Resmi Gazete Tarihi: 21.02.1990 Resmi Gazete Sayısı: 20440 

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

AMAÇ VE KAVRAMLAR 

Amaç 

Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı; Odanın kuruluşu, oda organlarının görev ve yetkileri, seçilme ve çalışma esasları, Birlik’te temsili, Odanın gelirleri, Odaca verilecek ve onaylanacak belgeler, meslek mensuplarının Odaya kaydı ile odalar arasındaki işbirliği esaslarını belirlemektir. 

Dayanak 

Madde 2 – Bu Yönetmelik, 3568 sayılı Kanunun 50 nci maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır. 

Kavramlar 

Madde 3 – Bu Yönetmelikte geçen; 

Kanun : 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nu; 

Bakan (Değişik:RG-27/09/2007-26656) : Maliye Bakanı’nı, 

Geçici Kurul : Kanunun Geçici 4 üncü maddesi ile ilgili Yönetmelik uyarınca kurulan Geçici Kurul’u, 

Oda : Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nı, 

Birlik : Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’ni (Ek ibare:RG-27/09/2007-26656) (TÜRMOB), 

Meslek Mensubu : Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşaviri, 

Mesleki Faaliyet : Serbest Muhasebeci veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ünvanı ile faaliyette bulunmayı, 

Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir : Kanunun 2/A maddesindeki işleri yapan meslek mensuplarını, 

Ortaklık Bürosu veya Şirket : Kanunun 45 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen aynı ünvana sahip birden çok meslek mensubunun kurduğu adi ortaklıklar veya şirketleri, 

Ruhsat : Serbest Muhasebecilik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsatlarını veya İzin Belgelerini, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

ODAYA İLİŞKİN ESASLAR 

Odanın Amacı 

Madde 4 – Odanın başlıca amaçları şunlardır: 

a) Mesleki alanda çalışmalar yapmak, mesleğin gelişmesini sağlamak. 

b) Meslek onurunu ve üye haklarını korumak. 

c) Mesleğin uygulanmasıyla ilgili normları geliştirmek, eğitim ve kamu kurumlarıyla işbirliği yaparak mesleki eğitimin gelişmesine katkıda bulunmak. 

d) Üyeler arasında dayanışmayı sağlamak ve haksız rekabeti önlemek. 

Odanın Kuruluşu 

Madde 5 – Bölgesi içinde en az 25 meslek mensubu bulunan il merkezlerinde bir oda kurulur. Kurulan oda bulunduğu ilin adıyla anılır. 

Odalar, kuruluşlarını Birlik Yönetim Kurulu aracılığıyla (Değişik ibare:RG-27/09/2007-26656) Maliye Bakanlığı’na bildirmekle tüzel kişilik kazanırlar. 

Oda Organları 

Madde 6 – Oda organları aşağıda gösterilmiştir : 

a) Genel Kurul. 

b) Yönetim Kurulu. 

c) Disiplin Kurulu. 

d) Denetleme Kurulu. 

Oda Genel Kurulunun Teşekkülü 

Madde 7 – Genel Kurul, Odanın en yüksük organı olup odaya kayıtlı bütün meslek mensuplarının katılmasıyla meydana gelir. 

Oda Genel Kurulunun Görevleri 

Madde 8 – Genel Kurulun görevleri aşağıda gösterilmiştir. 

a) Odanın amaçlarının gerçekleşmesi için gereken karar ve tedbirleri almak. 

b) Oda Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri ile Birlik temsilcilerini seçmek. 

c) Oda için gerekli taşınmazların satın alınması veya mevcut taşınmazların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek. 

d) Yönetim Kurulunca yapılacak teklifleri incelemek ve karara bağlamak. 

e) Meslek mensuplarınca uyulması zorunlu mesleki kararlar alınması konusunda Birliğe tekliflerde bulunmak. 

f) Yıllık bütçeyi ve kesin hesapları tasdik etmek. 

g) Yönetim Kurulunu ibra etmek, gerektiğinde sorumlu görülenler hakkında disiplin soruşturmasına karar vermek. 

h) Oda Yönetim Kurulunun çalışma raporunu incelemek, kabul etmek. 

i) Odanın görevlerine giren diğer işleri gündeme dayanılarak veya üyelerin teklifi üzerine inceleyip karara bağlamak. 

j) Kanunlarla verilmiş diğer görevleri yapmak. 

Oda Genel Kurul Toplantısı 

Madde 9 – Genel Kurul yılda bir defa Mayıs ayının içinde başkanın daveti üzerine bütçeyi ve gündemdeki diğer maddeleri görüşmek ve gereken seçimleri yapmak üzere toplanır. 

Oda Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim veya Denetleme Kurulu, gerekli gördüğü hallerde Genel Kurulu toplantıya çağırabilir. 

Oda Yönetim Kurulu Başkanı, Odaya kayıtlı üyelerin beşte birinin görüşme konularını belirten yazılı talebi ile en geç 15 gün içinde Genel Kurulu toplantıya çağırmak zorundadır. 

Genel Kurul toplantısına, odaya kayıtlı üyeler yazı ile çağırılır. 

Çağrı mektubunun toplantı gününden en az 10 gün önce taahhütlü olarak postaya verilmiş veya üyeye tevdi edilmiş olması gereklidir. Davetiyede toplantının yer, gün ve saati ile gündemi ve ilk toplantıda yeterli çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantının yeri, günü ve saati ile gündemi yazılır. 

Oda Genel Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. 

İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı; Yönetim, Disiplin ve 

Denetleme Kurulları asıl üyelerinin toplamının iki katından az olamaz. Gerek olağan, gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ilk iş olarak toplantıya bir başkan, bir başkanvekili ile iki katip üyeden kurulu bir başkanlık divanı seçilir. Seçim ayrı ayrı ve Genel Kurulca aksine karar alınmadıkça işari oyla yapılır ve kullanılan oyların en çoğunu alanlar seçilir. 

Genel Kurul toplantılarında kararlar hazır bulunanların salt çoğunluğu ile alınır. 

Oda Yönetim Kurul Başkanı, yönetim ve denetleme kurulu üyeleri başkanlık divanına seçilemezler.