06 Ocak 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29585

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı : 2015/37

Karar Sayısı: 2015/119

Karar Tarihi: 23.12.2015

İtiraz Yoluna Başvuran: Ankara 19. İş Mahkemesi

İtirazın Konusu: 12.1.2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu‘nun;

1- 57. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (c) bendinde yer alan “…veya birbirine benzer…” ibaresinin,

2- 233. maddesinin (5) numaralı fıkrasından yer alan “…hakim de dahil olmak üzere…” ibaresinin,

Anayasa’nın 12., 13., 14., 49., 50., 138., 139. ve 140. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptallerine karar verilmesi talebidir.

Olay: Davacılar tarafından ödenmemiş ücret, fazla mesai, yıllık izin, hafta tatili, asgari geçim indirimi, ulusal bayram ve genel tatiller ücreti ile kıdem tazminatı alacağının ödenmesi talebiyle işveren aleyhine açılan davada, itiraz konusu kuralların Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme, iptalleri çin başvurmuştur.

Kararın Tamamı İçin Tıklayınız