Resmi Gazete Tarihi: 24.11.1994 Resmi Gazete Sayısı: 22121

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI

İLE TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER

ODALARI BİRLİĞİNİN ORGANLARININ DENETİM HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BOLUM

AMAÇ, DAYANAK VE TANIMLAR

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 3568 sayılı Kanuna göre kurulan Oc ve Birlik organlarının faaliyetleri ile mali işlemlerinin Maliye Bakan] ğı’nca denetlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Hukuki Dayanak

Madde 2- Bu Yönetmelik 3568 sayılı Kanunun 41 inci maddesine dayar larak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;

Kanun : 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasbeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu,

Bakanlık : Maliye Bakanlığı,

Bakan : Maliye Bakanı,

Denetim Elemanı: Maliye Müfettişi, Hesap Uzmanı ve Gelirler Kontrolörü,

Birlik :Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği,
Oda : Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları,

Organlar : Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve

Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları ile Yeminli Mali Müşavirler Odalarının Genel Kurul, Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurulları ile bunlara bağlı olarak faaliyette bulunan kuruluşlar,

Meslek Mensubu: Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler,

Ruhsat : Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Ruhsatlan veya İzin Belgeleri,

anlamda kullanılmıştır.

İKİNCİ BOLUM

BİRLİK VE ODALARIN DENETİMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Denetimin Amacı

Madde 4- Denetimin amacı, Oda ve Birlik organlarının Kanun ve yönet­meliklerle belirlenen düzenlemeler çerçevesinde faaliyette bulunmalarını sağlamaktır.

Denetimi Yapacaklar

Madde 5- Bu Yönetmelik çerçevesinde Birliğin ve odaların denetimi, Ge­lirler Genel Müdürlüğünün teklifi ve Bakanlık Makamının Onayı ile de­netim elemanları tarafından yapılır.

Denetim Raporları

Madde 6- Birlik ve odaların denetimini yapan denetim elemanları, ince­leme sonucunda düzenleyecekleri raporun aslını ve onaylı bir örneğini Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğüne; kanunun 14 üncü madde­si kapsamındaki haller hariç olmak üzere suç unsuru taşıyan hususları tespit ettikleri takdirde, düzenleyecekleri raporun bir örneğini ise il Cumhuriyet Savcılığına gönderirler.

Denetimin Zamanı

Madde 7- Bakanlık, Oda ve Birlik organlarının denetimini gerekli gördü­ğü hallerde ve zamanlarda topluca veya İller itibariyle yaptırabilir.

Birlik ve Odaların Yükümlülüğü

Madde 8- Birlik ve odalar, bu Yönetmelik çerçevesinde denetimle görev­lendirilecek elemanlar isteyeceği her türlü bilgi ve belgeleri vermek ve uygun bir çalışma ortamı sağlamak zorundadırlar.

Denetim ve İnceleme Konuları

Madde 9- Oda ve Birlik organlarının faaliyetleri ile ilgili denetim aşağı­daki konulan kapsar.

a) Ruhsat işlemleri,

b) Sınavlara ilişkin işlemler,

c) Disiplin cezalarına ilişkin işlemler,

d) Birlik ve odaların gelirlerine ilişkin işlemler,

e) Birlik ve odaların harcama ve giderlerine ilişkin işlemler,

f) Tutulması gereken defter ve belgelere ilişkin işlemler,

g) Oda ve Birlik organlarının Kanun ve yönetmeliklerde belirtilen hü­kümlere uyup uymadıkları,

h) Oda ve Birlik organlarının yukarıdaki bentlerde sayılan hususların dı­şında kalan diğer işlemleri.

Ruhsat İşlemlerinin Denetimi

Madde 10- Ruhsat verilmesine ilişkin işlemler denetim elemanlarınca in­celenir. İncelemede Kanun ve Yönetmelik hükümlerine aykırı ruhsat ve­rildiği sonucuna ulaşıldığı takdirde, bu şekilde ruhsat verilen meslek mensuplarının kimlikleri ve bağlı bulundukları odalar denetim raporun­da belirtilir. Bakanlıkça yapılacak değerlendirme sonucunda, gereği ya­pılmak üzere rapor, Birlik ve odalara gönderilir.(34)

Sınavlara İlişkin İşlemlerin Denetimi

Madde 11- Denetim elemanları, Kanunun 7 ve 10 uncu maddeleri gere­ğince Birlik bünyesinde oluşturulan Komisyon tarafından yapılan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Sınavları ile Staj Değerlendirme Sınavlarının İlgili Sınav Yönetmeliğindeki usul ve esaslara uygun olarak yapılıp yapılmadığını, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik sınavına katılanların Kanunda aranılan şartlan taşıyıp taşımadığını ve sınavla ilgili diğer işlem ve belge­leri inceler.

Disiplin Cezalarına İlişkin İşlemlerin Denetimi

Madde 12- Denetimlerde, disiplin cezalarıyla ilgili olarak Birlik ve odala­rın, Kanun ve “Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşa­virlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunun Disiplin Yönetmeliği” hü­kümlerine uyup uymadıkları incelenir.

Birlik ve Odaların Gelirlerine İlişkin İşlemlerin Denetimi

Madde 13- Birlik ve odaların gelirlerinin, Kanunun 16 ve 30 uncu madde­lerinde sayılan gelir kaynaklarına uygun olup olmadığı, gelirlerin kayıtla­ra doğru intikal ettirilip ettirilmediği ve nakdi varlıkların Birlik ve odala­rın hak ve menfaatlerini koruyacak şekilde değerlendirilip değerlendiril­mediği incelenir.

Giderlere İlişkin İşlemlerin Denetimi

Madde 14- Gider ve harcamaların denetiminde, yapılan harcamalara ait gider belgelerinin doğru olarak defter kayıtlarına aktarılıp aktarılmadığı ve ilgili mevzuata göre geçerli belgelerden olup olmadığı; harcamaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığı, Birlik ve oda bütçelerine uygun bulunup bulunmadığı ve Kanunun amacına uygun olarak yapılıp yapılmadığı, har­camalarda Kanun ve ilgili yönetmeliklere uyulup uyulmadığı ve harcama­larla İlgili diğer hususlar incelenir.

Defter ve Belgelere İlişkin İşlemlerin Denetimi

Madde 15- Birlik ve odalarda, Kanuna dayanılarak çıkartılan yönetmelik­lerde sayılan defterlerin tutulup tutulmadığı ve kayıtların İlgili belgelere uygun olup olmadığı denetim elemanları tarafından incelenir.

Birlik ve Odaların Organlarının Kanunun 14 ve 43 üncü Maddeleri Yönünden Denetimi

Madde 16- Bu denetimde, Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen hu­suslara uyulup uyulmadığı, odalar ve Birlik Personelinin Kanunun 43 ün­cü maddesinde yeralan meslek sırları ile İlgili hükümleri yerine getirip getirmediği İncelenir.

Diğer İşlemlerin Denetimi

Madde 17- Birlik ve odaların menkul ve gayrimenkul varlıklarının fiziki envanterinin kaydı envantere uygun olup olmadığı, Birlik ve odaları tem­sil etmek üzere milletlerarası toplantı ve kongrelere katılanlar için Kanu­nun 42 nci maddesi gereğince Maliye Bakanlığından izin alınıp alınmadı­ğı ve gerekli görülecek diğer hususlar da inceleme konusu yapılır.

Sürekli Bilgi Verme

Madde 18- Birlik tarafından ruhsat verilmesi uygun görülen meslek men­suplarının isim, adres, sicil numaralan ve unvanları ile Birlik disiplin ku­rulu kararlarının birer örneği her ay sonu; Birlik ve Büyükşehir Belediye sınırları içinde bulunan odaların genel kurul tutanakları, faaliyet raporla­rı, denetleme kurulu raporları ve bütçelerinin birer örneği ile Birlik ve oda organlarına seçilenlerin listesi unvanlarıyla birlikte genel kurul top­lantılarının tamamlanmasından itibaren bir ay içinde Bakanlığa gönderi­lir.

Birlik ve odalar yukarıda sayılanlar dışında kalan ve Bakanlıkça istenilen gerekli bilgi ve belgeleri en geç bir ay içinde Bakanlığa gönderirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

Yürürlük

Madde 19- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 20- Bu Yönetmelik hükümlerini Malîye Bakanı yürütür.