Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı : 2015/63

Karar Sayısı: 2015/106

Karar Tarihi: 25.11.2015

İtiraz Yoluna Başvuran: Konya 2. İdare Mahkemesi

İtirazın Konusu: 6.1.1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu‘na 18.6.2014 tarihli ve 6645 sayılı Kanun‘un 27. maddesiyle eklenen geçici 8. maddenin (1) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “…kararın verildiği tarihte yürürlükte bulunan…”ibaresinin Anayasa’nın 2. maddesine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi talebidir.

Olay: Defter ve belgelerini kanuna uygun şekilde düzenlemediği gerekçesiyle davacı şirket adına kesilen idari para cezasının iptali talebiyle açılan davada itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme, iptali için başvurmuştur.

Tamamı İçin Tıklayınız