Anayasa Mahkemesinin 25/11/2015 Tarihli ve E: 2015/13, K: 2015/108 Sayılı Kararı

15 Aralık 2015 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29563

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı: 2015/13

Karar Sayısı: 2015/108

Karar Tarihi: 25.11.2015

İtiraz Yoluna Başvuran: Trabzon Bölge İdare Mahkemesi

İtirazın Konusu: 10.2.1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu‘nun 33. maddesine 12.4.2005 tarili ve 5335 sayılı Kanun‘un 4. maddesi ile eklenen (d) fıkrasında yer alan “… ve her defasında on gün ile sınırlı olmak…” ibaresinin Anayasa’nın 10. ve 18 maddelerine aykırılığının ileri sürülerek iptaline karar verilmesi talebidir.

Olay: Davacının, konaklama giderinin ödenmesi talebiyle yaptığı başvurunun reddi üzerine açtığı tam yargı davasında itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme, iptali için başvurmuştur.

Tamamı İçin Tıklayınız

Devamı

Anayasa Mahkemesinin E: 2015/50, K: 2015/107 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı : 2015/50

Karar Sayısı: 2015/107

Karar Tarihi: 25.11.2015

İtiraz Yoluna Başvuran: Ankara 11. İdare Mahkemesi

İtirazın Konusu: 3.1.2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun‘un, 3.4.2008 tarihli ve 5752 sayılı Kanun’un 3. maddesiyle değiştirilen 8. maddesinin beşinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “… ellibin Yeni Türk Lirasından ikiyüzellibin Yeni Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir.” ibaresinin, Anayasa’nın 2. ve 10. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi talebidir.

Olay: Yanlış veya yanıltıcı belge verdiği gerekçesiyle davacı şirkete verilen idari para cezasının iptali istemiyle açılan davada, itraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme, iptali için başvurmuştur.

Tamamı İçin Tıklayınz

Devamı

Anayasa Mahkemesinin E: 2015/63, K: 2015/106 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı : 2015/63

Karar Sayısı: 2015/106

Karar Tarihi: 25.11.2015

İtiraz Yoluna Başvuran: Konya 2. İdare Mahkemesi

İtirazın Konusu: 6.1.1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu‘na 18.6.2014 tarihli ve 6645 sayılı Kanun‘un 27. maddesiyle eklenen geçici 8. maddenin (1) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “…kararın verildiği tarihte yürürlükte bulunan…”ibaresinin Anayasa’nın 2. maddesine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi talebidir.

Olay: Defter ve belgelerini kanuna uygun şekilde düzenlemediği gerekçesiyle davacı şirket adına kesilen idari para cezasının iptali talebiyle açılan davada itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme, iptali için başvurmuştur.

Tamamı İçin Tıklayınız

Devamı

Anayasa Mahkemesinin 22/10/2015 Tarihli ve E: 2015/29, K: 2015/95 Sayılı Kararı

12 Kasım 2015 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29530

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı: 2015/29

Karar Sayısı:2015/95

Karar Tarihi: 22 Ekim 2015

İtirazın Konusu: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu‘nun 13. maddesinin (4) numaralı fıkrasının Anayasa’nın 2 ve  35. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi talebidir.

Tamamı İçin Tıklayınız

Devamı

Anayasa Mahkemesinin 22/10/2015 Tarihli ve E: 2015/10, K: 2015/93 Sayılı Kararı

07 Kasım 2015 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 29525

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı: 2015/10

Karar Sayısı: 2015/93

Karar Tarihi: 22/10/2015

İtiraz Yoluna Başvuranlar:

1-İzmir 1. İş Mahkemesi (e.2015/10)

2-Siirt 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (İş Mahkemesi Sıfatıyla) (e.2015/80)

İtirazların Konusu: 31.5.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‘nun 32. maddesinin, 17.4.2008 tarihli ve 5754 sayılı Kanun‘un 20 maddesiyle değiştirilen ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “…her türlü borçlanma süreleri haric…” ibaresinin Anayasa’nın 10., 11., 13., 41., 60. ve 61. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi

Kararın Tamamı İçin Tıklayınız

Devamı

Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2015/20, K: 2015/64 Sayılı Kararı

16 Temmuz 2015 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29418

Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2015/20, K: 2015/64 Sayılı Kararı

4.11.2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun, 23.1.2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanun’un 558. maddesiyle değiştirilen 32. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin birinci cümlesinin…

Yöneticisi oldukları derneğe ait defter ve belgelerin tutulmaması ve tasdik ettirilmemesi nedeniyle sanıklar hakkında açılan kamu davasında, itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırılık iddiasını ciddi bulan Mahkeme, iptali için başvurmuştur…

Tıklayınız

Devamı

Anayasa Mahkemesinin 3/7/2014 Tarihli ve E: 2013/89, K: 2014/116 Sayılı Kararı (6486 Sayılı Kanun Hk.)

04 Temmuz 2015 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29406

Anayasa Mahkemesinin

3/7/2014 Tarihli ve E: 2013/89, K: 2014/116 Sayılı Kararı

(6486 Sayılı Kanun Hk.)

21.5.2013 tarihli ve 6486 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un;

Karar Metni İçin Tıklayınız

Devamı
Open chat
Merhaba
Nasıl yardımcı olabilirim?