SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR ODALARI VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI ÜYE AİDATLARI İLE BİRLİK PAYLARININ TESPİTİNE AİT YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 29.11.1991 Resmi Gazete Sayısı: 21066 

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR ODALARI VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI ÜYE AİDATLARI İLE BİRLİK PAYLARININ TESPİTİNE AİT YÖNETMELİK 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç ve Kavramlar 

Amaç ve Kapsam 

MADDE 1 – Bu Yönetmelik, serbest muhasebeciler, serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirlerin bağlı bulundukları odalara ödeyecekleri üye aidatları ve diğer ödentiler ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları’nın Birliğe ödeyecekleri Birlik paylarının tespit yöntemleri ve bunların tahsilatlarına ait usul ve esasların düzenlenmesine ilişkindir. 

Hukuki Dayanak 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik, 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun 16 ncı maddesi ile 50 nci maddenin (g) bendi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır. 

Kavramlar 

MADDE 3 – Bu Yönetmelikte geçen; 

Kanun : 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununu; 

Birlik : (Değişik:RG-27/09/2007-26656)Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğini (TÜRMOB), 

Oda : Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları’nı, 

Meslek Mensubu : Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşaviri, 

Mesleki Faaliyet : (Değişik:RG-27/09/2007-26656) Kanun hükümleri uyarınca, Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir unvanı ile bireysel veya şirket ortağı olarak faaliyette bulunmayı, 

Üye : (Değişik:RG-27/09/2007-26656) Ruhsat almış meslek mensubunu, 

İfade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Üye Aidatları Çeşitleri ve Uygulamaları 

Üye giriş (kayıt) ücreti 

MADDE 4 – (Başlığıyla birlikte değişik:RG-27/09/2007-26656) 

Üye giriş (kayıt) ücreti, odaya kaydolan her üyeden veya oda çalışanlar listesinin şirketler bölümüne kaydedilecek ortaklık büroları, şirketler ile bunların şubelerinden kayıt anında bir kere alınır. 

Odadan nakilde üye giriş aidatı, %50 indirimli olarak uygulanır. 

Birlik Payı 

MADDE 5 – Odaların Birlik üyelikleri sıfatıyla, gelirleri üzerinden nisbi olarak tesbit edilerek ödenecek paya Birlik Payı denir. 

Yıllık Aidat 

MADDE 6 – Yıllık aidat her yıl alınan aidat olup, maktu ve nisbi olmak üzere iki çeşittir. 

a) Maktu Aidat: Odaya kayıtlı her meslek mensubunun ödemekle zorunlu olduğu aidattır. 

b) Nisbi Aidat: Çalışanlar listesinde kayıtlı meslek mensubundan alınan aidattır. 

Diğer Ödentiler 

MADDE 7 – (Değişik:RG-27/09/2007-26656) 

Odaya kayıtlı üyelerin ortaklık büroları ile mesleki şirketlerin bir iş veya hizmet karşılığı olarak ödemekle yükümlü oldukları ödentiler olup nisbi ve maktu olarak iki şekilde tespit edilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Aidat Tesbit Şekli ile Asgari Azami Nisbetleri 

Birlik Payının Tesbiti 

MADDE 8 – Birliğe dahil odaların brüt gelirlerinin 10’unu geçmemek üzere, Birlik Genel Kurulunda tesbit edilecek nisbet üzerinden hesaplanır. 

Oda Aidatları 

MADDE 9 – Her yıl, odalarca üyelerinden alınacak maktu ve nisbi aidatlar genel kurullarında belirlenir. Miktarları; 

a) Oda Giriş Aidatı: 200 rakamının, 

b) Yıllık Maktu Aidat: 200 rakamının, 

bütçe memur taban aylığı kat sayısının çarpımı suretiyle bulunacak tutardan az olamaz. 

Nisbi Aidatın Tesbiti 

MADDE 10 – Fiilen mesleki faaliyette bulunan üyelerce bağlı bulundukları odalara ödenir. Mesleki faaliyette bulunan her üye, yıllık gelir vergisi beyannamesindeki mesleki kazancının, şirket olarak faaliyette bulunduğu takdirde dağıtılsın veya dağıtılmasın, beyan edilen kurum kazancından payına düşen tutarın 1’ini nisbi aidat olarak öder. Şirket ortaklarının her birince ödenecek nisbi aidat, gelir vergisi mükellefi olan meslek mensuplarından en az nisbi aidat ödeyenden daha düşük olamaz. 

Tahakkuk ettirilecek miktar maktu aidat miktarlarının 1 katından az ve 20 katından fazla olamaz. 

Diğer Nisbi Ödentiler 

MADDE 11 – Oda aracılığı ile üyelere sağlanan; tahkim, bilirkişilik ve benzeri işlerden elde edilen gelirler üzerinden odalarca alınır. Miktarı 1′ den az, 5’den fazla olmamak üzere nisbeti oda genel kurulunca tesbit edilir. 

Diğer Maktu Ödentiler 

MADDE 12 – (Değişik:RG-27/09/2007-26656) 

Mesleki kimlik belgesi, aday meslek mensubu kimlik belgesi, oda üyelik belgesi, bastırılarak dağıtılması halinde asgari ücret tarifesi, faaliyet belgesi, oda kayıt sureti, sözleşme ve benzeri iş ve işlemler karşılığı alınacak ödentiler olup, tutarları oda genel kurulunca tespit edilir ve odalarca tahsil edilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Ödeme Zamanları 

Birlik Payı 

MADDE 13 – (Değişik:RG-27/09/2007-26656) 

Her oda, üç ay içinde tahsil ettiği bütçe gelirlerinden Birliğin payına isabet eden tutarı, izleyen ayın onbeşinci günü akşamına kadar Birlik adına açılmış bir banka hesabına yatırır ve ödeme belgeleri Birliğe gönderir. 

Oda Aidatlarının Ödeme Zamanları 

MADDE 14 – Üyeler, yükümlü oldukları aidat ve diğer ödentileri, bağlı odalarına aşağıda belirtildiği şekilde öderler 

a) Oda Giriş Aidatı: Odaya kayıt için müracaatında, 

b) Maktu Yıllık Aidat: Her yıl Ocak ayı içinde, 

c) Nisbi Aidat: Her yıl Mayıs ve Ekim aylarında, 

d) Diğer Nisbi Ödentiler: Odaca sağlanan menfaatlerin neticelendirilmesini müteakip bir ay içinde 

e) Diğer Maktu Ödentiler: Meslek mensuplarının talepte bulundukları hizmetlerden yararlanmadan önce. 

Ödenmeyen Aidatlar ve Paylar 

MADDE 15 – Aidatlarını belirtilen sürelerde ödemeyen üyelerden ve Birlik paylarını ödemeyen odalardan, borçları genel hükümlere göre tahsil edilir. 

Üye borçlarının silinmesi 

MADDE 15/A – (Ek:RG-27/09/2007-26656) 

Uzun süreli tedaviyi gerektiren hastalık, tutukluluk ve hükümlülük ile yangın, yer sarsıntısı, yer kayması ve benzeri olağanüstü durumlarda, tahakkuk eden aidat ve gecikme faizi borçları, oda tarafından yapılacak veya yaptırılacak inceleme sonucuna göre genel kurul kararıyla ertelenebilir, kısmen veya tamamen silinebilir. 

Bu madde hükmünden faydalanmak isteyen üyelerin, kanıtlayıcı belgeleriyle birlikte bağlı bulundukları odaya yazı ile başvurmaları gerekir. 

Ölüm halinde, tahakkuk etmiş bulunan üye borçları ve faizleri yönetim kurulu kararıyla silinir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Son Hükümler 

Yürürlük 

MADDE 16 – Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Geçici Kurulca yayınlanan yönetmeliklerin bu Yönetmelik hükümleriyle ilgili düzenlemeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürütme 

MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini, Birlik Yönetim Kurulu Başkanı yürütür. 

Devamı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GEREĞİNCE YAPILACAK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 22.05.1992 Resmi Gazete Sayısı: 21235 

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GEREĞİNCE YAPILACAK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİK 

Amaç ve Kapsam 

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Kanun hükümlerine göre serbest mu­hasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavir olmak isteyenlerin müracaatlarına, ruhsat verilmesine ve meslek unvanlarının kullanılmasına ilişkin usul ve esasları belirtmektir. 

Hukuki Dayanak 

Madde 2- Bu Yönetmelik, 3568 sayılı Kanununun 50 nci maddesi hük­müne dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen; 

Kanun : 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununu, 

Bakan : Maliye Bakanını, 

Birlik : Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğini, 

Odalar : Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları ile Yeminli Mali Müşavirler Odalarını, 

Meslek Mensubu : Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ile Yeminli Mali Müşaviri, 

Mesleki Faaliyet : Kanun hükümleri uyarınca Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir unvanı ile faaliyette bulunmayı, 

ifade eder. 

Serbest Muhasebecilik İçin Başvuru 

Madde 4- Serbest muhasebeci olmak için yapılan başvuruların usul ve esasları; 

1- Başvuru, ilgilinin ikametgahının bulunduğu ildeki odaya, odası bulun­muyorsa bu ilin bağlı olduğu odaya yapılır. 

2- Başvuru, dilekçe ve dilekçeye eklenecek “Başvuru formu” ile yapılır. Başvuru formunun şekli ve içeriği Birlikçe belirlenir. 

3- Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenir. 

a) Onaylı nüfus cüzdanı örneği, 

b) İkametgah ilmühaberi, 

c) Sınav başarı belgesi (Kanunun 5/A Maddesinin (c) bendinin son fıkrası kapsamına girenlerde bu belge aranmaz) ve staj bitirme belgesi, 

ç) 6 adet (4.5. x 6) ebadında renkli fotoğraf, 

d) Diploma veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği, 

e) Savcılıktan alınan sabıka kaydı belgesi, 

f) Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamına giren­lerin çalıştıkları kurum ve kuruluşlardan alacakları çalışma sürelerini gös­terir belge, Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde sözü edilen kamu kuruluşlarında çalışanların ilgili kuruluşlardan; özel kuruluşlarda Çalışanların ise bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtildiği şekilde bi­rinci derecede imza yetkisine haiz olduğunu ve muhasebe biriminde mu­hasebeyi fiilen sevk ve İdare ettiği veya mali denetimden sorumlu olduk­larını gösteren, çalışmış oldukları kurum ve kuruluşların yetkili organla­rından alacakları belgeler İle sosyal güvenlik kuruluşlarından alacakları staj süresini kapsayacak kadar kuruma tabii olduğunu gösterir belge, 

ğ) Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilenle­rin ilgili yüksek öğrenim kurumlarından alacakları belge. 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik İçin Başvuru 

Madde 5- Serbest muhasebeci maii müşavir olmak için yapılan başvurula­rın usul ve esasları: 

1- Başvuru, ilgilinin ikametgahının bulunduğu ildeki odaya, ilde oda bu­lunmuyorsa, bu ilin bağlı olduğu odaya yapılır. 

2- Başvuru, dilekçe ve dilekçeye eklenecek “Başvuru Formu” ile yapılır. Başvuru formunun şekli ve içeriği Birlikçe belirlenir. 

3- Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenir; 

a) Onaylı nüfuz cüzdanı örneği, 

b) İkametgah ilmühaberi, 

c) Sınav başarı belgesi (Kanunun 5/A Maddesinin (c) bendinin son fıkrası kapsamına girenlerde bu belge aranmaz.) ve staj bitirme belgesi, 

ç) 6 adet (4.5. x 6) ebadında renkli fotoğraf, 

d) Diploma veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği, 

e) Savcılıktan alınacak sabıka kaydı belgesi, 

f) Kanunun 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamına girenlerin çalıştıkları kurum ve kuruluşlardan alacakları çalışma sürelerini gösterir belge, 

g) Kanunun 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde sözü edilen kamu kuruluşlarında çalışanların ilgili kuruluşlardan, özel kuruluşlarda çalışanların ise bu Yönetmeliğin 8’İnci maddesinde belirtildiği şekilde bi­ 
rinci derecede imza yetkisine haiz olduğunu ve muhasebe biriminde mu­hasebeyi fiilen sevk ve idare ettiği veya mali denetimden sorumlu olduk­larını gösteren, çalışmış oldukları kurum ve kuruluşların yetkili organla­rından alacakları belgeler ile sosyal güvenlik kuruluşlarından alacakları staj süresini kapsayacak kadar kuruma tabii olduğunu gösterir belge, 

ğ) Kanunun 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilenle­rin ilgili yüksek öğrenim kurumlarından alacakları belge. 

Yeminli Mali Müşavirlik İçin Başvuru 

Madde 6- Yeminli Mali Müşavirlik için yapılacak başvuruların usul ve esasları: 

1- Başvuru İlgilinin ikametgahının bulunduğu ildeki odaya, odası bulun­muyorsa bu ilin bağlı bulunduğu odaya yapılır. 

2- Başvuru dilekçe ve dilekçeye eklenecek “Başvuru formu” ile yapılır. Başvuru formunun şekli ve içeriği Birlikçe belirlenir. 

3- Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenir: 

a) Onaylı nüfus cüzdanı örneği, 

b) İkametgah ilmühaberi, 

c) Staj bitirme ve sınav başarı belgesi, 

ç) Son üç yıl içinde düzenlendiği vergi dairesince onaylı bilançolar, 

d) Diploma veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği, 

e) 6 adet (4.5 x 6) ebadında renkli fotoğraf, 

f) En az on yıl serbest muhasebeci mali müşavirlik yaptığım gösterir bel­ge. 

g) Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisi almış ve mesleki yeterlilik sı­navlarını vermiş olanlar ile Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında sayılan konularda profesörlük unvanı almış olanların ilgili kuruluşlardan alacakları belge. 

Başvurunun İncelenmesi ve Ruhsatların Verilmesi 

Madde 7- Başvurular, Birliğe gönderilmek üzere İlgili il odasına yapılır. Başvuru dosyalarındaki bilgi ve belgelerin tam ve doğru olarak düzenle­nip düzenlenmediği ilgili oda tarafından incelenir. Tam ve doğru olduğu anlaşılanların başvuruları başvuru gününden en geç altmış gün içinde Birliğe gönderilir. Eksik ya da yanlış bilgi ve belge olduğu görülürse bu durum aynı süre içinde gerekçesi ile birlikte Birliğe ve tamamlatılmak ve­ya düzeltilmek üzere de ilgiliye gönderilir. 

İlgili odalar tarafından Birliğe gönderilen dosyalar, Birlik tarafından de­ğerlendirilir. Olumlu karara varılanların ruhsatları düzenlenir ve meslek mensubu olmaya hak kazananlara verilmek üzere ilgili odaya gönderilir. 

Ruhsatnamenin muhatabı tarafından alınması için odaca iadeli taahhütlü tebligat yapılır. Tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde ruhsatlarını almayanlara on günden az olmamak üzere ikinci bir süre verilir. Bu süre içinde ruhsatlarını almayan meslek mensubunun ruhsatı Birliğe iade olu­nur. 

İkinci tebligatta verilen sürede alınmaması halinde ruhsatnamenin Birli­ğe iade edileceği açıkça belirtilir. 

Staj Süresinden Sayılan Hizmetlerdeki Yetkili İmza 

Madde 8- Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde sözü edilen, 

a) Kamu kuruluşlarında, noterce tasdik edilmiş ticaret sicili gazetesinde ve imza sirkülerinde birinci derecede imza yetkilisi olduğu ilan edilenler, 

b) Özel Kuruluşlarda, bilanço esasına göre defter tutan muhasebe birim­lerinin sevk ve idaresinden veya mali denetiminden sorumlu olanlar, im­za sirkülerinin olmadığı halde bağlı oldukları kuruluşları temsil ve İlzama 
veya kambiyo senetleri düzenlemeye veya vergi daireleri ve diğer mali merciler nezdinde gerekli vesaiki imzalamaya, bunlardan bir veya birka­çını müştereken ve münferiden icra etmeye yetkili olduklarını gösterir vekaletnameyi haiz olanlar, birinci derecede imzaya yetkili sayılırlar. 

İtiraz 

Madde 9- Birlikçe ruhsatnamenin verilemeyeceğine dair karar alınmışsa, bu karar ilgili odaya ve müracaat sahibine en geç altmış gün içinde tebliğ edilir. 

Birlik kararına karşı itiraz mercü Bakandır. İtiraz süresi, Birlik kararının tebliğ tarihinden itibaren otuz gündür. İtiraz dilekçesi Bakanlığa iletil­mek üzere Birliğe verilir. Birlik itiraz dilekçesini, ilgilinin dosyası ve ken­di görüşü ile birlikte en geç on beş gün içinde Bakanlığa gönderir. 

Bakanın vereceği karar nihaidir. 

Mesleki Faaliyete Başlama 

Madde 10- Ruhsatını alan meslek mensupları ilgili odanın çalışanlar lis­tesine kayıt olduktan sonra, mesleki faaliyetlerine başlayabilirler. Ruhsa­tını almayanlar ile odanın çalışanlar listesine kayıt olmayanlar mesleki fa­aliyette bulunamazlar. Bulunanlar hakkında Kanunun cezai hükümleri uygulanır. 

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat 

Madde 11- Geçici kurulca çıkartılmış bulunan 28.7.1989 gün ve 20235 sa­yılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Serbest Muhasebecilik, Serbest Muha­sebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun Geçici Maddelerinin Uygulama Usul ve Esasları İle Başvurular Hakkında Yö­netmelik” yürürlükten kaldırılmıştır. 

Geçici Madde 1-1 Mart 1989 tarihi itibariyle, kanunları uyarınca vergi in­celeme yetkisi almış olanlar ile kamu kuruluşlarının veya bilanço usulün­de defter tutan kuruluşların muhasebe birimlerinde birinci derecede im­za yetkisine haiz ve muhasebenin fiilen sevk ve idaresinden veya mali de­netiminden sorumlu olarak çalışmış olanlar, kanunun 4 üncü maddesinde yazılı nitelikleri taşımaları kaydıyla, Kanunun 5 inci maddesinin (A/a) bendinde yeralan öğrenim şartı aranmaksızın 13.6.1989 tarihinden itiba­ren beş yıl içinde serbest muhasebecilik ruhsatı almak için bu Yönetme­lik hükümlerine göre başvuruda bulunabilirler.(3I) 

Geçici Madde 2- 13.6.1989 tarihinde Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı şartlan taşımaları ve hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacı­lık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında lisans seviyesinde veya diğer yüksek öğrenim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla birlikte, sayılan bu bilim dallarında lisans üstü seviyede mezun olmaları şartıyla; Kamu kuruluşlarında veya bilanço usulünde defter tutan özel kuruluşların muhasebe birimlerinde birinci derecede imza yetkisine haiz olarak, muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden ya da mali deneti­minden sorumlu olarak en az beş yıl çalışmış olanlar serbest muhasebeci mali müşavir olmaya hak kazanırlar. Bu kişiler 13.6.1989 tarihinden itiba­ren beş yıl içinde ilgili vergi dairelerinden veya ilgili kuruluşlardan ala­cakları çalışma sürelerini tevsik eden belgeleri ile odaya ibraz etmek su­retiyle serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatı almak için bu Yönet­melik hükümlerine göre müracaatta bulunabilirler/32′ 

Geçici Madde 3-13.6.1989 tarihinde, Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı şartları taşımaları, 5 İnci maddesinde belirtilen konularda lisans seviye­sinde veya diğer yüksek öğrenim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber, sayılan bu bilim dallarından lisans üstü seviyesinde me­zun olmaları şartıyla; 

a) Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisini almış ve yeterlilik sınavını vermiş olanlar da, inceleme yetkisini aldıkları tarihten itibaren, kamu hiz­metlerinde geçen süreleri ile kamu hizmetlerinden ayrıldıktan sonra ma­liye, muhasebe ve işletme konularında geçen süreleri toplamı 8 yıl olan­lar ile hukuk, iktisat, maliye, muhasebe, işletme, bankacılık, kamu yöneti­mi ve siyasal bilimler dallarından birinden profesör unvanı almış olanlar, 

b) En az 12 yıldan beri; Kanunun 2 nci maddesinin (A) fıkrasında yazılı işleri, bir işyerine bağlı olmaksızın yapanlardan ve kamu kuruluşlarının veya bilanço esasında defter tutan özel kuruluşların muhasebe birimle­rinde birinci derecede imza yetkisine haiz olarak sorumlu bulunanlardan, son üç yıllık dönemde düzenledikleri beyannamelerle ilgili mükelleflerin bilançolarının aktif toplamları yıllık ortalaması on milyar lirayı aşmış olanlar, 

Yeminli mali müşavir olmaya hak kazanırlar ve bu Yönetmelik hükümle­rine göre yeminli mali müşavirlik ruhsatı almak için başvurabilirler. 

Geçici Madde 4- Kanunun Geçici 1, 2 ve 3 üncü maddelerine göre hak sahibi olup ta, 13.6.1989 tarihinde T.B.M.M. üyesi veya belediye başkanı oldukları için bu görevleri nedeniyle ilgili meslek mensubu unvanını ala­mayanların bu görevlerinin bitiminden itibaren 1 yıl içinde ilgili odaya başvurmaları halinde unvanları verilir. 

Geçici Madde 5- Bu Yönetmeliğin yayınlandığı tarihte Odalar ve Birliğin elinde bulunan başvuru dosyaları ilgili maddede yazılı süreler içinde so­nuçlandırılır. 

Geçici Madde 6- Kanunun Geçici maddeleri hükümleri uyarınca yapıla­cak başvurularda 1.3.1989 tarihinden Önceki tarihlerde düzenlenmiş ol­maları kaydı ile bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen belgeler veya Maliye 

Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve bu bakanlıklara bağlı birimler nezdinde düzenlenmiş bulunan bilanço usulüne göre tutu­lan defterlere ait inceleme tutanakları ile, çalışma süreleri belgelenebilir. 

Bu belgelerin tanzim tarihinden önceki dönemlerin de çalışma sürelerin­den sayılabilmesi için; belgenin alındığı kurum ve kuruluşlarda başvuru sahibinin çalıştığını gösterir sosyal güvenlik kuruluşlarından belge alın­ması zorunludur. Yönetmeliğin 8 inci maddesinde sayılan belgelerin veya bu maddede yazılı inceleme tutanağına ilave olarak sosyal güvenlik kuru­luşlarından alınacak belgelerin başvuruya eklenmesi gerekir. Bu durum­da çalışma süresinin hesabında belgelerin tanzim tarihleri yerine sosyal güvenlik kuruluşlarının düzenledikleri başlangıç tarihi gözönüne alınır. 

Yürürlük 

Madde 12- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 13- Bu Yönetmelik hükümlerini Birlik Yönetim Kurulu Başkanı yürütür.

Devamı

SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERCE TUTULACAK DEFTER VE KAYITLAR İLE MESLEK MENSUPLARININ BİLDİRİM MECBURİYETİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 15.07.1992 Resmi Gazete Sayısı: 21285

SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERCE TUTULACAK DEFTER VE KAYITLAR İLE MESLEK MENSUPLARININ BİLDİRİM MECBURİYETİ HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

Amaç

MADDE 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, serbest muhasebeciler, serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirlerin işlemleri dolayısıyla ve görevleri sırasında tutacakları defter ve kayıtlar ile meslek mensuplarının bildirime tabi işlemlerini belirlemektedir.

Kapsam

MADDE 2 – Bu Yönetmelik, meslek mensuplarının mesleki faaliyetleri ile ilgili işlemleri hakkında defter ve kayıt düzeni ile bildirim zorunluluğu olan konuları kapsamaktadır.

Hukuki Dayanak

MADDE 3 – Bu Yönetmelik, 3568 sayılı Kanunun 50/j maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – Bu Yönetmelikte geçen;

 

 

  Kanun : 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununu;
  Bakanlık : Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nı;
  Bakan : Maliye ve Gümrük Bakanını
  Birlik : Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler  Odaları Birliğini;
  Odalar : Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ile Yeminli Mali Müşavirler  Odalarını;
  Meslek Mensubu : Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir unvanı ile faaliyette bulunmayı,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt Düzeni

 

Defterler ve Kayıt Düzeni

MADDE 5 – Meslek mensupları, ilgili kanunlardaki defter, belge ve kayıt düzenlerine uyarlar.

Gelen-Giden Evrak

MADDE 6 – Meslek mensupları, kendilerine gelen ve kendilerinin  yolladığı ve mesleki faaliyetleri ile ilgili her türlü yazıyı bir gelen-giden evrak defterine kaydederler.

Bu defterlere, yazışmaların ilgili olduğu dosya sayıları yazılır ve yazı aslı ya da örnekleri ilgili dosyalarda saklanır.

Dosya Düzeni

MADDE 7 – Meslek mensupları, gelen ve giden evrak ile mesleki faaliyetlerle ilgili, düzenlenmesi gerekli belgelerin örneklerini dosyalarda toplarlar. Dosyalara yıl başından sonuna kadar teselsül eden numaralar verilir.

Her mesleki faaliyet konusu için ayrı bir çalışma dosyası açılır. Çalışma dosyasının kapsamı Serbest Muhasebeci Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’te açıklanmıştır.

Genel konularla ilgili yazılar ayrıca dosyalanır.

Başka meslek mensuplarınca istenilen işlemler için de ayrı dosya açılır.

Diğer Kayıtlar

MADDE 8 – Bu Yönetmelik gereği düzenlenen tutanak ve raporlarda gelen-giden evrak defterine yazılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Belge Düzeni

 

Yazışmalar

MADDE 9 – Yazışmalar; ihtiyaç duyulan durumlarda hizmet sunulan firmaya, üçüncü şahıslara, diğer resmi olan ve olmayan kuruluşlara gönderilen yazılar ile gelen cevaplardır.

Yazışmaların meslek mensubunun imzasını ve varsa mühürünü taşıması gerekir.

Tutanaklar

MADDE 10 – Yeminli Mali Müşavirlerin tasdik işlemleri ile ilgili olarak düzenleyecekleri tutanaklarda; bilgi verenin kimliği, tutanağın düzenlendiği yer ve tarihin bulunması zorunludur. Tutanaklar bilgi verenler ve yeminli mali müşavirler tarafından imzalanır ve mühürlenir.

Yazışmaların Sayılandırılması

MADDE 11 – Meslek mensuplarının yazışmalarına verecekleri sayılarda; meslek mensuplarının kısaltılmış ünvanı, sicil numarası ve giden evrak defteri sıra numarası yer alır.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Emanet Para Makbuzu

 

Emanet Para Makbuzu1

MADDE 12 – (Mülga: RG-22/8/1997 – 23088 )

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Raporlama Sistemi

 

Rapor Türleri

MADDE 13 – Meslek mensupları, yaptıkları çeşitli hizmetler dolayısıyla özet standart raporu, tasdik raporu, özel amaçlı rapor ve yardımcı rapor düzenlerler. Özel mevzuatla istenen diğer raporlar da ilgili hükümlere göre düzenlenir.

Raporların özellikleri ile standartları ve raporlara eklenecek cetveller Odalar Birliğince belirlenir ve ilan edilir.

Özet Standart Denetim Raporu; ayrıntılı denetim raporundan yararlanılarak düzenlenir. Bu rapor incelemenin kapsamını, genel kabul görmüş muhasebe ve standartları ile ilişkisini, mali tabloların gerçekliğini

gösterir ve ilgililere verilecek özet bilgiyi içerir. Özet standart denetim raporunda muhasebe denetiminin kapsamı, yorumlama ve görüş bölümleri bulunur.

Ayrıntılı Denetim Raporu: denetim kapsamını, yapılışını, gerekli dipnotlarını, mali tabloları ve istatistik verileri içerir ve raporda tarih, dayanaklar, görüş ve imza bölümlerinin bulunması zorunludur.

Tasdik Raporları; ilgili Yönetmelikte belirtilen tasdik işlemleri dolayısıyla Yeminli Mali Müşavirlerin düzenledikleri raporlardır.

Tasdik raporlarının kazıntısız, silintisiz ve açık ifadeleri içerir biçimde düzenlenmesi gerekir.

Tasdik raporlarının en az üç örnek düzenlenmesi zorunludur. Bu üç örneğin biri saklanır, ikisi hizmet sunulan firmaya verilir.

Özel Amaçlı Raporlar; meslek mensupları, hizmet verdikleri firmaların yada resmi mercilerin isteğine uyarak yaptıkları denetimler sonunda özel amaçlı raporlar düzenlerler. Dönemsel raporlar bu tip raporlardan olup, aylık yada üçer aylık bilgileri kümülatif olarak gösterirler.

Yardımcı Raporlar; mali analiz, denetleme ve tasdik işlemleri sırasında başka meslek mensuplarınca düzenlenmiş teknik ve mali raporlardır.

Meslek mensuplarınca denetim ve tasdik raporlarında, yardımcı raporlardaki bilgiler esas alınır.

Raporlama İlkeleri

MADDE 14 – Raporların kaç örnek düzenleneceği sözleşmelerde belirtilir. Raporlar, en az üç örnek düzenlenip iki örneği firmaya verilir. Bir örneği de meslek mensubunca ilgili dosyada saklanır. Raporların alınıp verilmesi tutanakla ya da rapor örneğine konulan şerhle yapılır. Rapor ekleri, raporun parçası olup tüm örneklerine eklenir.

Raporlarla ilgili olarak şu kurallara uyulur:

a) Raporlarda düzenleme amacı belirtilmelidir.

b) Yardımcı raporlar, ayrıntılı denetim raporları ve özet standart denetim raporları birbiriyle ilişkili ve uyumlu olmalıdır.

c) Raporlar kısa sürede hazırlanmalıdır.

d) Raporlar belirli standartlara bağlanmalıdır.

e) Raporların dili; maliye ve muhasebe dili olmalı ve raporlarda tablolar, grafikler ve benzeri elemanlar kullanılmalıdır.

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

Gizlilik

MADDE 15 – Meslek mensuplarının yaptıkları mali analiz, denetleme, tasdik işleri dolayısıyla düzenledikleri dosyalar gizlidir. Bu dosyalarla ilgili yazışmalar da gizli yapılır. Gerek duyulduğu takdirde ilgili Disiplin Kurulları ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı, dosyaları incelemek üzere isteyebilir.

Örnek Çıkarma

MADDE 16 – İş sahibi firmalar, meslek mensuplarından, daha önce yaptıkları mali analiz, denetleme ve tasdik işlerine ait raporlardan örnek isteyebilirler.

Söz konusu örnekler ücret tarifesindeki ücretin   1’i karşılığında meslek mensuplarınca onaylanıp verilir.

Tasdikli rapor örnekleri, asılları gibi işlem görürler.

Yürürlükten Kaldırma

MADDE 17 – 2/1/1990 gün ve 20390 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerce Tutulacak Defter ve Kayıtlar ile Meslek Mensuplarının Bildirim Mecburiyeti Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 18 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – Bu Yönetmelik hükümlerini Birlik Yönetim Kurulu Başkanı yürütür

Devamı

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI İLE TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİNİN ORGANLARININ DENETİM HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 24.11.1994 Resmi Gazete Sayısı: 22121

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI

İLE TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER

ODALARI BİRLİĞİNİN ORGANLARININ DENETİM HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BOLUM

AMAÇ, DAYANAK VE TANIMLAR

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 3568 sayılı Kanuna göre kurulan Oc ve Birlik organlarının faaliyetleri ile mali işlemlerinin Maliye Bakan] ğı’nca denetlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Hukuki Dayanak

Madde 2- Bu Yönetmelik 3568 sayılı Kanunun 41 inci maddesine dayar larak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;

Kanun : 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasbeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu,

Bakanlık : Maliye Bakanlığı,

Bakan : Maliye Bakanı,

Denetim Elemanı: Maliye Müfettişi, Hesap Uzmanı ve Gelirler Kontrolörü,

Birlik :Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği,
Oda : Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları,

Organlar : Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve

Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları ile Yeminli Mali Müşavirler Odalarının Genel Kurul, Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurulları ile bunlara bağlı olarak faaliyette bulunan kuruluşlar,

Meslek Mensubu: Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler,

Ruhsat : Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Ruhsatlan veya İzin Belgeleri,

anlamda kullanılmıştır.

İKİNCİ BOLUM

BİRLİK VE ODALARIN DENETİMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Denetimin Amacı

Madde 4- Denetimin amacı, Oda ve Birlik organlarının Kanun ve yönet­meliklerle belirlenen düzenlemeler çerçevesinde faaliyette bulunmalarını sağlamaktır.

Denetimi Yapacaklar

Madde 5- Bu Yönetmelik çerçevesinde Birliğin ve odaların denetimi, Ge­lirler Genel Müdürlüğünün teklifi ve Bakanlık Makamının Onayı ile de­netim elemanları tarafından yapılır.

Denetim Raporları

Madde 6- Birlik ve odaların denetimini yapan denetim elemanları, ince­leme sonucunda düzenleyecekleri raporun aslını ve onaylı bir örneğini Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğüne; kanunun 14 üncü madde­si kapsamındaki haller hariç olmak üzere suç unsuru taşıyan hususları tespit ettikleri takdirde, düzenleyecekleri raporun bir örneğini ise il Cumhuriyet Savcılığına gönderirler.

Denetimin Zamanı

Madde 7- Bakanlık, Oda ve Birlik organlarının denetimini gerekli gördü­ğü hallerde ve zamanlarda topluca veya İller itibariyle yaptırabilir.

Birlik ve Odaların Yükümlülüğü

Madde 8- Birlik ve odalar, bu Yönetmelik çerçevesinde denetimle görev­lendirilecek elemanlar isteyeceği her türlü bilgi ve belgeleri vermek ve uygun bir çalışma ortamı sağlamak zorundadırlar.

Denetim ve İnceleme Konuları

Madde 9- Oda ve Birlik organlarının faaliyetleri ile ilgili denetim aşağı­daki konulan kapsar.

a) Ruhsat işlemleri,

b) Sınavlara ilişkin işlemler,

c) Disiplin cezalarına ilişkin işlemler,

d) Birlik ve odaların gelirlerine ilişkin işlemler,

e) Birlik ve odaların harcama ve giderlerine ilişkin işlemler,

f) Tutulması gereken defter ve belgelere ilişkin işlemler,

g) Oda ve Birlik organlarının Kanun ve yönetmeliklerde belirtilen hü­kümlere uyup uymadıkları,

h) Oda ve Birlik organlarının yukarıdaki bentlerde sayılan hususların dı­şında kalan diğer işlemleri.

Ruhsat İşlemlerinin Denetimi

Madde 10- Ruhsat verilmesine ilişkin işlemler denetim elemanlarınca in­celenir. İncelemede Kanun ve Yönetmelik hükümlerine aykırı ruhsat ve­rildiği sonucuna ulaşıldığı takdirde, bu şekilde ruhsat verilen meslek mensuplarının kimlikleri ve bağlı bulundukları odalar denetim raporun­da belirtilir. Bakanlıkça yapılacak değerlendirme sonucunda, gereği ya­pılmak üzere rapor, Birlik ve odalara gönderilir.(34)

Sınavlara İlişkin İşlemlerin Denetimi

Madde 11- Denetim elemanları, Kanunun 7 ve 10 uncu maddeleri gere­ğince Birlik bünyesinde oluşturulan Komisyon tarafından yapılan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Sınavları ile Staj Değerlendirme Sınavlarının İlgili Sınav Yönetmeliğindeki usul ve esaslara uygun olarak yapılıp yapılmadığını, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik sınavına katılanların Kanunda aranılan şartlan taşıyıp taşımadığını ve sınavla ilgili diğer işlem ve belge­leri inceler.

Disiplin Cezalarına İlişkin İşlemlerin Denetimi

Madde 12- Denetimlerde, disiplin cezalarıyla ilgili olarak Birlik ve odala­rın, Kanun ve “Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşa­virlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunun Disiplin Yönetmeliği” hü­kümlerine uyup uymadıkları incelenir.

Birlik ve Odaların Gelirlerine İlişkin İşlemlerin Denetimi

Madde 13- Birlik ve odaların gelirlerinin, Kanunun 16 ve 30 uncu madde­lerinde sayılan gelir kaynaklarına uygun olup olmadığı, gelirlerin kayıtla­ra doğru intikal ettirilip ettirilmediği ve nakdi varlıkların Birlik ve odala­rın hak ve menfaatlerini koruyacak şekilde değerlendirilip değerlendiril­mediği incelenir.

Giderlere İlişkin İşlemlerin Denetimi

Madde 14- Gider ve harcamaların denetiminde, yapılan harcamalara ait gider belgelerinin doğru olarak defter kayıtlarına aktarılıp aktarılmadığı ve ilgili mevzuata göre geçerli belgelerden olup olmadığı; harcamaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığı, Birlik ve oda bütçelerine uygun bulunup bulunmadığı ve Kanunun amacına uygun olarak yapılıp yapılmadığı, har­camalarda Kanun ve ilgili yönetmeliklere uyulup uyulmadığı ve harcama­larla İlgili diğer hususlar incelenir.

Defter ve Belgelere İlişkin İşlemlerin Denetimi

Madde 15- Birlik ve odalarda, Kanuna dayanılarak çıkartılan yönetmelik­lerde sayılan defterlerin tutulup tutulmadığı ve kayıtların İlgili belgelere uygun olup olmadığı denetim elemanları tarafından incelenir.

Birlik ve Odaların Organlarının Kanunun 14 ve 43 üncü Maddeleri Yönünden Denetimi

Madde 16- Bu denetimde, Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen hu­suslara uyulup uyulmadığı, odalar ve Birlik Personelinin Kanunun 43 ün­cü maddesinde yeralan meslek sırları ile İlgili hükümleri yerine getirip getirmediği İncelenir.

Diğer İşlemlerin Denetimi

Madde 17- Birlik ve odaların menkul ve gayrimenkul varlıklarının fiziki envanterinin kaydı envantere uygun olup olmadığı, Birlik ve odaları tem­sil etmek üzere milletlerarası toplantı ve kongrelere katılanlar için Kanu­nun 42 nci maddesi gereğince Maliye Bakanlığından izin alınıp alınmadı­ğı ve gerekli görülecek diğer hususlar da inceleme konusu yapılır.

Sürekli Bilgi Verme

Madde 18- Birlik tarafından ruhsat verilmesi uygun görülen meslek men­suplarının isim, adres, sicil numaralan ve unvanları ile Birlik disiplin ku­rulu kararlarının birer örneği her ay sonu; Birlik ve Büyükşehir Belediye sınırları içinde bulunan odaların genel kurul tutanakları, faaliyet raporla­rı, denetleme kurulu raporları ve bütçelerinin birer örneği ile Birlik ve oda organlarına seçilenlerin listesi unvanlarıyla birlikte genel kurul top­lantılarının tamamlanmasından itibaren bir ay içinde Bakanlığa gönderi­lir.

Birlik ve odalar yukarıda sayılanlar dışında kalan ve Bakanlıkça istenilen gerekli bilgi ve belgeleri en geç bir ay içinde Bakanlığa gönderirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

Yürürlük

Madde 19- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 20- Bu Yönetmelik hükümlerini Malîye Bakanı yürütür. 

Devamı

SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ÜCRETLERİNİN ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ÜCRETLERİNİN ESASLARI 

HAKKINDA YÖNETMELİK 

BİRİNCİ BOLUM 

Genel Hükümler 

Amaç 
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun 46’ncı maddesinde tanımlanan muhasebecilik ve müşavirlik ücret­lerini düzenlemektir. 

Kapsam 

Madde 2- Bu Yönetmelikte; ücretin tanımı, ücret tarifelerinin tespit ve ilanı, ücretin doğrudan ya da takipli olarak tahsili ve bu işlerle ilgili diğer hususlar düzenlenmiştir. 

Hukuki Dayanak 

Madde 3- Bu Yönetmelik, 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 50’nci maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen; 

Kanun : Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununu, 

Bakanlık: Maliye Bakanlığı’nı, 

Bakan : Maliye Bakanı’nı, 

Geçici Kurul : Kanunun Geçici 4’üncü maddesi ile ilgili önetmelik uyarınca kurulan Geçici Kurul’u, 

Odalar : Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları ile Yeminli Müşavirler Odalarını, 

Meslek Mensubu : Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşaviri, 

Ücret : Kanunun 46’ncı maddesinde tanımlanmış olan 

muhasebecilik ve müşavirlik hizmeti karşılığı alınan para ve parayla ifade edilen değerleri; 

Tarife : Kanunun 46’ncı ve 50/i maddesine göre; çeşitli 

belge düzenlenmesi işlem yapılması, tasdik, denetim ve danışmanlık hizmetleri dolayısıyla alınacak en az ücretleri gösteren listeyi, 

ifade eder. 

İKİNCİ BOLUM 

Ücret Tarifesi 

Tarife 

Madde 5- Serbest muhasebecilerin, serbest muhasebeci mali müşavirlerin ve yeminli mali müşavirlerin belge düzenlenmesi, işlem yapılması, tasdik, denetim ve danışmanlık hizmetleri dolayısıyla alacakları en az ücretlerin yer aldığı listedir. 

Tarife, her yıl odalarca yeniden düzenlenip Geçici Kurul’a yollanır. Geçi­ci Kurul, takvim yılının son ayında bir sonraki yıl uygulanacak tarifeyi ilan eder. Yeni tarife kesinleşinceye kadar eski tarife uygulanır. 

Tarifenin Yapısı 

Madde 6- Tarife tespitinde danışmanlık, denetim, tasdik hizmetleri ve belge düzenlenmesi için ayrı ayrı tarife grupları tespit edilmesi zorunlu­dur. 

Tarifede, hizmetin bir başka meslek mensubu aracılığıyla yapılması halin­de o meslek mensubunun, hizmeti asıl yapan meslek mensubundan ala­cağı ücretin oranı da belirtilir. 

Tahkim, bilirkişilik ve tasfiye memurluğu ile yargı mercilerinin vereceği görevler ve benzeri durumlarda tarifedeki ücretler esas alınır. 

Tarifenin Hazırlanması 

Madde 7- Bir yılın tarifesinin hazırlanmasına önceki yılın Eylül ayında odalarca başlanır. 

Odalar; hazırladıkları yeni tarifeleri Ekim ayı sonuna kadar Geçici Kurul’a yollarlar. 

Geçici Kurul, Kasım ayı sonuna kadar tarifeyi bütün ülke için bir tek ya da bölgelere göre birden çok tarife olarak düzenler ve Bakanlığa gönde­rir. Bakanlık bu tarifeleri aynen veya gerekli gördüğü değişikliklerle tas­dik eder ve Resmi Gazete’de yayımlar. 

Yeni kurulan odalar, ayrıldıkları odanın tarifesini uygularlar. 

Hazırlama İlkeleri 

Madde 8- Tarifeler hazırlanırken; odalarca ve Geçici Kurul’ca aşağıdaki ilkelere uyulur; 

a) Serbest muhasebeciler, serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler için ayrı ayrı tarife hazırlanır. 

b) Tarifelerde; danışma, denetim, tasdik ve belge düzenleme hizmetleri için ayrı ücretler tespit edilir. 

c) Tarifeler düzenlenirken Kanunun 2’nci maddesinde sayılmış hizmetler ayrı ayrı nazara alınır. 

d) Tarifelerde denetim ücretleri denetim çeşitlerine göre kademelendirilir. 

e) Tarifelerde; 

aa- Münferit ya da şirket şeklinde firmalara göre, 

bb- Hizmet-imalat ve inşaat faaliyetine göre, 

cc- İşyeri ve şubeler sayısı, yardımcı defter sayısı, işlem hacmine göre 

dd- Bilgisayarla ya da elle kayıt yapılmasına göre, 

ee) Hizmetin işyerinde ya da meslek mensubunun bürosunda yapılması­na göre, 

ücret farklılaştırılması yapılır. 

Tarifedeki Ücretlerin Tespiti 

Madde 9- Tarifedeki ücretler tespit edilirken, eleman/saat esasına göre hizmetlerin maliyeti, o bölgedeki genel ücret düzeyi ve yaşama standardı gözönünde tutulur. 

Tarifelerde genel ilke olarak yüzde oranı biçimde ücret belirlenemez. Ancak, hizmetin özelliğine göre tarifelerdeki ücret, işin yüzdesi olarak belirlenebilir. 

Tarifenin İlanı 

Madde 10- Bir yıl sonra uygulanacak ücretlere ait tarife, en geç önceki yı­lın Aralık ayının 20’sine kadar Resmi Gazete ile ilan olunur. 

Kesinleşmiş tarifeler, ilgili odalarca da ayrıca ilan tahtalarına asılmak su­retiyle ilan olunur. 

Tarifeye Uyma 

Madde 11- Ücretin tespitinde tarifeye uyulması zorunludur. Tarifedeki asgari miktar altında kalan ücretle çalışmak yasak olup; aksine hareket disiplin cezasını gerektirir. Meslek mensupları, ücretsiz işlem yapamaz­lar. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Muhasebecilik ve Müşavirlik Ücreti 

Ücretin Serbestliği 

Madde 12- Meslek mensubu ücreti, serbest muhasebeciler, serbest muha­sebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirlerce yapılan hizmetler karşılığı alınan meblağları ifade eder. 

Meslek mensubu ücretleri; meslek mensupları ile iş sahipleri arasında serbestçe kararlaştırılır. 

Meslek mensubu, tarifedeki belgeleri düzenlemek ve işleri yapmakla, üc­retin tümünü hak eder. 

Ücret Sözleşmesi 

Madde 13- Meslek mensubu ücret sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması ve belli bir meblağı kapsaması şarttır. Ücret sözleşmesine, yapılan hizmet karşılığı meslek mensubuna ortaklık payı verileceğine dair hüküm konu­lamaz. 

Ücret sözleşmesinin sözlü yapıldığının belirlenmesi durumunda, meslek mensubu hakkında disiplin cezası uygulanır. 

Yabancı firmalarla sözleşmelerin yabancı dilde ve yabancı paralı yapıl­ması mümkündür. Bu takdirde, sözleşmenin yapıldığı andaki döviz kuru­na göre tarifedeki en az ücret kontrolü yapılır. 

Ücret Sözleşmesi Kapsamı 

Madde 14- Ücret sözleşmeleri münferit ya da süreli olarak yapılabilir. Süreli sözleşmelerin en az bir yıllık olması şarttır. 

Sözleşmeler; ait oldukları işlemeleri ve bunlara ait süreleri kapsayıp; di­ğer işlem ve sürelere uygulanamaz. Bu durumda, yeni sözleşme yapılması gerekir. 

Ücret sözleşmelerine; ücrete mahsuben avans verileceğine iş sahibi adına yapılacak giderlerin sonradan iş sahibinden tahsil edileceğine ve sair hu­suslara dair özel hükümler konulabilir. 

Ücretin Mahiyeti 

Madde 15- Ücret sözleşmelerinin, kural olarak belli bir miktarı içermesi gerekir. 

Ücretin belirlenmesi için; meslek mensupları iş sahiplerine ücret tespit soru belgesi uygulaması yapabilir. Sözleşmelerde hangi iş için, hangi şart­larla, ne miktar ücret alınacağı açıkça belirtilir. . 

Bürolarda ve Ortaklıklarda Ücret 

Madde 16- Bürolarda ücret sözleşmesi, büroyu oluşturan meslek men­suplarından birisi ile yapılabilir. Ortaklıklarda ücret sözleşmesi, ortaklık statüsüne göre yetkililerce imzalanır. 

İşin Devri ve Ücret 

Madde 17- Üzerine aldığı bir işi, haklı bir sebep olmaksızın bırakan mes­lek mensubu, hiç bir ücret talep edemez ve peşin aldığı ücreti geri ver­mek zorundadır. Buna avanslar da dahildir. 

Sözleşmenin iş sahibince feshi halinde, meslek mensubunun ücretinin ta­mamının ödenmesi gerekir. Şu kadar ki; meslek mensubu, bu duruma kendi kusur ve ihmali ile yol açmış ise ücret ödenmez. Anlaşmaya göre peşin verilmesi gereken ücret ya da avans ödenmezse, meslek mensubu işe başlamak ya da işi sürdürmek zorunda değildir. 

Bu durumlarda iş; meslek mensupları arasında devir ve teslim edilir ya da sahibine geri verilir. 

Ücretin Paylaşılması 

Madde 18- Meslek mensubu; işyeri merkezi dışındaki işler ve işlemleri, anlaştığı o yerdeki diğer meslek mensuplarına yaptırabilir. Böyle bir du­rumda; iş sahibinden sözleşmeyle belirlemiş ücrete ek bir ödeme talep edilmez. 

Ücretin paylaşılması, tarifedeki esaslara göre yapılır. Bu esaslara aykırı sözleşme ile; diğer yerdeki meslek mensubunun ücreti azaltılamaz, fakat arttırılabilir. 

Bu durumda meslek mensupları, işin o kesiminden müşterek ve mütesel­sil sorumludurlar. 

İşin Sahibince Devir 

Madde 19- İş sahibi; zorunlu durumlarda, meslek mensubunun faaliyeti­ne başka meslek mensuplarım katmak isterse sözleşme yaptığı meslek mensubunun olurunu almak zorundadır. Ancak; böyle bir durumda, iş sahibi, sözleşmedeki ücretin azaltılmasını ya da yeni meslek mensubu ile paylaşılmasını isteyemez. 

Muvafakat, bu konudaki yazılı istemden itibaren bir hafta içinde veril­mezse ya da bu süre cevapsız geçerse, sözleşme sona ermiş sayılır ve iş sa­hibi, başka bir meslek mensubu ile yeni bir sözleşme yapabilir. 

Keza, meslek mensubunun sözleşme şartlarına uymaması durumunda, bir hafta önceden yazılı olarak haber verilerek sözleşme fesh edilir ve iş başka bir meslek mensubuna verilir. 

Ücretin Bir İşe Hasredilmesi 

Madde 20- Sözleşmede aksine hüküm yoksa; kararlaştırılan ücret, yalnız­ca sözleşmede belirtilmiş iş ya da işlerin karşılığı olup; bu işlerle ilgili ola­rak sonradan ortaya çıkacak işler ya da işlemler ayrıca ücrete tabidir. 

Meslek mensubunun işi yaparken ödemesi gerekli, iş sahibine ait bütün vergi, resim, harç ve giderler iş sahibinin sorumluluğundadır. 

Bu giderler, talep halinde meslek mensubuna derhal ödenir. Bu giderler için, meslek mensubunca istenmesi halinde avans verilmesi zorunludur. 

Meslek mensubunun işle ilgili seyahat giderlerinin de iş sahibince öden­mesi zorunludur. 

Birden çok işe ait ücretlerle ilgili olarak, bir tek sözleşme yapılması mümkündür. 

Ücretin Ödenmesi 

Madde 21- Ücretin peşin olarak ödenmesi esastır. Ancak; sözleşmeye üc­retin iş yapıldıkça taksit taksit ödeneceğine dair hüküm konulabilir. 

Ücretin Ödenmesi 

Madde 22- Yazılı sözleşmedeki ödeme esaslarına uyulmazsa, meslek mensubu işe başlamaz ya da başlanmış ise işi sürdürmez. Bu durumda, sorumluluk iş sahibine aittir. 

Ücreti ödemeyen iş sahipleri Geçici Kurul’a bildirilir ve bunlar borcunu ödemedikçe, diğer meslek mensuplarının bu kişilerin işlerini yapması ön­lenir. 

Geçici Kurul, bu durumda olanları derhal odalara ve Bakanlığa bildirir ve meslek mensuplarının haberdar edilmelerini sağlar. Odaların bildir­mesine rağmen, bu türden kişilerin işlerini yapan meslek mensupları hak­kında disiplin cezası uygulanır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 
İş Sahiplerine Tebligat 
Madde 23- İş sahibinin tebligat adresi, sözleşmede belirttiği adres olup; bu adrese yapılan tebligat kendisine yapılmış sayılır. 
Adres değişiklikleri, en geç üç gün içinde, iş sahibi tarafından taahhütlü mektupla meslek mensubuna bildirilmelidir. 
Meslek Mensubu Görevlendirme 
Madde 24- Meslek mensubunun bulunmadığı illerde veya gerekli haller­de hangi meslek mensuplarının iş yapacağı, bu illerin bağlı olduğu odaca belirtilir. 
Geçici Madde 1- Birlik kurulup Yönetmeliği yayımlanıncaya kadar, bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. 
Yürürlük 
Madde 25- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
Madde 26- Bu Yönetmeliği Maliye Bakanı yürütür. 

Devamı

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK STAJ YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE SERBEST MUHASEBECİLİK

STAJ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

 

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmelik; Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Serbest Mu­hasebecilerin, aday meslek mensubu olarak yetiştirilmeleri ve mesleğe hazırlan­maları için staj programlarını, staj sürelerini, stajlarda uygulanacak değerlendir­me yöntemlerini ve ilgili diğer hususları belirtmek amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik hükümleri; Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin ve Serbest Muhasebecilerin tabi olacakları stajın başlaması, uygulaması, sonuçlan­ması, denetlenmesi ve 3568 sayılı Kanunun 6’ncı maddesine ilişkin uygulamala­rın düzenlenmesine yönelik diğer hususları kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhase­beci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun 50/b maddesi gere­ğince düzenlenmiştir.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen,

 

  Kanun : 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununu;
  Birlik : Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’ni
  Odalar : Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odalarını,
  Temel Eğitim ve Staj Merkezi

(TESMER

: Eğitim ve staj programlarının hazırlanması ve  denetlenmesi ile görevli BİRLİK bünyesinde oluşturulan merkezi,

 

  Yeminli Mali Müşavir : Kanunun 2/B maddesi ile 12. maddesinde belirtilen işleri yapan ve 4 üncü  maddesindeki genel şartlar ile 9 uncu maddesindeki özel şartları taşıyan meslek mensuplarını,

 

  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir : Kanunun 2/A maddesinde belirtilen işleri yapan ve 4 üncü maddesindeki genel şartlar ile 5/A maddesindeki özel şartları taşıyan meslek mensuplarını,

 

  Serbest Muhasebeci : Kanunun 2/A-a maddelerinde belirtilen işleri yapan ve 4’üncü maddesindeki genel şartlar ile 5/B mad­desindeki özel şartları taşıyan meslek mensuplarını,

 

  Meslek Mensubu : Yeminli Mali Müşavir, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ile Serbest Muhasebecileri,
  Aday Meslek Mensubu : Kanunun öngördüğü şartları taşıyan ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik veya Serbest Muhasebecilik mesleğini ifa için mesleğe hazırlayıcı temel bilgileri edinmek üzere bir meslek mensubu yanında veya denetim ve gözetiminde mesleki çalışmalar yapan kimseyi,

 

  Staja Başlama Değerlendirmesi : Odalarca kurulan Komisyonlarca yapılan değerlendirmeleri,
  Staj Ara Dönem Değerlendirmeleri : TESMER tarafından yapılan ve bu Yönetmeliğin 26. maddesinde belirtilen A ve B türü staj ara değerlendirmeleri,

 

  Staj Bitirme Değerlendirmesi : TESMER tarafından yapılan C türü staj bitirme değerlendirmelerini,

 

İfade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Staja İlişkin Esaslar

 

İlkeler

Madde 5- Aday meslek mensuplarının stajıyla ilgili ilkeler aşağıda belirtilmiştir :

Stajın amacı, mesleki disiplin, bilgi, deneyim ve yeterliliğe sahip meslek men­subu yetiştirmektir.

Aday meslek mensuplarının kendilerini yetiştirmelerine imkan sağlayacak ve yanında veya gözetim ve denetiminde staj yapılan meslek mensubunun mesleki faaliyetlerini aksatmayacak bir staj uygulaması esastır.

Aday meslek mensuplarının kendilerini yetiştirmelerine imkan sağlayacak ve yanında veya gözetim ve denetiminde staj yapılan meslek mensubunun mesleki faaliyetlerini aksatmayacak bir staj uygulaması esastır.

Stajın tamamlana bilmesi için aday meslek mensubunun ara dönem ve staj bitirme değerlendirmeleri ile yanında staj yapılan meslek mensubunun tezkiyesi­nin olumlu olması gerekir.

Stajlar; serbest muhasebeci mali müşavirler ve serbest muhasebeciler için ayrı düzenlenir ve yürütülür.

f)   Staj TESMER tarafından hazırlanan program çerçevesinde fiilen tamamlanır.

Stajın Hedefleri

Madde 6- Stajın hedefleri :

a) Mesleğin gerektirdiği ahlaki nitelikler ve meslek bilincini yerleştirmek,

b) İlgili mevzuatı ve uygulamayı doğru ve etkili bir biçimde öğretmek ve mesleki bilgileri geliştirmek,

c) Yabancı dil ve bilgisayar eğitimine imkan sağlamak, d) Meslekte standartlaşmayı temin etmektir.

Aday  Meslek Mensubu Olma Şartları

Madde 7- Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebecilik Sta­jı’na başlamak için Kanunun 4’ncü maddesindeki genel şartlar ile 5/A-a ve 5/B maddesindeki öğrenim şartlarına haiz, staja başlama değerlendirmesinden en az 60 puan almış olmak ve Birlik tarafından belirlenen staj giderlerini yatırmış ol­mak gerekir.

Staj Süresi

Madde 8- Serbest Muhasebeci Mali Müşavir adayları için staj süresi 2 yıldır. Ser­best Muhasebeci adayları için staj süresi ise ön lisans seviyesinde mezun olan­lar için 4 yıl,Ticaret Liseleri ile Maliye Meslek Liseleri mezunları için 6 yıldır.

Mücbir sebepler, stajın fiilen yapılmasına engel olacak derecede ağır kaza, ağır hastalık ve tutukluluk hali ile yangın, yer sarsıntısı, su basması gibi afetler ve kişi­nin iradesi dışında meydana gelen gaygubetler (askerlik v.b.) gibi hallerdir. Staj mücbir sebepler dışında kesintisiz olarak yapılır. Ancak, mücbir sebeplerden do­layı eksik kalan staj süresi Oda Yönetim Kurulu Kararı ile tamamlatılır.

Stajdan Sayılan Süreler

Madde 9- Kanunun 6. maddesinde belirtilen süreler staj süresinden sayılır ve süre bu kadar kısalır.

Buna göre;

Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisine sahip olanların bu yetkiyi aldıktan sonra kamu hizmetlerinde geçen süreleri staj süresinden sayılır.

Bu kapsamda Maliye Müfettişlerinin, Hesap Uzmanlarının, Gelirler Kontrolörleri­nin, Bankalar Yeminli Murakıplarının ve bunların yardımcılarının veya stajyerleri­nin, İI Defterdarlarının, Vergi Dairesi Müdürlerinin, Vergi Denetmenlerinin, Bağım­sız Vergi Dairesi bulunmayan ilçelerde Mal Müdürlerinin, kamu hizmetlerinde geçen süreleri kurumlarınca düzenlenen hizmet cetveli ile belgelendirilmek kay­dıyla dikkate alınır.

Kamu kuruluşlarının veya bilanço esasında defter tutan kuruluşların muhase­be birimlerinde birinci derece imza yetkisini haiz, muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden veya mali denetiminden sorumlu bulunanların bu hizmetle­rinde geçen süreleri staj süresinden sayılır.

Kamu kuruluşlarının muhasebe birimlerinde birinci derece imza yetkisini haiz, muhasebenin sevk ve idare edilmesinden veya mali denetiminden sorumlu bu­lunanlar bu hizmet sürelerini kurumlarından alacakları hizmet cetveli, imza sirkü­leri ve yazı ile belgelendirirler.

Bilanço esasında defter tutan özel kuruluşların muhasebe birimlerinde birinci derece imza yetkisini haiz, muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden veya mali denetiminden sorumlu bulunanlar ise çalıştıkları müessesede bu şartlarla sorumlu olarak yeterli süreyi kapsayacak şekilde çalıştıklarını, Ticaret Sicili Ga­zetesi, imza sirküleri, SSK, işe giriş bildirgesi ve 4 aylık dönem bordrosu ile mali denetimden sorumlu olunduğuna ilişkin belge ile belgelendirirler. Birlik’çe ge­rekli görülen hallerde başkaca belgelerde istenebilir.

Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe, Bankacılık, Kamu Yönetimi ve Si­yasal Bilgiler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokulların bu alanlarında öğretim üyesi veya görevlisi olarak çalışanların çalışma süreleri staj sürelerinden sayılır. Bu hizmetler ilgili kurumlardan alınacak belgelerle tevsik edilir.

Resmi tatil ve izinlerle, Birlik ve TESMER ‘ce yapılan eğitim veya değerlendir­melerde geçen süreler stajdan sayılır. Ayrıca, bilgisayar, yabancı dil kursları ile li­sansüstü ve doktora eğitiminde geçen süreler aşağıdaki şartlarla stajdan sayılır.

Birlik tarafından uygun görülen programlara göre 6 ayı aşmamak üzere ya­bancı dil veya 3 ayı aşmamak üzere bilgisayar eğitiminde geçen süreler (Her iki programın stajdan sayılan süreleri toplamı 6 ayı geçemez.),

Lisansüstü diploma ve tezinin ibraz edilmesi şartıyla İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe, Finansman, Denetim ve Vergi ile ilgili alanlarda lisansüstü eğitim gö­renlerin bu eğitimde geçen sürelerinin 1 yılı (bu bentteki haktan yararlananlar 1. bentteki haktan yararlanamazlar.),

Doktora diploması ve tezinin ibraz edilmesi şartı ile İktisat, Muhasebe, Dene­tim, Finansman, Maliye, Vergi ve İşletmecilik ile ilgili alanlarda doktora yapanla­rın (18) ayı. (Bu bentteki haktan yararlananlar yukarıdaki 1 ve 2. bentteki haklar­dan yararlanamazlar.)

Staj Programı

Madde 10- Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Serbest Muhasebeci adayları­nın staj konuları, çalışma programları ve staja ilişkin “Zorunlu Eğitim Programları” TESMER tarafından standart olarak hazırlanır.

TESMER Şubeleri ve Odalar staj konuları, çalışma programları ve Zorunlu Eğitim Programlarını mensuplarına duyurur ve uygulanmasını denetler.

Zorunlu Eğitim Programları; teorik ve uygulamalı olarak her staj yılı hazırlanır ve uygulanır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Stajla İlgili İşlemler

 

Başvurma

Madde 11- Aday Meslek Mensupları; staj yapacakları ilin ya da bölgenin ilgili Meslek Odasına başvuruda bulunurlar. Başvuru dilekçesine aşağıdaki bilgi ve belgelerin eklenmesi gereklidir.

Kanunun aradığı şartlara uygunluğu gösterir Birlik tarafından belirlenen belge­ler,

Adayın Kanunun 4’üncü maddesinde belirtilen suçları işlemediğine dair savcı­lıktan alınacak adli sicil beIgesi,

Yanında staj yapacağı meslek mensubunun muvafakat yazısı veya meslek mensubunun ilgili Odaca belirlenmesine ilişkin yazılı talebi,

Aday hakkında bilgi alınabilecek iki kişinin adresi (Bu kişiler adayın 1. ve 2. derecede yakın hısmı olamaz).

Staj giderlerinin ödendiğini gösteren belge.

Her başvuru için ilgili Odaca bir dosya açılır ve aday meslek mensubunun tüm staj süresince yapılacak işlemlerine ait belge ve yazışmaları bu dosyada sakla­nır. Bu dosyalar, mesleğin ifası sırasında, her türlü işlem ve yazışmanın saklan­ması için kullanılmaya devam edilir.

İlgili Oda staja başlayanlar için, aday meslek mensubu kütüğü tutar. Aday mes­lek mensubu kütüğü; Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Serbest Muhase­beciler için ayrı ayrı düzenlenir. Meslek mensubu olanların bu kayıtları kapatılır ve meslek kütüğüne kaydı yapılır.

Staj başvuruları; Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yapılır.

Aday Meslek Mensuplarının İlanı

Madde 12- Staja başlama değerlendirmelerine katılacaklar, başvuru tarihlerin­den itibaren iki ay içinde, staja başlama hakkını elde edenler ise staja başlama değerlendirmelerinden itibaren 1 ay içinde ilan edilir.

İtiraz

Madde 13- Aday Meslek Mensubu; aleyhine verilmiş Oda kararının tebliğ tari­hinden itibaren onbeş gün içinde Birliğe itiraz edebilir.

İtiraz üzerine otuzgün içinde Birliğin vereceği karar kesindir.

Başvuruların İncelenmesi

Madde 14- İlgili Oda Yönetim Kurulu adayın gerekli nitelikleri taşıyıp taşımadığı­nı ve meslekle bağdaşmayan işlerle uğraşıp uğraşmadığını araştırarak bir rapor düzenlemek üzere Yönetim Kurulu üyeIerinden birini görevlendirir.Ancak, aday başvuru sayısı bir yılda bini aşan Oda’larda bu araştırma meslek mensuplarından oluşan 5 kişilik bir inceleme komisyonu tarafından yapılır. Bu komisyon üyelerine çalışmaları karşılığı, ödenecek ücret Yönetim Kurulunca be­lirlenir. İlgili Oda Yönetim Kurulu başvuruları iki ay içinde inceler ve varsa eksiklikleri ta­mamlatır.

Yanında Staj Yapılacak Meslek Mensupları

Madde 15­

1-Serbest Muhasebeci adayları stajlarını Yeminli Mali Müşavir, Serbest Muha­sebeci Mali Müşavir veya Serbest Muhasebecilerin yanında ve/veya onların de­netim ve gözetiminde yapabilirler.

2 – Serbest Muhasebeci Mali Müşavir adayları ise stajlarını Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin yanında ve/veya onların denetim ve gözetiminde yapabilirler.

Stajın Yapılması ve Yöntemi

Madde 16- Staja her yılın Mayıs, Eylül ve Ocak aylarında başlanır. Staj kesintisiz yapılır. Yapılan denetlemelerde 1 yılda 3 defa mücbir sebep olmaksızın staj ma­hallinde bulunmayanların stajı iptal edilir.

.Staj sırasında mesleğin icrasına ait tüm konuların staj mahallinde, aday meslek mensubuna gösterilmesi ve öğretilmesi esastır.

Staja Devam Zorunluluğu

Madde 17- Staja devam zorunludur. Staj süresi hiçbir şekilde kısaltılamaz. Aday meslek mensubu yanında veya gözetim ve denetiminde staj yaptığı meslek mensubunun gösterdiği işleri zamanında yapmaya mecburdur.

Staj programına uyulmadığı ya da yanında veya gözetim ve denetiminde staj ya­pılan meslek mensubunun uygun olmayan davranışlarda bulunduğu kanaatine varan aday meslek mensubu kendiliğinde stajı kesemez. Aday bu durumu, bir dilekçe ile Oda Yönetim Kuruluna bildirerek tedbir alınmasını isteyebilir.

Yanında veya gözetim ve denetiminde staj yapılan meslek mensubunun ölümü, işi terki, disiplin ya da ceza uygulaması dolayısıyla meslekten ayrılması duru­munda; kalan staj süresinin yanında geçirileceği meslek mensubunu ilgili Ser­best Muhasebeci Mali Müşavirler Odası belirler.

Temel Eğitim ve Staj Merkezi

Madde 18- Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşa­virler Odaları Birliği staj programlarının hazırlanması, uygulanması ve denetlen­mesi ile görevli bir ” Temel Eğitim ve Staj Merkezi” kurar. Bu merkez; staj prog­ramlarının her yıl yenilenmesine, stajların düzenli ve disiplinli yapılmasına ve stajların denetlenmesine yönelik tedbirleri hazırlar ve odalara bildirir.

Odalar, bu merkezin taleplerine uygun staj uygulamalarının yapılmasını sağla­makla yükümlüdürler.

Temel Eğitim ve Staj Merkezi aday meslek mensuplarının mesleki yayınlarda ya­rarlanabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

Temel Eğitim ve Staj Merkezi; Birlik Yönetim Kurulunca meslek mensupları ara­sından seçilen beş üye tarafından yönetilir. ÜyeIerin ücret veya huzur hakları Bir­lik Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

TESMER Yönetim Kurulunca gerekli görülen illerde Temel Eğitim ve Staj Merke­zi Şubeleri açılır. Temel Eğitim ve Staj Merkezi Şubelerinin çalışma usul ve esas­larına ilişkin Yönerge TESMER Yönetim Kurulunca yürürlüğe konulur. TESMER, stajyerlerle ilgili staj kütüğünü oluşturur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Aday Meslek Mensupları ile İlgili İşlemler

 

Staja Başlama

Madde 19- Staja başlama değerlendirmesini başaran aday meslek mensubu­nun, hangi meslek mensubunun yanında veya gözetim ve denetiminde staja başlayacağı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nca ilan edilir ve yanın­da staj yapılan meslek mensubuna bildirilir.

Aday meslek mensubu, ilgili staj döneminin ilk on günü içinde stajına başlamak zorundadır. Yanında staja başlanan meslek mensubu; durumu bir yazıyla ilgili Odaya bildirir ve bu yazı aday meslek mensubunun dosyasında saklanır.

Aday meslek mensubunun herhangi bir nedenle başka bir Oda faaliyet alanına nakli halinde, kalan süre için staja başlama ile ilgili hükümler uygulanır.

İzin Durumu

Madde 20- Aday Meslek Mensubu’na 1475 sayılı İş Kanunu’na göre izin kullandırılır. Staj değerlendirmeleri ve Odalar arasında nakil için ayrıca yedişer gün izin verilir.

Disiplin

Madde 21- Kanunun ve ilgili yönetmeliğin meslek mensupları hakkında düzenlenmiş olduğu disiplin esasları aday meslek mensuplarına da uygulanır.

Özlük Hakları

Madde 22- Aday meslek mensupları staja illerindeki TESMER Şubeleri bünyesinde başlarlar.

Aday meslek mensubuna staj süresince bu Yönetmeliğin 15’inci .maddesinde

belirtilen tanımlanan meslek mensubunca ödenir.

Aday meslek mensubu ile TESMER arasında yapılacak sözleşme gereği aday meslek mensubunun sigorta primleri TESMER tarafından ödenir. Meslek men­subu söz konusu sigorta primlerini ilgili ayın 10’una kadar TESMER’e ödemek zorundadır.

Meslek mensubunca primi ödenmeyen aday meslek mensubunun staj yeri de­ğiştirilir. Bu maddeye ilişkin uygulama TESMER Merkez Yönetim Kurulunca onaylanacak Stajyer Sözleşmesi ile düzenlenir.

Aday meslek mensuplarının TESMER tarafından düzenlenen eğitim programları­na katılmaları durumunda, giderleri kendileri tarafından karşılanır.

Bağdaşmayan İşler

Madde 23- Kanunda belirtilen meslek ve meslek onuru ile bağdaşmayacak iş­ler; aday meslek mensupları için de geçerlidir. Ayrıca; aday meslek mensupları, yanında staj yaptıkları kişilerin dışındaki meslek mensupları nam ve hesabına çalışamazlar; kendi nam ve hesaplarına da, meslek mensuplarının yapabilecek­leri işleri yapamazlar.

Staj Sırasında İlişik Kesme

Madde 24- Aşağıdaki hallerde; aday meslek mensuplarının stajı tamamlamaları­na izin verilmez ve Oda Yönetim Kurulu kararı ile meslekle ilişikleri kesilir.

Bu yönetmeliğin 7. maddesindeki şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanlar,

Yönetmeliğin 10’uncu maddesindeki eğitim programlarına katılmayanlar,

Yönetmeliğin 11’nci maddesine göre verilen belgeleri doğru olmayanlar veya bu belgelerinde tahrifat yapıldığı anlaşılanlar,

Yönetmeliğin 16’ncı maddesine göre stajı iptal edilmiş olanlar,

Yönetmeliğin 22’nci maddesinde belirtilen sözleşme hükümlerine aykırı dav­rananlar,

Yönetmeliğin 23’üncü maddesine aykırı davrandığı tespit edilenler, g) Yönetmeliğin 26’ncı maddesindeki şartları sağlayamayanlar.

Oda Yönetim Kurullarının bu konulardaki kararları 7 gün içinde aday meslek mensubuna ve yanında son olarak staj yapılan meslek mensubuna tebliğ edilir. Bu kararlara tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Birlik nezdinde itiraz edilebi­lir. Birliğin 60 gün içinde vereceği karar kesindir.

Staj Sonunda İlişik Kesme

Madde 25- Staj bitirme değerlendirmesinde başarılı olamayan aday meslek mensubu ile yanında staj yaptığı meslek mensubuna Oda Yönetim Kurulu tara­fından 7 gün içinde ilgilinin adaylıkla ilişkisinin kesildiği yazılı olarak bildirilir.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

 

Serbest Muhasebecilik Staj Ara ve Bitirme Değerlendirmeleri

Madde 26- Serbest Muhasebeci adayları iki yılda bir yazılı Staj Ara Dönem De­ğerlendirmeleri ve staj sonunda Staj Bitirme Değerlendirmesine tabi tutulurlar. Staj Ara Dönem Değerlendirmesi ve Staj Bitirme Değerlendirmesi üç grup halin­de yapılır.

A ve B grubu, staj ara dönem değerlendirmeleri, C grubu ise staj bitirme değer­lendirmesidir.

A Grubu

Staj Ara Dönem

Değerlendirmesi      : Ticaret Lisesi veya Maliye Meslek Lisesi mezunu olup, Ser­best Muhasebecilik stajını yapan aday meslek mensuplarının 2 yıllık staj süresi sonundaki değerlendirmesidir.

 

B Grubu

Staj Ara Dönem

Değerlendirme : Önlisans seviyesinde mezun olup, Serbest Muhasebecilik stajı­nı tamamlayanlar ile A Grubunda belirtilen okullarda eğitim görüp, A Grubu de­ğerlendirmesini başaran ve 4 yıllık staj süresini tamamlayanlara uygulanan ara dönem değerlendirmesidir.

 

C Grubu

Staj Bitirme

Değerlendirme : Ticaret Lisesi veya Maliye Meslek Lisesi mezunu olup, 6 yıllık veya önlisans seviyesinde mezun olup, 4 yıllık serbest muhasebecilik stajını ta­mamlayan ve B grubu staj ara dönem değerlendirmesini başaranlar ile lisans veya daha üstü eğitim programlarından mezun olup, 2 yıllık stajını tamamladık­tan sonra Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavlarının tüm haklarında başarı gösterememiş aday meslek mensuplarına uygulanan staj bitirme değerlendir­mesidir.

Serbest Muhasebeci adayları katılmak zorunda oldukları staj ara dönem değer­lendirmelerine katılmadıkları ya da başarısız oldukları takdirde staj bitirme de­ğerlendirmesine alınmazlar ve başarısız bulundukları grup seviyesinde stajları kesilir.

Serbest muhasebeci adaylarının, stajlarının bitimindeki ilk staj bitirme değerlen­dirmelerine katılmaları esastır. Ancak geçerli mazeretlerinin bulunması halinde bu mazeretlerinin ortadan kalktığı tarihten itibaren 1 yıl içinde yapılacak staj bitir­me değerlendirmelerini başarmak zorundadırlar.

Adayların staj ara dönem ve bitirme değerlendirmelerinde başarılı sayılmaları için 100 üzerinden en az 60 puan almaları gerekir. İlk değerlendirme başarısız olan adaylara izleyen bir yılda 3 staj ara dönem ve bitirme değerlendirmesine katılma hakkı tanınır. Bu değerlendirmelerde de başarısız olanlar ile bu haktan yararlanmayanlar staj şartını yerine getirmemiş sayılır.

Staj ara dönem ve bitirme değerlendirmeleri TESMER tarafından yapılır.

Tezkiyeler

Madde 27- Yanında veya gözetim ve denetiminde staj yapılan meslek mensupları adaylar için 100 puan üzerinden not vermek suretiyle her yıl gizli tezkiye düzenlerler ve aday meslek mensubunun dosyasına konulmak üzere ilgili Odaya gönderirler yanında veya gözetim ve denetiminde 3 aydan az staj yapan adaylar için tezkiye düzenlenmez. Tezkiye formunun şekli ve içeriği TESMER tarafından belirlenir.

Denetim

Madde 28- Birlik, Odalar ile TESMER staj işlemlerinin yürütülmesini mahallinde denetleyebilir.

TESMER Şubeleri, Oda Yönetim Kurulları; her yıl staj programları ile ilgili uygula­maları gösterir bir raporu TESMER’e gönderirler.

Madde 29- TESMER, staj programlarının uygulanmasında, üniversiteler, diğer meslek kuruluşları ve benzeri yabancı meslek kuruluşları ile işbirliği yapabilir.

Yürürlükten Kaldırma

Madde 30- 01.08.1992 gün ve 21302 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Ser­best Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staj Yönetmeliği” yü­rürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1- Bu yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce staja başlayan meslek mensupları hakkında yürürlükten kaldırılan yönetmelik ile bu yönetmeli­ğin lehe olan hükümleri birlikte uygulanır.

Yürürlük

Madde 31- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 32- Bu Yönetmelik hükümlerini, Birlik Yönetim Kurulu Başkanı yürütür.

Devamı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 31.10.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24216

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, meslek mensupları ve aday meslek mensupları hakkında, disiplin kovuşturması yapılmasına karar verecek yetkili organları, disiplin cezalarını vermeye yetkili organları, disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazların usul ve esasları ve disiplinle ilgili diğer hususları düzenlemektir.

Hukuki Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 3568 sayılı Kanunun 50’nci maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen ;

Kanun : 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununu,

Bakanlık : Maliye Bakanlığını,

Birlik : (Değişik:RG-27/09/2007-26656) Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğini (TÜRMOB),

Odalar : Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları ile Yeminli Mali Müşavirler Odalarını,

Meslek Mensubu : Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşaviri,

Aday Meslek Mensubu : Meslek mensubu olmak için staj yapan kimseyi,

Müşteri : İş sahibini,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Disiplin Cezaları

 

Disiplin Cezası Türleri

Madde 4 — Meslek mensuplarına ve aday meslek mensuplarına uygulanacak disiplin cezaları şunlardır:

a) Uyarma : Meslek mensubuna ve aday meslek mensubuna, mesleğin yürütülmesinde daha dikkatli davranması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.

b) Kınama : Meslek mensubuna ve aday meslek mensubuna, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir.

c) Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma : Mesleki sıfatı saklı kalmak koşuluyla altı aydan az, bir yıldan fazla olmamak üzere, mesleki faaliyetten alıkoymadır.

d) Yeminli sıfatını kaldırma : Yeminli Mali Müşavirin yeminli sıfatının kaldırılması ve mührünün geri alınmasıdır.

e) Meslekten çıkarma : Meslek mensubunun ruhsatnamesinin geri alınarak bir daha mesleği yürütmesine izin verilmemesidir.

Uyarma Cezası

Madde 5 — Uyarma cezası aşağıdaki durumlarda uygulanır :

a) (Değişik:RG-27/09/2007-26656) Müşterilerin işlerine karşı, kayıtsız ve ilgisiz kalınması, müşterilerle mesleki konularda yapılacak sözleşme hükümlerine aykırı davranılması, sözleşmenin taraflarca fesh edilmesi hâlinde, iş sahibinin defter ve belgelerinin otuz gün içinde devir ve teslim tutanağı düzenleyerek teslim edilmemesi (Devir ve teslim işleminin gerçekleşemediğinin meslek mensubu tarafından Odaya bildirilmesi durumu hariç.),

b) Birlikçe yayımlanan, genelge ve yönerge hükümlerine aykırı olarak, meslek disiplinini bozucu hareketlerde bulunulması,

c) Aday meslek mensubunun, mesleğin vakar ve onuru ile bağdaşmayan işler yapmasına neden olunması veya bilerek izin verilmesi veya bu eyleme göz yumulması,

d) (Mülga:RG-27/09/2007-26656)

e) Yasal düzenlemelere uygun tabela asılmaması,

f) (Değişik:RG-27/09/2007-26656) Müşteri bildirim listelerinin tam ve doğru olarak Odaya süresinde verilmemesi,

g) Kanun ve Yönetmeliklerde öngörülen sosyal sorumluluk hükümlerine uyulmaması,

h) En az iki kez yazı ile istenmesine rağmen, oda aidat borçlarının haklı gerekçe olmaksızın ödenmemesi,

i) Adres değişikliklerinin, Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak süresinde bildirilmemesi,

j) Mesleğin yürütülmesi esnasında; görevi ile ilgisi olmayan konularda, çıkar çatışmalarına taraf olunması,

k) (Değişik:RG-27/09/2007-26656) Meslek mensuplarınca, Oda yönetim, denetim, disiplin kurulu tarafından görevleri ile ilgili olarak istenen her türlü belge ve bilginin verilmemesi,

l) (Ek:RG-27/09/2007-26656) Bir diğer meslek mensubunun çalışanlarına her türlü vasıtayla meslektaşın veya müşterilerinin iş sırlarını ele geçirmeye veya açıklamaya yöneltmesi,

m) (Ek:RG-27/09/2007-26656) Yukarıda sayılanlar dışında, mesleğin vakar ve onuruna aykırı davranışlarla, görevin gerektirdiği güveni sarsıcı hareketlerde bulunulması.

Devamı

SERBEST MUHASEBECİ VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERİN KAŞE KULLANMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 15.11.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24937

SERBEST MUHASEBECİ VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERİN KAŞE KULLANMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

Amaç 

Madde 1— Bu Yönetmeliğin amacı, çalışanlar listesine kayıtlı bulunan meslek mensupları ile çalışanlar listesine kayıtlı olmamakla birlikte çalıştıkları mükelleflerin muhasebesinin sevk ve idaresinden sorumlu olan ve beyannamelerini imzalayan meslek mensuplarının düzenlemek durumunda bulundukları resmi ve mesleki belgelerde özel kaşe kullanmalarıyla ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Çalışanlar listesine kayıtlı bulunan meslek mensupları ile çalışanlar listesine kayıtlı olmamakla birlikte, çalıştıkları mükelleflerin muhasebesinin sevk ve idaresinden sorumlu olan ve beyannamelerini imzalayan meslek mensupları, düzenledikleri resmi ve mesleki belgelerde özel kaşe kullanırlar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 3568 sayılı Kanunun 50 nci maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

 

Kanun : 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununu,
Bakan : Maliye Bakanını,
Birlik : Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğini,
Oda : Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasını,
Meslek Mensubu : Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşaviri,
Serbest Muhasebeci : Kanunun 2/A-a maddesinde belirtilen işleri yapan meslek mensuplarını,
Serbest Muhasebeci : Kanunun 2/A-a-b-c maddesinde belirtilen işleri yapan meslek Mali Müşavir mensuplarını,
Mesleki Faaliyet : Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik unvanı ile faaliyette bulunmayı,
Ruhsat : Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsatlarını veya İzin Belgelerini,

 

ifade eder.

Kaşenin Temini

Madde 5 — Çalışanlar listesine kayıtlı bulunan meslek mensupları ile çalışanlar listesine kayıtlı olmamakla birlikte çalıştıkları mükelleflerin muhasebesinin sevk ve idaresinden sorumlu olan ve beyannamelerini imzalayan meslek mensuplarına kaşeler Birlik tarafından, bedel karşılığında verilir. “Kaşe Talep Formları” Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin bağlı oldukları Odalar tarafından Birliğe gönderilir.

Kaşelerin Şekli

Madde 6 — Kaşeler kare şeklinde olup, en üste “TC” rumuzu, altına “TÜRMOB” yazısı ve “Mm” amblemi, Serbest Muhasebeci veya “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir” ibaresi ile kaşe numarasını taşır. Kaşeler; Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından imal edilir.

Kaşe Ücreti

Madde 7 — Kaşe ücretleri Birlik Genel Kurulu tarafından tespit olunur. Kaşe ücretleri kaşelerin verilmesinden önce tahsil edilir.

Sorumluluk

Madde 8 — Meslek mensupları düzenlemek durumunda bulundukları resmi ve mesleki evrakta kullanacakları kaşelerin kullanımından ve saklanmasından sorumludurlar.

İbraz ve İade Mecburiyeti

Madde 9 — Meslek mensupları, bağlı oldukları Oda veya Birlik tarafından istendiğinde kaşeyi ibraz etmek zorundadırlar.

Ruhsatın iptali, meslekten ayrılma, ölüm ve diğer hallerde meslek mensupları veya mirasçıları kaşeyi 15 gün içinde bağlı oldukları Odalara tutanak karşılığında iade ederler.

İade edilen kaşeler, Odalar tarafından “Teslim Tutanağı” ile birlikte Birliğe gönderilir.

Unvan Değişikliği

Madde 10 — Unvan değişikliği olduğu takdirde eski kaşe iade edilerek yenisi alınır.

İade edilen kaşeler, Odalar tarafından “Teslim Tutanağı” ile birlikte Birliğe gönderilir.

Kaşe Kaybı

Madde 11 — Kaşelerini kaybeden meslek mensupları; 15 gün içinde gazetede yayımlanan kayıp ilanıyla birlikte bağlı oldukları Odalarına başvurarak bedeli karşılığında yeni kaşe talep ederler.

Meslek Kütüğü

Madde 12 — Birliğin meslek kütüğündeki Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin kaydının yanına kaşe numarası da yazılır.

Meslek Bilgi Formu

Madde 13 — Meslek Mensubunun Odadan alacağı mesleki bilgi formlarında (faaliyet belgesi ve benzeri) diğer bilgilerinin yanına kaşe numarası da yazılır.

Nakil

Madde 14 — Odalar arasında nakil yapılması kaşenin değiştirilmesini gerektirmez.

Kaşelerin Teslimi ve Kullanımı

Madde 15 — Kaşelerin şekli, imali, teslimi, kullanımı, yenilenmesi ve bedeli konularında sirküler yayınlamaya Birlik Genel Kurulu yetkilidir.

Geçici Madde 1 — Kaşe almamış meslek mensupları, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde, kaşe almak zorundadır.

Yürürlük

Madde 16 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 17 — Bu Yönetmelik hükümlerini Birlik Yönetim Kurulu Başkanı yürütür

Devamı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 16.01.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25702 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Amaç 

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavlarına ilişkin esaslar ile sınav konuları ve sınav komisyonunun çalışma usullerini düzenlemektir. 

Kapsam 

Madde 2 — Bu Yönetmelikle; yeminli mali müşavirlik ve serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları ile ilgili sınav komisyonunun çalışma, sınavların hazırlanma, yapılma ve değerlendirme usûl ve esasları ile sınavlara ilişkin diğer hususlar düzenlenmiştir. 

Dayanak 

Madde 3 — Bu Yönetmelik; 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen; 

Kanun: 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununu, 

Birlik: Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğini, 

Odalar: Yeminli Mali Müşavirler Odaları ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odalarını, 

Yeminli Mali Müşavir: Kanunun 2 nci maddesinin (B) bendi ile 12 nci maddesinde belirtilen işleri yapan ve 4 üncü maddesindeki genel şartları ile 9 uncu maddesindeki özel şartlarını taşıyan meslek mensuplarını, 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir: Kanunun 2 nci maddesinin (A) bendinde belirtilen işleri yapan ve 4 üncü maddesindeki genel şartlar ile 5 inci maddesinin (A) bendindeki özel şartları taşıyan meslek mensuplarını, 

Serbest Muhasebeci: Kanunun 2 nci maddesinin (A) bendinin (a) alt bendinde belirtilen işleri yapan ve 4 üncü maddesindeki genel şartlar ile 5 inci maddesinin (B) bendindeki özel şartları taşıyan meslek mensuplarını, 

Sınav Komisyonu: Kanunun 7 nci ve 10 uncu maddelerinde belirtilen komisyonu, 

Sınav: Mesleki yeterliliğin ölçülmesi amacıyla, yeminli mali müşavir ve serbest muhasebeci mali müşavir adayları için sınav komisyonunca yapılan sınavları 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Sınavlara İlişkin Esaslar 

Temel Esaslar 

Madde 5 — Sınavlarla ilgili temel esaslar şunlardır: 

a) Yeminli Mali Müşavir ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir adaylarının yeterliliğinin ölçülmesinde sınava tabi tutulmaları ve sınavlarda başarılı olmaları esastır. 

b) Sınavlar; Yeminli Mali Müşavir ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir adayları için genel ve özel şartlar ile mesleklerin gerektirdiği diğer nitelikler gözönüne alınarak yapılır. 

c) Yazılı olarak yapılacak sınavlarda gizlilik esastır. 

d) Sınavlarla ilgili diğer hususlar Birlikçe belirlenir. 

Sınava Tabi Olmayanlar 

Madde 6 — Kanunun; 

a) 5 inci maddesinin (A) bendinin (c) alt bendinde belirtilen Serbest Muhasebeci Mali Müşavir adayları, 

b) 8 inci maddesindeki yabancı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler, 

c) 9 uncu maddesinin son fıkrasındaki Yeminli Mali Müşavir adayları sınava tabi olmazlar. 

Sınav Türleri 

Madde 7 — Sınavlar aşağıdaki şekilde olur; 

a) Yeminli Mali Müşavirlik sınavı; en az 10 yıllık Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik dönemi sonunda, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin (a) bendinde belirtilen konulardan ayrı ayrı olmak üzere yapılan sınavdır. 

b) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavı; Serbest Muhasebeci Mali Müşavir adayları için staj sonunda, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin (b) bendinde belirtilen konulardan ayrı ayrı olmak üzere yapılan sınavdır. 

Sınav Zamanları 

Madde 8 — Birlik; Yeminli Mali Müşavirlik sınavlarını yılda iki kez, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavlarını ise staj dönemlerini gözeterek yılda üç kez yapar. Sınav günleri ve yerleri, sınav gününden en az bir ay önce Resmî Gazete’de yayımlanmak ve Odaların ilan tahtalarına asılmak suretiyle ilan edilir. 

Sınava Kabul Şartları 

Madde 9 — Sınavlara girecek adaylarda; Kanunun 4 üncü maddesindeki genel ve 5, 8, 9 uncu maddelerindeki özel şartları taşımaları yanında 45 inci madde ve 48 inci maddenin ikinci fıkrasının (c), (d), (e) bentleri ile 49 uncu maddesinde belirtilen durumların bulunmaması gerekir. 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavına girebilmek için, aday meslek mensubunun stajı tamamlamış ve yanında veya denetim ve gözetiminde staj yaptığı meslek mensubundan staj değerlendirme notu olarak en az 100 üzerinden 60 almış olması gerekir. 

Aranacak Belgeler 

Madde 10 — Sınav komisyonunca oluşturulacak sınav dosyalarına konulmak üzere; sınava girecek adaylardan müracaat formuna ek olarak aşağıdaki belgeler istenir. 

a) İlgili vergi dairelerinden alınacak mükellefiyet tesis tarihi ile affa uğramış olsalar dahi vergi kaçakçılığı ve kaçakçılığa teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymiş olunmadığını gösterir belge, 

b) Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil belgesi, 

c) Serbest Muhasebeci Mali Müşavir adaylarının stajı tamamladığına dair belge, 

d) Yeminli Mali Müşavir adayları için Kanunda belirtilen 10 yıllık çalışma süresini kanıtlayan belgeler, 

e) Birlik Yönetim Kurulunca gerekli görülen diğer belgeler. 

Sınav Başvurusu 

Madde 11 — Sınava ilişkin başvurular, sınav ilanında belirtilen sürelerde Birliğe dilekçe ile bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde sayılan belgeler eklenmek suretiyle doğrudan, taahhütlü mektupla veya Odalar aracılığı ile yapılır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Odalar aracılığıyla yapılacak başvurularda belgelerin Birliğe ulaşma tarihi esastır. 

Başvuruların İncelenmesi 

Madde 12 — Başvurular, Birlik tarafından sınava girebilmek için gerekli şartların mevcut olup olmadığı bakımından incelenir ve sınava girmeye hak kazananlar Odaların ilan tahtası yolu ile ilan edilir. 

Sınava girecek adaylara Birlikçe sınava giriş belgesi verilir. 

Sınav Komisyonu 

Madde 13 — Sınav Komisyonu, Kanunun 7 ve 10 uncu maddelerine göre oluşturulur. 

Sınavların hangi illerde yapılacağı Birlikçe belirlenir. Bu illerde sınav, Birlik tarafından belirlenecek yetkililerin denetim ve gözetiminde yapılır. 

Sınav komisyonu üyeleri, sınavdan önce bir araya gelerek sınav sorularını hazırlar ve soru kağıtlarını imzalar. 

Sınav soruları üyelerin gözetiminde yeterince çoğaltılıp, her bir konuya ait mühürlü zarflara konularak saklanır ve mahalline yollanır. 

Sınav komisyonu üyelerinin ücretleri Birlik Yönetim Kurulu tarafından her yıl Ocak ayında belirlenir. 

Birlik, sınavların güvenlik içinde yapılması için gerekli önlemleri alır ve uygular. 

Sınav Konuları 

Madde 14 — Sınavlar, meslek mensubunun teorik ve uygulama bilgisini ölçmek üzere meslek unvanları itibariyle, aşağıda belirtilen konulardan ayrı ayrı yapılır. 

a) Yeminli Mali Müşavirlik sınav konuları: 

1) İleri Düzeyde Finansal Muhasebe, 

2) Finansal Yönetim, 

3) Yönetim Muhasebesi, 

4) Denetim, Raporlama ve Meslek Hukuku, 

5) Revizyon, 

6) Vergi Tekniği, 

7) Gelir Üzerinden Alınan Vergiler, 

8) Harcama ve Servet Üzerinden Alınan Vergiler, 

9) Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı, 

10) Sermaye Piyasası Mevzuatı. 

b) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınav konuları: 

1) Finansal Muhasebe, 

2) Finansal Tablolar ve Analizi, 

3) Maliyet Muhasebesi, 

4) Muhasebe Denetimi, 

5) Vergi Mevzuatı ve Uygulaması, 

6) Hukuk; Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, SSK ve Bağ-Kur Mevzuatı, İdari Yargılama Hukuku, 

7) Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Meslek Hukuku. 

Sınavların Yapılması 

Madde 15 — Sınav listelerinde yer almayanlar ve sınav giriş belgesi olmayanlar sınava giremezler. 

Sınavlar, duyurulan saatlerde başlar ve biter. 

Sınav soruları, adayların huzurunda yetkililerce sınav mahallinde mühürlü zarflardan çıkarılır ve adaylara okunur veya dağıtılır. Durum bir “Sınav Başlama Tutanağı” ile tespit edilir. 

Sınavlarda, köşesi kapanabilir ve mühürlenmiş özel kağıtlar kullanılır. Sınavlarda kopya çekenler ve verenler hakkında tutanak düzenlenerek ilgilinin sınavı geçersiz sayılır ve bu kişiler sınav mahallinden çıkarılır. Bunlar, sınavlara bir yıl süreyle alınmazlar. 

Sınav bitiminde, bitiş saatini, sınava girenlerin sayısını, kaç kağıt kullanıldığını gösteren bir tutanak düzenlenir ve sınav yetkilileri ile sınavı son terk eden iki aday tarafından imzalanır. 

Sınav Notları 

Madde 16 — a) Yeminli Mali Müşavirlik sınavında başarılı sayılmak için sınav konularının her birinden 100 üzerinden en az 50 alınması şartıyla, alınan notların aritmetik ortalamasının en az 65 olması gerekir. 

b) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavında başarılı olmak için her konudan 100 üzerinden en az 50 almak şartıyla, sınavın tüm konularının notları toplanır ve aritmetik ortalaması alınır. Başarılı sayılmak için bu ortalamanın en az 60 olması gerekir. 

Yanında staj yapılan meslek mensubu tarafından verilen tezkiye not ortalaması ayrı bir ders gibi ortalamaya dahil edilir. 

Sınavların Değerlendirilmesi 

Madde 17 — Sınav Komisyonu, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen notlama yöntemine göre cevap kağıtlarını ve sonucunu notlandırır ve değerlendirir. 

Sınav kağıtlarında her sorunun notunun ayrı ayrı verilmesi esastır. Bunların toplamından o konudaki yazılı sınav notu ortaya çıkar. 

Sınav komisyonu, adayların her sorudan aldıkları notları ve toplam sınav notunu liste halinde tutanakla tespit eder ve bu tutanaklar sınav evrakı ile birlikte saklanır. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavlarında staj sırasındaki tezkiye not ortalaması ayrı bir ders gibi tutanakta gösterilir. 

Sınav sonuçları, sınavın bitiminden itibaren iki ay içinde Odalarda ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilir. 

Sınav Sonu İşlemleri 

Madde 18 — Birlik, sınav sonuçlarını Odalara ilan edilmek üzere gönderir. 

Birlik, sınavda başarılı olanlara sonucu yazı ile bildirir ve ilgilinin özlük dosyasına konulmak üzere bağlı olduğu Odaya ayrıca gönderir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Sınavların Geçersiz Sayılması 

Madde 19 — Sınava katılanlardan genel ve özel şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak, haklarında sınava dayalı olarak yapılmış işlemler iptal edilir. Bu durumda olanlar hiç bir hak talebinde bulunamazlar. 

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında ayrıca, Türk Ceza Kanununun ilgili hükümlerinin uygulanması için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

Sınavlarda sorulacak soruların önceden bilindiğinin tespiti halinde, katılanların tümü için geçerli olmak üzere sınav iptal edilir. 

Sınav Sonuçlarına İtiraz 

Madde 20 — Sınava katılanlar, sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. 

İtirazlar, sonuçların Odalarda ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde bir dilekçe ile Birliğe yapılır. Bu itirazlar, Birlikçe en geç 30 gün içinde incelenip karara bağlanır ve sonuç itiraz edene yazılı olarak bildirilir. 

Tekrar Sınava Girebilme 

Madde 21 — Yeminli Mali Müşavirlik sınavında başarılı olamayanlar, sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren en çok 2 yıl içinde 3 sınava daha girebilirler. Bu sınavlar 100 üzerinden 65 puandan az not alınan konuları kapsar. 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavında başarılı olamayanlar sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren en çok 2 yıl içinde 4 sınava daha girebilirler. Bu sınavlar 100 üzerinden 60 puandan az not alınan konuları kapsar. 

Bu sınav haklarını süresi içinde kullanmayanlar veya başarılı olamayanlar 2 yıl süreyle meslek sınavlarına alınmazlar. 

İki yıllık süreyi dolduranlardan dileyenler yeniden tüm konuları kapsamak üzere bu yönetmelik hükümlerine göre sınavlara katılabilirler. 

Sınav Belgelerinin Saklanması 

Madde 22 — Başarılı olanların belgeleri, ilgililerin Birlik meslek kütüğündeki dosyasında saklanır. 

Başarısız olanlarla ilgili sınav belgeleri ise Birlikçe 3 yıl süre ile saklanır. 

Sınav Giderleri 

Madde 23 — Sınava gireceklerden miktarı her yıl Birlikçe belirlenecek bir meblağ sınav gider karşılığı olarak alınır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Son Hükümler 

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat 

Madde 24 — 20/9/1989 tarihli ve 20288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Sınav Komisyonlarının Çalışma Usulleri, Sınav Esasları ve Sınav Konuları Hakkında Yönetmelik” yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

Madde 25 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 26 — Bu Yönetmelik hükümlerini Birlik Yönetim Kurulu Başkanı yürütür.

Devamı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 19.10.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26675 

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; tüm üyeleri en üst derecede meslekî bilgiye sahip, sosyal sorumluluk bilinci olan, etik değerlere bağlı, rekabet anlayışı daha kaliteli hizmet sunumu biçiminde oluşmuş, güvenilir ve saygın bir meslek mensupları kitlesi oluşturmak hedefine ulaşmak için muhasebe meslek mensuplarının meslekî ilişkilerinde uymaları gereken asgari etik ilkeleri belirlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanununa göre bir meslek unvanına sahip olan, bağımsız veya bağımlı olarak çalışan tüm meslek mensupları ile bunların oluşturduğu şirketlerin faaliyetleri bu Yönetmelik kapsamındadır. Kapsama dâhil meslek mensupları ile bunların oluşturduğu şirketlerin faaliyetlerinde uyacakları etik ilkeler bu Yönetmeliğin “Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirlerin Meslekî Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler” başlıklı ekinde yer almaktadır. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanununun 50 nci maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Bağımlı Çalışan Meslek Mensubu: Bir iş sahibine ücret karşılığı hizmet veren meslek mensubunu, 

b) Bağımsız Çalışan Meslek Mensubu: Çalışanlar listesine kayıtlı meslek mensubu ile bunların kurdukları ortaklık bürolarını ve şirketleri, 

c) Denetim Müşterisi: Finansal tabloları denetlenen müşteriyi, 

ç) Denetim Sözleşmesi: Bağımsız çalışan meslek mensubunun finansal tabloların, finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığı ile ilgili görüş bildirdiği güvence sağlama amaçlı sözleşmeyi, 

d) Finansal Çıkar: Bir işletmenin alacaklılık veya ortaklık hakkı temsil eden menkul kıymetleri ile ilgili bir çıkar ve böyle bir çıkarı elde etme hak ve yükümlülüğünü, 

e) Firma: Meslek mensupları veya bunların kurduğu şirketleri, 

f) Güvence Sağlama Sözleşmesi: Bağımsız çalışan meslek mensubunun, denetim ve diğer konularda güvence sağlamak isteyen müşterisinin sorumluluğunda olan bir konu hakkında, belirlenmiş uygun bir kritere göre değerlendirme yapması ve hedef kullanıcılara güvence sunması amacıyla düzenlenen sözleşmeyi, 

g) Güvence Sağlama Sözleşmesi Ekibi: 

1) Denetim ve diğer konularda güvence sağlama amaçlı sözleşmelerde, sözleşme ekibinin tüm üyelerini, 

2) Güvence sağlama sözleşmesinin sonucunu doğrudan etkileyebilecek firma içindeki diğer kişileri, 

h) Güvence Sağlama Sözleşmesi Müşterisi (Sorumlu taraf): Sözleşmeye konu olan olaydan sorumlu olan kişi ya da kişiler veya temsilcileri, 

ı) Kanun: 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanununu, 

i) Meslek Mensubu: Bağımlı veya bağımsız olarak çalışan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Malî Müşavir ve Yeminli Malî Müşaviri, 

j) Meslekî Hizmet: Muhasebe, denetim, vergi, yönetim danışmanlığı, finansal yönetim hizmetleri gibi muhasebe mesleği ile ilgili yetenek gerektiren hizmetleri, 

k) Mevcut Meslek Mensubu: Bir müşterinin denetim işini veya muhasebe, vergi, danışmanlık ya da benzeri meslekî hizmetlerini yürütmekte olan bağımsız meslek mensubunu, 

l) Sözleşme Ekibi: Bir sözleşme ile ilgili görev alan tüm firma personelini (sözleşme ile ilgili olarak bağlantı kurulan tüm uzmanlar da bu ekibe dâhildir), 

m) Sözleşme Ortağı: Firma içinde belli bir sözleşme ve hazırlanan rapor ile ilgili olarak sorumlu olan ortak ya da kişileri, 

n) Şarta Bağlı Ücret: Sunulan bir hizmetin veya bir işlemin sonucuna göre sonradan hesaplanan ücreti, 

ifade eder. 

Devamı
Open chat
Merhaba
Nasıl yardımcı olabilirim?