Resmi Gazete Tarihi: 11.06.1990 Resmi Gazete Sayısı: 20545 

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM 

Amaç ve Kavramlar 

Amaç 

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Serbest Muhasebeciler, Serbest Mu­hasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin mesleki faaliyet­lerini Kanunun amacına uygun olarak gerçekleştirmelerini sağlamak, bu mesleklerin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesine yarayan tedbir­leri almak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve iş sahipleri ile olan iliş­kilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak, mesleki faaliyet konusunda uygulama birliğini sağla­mak amacıyla ilke ve standartlar belirlemek üzere Birliğin ve organları­nın görev ve yetkilerini, çalışma esaslarını, gelirlerini belirlemektir. 

Hukuki Dayanak 

Madde 2- Bu Yönetmelik 3568 sayılı Kanunun 33, 50 ve geçici 4’üncü maddeleri hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Kavramlar 

Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen; 

Kanun : 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununu, 

Bakan : Maliye Bakanı’nı, 

Geçici Kurul : (Mülga:RG-21/11/2007-26707) 

Birlik (Değişik:RG-21/11/2007-26707) : Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliğini (TÜRMOB), 

Yönetim Kurulu : Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Yönetim Kurulu’nu, 

Odalar : Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları ile Yeminli Mali Müşavirler Odalarım, 

Yönetmelik : Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Yönetmeliği’ni, 

İfade eder.