SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE SERBEST MUHASEBECİLİK

STAJ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

 

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmelik; Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Serbest Mu­hasebecilerin, aday meslek mensubu olarak yetiştirilmeleri ve mesleğe hazırlan­maları için staj programlarını, staj sürelerini, stajlarda uygulanacak değerlendir­me yöntemlerini ve ilgili diğer hususları belirtmek amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik hükümleri; Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin ve Serbest Muhasebecilerin tabi olacakları stajın başlaması, uygulaması, sonuçlan­ması, denetlenmesi ve 3568 sayılı Kanunun 6’ncı maddesine ilişkin uygulamala­rın düzenlenmesine yönelik diğer hususları kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhase­beci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun 50/b maddesi gere­ğince düzenlenmiştir.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen,

 

  Kanun : 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununu;
  Birlik : Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’ni
  Odalar : Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odalarını,
  Temel Eğitim ve Staj Merkezi

(TESMER

: Eğitim ve staj programlarının hazırlanması ve  denetlenmesi ile görevli BİRLİK bünyesinde oluşturulan merkezi,

 

  Yeminli Mali Müşavir : Kanunun 2/B maddesi ile 12. maddesinde belirtilen işleri yapan ve 4 üncü  maddesindeki genel şartlar ile 9 uncu maddesindeki özel şartları taşıyan meslek mensuplarını,

 

  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir : Kanunun 2/A maddesinde belirtilen işleri yapan ve 4 üncü maddesindeki genel şartlar ile 5/A maddesindeki özel şartları taşıyan meslek mensuplarını,

 

  Serbest Muhasebeci : Kanunun 2/A-a maddelerinde belirtilen işleri yapan ve 4’üncü maddesindeki genel şartlar ile 5/B mad­desindeki özel şartları taşıyan meslek mensuplarını,

 

  Meslek Mensubu : Yeminli Mali Müşavir, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ile Serbest Muhasebecileri,
  Aday Meslek Mensubu : Kanunun öngördüğü şartları taşıyan ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik veya Serbest Muhasebecilik mesleğini ifa için mesleğe hazırlayıcı temel bilgileri edinmek üzere bir meslek mensubu yanında veya denetim ve gözetiminde mesleki çalışmalar yapan kimseyi,

 

  Staja Başlama Değerlendirmesi : Odalarca kurulan Komisyonlarca yapılan değerlendirmeleri,
  Staj Ara Dönem Değerlendirmeleri : TESMER tarafından yapılan ve bu Yönetmeliğin 26. maddesinde belirtilen A ve B türü staj ara değerlendirmeleri,

 

  Staj Bitirme Değerlendirmesi : TESMER tarafından yapılan C türü staj bitirme değerlendirmelerini,

 

İfade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Staja İlişkin Esaslar

 

İlkeler

Madde 5- Aday meslek mensuplarının stajıyla ilgili ilkeler aşağıda belirtilmiştir :

Stajın amacı, mesleki disiplin, bilgi, deneyim ve yeterliliğe sahip meslek men­subu yetiştirmektir.

Aday meslek mensuplarının kendilerini yetiştirmelerine imkan sağlayacak ve yanında veya gözetim ve denetiminde staj yapılan meslek mensubunun mesleki faaliyetlerini aksatmayacak bir staj uygulaması esastır.

Aday meslek mensuplarının kendilerini yetiştirmelerine imkan sağlayacak ve yanında veya gözetim ve denetiminde staj yapılan meslek mensubunun mesleki faaliyetlerini aksatmayacak bir staj uygulaması esastır.

Stajın tamamlana bilmesi için aday meslek mensubunun ara dönem ve staj bitirme değerlendirmeleri ile yanında staj yapılan meslek mensubunun tezkiyesi­nin olumlu olması gerekir.

Stajlar; serbest muhasebeci mali müşavirler ve serbest muhasebeciler için ayrı düzenlenir ve yürütülür.

f)   Staj TESMER tarafından hazırlanan program çerçevesinde fiilen tamamlanır.

Stajın Hedefleri

Madde 6- Stajın hedefleri :

a) Mesleğin gerektirdiği ahlaki nitelikler ve meslek bilincini yerleştirmek,

b) İlgili mevzuatı ve uygulamayı doğru ve etkili bir biçimde öğretmek ve mesleki bilgileri geliştirmek,

c) Yabancı dil ve bilgisayar eğitimine imkan sağlamak, d) Meslekte standartlaşmayı temin etmektir.

Aday  Meslek Mensubu Olma Şartları

Madde 7- Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebecilik Sta­jı’na başlamak için Kanunun 4’ncü maddesindeki genel şartlar ile 5/A-a ve 5/B maddesindeki öğrenim şartlarına haiz, staja başlama değerlendirmesinden en az 60 puan almış olmak ve Birlik tarafından belirlenen staj giderlerini yatırmış ol­mak gerekir.

Staj Süresi

Madde 8- Serbest Muhasebeci Mali Müşavir adayları için staj süresi 2 yıldır. Ser­best Muhasebeci adayları için staj süresi ise ön lisans seviyesinde mezun olan­lar için 4 yıl,Ticaret Liseleri ile Maliye Meslek Liseleri mezunları için 6 yıldır.

Mücbir sebepler, stajın fiilen yapılmasına engel olacak derecede ağır kaza, ağır hastalık ve tutukluluk hali ile yangın, yer sarsıntısı, su basması gibi afetler ve kişi­nin iradesi dışında meydana gelen gaygubetler (askerlik v.b.) gibi hallerdir. Staj mücbir sebepler dışında kesintisiz olarak yapılır. Ancak, mücbir sebeplerden do­layı eksik kalan staj süresi Oda Yönetim Kurulu Kararı ile tamamlatılır.

Stajdan Sayılan Süreler

Madde 9- Kanunun 6. maddesinde belirtilen süreler staj süresinden sayılır ve süre bu kadar kısalır.

Buna göre;

Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisine sahip olanların bu yetkiyi aldıktan sonra kamu hizmetlerinde geçen süreleri staj süresinden sayılır.

Bu kapsamda Maliye Müfettişlerinin, Hesap Uzmanlarının, Gelirler Kontrolörleri­nin, Bankalar Yeminli Murakıplarının ve bunların yardımcılarının veya stajyerleri­nin, İI Defterdarlarının, Vergi Dairesi Müdürlerinin, Vergi Denetmenlerinin, Bağım­sız Vergi Dairesi bulunmayan ilçelerde Mal Müdürlerinin, kamu hizmetlerinde geçen süreleri kurumlarınca düzenlenen hizmet cetveli ile belgelendirilmek kay­dıyla dikkate alınır.

Kamu kuruluşlarının veya bilanço esasında defter tutan kuruluşların muhase­be birimlerinde birinci derece imza yetkisini haiz, muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden veya mali denetiminden sorumlu bulunanların bu hizmetle­rinde geçen süreleri staj süresinden sayılır.

Kamu kuruluşlarının muhasebe birimlerinde birinci derece imza yetkisini haiz, muhasebenin sevk ve idare edilmesinden veya mali denetiminden sorumlu bu­lunanlar bu hizmet sürelerini kurumlarından alacakları hizmet cetveli, imza sirkü­leri ve yazı ile belgelendirirler.

Bilanço esasında defter tutan özel kuruluşların muhasebe birimlerinde birinci derece imza yetkisini haiz, muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden veya mali denetiminden sorumlu bulunanlar ise çalıştıkları müessesede bu şartlarla sorumlu olarak yeterli süreyi kapsayacak şekilde çalıştıklarını, Ticaret Sicili Ga­zetesi, imza sirküleri, SSK, işe giriş bildirgesi ve 4 aylık dönem bordrosu ile mali denetimden sorumlu olunduğuna ilişkin belge ile belgelendirirler. Birlik’çe ge­rekli görülen hallerde başkaca belgelerde istenebilir.

Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe, Bankacılık, Kamu Yönetimi ve Si­yasal Bilgiler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokulların bu alanlarında öğretim üyesi veya görevlisi olarak çalışanların çalışma süreleri staj sürelerinden sayılır. Bu hizmetler ilgili kurumlardan alınacak belgelerle tevsik edilir.

Resmi tatil ve izinlerle, Birlik ve TESMER ‘ce yapılan eğitim veya değerlendir­melerde geçen süreler stajdan sayılır. Ayrıca, bilgisayar, yabancı dil kursları ile li­sansüstü ve doktora eğitiminde geçen süreler aşağıdaki şartlarla stajdan sayılır.

Birlik tarafından uygun görülen programlara göre 6 ayı aşmamak üzere ya­bancı dil veya 3 ayı aşmamak üzere bilgisayar eğitiminde geçen süreler (Her iki programın stajdan sayılan süreleri toplamı 6 ayı geçemez.),

Lisansüstü diploma ve tezinin ibraz edilmesi şartıyla İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe, Finansman, Denetim ve Vergi ile ilgili alanlarda lisansüstü eğitim gö­renlerin bu eğitimde geçen sürelerinin 1 yılı (bu bentteki haktan yararlananlar 1. bentteki haktan yararlanamazlar.),

Doktora diploması ve tezinin ibraz edilmesi şartı ile İktisat, Muhasebe, Dene­tim, Finansman, Maliye, Vergi ve İşletmecilik ile ilgili alanlarda doktora yapanla­rın (18) ayı. (Bu bentteki haktan yararlananlar yukarıdaki 1 ve 2. bentteki haklar­dan yararlanamazlar.)

Staj Programı

Madde 10- Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Serbest Muhasebeci adayları­nın staj konuları, çalışma programları ve staja ilişkin “Zorunlu Eğitim Programları” TESMER tarafından standart olarak hazırlanır.

TESMER Şubeleri ve Odalar staj konuları, çalışma programları ve Zorunlu Eğitim Programlarını mensuplarına duyurur ve uygulanmasını denetler.

Zorunlu Eğitim Programları; teorik ve uygulamalı olarak her staj yılı hazırlanır ve uygulanır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Stajla İlgili İşlemler

 

Başvurma

Madde 11- Aday Meslek Mensupları; staj yapacakları ilin ya da bölgenin ilgili Meslek Odasına başvuruda bulunurlar. Başvuru dilekçesine aşağıdaki bilgi ve belgelerin eklenmesi gereklidir.

Kanunun aradığı şartlara uygunluğu gösterir Birlik tarafından belirlenen belge­ler,

Adayın Kanunun 4’üncü maddesinde belirtilen suçları işlemediğine dair savcı­lıktan alınacak adli sicil beIgesi,

Yanında staj yapacağı meslek mensubunun muvafakat yazısı veya meslek mensubunun ilgili Odaca belirlenmesine ilişkin yazılı talebi,

Aday hakkında bilgi alınabilecek iki kişinin adresi (Bu kişiler adayın 1. ve 2. derecede yakın hısmı olamaz).

Staj giderlerinin ödendiğini gösteren belge.

Her başvuru için ilgili Odaca bir dosya açılır ve aday meslek mensubunun tüm staj süresince yapılacak işlemlerine ait belge ve yazışmaları bu dosyada sakla­nır. Bu dosyalar, mesleğin ifası sırasında, her türlü işlem ve yazışmanın saklan­ması için kullanılmaya devam edilir.

İlgili Oda staja başlayanlar için, aday meslek mensubu kütüğü tutar. Aday mes­lek mensubu kütüğü; Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Serbest Muhase­beciler için ayrı ayrı düzenlenir. Meslek mensubu olanların bu kayıtları kapatılır ve meslek kütüğüne kaydı yapılır.

Staj başvuruları; Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yapılır.

Aday Meslek Mensuplarının İlanı

Madde 12- Staja başlama değerlendirmelerine katılacaklar, başvuru tarihlerin­den itibaren iki ay içinde, staja başlama hakkını elde edenler ise staja başlama değerlendirmelerinden itibaren 1 ay içinde ilan edilir.

İtiraz

Madde 13- Aday Meslek Mensubu; aleyhine verilmiş Oda kararının tebliğ tari­hinden itibaren onbeş gün içinde Birliğe itiraz edebilir.

İtiraz üzerine otuzgün içinde Birliğin vereceği karar kesindir.

Başvuruların İncelenmesi

Madde 14- İlgili Oda Yönetim Kurulu adayın gerekli nitelikleri taşıyıp taşımadığı­nı ve meslekle bağdaşmayan işlerle uğraşıp uğraşmadığını araştırarak bir rapor düzenlemek üzere Yönetim Kurulu üyeIerinden birini görevlendirir.Ancak, aday başvuru sayısı bir yılda bini aşan Oda’larda bu araştırma meslek mensuplarından oluşan 5 kişilik bir inceleme komisyonu tarafından yapılır. Bu komisyon üyelerine çalışmaları karşılığı, ödenecek ücret Yönetim Kurulunca be­lirlenir. İlgili Oda Yönetim Kurulu başvuruları iki ay içinde inceler ve varsa eksiklikleri ta­mamlatır.

Yanında Staj Yapılacak Meslek Mensupları

Madde 15­

1-Serbest Muhasebeci adayları stajlarını Yeminli Mali Müşavir, Serbest Muha­sebeci Mali Müşavir veya Serbest Muhasebecilerin yanında ve/veya onların de­netim ve gözetiminde yapabilirler.

2 – Serbest Muhasebeci Mali Müşavir adayları ise stajlarını Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin yanında ve/veya onların denetim ve gözetiminde yapabilirler.

Stajın Yapılması ve Yöntemi

Madde 16- Staja her yılın Mayıs, Eylül ve Ocak aylarında başlanır. Staj kesintisiz yapılır. Yapılan denetlemelerde 1 yılda 3 defa mücbir sebep olmaksızın staj ma­hallinde bulunmayanların stajı iptal edilir.

.Staj sırasında mesleğin icrasına ait tüm konuların staj mahallinde, aday meslek mensubuna gösterilmesi ve öğretilmesi esastır.

Staja Devam Zorunluluğu

Madde 17- Staja devam zorunludur. Staj süresi hiçbir şekilde kısaltılamaz. Aday meslek mensubu yanında veya gözetim ve denetiminde staj yaptığı meslek mensubunun gösterdiği işleri zamanında yapmaya mecburdur.

Staj programına uyulmadığı ya da yanında veya gözetim ve denetiminde staj ya­pılan meslek mensubunun uygun olmayan davranışlarda bulunduğu kanaatine varan aday meslek mensubu kendiliğinde stajı kesemez. Aday bu durumu, bir dilekçe ile Oda Yönetim Kuruluna bildirerek tedbir alınmasını isteyebilir.

Yanında veya gözetim ve denetiminde staj yapılan meslek mensubunun ölümü, işi terki, disiplin ya da ceza uygulaması dolayısıyla meslekten ayrılması duru­munda; kalan staj süresinin yanında geçirileceği meslek mensubunu ilgili Ser­best Muhasebeci Mali Müşavirler Odası belirler.

Temel Eğitim ve Staj Merkezi

Madde 18- Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşa­virler Odaları Birliği staj programlarının hazırlanması, uygulanması ve denetlen­mesi ile görevli bir ” Temel Eğitim ve Staj Merkezi” kurar. Bu merkez; staj prog­ramlarının her yıl yenilenmesine, stajların düzenli ve disiplinli yapılmasına ve stajların denetlenmesine yönelik tedbirleri hazırlar ve odalara bildirir.

Odalar, bu merkezin taleplerine uygun staj uygulamalarının yapılmasını sağla­makla yükümlüdürler.

Temel Eğitim ve Staj Merkezi aday meslek mensuplarının mesleki yayınlarda ya­rarlanabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

Temel Eğitim ve Staj Merkezi; Birlik Yönetim Kurulunca meslek mensupları ara­sından seçilen beş üye tarafından yönetilir. ÜyeIerin ücret veya huzur hakları Bir­lik Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

TESMER Yönetim Kurulunca gerekli görülen illerde Temel Eğitim ve Staj Merke­zi Şubeleri açılır. Temel Eğitim ve Staj Merkezi Şubelerinin çalışma usul ve esas­larına ilişkin Yönerge TESMER Yönetim Kurulunca yürürlüğe konulur. TESMER, stajyerlerle ilgili staj kütüğünü oluşturur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Aday Meslek Mensupları ile İlgili İşlemler

 

Staja Başlama

Madde 19- Staja başlama değerlendirmesini başaran aday meslek mensubu­nun, hangi meslek mensubunun yanında veya gözetim ve denetiminde staja başlayacağı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nca ilan edilir ve yanın­da staj yapılan meslek mensubuna bildirilir.

Aday meslek mensubu, ilgili staj döneminin ilk on günü içinde stajına başlamak zorundadır. Yanında staja başlanan meslek mensubu; durumu bir yazıyla ilgili Odaya bildirir ve bu yazı aday meslek mensubunun dosyasında saklanır.

Aday meslek mensubunun herhangi bir nedenle başka bir Oda faaliyet alanına nakli halinde, kalan süre için staja başlama ile ilgili hükümler uygulanır.

İzin Durumu

Madde 20- Aday Meslek Mensubu’na 1475 sayılı İş Kanunu’na göre izin kullandırılır. Staj değerlendirmeleri ve Odalar arasında nakil için ayrıca yedişer gün izin verilir.

Disiplin

Madde 21- Kanunun ve ilgili yönetmeliğin meslek mensupları hakkında düzenlenmiş olduğu disiplin esasları aday meslek mensuplarına da uygulanır.

Özlük Hakları

Madde 22- Aday meslek mensupları staja illerindeki TESMER Şubeleri bünyesinde başlarlar.

Aday meslek mensubuna staj süresince bu Yönetmeliğin 15’inci .maddesinde

belirtilen tanımlanan meslek mensubunca ödenir.

Aday meslek mensubu ile TESMER arasında yapılacak sözleşme gereği aday meslek mensubunun sigorta primleri TESMER tarafından ödenir. Meslek men­subu söz konusu sigorta primlerini ilgili ayın 10’una kadar TESMER’e ödemek zorundadır.

Meslek mensubunca primi ödenmeyen aday meslek mensubunun staj yeri de­ğiştirilir. Bu maddeye ilişkin uygulama TESMER Merkez Yönetim Kurulunca onaylanacak Stajyer Sözleşmesi ile düzenlenir.

Aday meslek mensuplarının TESMER tarafından düzenlenen eğitim programları­na katılmaları durumunda, giderleri kendileri tarafından karşılanır.

Bağdaşmayan İşler

Madde 23- Kanunda belirtilen meslek ve meslek onuru ile bağdaşmayacak iş­ler; aday meslek mensupları için de geçerlidir. Ayrıca; aday meslek mensupları, yanında staj yaptıkları kişilerin dışındaki meslek mensupları nam ve hesabına çalışamazlar; kendi nam ve hesaplarına da, meslek mensuplarının yapabilecek­leri işleri yapamazlar.

Staj Sırasında İlişik Kesme

Madde 24- Aşağıdaki hallerde; aday meslek mensuplarının stajı tamamlamaları­na izin verilmez ve Oda Yönetim Kurulu kararı ile meslekle ilişikleri kesilir.

Bu yönetmeliğin 7. maddesindeki şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanlar,

Yönetmeliğin 10’uncu maddesindeki eğitim programlarına katılmayanlar,

Yönetmeliğin 11’nci maddesine göre verilen belgeleri doğru olmayanlar veya bu belgelerinde tahrifat yapıldığı anlaşılanlar,

Yönetmeliğin 16’ncı maddesine göre stajı iptal edilmiş olanlar,

Yönetmeliğin 22’nci maddesinde belirtilen sözleşme hükümlerine aykırı dav­rananlar,

Yönetmeliğin 23’üncü maddesine aykırı davrandığı tespit edilenler, g) Yönetmeliğin 26’ncı maddesindeki şartları sağlayamayanlar.

Oda Yönetim Kurullarının bu konulardaki kararları 7 gün içinde aday meslek mensubuna ve yanında son olarak staj yapılan meslek mensubuna tebliğ edilir. Bu kararlara tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Birlik nezdinde itiraz edilebi­lir. Birliğin 60 gün içinde vereceği karar kesindir.

Staj Sonunda İlişik Kesme

Madde 25- Staj bitirme değerlendirmesinde başarılı olamayan aday meslek mensubu ile yanında staj yaptığı meslek mensubuna Oda Yönetim Kurulu tara­fından 7 gün içinde ilgilinin adaylıkla ilişkisinin kesildiği yazılı olarak bildirilir.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

 

Serbest Muhasebecilik Staj Ara ve Bitirme Değerlendirmeleri

Madde 26- Serbest Muhasebeci adayları iki yılda bir yazılı Staj Ara Dönem De­ğerlendirmeleri ve staj sonunda Staj Bitirme Değerlendirmesine tabi tutulurlar. Staj Ara Dönem Değerlendirmesi ve Staj Bitirme Değerlendirmesi üç grup halin­de yapılır.

A ve B grubu, staj ara dönem değerlendirmeleri, C grubu ise staj bitirme değer­lendirmesidir.

A Grubu

Staj Ara Dönem

Değerlendirmesi      : Ticaret Lisesi veya Maliye Meslek Lisesi mezunu olup, Ser­best Muhasebecilik stajını yapan aday meslek mensuplarının 2 yıllık staj süresi sonundaki değerlendirmesidir.

 

B Grubu

Staj Ara Dönem

Değerlendirme : Önlisans seviyesinde mezun olup, Serbest Muhasebecilik stajı­nı tamamlayanlar ile A Grubunda belirtilen okullarda eğitim görüp, A Grubu de­ğerlendirmesini başaran ve 4 yıllık staj süresini tamamlayanlara uygulanan ara dönem değerlendirmesidir.

 

C Grubu

Staj Bitirme

Değerlendirme : Ticaret Lisesi veya Maliye Meslek Lisesi mezunu olup, 6 yıllık veya önlisans seviyesinde mezun olup, 4 yıllık serbest muhasebecilik stajını ta­mamlayan ve B grubu staj ara dönem değerlendirmesini başaranlar ile lisans veya daha üstü eğitim programlarından mezun olup, 2 yıllık stajını tamamladık­tan sonra Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavlarının tüm haklarında başarı gösterememiş aday meslek mensuplarına uygulanan staj bitirme değerlendir­mesidir.

Serbest Muhasebeci adayları katılmak zorunda oldukları staj ara dönem değer­lendirmelerine katılmadıkları ya da başarısız oldukları takdirde staj bitirme de­ğerlendirmesine alınmazlar ve başarısız bulundukları grup seviyesinde stajları kesilir.

Serbest muhasebeci adaylarının, stajlarının bitimindeki ilk staj bitirme değerlen­dirmelerine katılmaları esastır. Ancak geçerli mazeretlerinin bulunması halinde bu mazeretlerinin ortadan kalktığı tarihten itibaren 1 yıl içinde yapılacak staj bitir­me değerlendirmelerini başarmak zorundadırlar.

Adayların staj ara dönem ve bitirme değerlendirmelerinde başarılı sayılmaları için 100 üzerinden en az 60 puan almaları gerekir. İlk değerlendirme başarısız olan adaylara izleyen bir yılda 3 staj ara dönem ve bitirme değerlendirmesine katılma hakkı tanınır. Bu değerlendirmelerde de başarısız olanlar ile bu haktan yararlanmayanlar staj şartını yerine getirmemiş sayılır.

Staj ara dönem ve bitirme değerlendirmeleri TESMER tarafından yapılır.

Tezkiyeler

Madde 27- Yanında veya gözetim ve denetiminde staj yapılan meslek mensupları adaylar için 100 puan üzerinden not vermek suretiyle her yıl gizli tezkiye düzenlerler ve aday meslek mensubunun dosyasına konulmak üzere ilgili Odaya gönderirler yanında veya gözetim ve denetiminde 3 aydan az staj yapan adaylar için tezkiye düzenlenmez. Tezkiye formunun şekli ve içeriği TESMER tarafından belirlenir.

Denetim

Madde 28- Birlik, Odalar ile TESMER staj işlemlerinin yürütülmesini mahallinde denetleyebilir.

TESMER Şubeleri, Oda Yönetim Kurulları; her yıl staj programları ile ilgili uygula­maları gösterir bir raporu TESMER’e gönderirler.

Madde 29- TESMER, staj programlarının uygulanmasında, üniversiteler, diğer meslek kuruluşları ve benzeri yabancı meslek kuruluşları ile işbirliği yapabilir.

Yürürlükten Kaldırma

Madde 30- 01.08.1992 gün ve 21302 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Ser­best Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staj Yönetmeliği” yü­rürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1- Bu yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce staja başlayan meslek mensupları hakkında yürürlükten kaldırılan yönetmelik ile bu yönetmeli­ğin lehe olan hükümleri birlikte uygulanır.

Yürürlük

Madde 31- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 32- Bu Yönetmelik hükümlerini, Birlik Yönetim Kurulu Başkanı yürütür.