum ve kuruluşların yetkili organla­rından alacakları belgeler ile sosyal güvenlik kuruluşlarından alacakları staj süresini kapsayacak kadar kuruma tabii olduğunu gösterir belge, 

ğ) Kanunun 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilenle­rin ilgili yüksek öğrenim kurumlarından alacakları belge. 

Yeminli Mali Müşavirlik İçin Başvuru 

Madde 6- Yeminli Mali Müşavirlik için yapılacak başvuruların usul ve esasları: 

1- Başvuru İlgilinin ikametgahının bulunduğu ildeki odaya, odası bulun­muyorsa bu ilin bağlı bulunduğu odaya yapılır. 

2- Başvuru dilekçe ve dilekçeye eklenecek “Başvuru formu” ile yapılır. Başvuru formunun şekli ve içeriği Birlikçe belirlenir. 

3- Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenir: 

a) Onaylı nüfus cüzdanı örneği, 

b) İkametgah ilmühaberi, 

c) Staj bitirme ve sınav başarı belgesi, 

ç) Son üç yıl içinde düzenlendiği vergi dairesince onaylı bilançolar, 

d) Diploma veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği, 

e) 6 adet (4.5 x 6) ebadında renkli fotoğraf, 

f) En az on yıl serbest muhasebeci mali müşavirlik yaptığım gösterir bel­ge. 

g) Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisi almış ve mesleki yeterlilik sı­navlarını vermiş olanlar ile Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında sayılan konularda profesörlük unvanı almış olanların ilgili kuruluşlardan alacakları belge. 

Başvurunun İncelenmesi ve Ruhsatların Verilmesi 

Madde 7- Başvurular, Birliğe gönderilmek üzere İlgili il odasına yapılır. Başvuru dosyalarındaki bilgi ve belgelerin tam ve doğru olarak düzenle­nip düzenlenmediği ilgili oda tarafından incelenir. Tam ve doğru olduğu anlaşılanların başvuruları başvuru gününden en geç altmış gün içinde Birliğe gönderilir. Eksik ya da yanlış bilgi ve belge olduğu görülürse bu durum aynı süre içinde gerekçesi ile birlikte Birliğe ve tamamlatılmak ve­ya düzeltilmek üzere de ilgiliye gönderilir. 

İlgili odalar tarafından Birliğe gönderilen dosyalar, Birlik tarafından de­ğerlendirilir. Olumlu karara varılanların ruhsatları düzenlenir ve meslek mensubu olmaya hak kazananlara verilmek üzere ilgili odaya gönderilir. 

Ruhsatnamenin muhatabı tarafından alınması için odaca iadeli taahhütlü tebligat yapılır. Tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde ruhsatlarını almayanlara on günden az olmamak üzere ikinci bir süre verilir. Bu süre içinde ruhsatlarını almayan meslek mensubunun ruhsatı Birliğe iade olu­nur. 

İkinci tebligatta verilen sürede alınmaması halinde ruhsatnamenin Birli­ğe iade edileceği açıkça belirtilir. 

Staj Süresinden Sayılan Hizmetlerdeki Yetkili İmza 

Madde 8- Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde sözü edilen, 

a) Kamu kuruluşlarında, noterce tasdik edilmiş ticaret sicili gazetesinde ve imza sirkülerinde birinci derecede imza yetkilisi olduğu ilan edilenler, 

b) Özel Kuruluşlarda, bilanço esasına göre defter tutan muhasebe birim­lerinin sevk ve idaresinden veya mali denetiminden sorumlu olanlar, im­za sirkülerinin olmadığı halde bağlı oldukları kuruluşları temsil ve İlzama 
veya kambiyo senetleri düzenlemeye veya vergi daireleri ve diğer mali merciler nezdinde gerekli vesaiki imzalamaya, bunlardan bir veya birka­çını müştereken ve münferiden icra etmeye yetkili olduklarını gösterir vekaletnameyi haiz olanlar, birinci derecede imzaya yetkili sayılırlar. 

İtiraz 

Madde 9- Birlikçe ruhsatnamenin verilemeyeceğine dair karar alınmışsa, bu karar ilgili odaya ve müracaat sahibine en geç altmış gün içinde tebliğ edilir. 

Birlik kararına karşı itiraz mercü Bakandır. İtiraz süresi, Birlik kararının tebliğ tarihinden itibaren otuz gündür. İtiraz dilekçesi Bakanlığa iletil­mek üzere Birliğe verilir. Birlik itiraz dilekçesini, ilgilinin dosyası ve ken­di görüşü ile birlikte en geç on beş gün içinde Bakanlığa gönderir. 

Bakanın vereceği karar nihaidir. 

Mesleki Faaliyete Başlama 

Madde 10- Ruhsatını alan meslek mensupları ilgili odanın çalışanlar lis­tesine kayıt olduktan sonra, mesleki faaliyetlerine başlayabilirler. Ruhsa­tını almayanlar ile odanın çalışanlar listesine kayıt olmayanlar mesleki fa­aliyette bulunamazlar. Bulunanlar hakkında Kanunun cezai hükümleri uygulanır. 

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat 

Madde 11- Geçici kurulca çıkartılmış bulunan 28.7.1989 gün ve 20235 sa­yılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Serbest Muhasebecilik, Serbest Muha­sebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun Geçici Maddelerinin Uygulama Usul ve Esasları İle Başvurular Hakkında Yö­netmelik” yürürlükten kaldırılmıştır. 

Geçici Madde 1-1 Mart 1989 tarihi itibariyle, kanunları uyarınca vergi in­celeme yetkisi almış olanlar ile kamu kuruluşlarının veya bilanço usulün­de defter tutan kuruluşların muhasebe birimlerinde birinci derecede im­za yetkisine haiz ve muhasebenin fiilen sevk ve idaresinden veya mali de­netiminden sorumlu olarak çalışmış olanlar, kanunun 4 üncü maddesinde yazılı nitelikleri taşımaları kaydıyla, Kanunun 5 inci maddesinin (A/a) bendinde yeralan öğrenim şartı aranmaksızın 13.6.1989 tarihinden itiba­ren beş yıl içinde serbest muhasebecilik ruhsatı almak için bu Yönetme­lik hükümlerine göre başvuruda bulunabilirler.(3I) 

Geçici Madde 2- 13.6.1989 tarihinde Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı şartlan taşımaları ve hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacı­lık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında lisans seviyesinde veya diğer yüksek öğrenim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla birlikte, sayılan bu bilim dallarında lisans üstü seviyede mezun olmaları şartıyla; Kamu kuruluşlarında veya bilanço usulünde defter tutan özel kuruluşların muhasebe birimlerinde birinci derecede imza yetkisine haiz olarak, muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden ya da mali deneti­minden sorumlu olarak en az beş yıl çalışmış olanlar serbest muhasebeci mali müşavir olmaya hak kazanırlar. Bu kişiler 13.6.1989 tarihinden itiba­ren beş yıl içinde ilgili vergi dairelerinden veya ilgili kuruluşlardan ala­cakları çalışma sürelerini tevsik eden belgeleri ile odaya ibraz etmek su­retiyle serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatı almak için bu Yönet­melik hükümlerine göre müracaatta bulunabilirler/32′ 

Geçici Madde 3-13.6.1989 tarihinde, Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı şartları taşımaları, 5 İnci maddesinde belirtilen konularda lisans seviye­sinde veya diğer yüksek öğrenim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber, sayılan bu bilim dallarından lisans üstü seviyesinde me­zun olmaları şartıyla; 

a) Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisini almış ve yeterlilik sınavını vermiş olanlar da, inceleme yetkisini aldıkları tarihten itibaren, kamu hiz­metlerinde geçen süreleri ile kamu hizmetlerinden ayrıldıktan sonra ma­liye, muhasebe ve işletme konularında geçen süreleri toplamı 8 yıl olan­lar ile hukuk, iktisat, maliye, muhasebe, işletme, bankacılık, kamu yöneti­mi ve siyasal bilimler dallarından birinden profesör unvanı almış olanlar, 

b) En az 12 yıldan beri; Kanunun 2 nci maddesinin (A) fıkrasında yazılı işleri, bir işyerine bağlı olmaksızın yapanlardan ve kamu kuruluşlarının veya bilanço esasında defter tutan özel kuruluşların muhasebe birimle­rinde birinci derecede imza yetkisine haiz olarak sorumlu bulunanlardan, son üç yıllık dönemde düzenledikleri beyannamelerle ilgili mükelleflerin bilançolarının aktif toplamları yıllık ortalaması on milyar lirayı aşmış olanlar, 

Yeminli mali müşavir olmaya hak kazanırlar ve bu Yönetmelik hükümle­rine göre yeminli mali müşavirlik ruhsatı almak için başvurabilirler. 

Geçici Madde 4- Kanunun Geçici 1, 2 ve 3 üncü maddelerine göre hak sahibi olup ta, 13.6.1989 tarihinde T.B.M.M. üyesi veya belediye başkanı oldukları için bu görevleri nedeniyle ilgili meslek mensubu unvanını ala­mayanların bu görevlerinin bitiminden itibaren 1 yıl içinde ilgili odaya başvurmaları halinde unvanları verilir. 

Geçici Madde 5- Bu Yönetmeliğin yayınlandığı tarihte Odalar ve Birliğin elinde bulunan başvuru dosyaları ilgili maddede yazılı süreler içinde so­nuçlandırılır. 

Geçici Madde 6- Kanunun Geçici maddeleri hükümleri uyarınca yapıla­cak başvurularda 1.3.1989 tarihinden Önceki tarihlerde düzenlenmiş ol­maları kaydı ile bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen belgeler veya Maliye 

Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve bu bakanlıklara bağlı birimler nezdinde düzenlenmiş bulunan bilanço usulüne göre tutu­lan defterlere ait inceleme tutanakları ile, çalışma süreleri belgelenebilir. 

Bu belgelerin tanzim tarihinden önceki dönemlerin de çalışma sürelerin­den sayılabilmesi için; belgenin alındığı kurum ve kuruluşlarda başvuru sahibinin çalıştığını gösterir sosyal güvenlik kuruluşlarından belge alın­ması zorunludur. Yönetmeliğin 8 inci maddesinde sayılan belgelerin veya bu maddede yazılı inceleme tutanağına ilave olarak sosyal güvenlik kuru­luşlarından alınacak belgelerin başvuruya eklenmesi gerekir. Bu durum­da çalışma süresinin hesabında belgelerin tanzim tarihleri yerine sosyal güvenlik kuruluşlarının düzenledikleri başlangıç tarihi gözönüne alınır. 

Yürürlük 

Madde 12- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 13- Bu Yönetmelik hükümlerini Birlik Yönetim Kurulu Başkanı yürütür.

Devamı

SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERCE TUTULACAK DEFTER VE KAYITLAR İLE MESLEK MENSUPLARININ BİLDİRİM MECBURİYETİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 15.07.1992 Resmi Gazete Sayısı: 21285

SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERCE TUTULACAK DEFTER VE KAYITLAR İLE MESLEK MENSUPLARININ BİLDİRİM MECBURİYETİ HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

Amaç

MADDE 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, serbest muhasebeciler, serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirlerin işlemleri dolayısıyla ve görevleri sırasında tutacakları defter ve kayıtlar ile meslek mensuplarının bildirime tabi işlemlerini belirlemektedir.

Kapsam

MADDE 2 – Bu Yönetmelik, meslek mensuplarının mesleki faaliyetleri ile ilgili işlemleri hakkında defter ve kayıt düzeni ile bildirim zorunluluğu olan konuları kapsamaktadır.

Hukuki Dayanak

MADDE 3 – Bu Yönetmelik, 3568 sayılı Kanunun 50/j maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – Bu Yönetmelikte geçen;

 

 

  Kanun : 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununu;
  Bakanlık : Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nı;
  Bakan : Maliye ve Gümrük Bakanını
  Birlik : Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler  Odaları Birliğini;
  Odalar : Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ile Yeminli Mali Müşavirler  Odalarını;
  Meslek Mensubu : Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir unvanı ile faaliyette bulunmayı,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt Düzeni

 

Defterler ve Kayıt Düzeni

MADDE 5 – Meslek mensupları, ilgili kanunlardaki defter, belge ve kayıt düzenlerine uyarlar.

Gelen-Giden Evrak

MADDE 6 – Meslek mensupları, kendilerine gelen ve kendilerinin  yolladığı ve mesleki faaliyetleri ile ilgili her türlü yazıyı bir gelen-giden evrak defterine kaydederler.

Bu defterlere, yazışmaların ilgili olduğu dosya sayıları yazılır ve yazı aslı ya da örnekleri ilgili dosyalarda saklanır.

Dosya Düzeni

MADDE 7 – Meslek mensupları, gelen ve giden evrak ile mesleki faaliyetlerle ilgili, düzenlenmesi gerekli belgelerin örneklerini dosyalarda toplarlar. Dosyalara yıl başından sonuna kadar teselsül eden numaralar verilir.

Her mesleki faaliyet konusu için ayrı bir çalışma dosyası açılır. Çalışma dosyasının kapsamı Serbest Muhasebeci Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’te açıklanmıştır.

Genel konularla ilgili yazılar ayrıca dosyalanır.

Başka meslek mensuplarınca istenilen işlemler için de ayrı dosya açılır.

Diğer Kayıtlar

MADDE 8 – Bu Yönetmelik gereği düzenlenen tutanak ve raporlarda gelen-giden evrak defterine yazılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Belge Düzeni

 

Yazışmalar

MADDE 9 – Yazışmalar; ihtiyaç duyulan durumlarda hizmet sunulan firmaya, üçüncü şahıslara, diğer resmi olan ve olmayan kuruluşlara gönderilen yazılar ile gelen cevaplardır.

Yazışmaların meslek mensubunun imzasını ve varsa mühürünü taşıması gerekir.

Tutanaklar

MADDE 10 – Yeminli Mali Müşavirlerin tasdik işlemleri ile ilgili olarak düzenleyecekleri tutanaklarda; bilgi verenin kimliği, tutanağın düzenlendiği yer ve tarihin bulunması zorunludur. Tutanaklar bilgi verenler ve yeminli mali müşavirler tarafından imzalanır ve mühürlenir.

Yazışmaların Sayılandırılması

MADDE 11 – Meslek mensuplarının yazışmalarına verecekleri sayılarda; meslek mensuplarının kısaltılmış ünvanı, sicil numarası ve giden evrak defteri sıra numarası yer alır.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Emanet Para Makbuzu

 

Emanet Para Makbuzu1

MADDE 12 – (Mülga: RG-22/8/1997 – 23088 )

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Raporlama Sistemi

 

Rapor Türleri

MADDE 13 – Meslek mensupları, yaptıkları çeşitli hizmetler dolayısıyla özet standart raporu, tasdik raporu, özel amaçlı rapor ve yardımcı rapor düzenlerler. Özel mevzuatla istenen diğer raporlar da ilgili hükümlere göre düzenlenir.

Raporların özellikleri ile standartları ve raporlara eklenecek cetveller Odalar Birliğince belirlenir ve ilan edilir.

Özet Standart Denetim Raporu; ayrıntılı denetim raporundan yararlanılarak düzenlenir. Bu rapor incelemenin kapsamını, genel kabul görmüş muhasebe ve standartları ile ilişkisini, mali tabloların gerçekliğini

gösterir ve ilgililere verilecek özet bilgiyi içerir. Özet standart denetim raporunda muhasebe denetiminin kapsamı, yorumlama ve görüş bölümleri bulunur.

Ayrıntılı Denetim Raporu: denetim kapsamını, yapılışını, gerekli dipnotlarını, mali tabloları ve istatistik verileri içerir ve raporda tarih, dayanaklar, görüş ve imza bölümlerinin bulunması zorunludur.

Tasdik Raporları; ilgili Yönetmelikte belirtilen tasdik işlemleri dolayısıyla Yeminli Mali Müşavirlerin düzenledikleri raporlardır.

Tasdik raporlarının kazıntısız, silintisiz ve açık ifadeleri içerir biçimde düzenlenmesi gerekir.

Tasdik raporlarının en az üç örnek düzenlenmesi zorunludur. Bu üç örneğin biri saklanır, ikisi hizmet sunulan firmaya verilir.

Özel Amaçlı Raporlar; meslek mensupları, hizmet verdikleri firmaların yada resmi mercilerin isteğine uyarak yaptıkları denetimler sonunda özel amaçlı raporlar düzenlerler. Dönemsel raporlar bu tip raporlardan olup, aylık yada üçer aylık bilgileri kümülatif olarak gösterirler.

Yardımcı Raporlar; mali analiz, denetleme ve tasdik işlemleri sırasında başka meslek mensuplarınca düzenlenmiş teknik ve mali raporlardır.

Meslek mensuplarınca denetim ve tasdik raporlarında, yardımcı raporlardaki bilgiler esas alınır.

Raporlama İlkeleri

MADDE 14 – Raporların kaç örnek düzenleneceği sözleşmelerde belirtilir. Raporlar, en az üç örnek düzenlenip iki örneği firmaya verilir. Bir örneği de meslek mensubunca ilgili dosyada saklanır. Raporların alınıp verilmesi tutanakla ya da rapor örneğine konulan şerhle yapılır. Rapor ekleri, raporun parçası olup tüm örneklerine eklenir.

Raporlarla ilgili olarak şu kurallara uyulur:

a) Raporlarda düzenleme amacı belirtilmelidir.

b) Yardımcı raporlar, ayrıntılı denetim raporları ve özet standart denetim raporları birbiriyle ilişkili ve uyumlu olmalıdır.

c) Raporlar kısa sürede hazırlanmalıdır.

d) Raporlar belirli standartlara bağlanmalıdır.

e) Raporların dili; maliye ve muhasebe dili olmalı ve raporlarda tablolar, grafikler ve benzeri elemanlar kullanılmalıdır.

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

Gizlilik

MADDE 15 – Meslek mensuplarının yaptıkları mali analiz, denetleme, tasdik işleri dolayısıyla düzenledikleri dosyalar gizlidir. Bu dosyalarla ilgili yazışmalar da gizli yapılır. Gerek duyulduğu takdirde ilgili Disiplin Kurulları ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı, dosyaları incelemek üzere isteyebilir.

Örnek Çıkarma

MADDE 16 – İş sahibi firmalar, meslek mensuplarından, daha önce yaptıkları mali analiz, denetleme ve tasdik işlerine ait raporlardan örnek isteyebilirler.

Söz konusu örnekler ücret tarifesindeki ücretin   1’i karşılığında meslek mensuplarınca onaylanıp verilir.

Tasdikli rapor örnekleri, asılları gibi işlem görürler.

Yürürlükten Kaldırma

MADDE 17 – 2/1/1990 gün ve 20390 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerce Tutulacak Defter ve Kayıtlar ile Meslek Mensuplarının Bildirim Mecburiyeti Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 18 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – Bu Yönetmelik hükümlerini Birlik Yönetim Kurulu Başkanı yürütür

Devamı

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI İLE TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİNİN ORGANLARININ DENETİM HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 24.11.1994 Resmi Gazete Sayısı: 22121

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI

İLE TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER

ODALARI BİRLİĞİNİN ORGANLARININ DENETİM HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BOLUM

AMAÇ, DAYANAK VE TANIMLAR

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 3568 sayılı Kanuna göre kurulan Oc ve Birlik organlarının faaliyetleri ile mali işlemlerinin Maliye Bakan] ğı’nca denetlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Hukuki Dayanak

Madde 2- Bu Yönetmelik 3568 sayılı Kanunun 41 inci maddesine dayar larak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;

Kanun : 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasbeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu,

Bakanlık : Maliye Bakanlığı,

Bakan : Maliye Bakanı,

Denetim Elemanı: Maliye Müfettişi, Hesap Uzmanı ve Gelirler Kontrolörü,

Birlik :Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği,
Oda : Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları,

Organlar : Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve

Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları ile Yeminli Mali Müşavirler Odalarının Genel Kurul, Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurulları ile bunlara bağlı olarak faaliyette bulunan kuruluşlar,

Meslek Mensubu: Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler,

Ruhsat : Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Ruhsatlan veya İzin Belgeleri,

anlamda kullanılmıştır.

İKİNCİ BOLUM

BİRLİK VE ODALARIN DENETİMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Denetimin Amacı

Madde 4- Denetimin amacı, Oda ve Birlik organlarının Kanun ve yönet­meliklerle belirlenen düzenlemeler çerçevesinde faaliyette bulunmalarını sağlamaktır.

Denetimi Yapacaklar

Madde 5- Bu Yönetmelik çerçevesinde Birliğin ve odaların denetimi, Ge­lirler Genel Müdürlüğünün teklifi ve Bakanlık Makamının Onayı ile de­netim elemanları tarafından yapılır.

Denetim Raporları

Madde 6- Birlik ve odaların denetimini yapan denetim elemanları, ince­leme sonucunda düzenleyecekleri raporun aslını ve onaylı bir örneğini Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğüne; kanunun 14 üncü madde­si kapsamındaki haller hariç olmak üzere suç unsuru taşıyan hususları tespit ettikleri takdirde, düzenleyecekleri raporun bir örneğini ise il Cumhuriyet Savcılığına gönderirler.

Denetimin Zamanı

Madde 7- Bakanlık, Oda ve Birlik organlarının denetimini gerekli gördü­ğü hallerde ve zamanlarda topluca veya İller itibariyle yaptırabilir.

Birlik ve Odaların Yükümlülüğü

Madde 8- Birlik ve odalar, bu Yönetmelik çerçevesinde denetimle görev­lendirilecek elemanlar isteyeceği her türlü bilgi ve belgeleri vermek ve uygun bir çalışma ortamı sağlamak zorundadırlar.

Denetim ve İnceleme Konuları

Madde 9- Oda ve Birlik organlarının faaliyetleri ile ilgili denetim aşağı­daki konulan kapsar.

a) Ruhsat işlemleri,

b) Sınavlara ilişkin işlemler,

c) Disiplin cezalarına ilişkin işlemler,

d) Birlik ve odaların gelirlerine ilişkin işlemler,

e) Birlik ve odaların harcama ve giderlerine ilişkin işlemler,

f) Tutulması gereken defter ve belgelere ilişkin işlemler,

g) Oda ve Birlik organlarının Kanun ve yönetmeliklerde belirtilen hü­kümlere uyup uymadıkları,

h) Oda ve Birlik organlarının yukarıdaki bentlerde sayılan hususların dı­şında kalan diğer işlemleri.

Ruhsat İşlemlerinin Denetimi

Madde 10- Ruhsat verilmesine ilişkin işlemler denetim elemanlarınca in­celenir. İncelemede Kanun ve Yönetmelik hükümlerine aykırı ruhsat ve­rildiği sonucuna ulaşıldığı takdirde, bu şekilde ruhsat verilen meslek mensuplarının kimlikleri ve bağlı bulundukları odalar denetim raporun­da belirtilir. Bakanlıkça yapılacak değerlendirme sonucunda, gereği ya­pılmak üzere rapor, Birlik ve odalara gönderilir.(34)

Sınavlara İlişkin İşlemlerin Denetimi

Madde 11- Denetim elemanları, Kanunun 7 ve 10 uncu maddeleri gere­ğince Birlik bünyesinde oluşturulan Komisyon tarafından yapılan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Sınavları ile Staj Değerlendirme Sınavlarının İlgili Sınav Yönetmeliğindeki usul ve esaslara uygun olarak yapılıp yapılmadığını, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik sınavına katılanların Kanunda aranılan şartlan taşıyıp taşımadığını ve sınavla ilgili diğer işlem ve belge­leri inceler.

Disiplin Cezalarına İlişkin İşlemlerin Denetimi

Madde 12- Denetimlerde, disiplin cezalarıyla ilgili olarak Birlik ve odala­rın, Kanun ve “Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşa­virlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunun Disiplin Yönetmeliği” hü­kümlerine uyup uymadıkları incelenir.

Birlik ve Odaların Gelirlerine İlişkin İşlemlerin Denetimi

Madde 13- Birlik ve odaların gelirlerinin, Kanunun 16 ve 30 uncu madde­lerinde sayılan gelir kaynaklarına uygun olup olmadığı, gelirlerin kayıtla­ra doğru intikal ettirilip ettirilmediği ve nakdi varlıkların Birlik ve odala­rın hak ve menfaatlerini koruyacak şekilde değerlendirilip değerlendiril­mediği incelenir.

Giderlere İlişkin İşlemlerin Denetimi

Madde 14- Gider ve harcamaların denetiminde, yapılan harcamalara ait gider belgelerinin doğru olarak defter kayıtlarına aktarılıp aktarılmadığı ve ilgili mevzuata göre geçerli belgelerden olup olmadığı; harcamaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığı, Birlik ve oda bütçelerine uygun bulunup bulunmadığı ve Kanunun amacına uygun olarak yapılıp yapılmadığı, har­camalarda Kanun ve ilgili yönetmeliklere uyulup uyulmadığı ve harcama­larla İlgili diğer hususlar incelenir.

Defter ve Belgelere İlişkin İşlemlerin Denetimi

Madde 15- Birlik ve odalarda, Kanuna dayanılarak çıkartılan yönetmelik­lerde sayılan defterlerin tutulup tutulmadığı ve kayıtların İlgili belgelere uygun olup olmadığı denetim elemanları tarafından incelenir.

Birlik ve Odaların Organlarının Kanunun 14 ve 43 üncü Maddeleri Yönünden Denetimi

Madde 16- Bu denetimde, Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen hu­suslara uyulup uyulmadığı, odalar ve Birlik Personelinin Kanunun 43 ün­cü maddesinde yeralan meslek sırları ile İlgili hükümleri yerine getirip getirmediği İncelenir.

Diğer İşlemlerin Denetimi

Madde 17- Birlik ve odaların menkul ve gayrimenkul varlıklarının fiziki envanterinin kaydı envantere uygun olup olmadığı, Birlik ve odaları tem­sil etmek üzere milletlerarası toplantı ve kongrelere katılanlar için Kanu­nun 42 nci maddesi gereğince Maliye Bakanlığından izin alınıp alınmadı­ğı ve gerekli görülecek diğer hususlar da inceleme konusu yapılır.

Sürekli Bilgi Verme

Madde 18- Birlik tarafından ruhsat verilmesi uygun görülen meslek men­suplarının isim, adres, sicil numaralan ve unvanları ile Birlik disiplin ku­rulu kararlarının birer örneği her ay sonu; Birlik ve Büyükşehir Belediye sınırları içinde bulunan odaların genel kurul tutanakları, faaliyet raporla­rı, denetleme kurulu raporları ve bütçelerinin birer örneği ile Birlik ve oda organlarına seçilenlerin listesi unvanlarıyla birlikte genel kurul top­lantılarının tamamlanmasından itibaren bir ay içinde Bakanlığa gönderi­lir.

Birlik ve odalar yukarıda sayılanlar dışında kalan ve Bakanlıkça istenilen gerekli bilgi ve belgeleri en geç bir ay içinde Bakanlığa gönderirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

Yürürlük

Madde 19- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 20- Bu Yönetmelik hükümlerini Malîye Bakanı yürütür. 

Devamı
  • 1
  • 2
Open chat
Merhaba
Nasıl yardımcı olabilirim?