SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Sıra No: 38)

Resmi Gazete Tarihi: 09.08.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25901

Bakanlık Adı : Maliye Bakanlığı
Tebliğin Adı                  : Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği

 

Tebliğ No :  38

 

R. Gazete Tarihi : 09/08/2005
R. Gazete Sayısı : 25901

 

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(Sıra No: 38)

             3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun1 12 nci maddesinin Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye göre düzenlenen Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları, Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin2 7 nci maddesi ile yeminli mali müşavirler tarafından vergi mevzuatı açısından tasdiki yapılabilecek olan konu ve belgeler belirlenmiştir.

             4/4/2005 tarihli ve 2005/8704 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı3 eki Karar kapsamında 8 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği4 ile, üreticiler tarafından yerli tarım ürünlerinden imal edilerek teslim edilen biyoetanole, harmanlayıcıların ise satın aldıkları biyoetanolü benzinle harmanlamasına ve elde edilen karışımı teslim etmelerine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

             Söz konusu tebliğin 3/d maddesine göre bu kapsamdaki üreticiler ve harmanlayıcıların 2005/8704 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirlenen düzenlemeden yararlanmaları Yeminli Mali Müşavir Raporu ibrazı şartına bağlanmıştır. Buna göre yeminli mali müşavirler tarafından düzenlenmesi gereken “Biyoetanol Üretim Tasdik Raporu” ile “Harmanlayıcılara Ait Biyoetanollü Benzin Faaliyet Tasdik Raporu”nda bulunması gereken zorunlu bilgiler, rapor şekli, raporların teslimi ve yeminli mali müşavirlerin düzenleyecekleri raporlarla ilgili sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslar aşağıda açıklanmıştır.

             1 —  Tasdikin Amacı

             Bu tebliğ kapsamında yeminli mali müşavirlerce yapılacak tasdikin amacı; üreticiler ile harmanlayıcıların, 4/4/2005 tarihli ve 2005/8704 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar ve buna ilişkin uygulama usul ve esaslarını belirleyen 8 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği ve gerektiğinde bu konuda yayımlanacak tebliğ ve benzeri düzenlemeler kapsamındaki uygulamadan yararlanılması için öngörülen şartları sağlayıp sağlamadıklarının tespit edilmesidir.

             2 — Yeminli Mali Müşavirler Tarafından Düzenlenecek Olan Biyoetanol Üretim Tasdik Raporu ve Harmanlayıcılara Ait Biyoetanollü Benzin Faaliyet Tasdik Raporunda Bulunması Gereken Bilgiler

                Biyoetanol Üretim Tasdik Raporu ile Harmanlayıcılara Ait Biyoetanollü Benzin Faaliyet Tasdik Raporu, bu Tebliğin (1) ve (3) numaralı eklerini oluşturan rapor kapaklarına, (2) ve (4) numaralı eklerini oluşturan rapor dispozisyonlarına uygun olarak hazırlanacaktır. Bu Tebliğ ve 8 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen belgeler ile raporu düzenleyen yeminli mali müşavirin gerekli gördüğü inceleme ile ilgili diğer belgelerin rapora eklenmesi gerekmektedir.

             Aynı mükellefle ilgili olarak aynı yılda, aynı yeminli mali müşavir tarafından düzenlenen ve aynı vergi dairesine verilen müteakip tasdik raporlarının, “Genel Bilgi” bölümünde yer alan ve değişmeyen bilgilere raporda yer verilmesine veya değişmeyen belgelerin rapora eklenmesine gerek bulunmamakta olup, bu bilgi ve belgelerin yer aldığı raporun tarih ve sayısı müteakip raporlarda belirtilecek, değişiklik olması halinde ise değişiklikle ilgili bilgi verilecektir. Düzenlenen raporun ilgili yılın ilk raporu olması halinde, bilgi ve belgelerin tamamına raporda yer verilecektir.

             Ayrıca, 11 Sıra No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğinin5 ekine uygun olarak düzenlenecek “Tasdik Sözleşmesi”nin I inci bölümünde yer alan “Tasdik Konusu” başlıklı sütun, “15-Yeminli Mali Müşavirlik Biyoetanol Üretim Tasdik Raporu ve 16- Yeminli Mali Müşavirlik Harmanlayıcılara Ait Biyoetanollü Benzin Faaliyet Tasdik Raporu” şeklinde kodlanacaktır.

             3 — Yeminli Mali Müşavirlik Biyoetanol Üretim Tasdik Raporu ve Harmanlayıcılara Ait Biyoetanollü  Benzin Faaliyet Tasdik Raporunun Vergi Dairelerine Teslim Edilmesi

             8 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinde Biyoetanol Üretim Tasdik Raporu ile Harmanlayıcılara Ait Biyoetanollü Benzin Faaliyet Tasdik Raporlarının vergi dairelerine teslim edilmesi ile ilgili hususlar düzenlenmiştir.

             Söz konusu Genel Tebliğin 3/d maddesine göre;

             –Üreticilerin, yerli tarım ürünlerinden imal ederek teslim ettikleri biyoetanole ilişkin olarak, her takvim yılının ilk altı aylık birinci dönemi ve kalan altı aylık ikinci dönemine ait yeminli mali müşavirler tarafından düzenlenen Biyoetanol Üretim Tasdik Raporunu KDV yönünden,

             –Harmanlayıcıların, satın aldıkları biyoetanolün benzinle harmanlanmasına ve elde edilen karışımın teslimine ilişkin olarak, her takvim yılının ilk altı aylık birinci dönemi ve kalan altı aylık ikinci dönemine ait yeminli mali müşavirler tarafından düzenlenecek Harmanlayıcılara Ait Biyoetanollü Benzin Tasdik Raporunu ÖTV yönünden,

             bağlı bulundukları vergi dairelerine, bu dönemleri takip eden ay başından itibaren bir (1) ay içinde vermeleri gerekmektedir.

             Söz konusu raporlar ilgili vergi dairelerine bizzat raporu düzenleyen yeminli mali müşavir tarafından kimlik ibraz edilerek tutanak karşılığında teslim edilecektir. Tutanaklar vergi dairesi müdürü veya yardımcıları tarafından imzalanacaktır.

             4 — Yeminli Mali Müşavirlerin Müteselsil Sorumluluğu

             8 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği kapsamında yeminli mali müşavirler tarafından tasdik raporları düzenlenmesinin amacı; 4/4/2005 tarihli ve 2005/8704 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar ve 8 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği kapsamında üreticilerin yerli tarım ürünlerinden imal ederek teslim ettikleri biyoetanol ile harmanlayıcıların satın aldıkları biyoetanolü benzinle harmanlamasına ve elde edilen karışımı  teslim etmelerine ilişkin hükümlerden yararlanılması için aranılan şartların yerine getirilip getirilmediğinin, üretim ve teslimin belirlenen şartlara uygun olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin, dolayısıyla özel tüketim vergisi ile ilgili bu düzenlemenin amaca uygun olarak kullanımının doğruluğunun araştırılması ve tespit edilmesidir.

             Bu nedenle yeminli mali müşavirler, gerçek durumu tespit etmek için her türlü belgeden yararlanmak ve “Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları, Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre her türlü inceleme tekniklerini kullanmak zorundadırlar.

             İmza ve mühür kullanmak suretiyle tasdik yapan ve tasdik raporu düzenleyen yeminli mali müşavirler, tasdikin kapsamı ile sınırlı olmak üzere tasdikin doğruluğundan sorumludurlar.

             Yeminli mali müşavirler; yaptıkları tasdikin doğru olmaması nedeniyle, tasdik raporunda yer alan  mevzuata aykırı hususların tespit edilmesi halinde; alınması gereken vergilerden, kesilecek cezalardan ve hesaplanacak gecikme faizlerinden mükellefler ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulurlar.

             Tebliğ olunur.

————————————

1  13.6.1989 tarihli ve 20194 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

2  2.1.1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

3  22.4.2005 tarihli ve 25794 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

4  26.5.2005 tarihli ve 25826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

5  16.12.1993 tarihli ve 21790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

EK 1: Yeminli Mali Müşavirlik Biyoetanol Üretim Tasdik Raporu Kapak Örneği

EK 2: Yeminli Mali Müşavirlik Biyoetanol Üretim Tasdik Raporu Dispozisyonu

EK 3: Yeminli Mali Müşavirlik Harmanlayıcılara Ait Biyoetanollü Benzin Faaliyet  Tasdik Raporu  Kapak Örneği

EK 4: Yeminli Mali Müşavirlik Harmanlayıcılara Ait Biyoetanollü Benzin Faaliyet Tasdik Raporu  Dispozisyonu

EK:1

Rapor Sayısı : YMM…./….-….                                                                            ………………….

Rapor Ekleri:                                                                                                             …./…./….

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

BİYOETANOL ÜRETİM TASDİK RAPORU

                                                               Adı Soyadı                            :             

İncelemeyi Yapan                               Bağlı Olduğu Oda              :

  Yeminli Mali                                    

    Müşavirin                                        Büro Adresi                        :

                                                               Telefon Numarası              :

    Dayanak                                           Tarihi                                   :

Sözleşmesinin

                                                               Sayısı                                    :

                                     

                                                               Adı Soyadı (Unvanı)            :

                                                               Adresi                                   :

Mükellefin                                          Vergi Dairesi                      :

                                                               Vergi Kimlik Numarası  :                              

                                                               Telefon Numarası              :

                                                               E-Posta Adresi                 :

İnceleme Dönemi                                                                              :

Konusu                                                                                               :

Toplam Üretilen Biyoetanol Miktarı                                          :

Toplam Teslim Edilen Biyoetanol Miktarı                            :

SONUÇ                                                                                               :             

EK: 2

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK BİYOETANOL ÜRETİM  TASDİK RAPORU  DİSPOZİSYONU

I. GENEL BİLGİ:

   Bu bölümde en az aşağıdaki bilgiler yer alacaktır.

– Mükellefin adı, soyadı, ünvanı, ve/veya ortaklarının adları ve adresleri.

– Mükellefin iştigal konusu, ticaret sicil kaydı ve numarası.

– Mükellefin ve  varsa ortaklarının bağlı bulunduğu vergi dairesi, vergi kimlik    numarası.

– Mükellefin (varsa) sanayi sicil belgeleri.

– Mükellefin kapasite raporu bilgileri (yoksa üretim kapasiteleri ve makine parkı      hakkında bilgi).

– Mükellefin kayıtlı olduğu mesleki kuruluşlar.

– Mükellefin son iki yıllık katma değer vergisi beyanları.

– Mükellefin son iki yıllık (varsa) özel tüketim vergisi beyanları.

– Mükellefe nakden veya mahsuben yapılan ödemeler.

– Biyoetanol Üretim Taahhütnamesi.

– Mükellefin çalıştırdığı işçi sayısı ve bunların çalıştıkları süreler.

– Söz konusu şirketlere ilişkin sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge  düzenleme veya kullanma yönünde haklarında rapor veya tespit varsa bununla ilgili bilgiler.

– Gerekli görülen diğer hususlar.

II.  USUL İNCELEMELERİ:

     Bu bölümde en az aşağıdaki bilgilere yer verilecektir.

– 04.04.2005 tarihli ve 2005/8704 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararı kapsamında üretilenbiyoetanolün teslimine ilişkin faturalara ait bilgiler

– Tütün ve Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) tarafından verilen tesis kurma izin belgesine ait bilgiler.

– Harmanlayıcılara verilen biyoetanol üretim taahhütnameleri bilgileri.

– Gerekli görülen diğer hususlar.

III.  HESAP İNCELEMELERİ:

      Bu bölümde en az aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

– Aylar itibariyle üretime giren yerli tarım ürünü miktarı ve bu üretimden elde edilen biyoetanol miktarlarının aylık dökümü bilgileri ile üretimde yerli olmayan tarım ürünü kullanıp kullanılmadığına ilişkin bilgiler.

– Yerli tarım ürünlerine ve üretilen biyoetanole ait dönem başı stok, iade ve dönem sonu stok bilgileri.

– Gerekli görülen diğer hususlar.

IV.  SONUÇ:

Yeminli mali müşavir, biyoetanolün üretimine, üretim miktarına ve teslimine  ilişkin kayıt ve belgelerin ilgili mevzuata uygunluğunun ve doğruluğunun araştırıldığını belirterek, konu hakkında görüşünü kesin olarak ifade edecektir.

                                                                                              YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

                                                                                           Adı ve Soyadı

                                                                                         İmza-Mühür

EK: 3

Rapor Sayısı: YMM…./….-….                                                                             ………………….

Rapor Ekleri:                                                                                                             …./…./….

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

HARMANLAYICILARA AİT BİYOETANOLLÜ BENZİN FAALİYET TASDİK RAPORU

                                                               Adı Soyadı                            :             

İncelemeyi yapan                                Bağlı Olduğu Oda              :

  Yeminli Mali                                    

    Müşavirin                                        Büro Adresi                       :

                                                               Telefon Numarası           :

    Dayanak                                           Tarihi                                  :

Sözleşmesinin

                                                               Sayısı                                  :

                                                               Adı Soyadı (Unvanı)            :

                                                               Adresi                                   :

Mükellefin                                          Vergi Dairesi                      :

                                                               Vergi Kimlik Numarası  :

                                                               Telefon Numarası              :

                                                               E-Posta Adresi                 :

İnceleme Dönemi                                                                              :

Konusu                                                                                               :

Toplam Biyoetanollü Benzin  Miktarı                                         :

Toplam Teslim Edilen Biyoetanollü Benzin Miktarı             :

SONUÇ                                                                                               :             

EK: 4

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK HARMANLAYICILARA AİT BİYOETANOLLÜ BENZİN FAALİYET TASDİK RAPORU DİSPOZİSYONU

I.  GENEL BİLGİ:

   Bu bölümde en az aşağıdaki bilgiler yer alacaktır.

                – Mükellefin adı, soyadı, ünvanı, ve/veya ortaklarının adları ve adresleri.

– Mükellefin iştigal konusu, ticaret sicil kaydı ve numarası.

– Mükellefin ve  varsa ortaklarının bağlı bulunduğu vergi dairesi, vergi kimlik numarası.

– Mükellefin (varsa) sanayi sicil belgeleri.

– Mükellefin kapasite raporu bilgileri (yoksa üretim kapasiteleri ve makine parkı hakkında bilgi).

– Mükellefin kayıtlı olduğu mesleki kuruluşlar.

– Mükellefin son iki yıllık katma değer vergisi beyanları.

– Mükellefin son iki yıllık  özel tüketim vergisi beyanları.

– Mükellefe nakden veya mahsuben yapılan ödemeler.

– Harmanlama İzin Belgesi.

– Mükellefin çalıştırdıkları işçi sayısı ve bunların çalıştıkları süreler.

– Söz konusu şirketlere ilişkin sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma yönünde haklarında rapor veya tespit varsa bununla ilgili bilgiler.

– Gerekli görülen diğer hususlar.

II.  USUL İNCELEMELERİ:

        Bu bölümde en az aşağıdaki bilgilere yer verilecektir.

– Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilen dağıtıcı veya rafinerici lisansına ait bilgiler.

– Harmanlama izin belgesine ait bilgiler.

– 04.04.2005 tarihli ve 2005/8704 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararı  kapsamındaki biyoetanolün, Tütün ve Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) tarafından verilen tesis kurma izin belgesi sahibi üreticilerden alımına ilişkin faturalara ait bilgiler.

– Biyoetanol ile benzinin harmanlanması sonucu elde edilen karışımın teslimine ilişkin faturalara ait bilgiler.

– Gerekli görülen diğer hususlar.

III.  HESAP İNCELEMELERİ:

      Bu bölümde en az aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.

– Biyoetanol ile benzinin harmanlanma miktarları ve karışım içerisindeki oranlarına ait bilgiler.

– Karışım içerisindeki ÖTV ödenerek satın alınan, üretilen (rafineriler için) veya ithal edilen benzinlerin oranlarına ait bilgiler.

– Biyoetanol ile benzinin harmanlanması sonucu elde edilen karışıma ait dönem başı stok, iade ve dönem sonu stok bilgileri.

– Gerekli görülen diğer hususlar.

IV.   SONUÇ:

Yeminli mali müşavir, biyoetanolün benzinle harmanlanmasına, elde edilen biyoetanollü benzinin miktarına ve teslimine ilişkin kayıt ve belgelerin ilgili mevzuata uygunluğunun ve doğruluğunun araştırıldığını belirterek, konu hakkında görüşünü kesin olarak ifade edecektir.

                                                               YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

Adı ve Soyadı

İmza- Mühür

Devamı

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:43)

Resmi Gazete Tarihi: 15.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27612 

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ 

(SIRA NO: 43) 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesinin ikinci fıkrası ile vergi kanunlarında yer alan muafiyet, istisna, yeniden değerleme, zarar mahsubu ve benzeri hükümlerden yararlanılmasını Bakanlığımızca belirlenen şartlara uygun olarak yeminli mali müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibraz edilmesi şartına bağlamaya, bu uygulamalara ilişkin usul ve esasları belirlemeye Bakanlığımız yetkili kılınmıştır. 

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 12 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden düzenlenen Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları, Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin1 7 nci maddesi ile de yeminli mali müşavirler tarafından vergi mevzuatı açısından tasdiki yapılabilecek olan konu ve belgeler belirlenmiş, anılan maddenin birinci fıkrasının mali mevzuatta yer alan teşvik, indirim, istisna ve muafiyetler yönünden başlıklı (G) bendinin (g) alt bendinde, diğer teşvik, indirim, istisna ve muafiyetlerle ilgili işlemlerin tasdik kapsamında yer alabileceği öngörülmüştür. 

Söz konusu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin son fıkrasında ise, tasdik işlemi yapılırken aranacak asgari bilgi, şekil şartları ile tasdike ilişkin diğer usul ve esasların Bakanlığımızca çıkartılacak tebliğlerle belirleneceği ve Yönetmelikte belirtilen konuların ve belgelerin tasdikine ilişkin olarak Bakanlığımızca tebliğ çıkartılmadıkça, yeminli mali müşavirlerin bu konu ve belgelerle ilgili olarak tasdik işlemi yapamayacakları belirtilmiştir. 

Diğer taraftan, Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G.)’nın aerosol üretiminde kullanılmak üzere tesliminde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarının sıfıra indirilmesi hakkında 5/2/2010 tarih ve 2010/135 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın uygulamasına ilişkin 18 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği2 ile usul ve esasları belirlenen düzenlemeden mükelleflerin yararlanmaları Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporu ibrazı şartına bağlanmıştır. Buna göre yeminli mali müşavirler tarafından düzenlenmesi gereken “Aerosol Üretim Tasdik Raporu” nda bulunması gereken zorunlu bilgiler, rapor şekli, raporların teslimi ve yeminli mali müşavirlerin düzenleyecekleri raporlarla ilgili sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslar aşağıda açıklanmıştır. 

1 – Tasdikin Amacı ve Tasdik Sözleşmesi Düzenlenmesi 

Bu Tebliğ kapsamında yeminli mali müşavirlerce yapılacak tasdikin amacı; mükelleflerin, 18 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ve gerektiğinde bu konuda yayımlanacak müteakip ÖTV Genel Tebliği ve benzeri düzenlemeler kapsamındaki uygulamadan yararlanılması için öngörülen şartları sağlayıp sağlamadıklarının tespit edilmesidir. 

Söz konusu istisnadan yararlanabilmeleri bakımından, yeminli mali müşavirler ile 11 Sıra No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğinin3 ekine uygun olarak düzenlenecek “Tasdik Sözleşmesi”nin I inci bölümünde yer alan “Tasdik Konusu” başlıklı sütun, “20- Aerosol Üretim Tasdik Raporu” şeklinde kodlanacaktır. 

Diğer taraftan, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri ve eklerinin tasdiki (tam tasdik) için yeminli mali müşavirlik sözleşmesi düzenleyen mükelleflerin, aerosol üretimi işlemlerinin yeminli mali müşavirlerce tasdiki konusunda, tam tasdik sözleşmelerinin bulunduğu yeminli mali müşavirler yetkili olacaktır. Tam tasdik sözleşmesi bulunan mükellefler tam tasdik sözleşmelerinin bulunduğu yeminli mali müşavirle Aerosol Üretim Tasdik Sözleşmesi düzenleyeceklerdir. Tam tasdik sözleşmesi bulunmayan mükellefler ise diledikleri bir yeminli mali müşavirle Aerosol Üretim Tasdik Sözleşmesi düzenleyebileceklerdir. 

2 – Aerosol Üretim Tasdik Raporunda Bulunması Gereken Bilgiler 

Aerosol Üretim Tasdik Raporu, bu Tebliğin (1) numaralı ekini oluşturan Rapor Kapağına ve (2) numaralı ekini oluşturan Rapor Dispozisyonuna uygun olarak hazırlanacaktır. Düzenlenecek rapora, Gümrük Beyannamesi, L.P.G. Satın Alma İzin Belgesi, dağıtıcılardan satın alınan mallar söz konusu ise dağıtıcının Dağıtım İzin Belgesi, aerosol üreticisinin Faaliyet Ruhsatı, işletmenin aerosol üretimini gerçekleştirebileceğini gösterir resmi makamlar tarafından verilmiş belge (1 inci veya 2 nci Sınıf Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı, İşletme Belgesi ya da Gelir İdaresi Başkanlığınca kabul edilebilecek diğer belgeler) ile Kapasite Raporu örnekleri ve raporu düzenleyen yeminli mali müşavirin gerekli gördüğü inceleme ile ilgili diğer belgelerin eklenmesi gerekmektedir. 

Düzenlenecek raporda; 

-Türkiye’deki dağıtıcılardan satın alınan veya dahilde işleme rejimi kapsamında doğrudan ithal edilen L.P.G. miktarları ve tutarları, 

-Satın alınan veya ithal edilen L.P.G. kullanılarak üretilen ve satılan aerosol miktarları ile ürünlerin toplam satış bedelleri, 

bilgilerine yer verilmesi ve aynı zamanda bu bilgilerin 18 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinde ve gerektiğinde bu konuda yayımlanacak müteakip tebliğ ve benzeri düzenlemelerde açıklanan usul ve esaslara uygun olduğunun tevsik edilmesi gerekmektedir. 

Aynı mükellefle ilgili olarak aynı yılda, aynı yeminli mali müşavir tarafından düzenlenen ve aynı vergi dairesine verilen müteakip tasdik raporlarının, “Genel Bilgi” bölümünde yer alan ve değişmeyen bilgilere raporda yer verilmesine veya değişmeyen belgelerin rapora eklenmesine gerek bulunmamakta olup, bu bilgi ve belgelerin yer aldığı raporun tarih ve sayısı müteakip raporlarda belirtilecek, değişiklik olması halinde ise değişiklikle ilgili bilgi verilecektir. Düzenlenen raporun ilgili yılın ilk raporu olması halinde, bilgi ve belgelerin tamamına raporda yer verilecektir. 

3 – Aerosol Üretim Tasdik Raporunun Vergi Dairelerine Teslim Edilmesi 

Aerosol Üretim Tasdik Raporunun vergi dairelerine teslim edilmesi ile ilgili hususlar 18 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde düzenlenmiş olup, raporların ibraz edileceği vergi daireleri, rapor ibraz süresi, bazı hallerde rapor ibrazı için ek süre verilmesi hususlarında anılan Genel Tebliğde yer verilen düzenlemeler ile gerekli görüldüğü takdirde bu konuda yayımlanacak müteakip Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğlerinde yer verilecek düzenlemeler geçerli olacaktır. 

Söz konusu raporlar ilgili vergi dairelerine bizzat raporu düzenleyen yeminli mali müşavir tarafından kimlik ibraz edilerek tutanak karşılığında teslim edilecektir. Tutanaklar vergi dairesi müdürü veya yardımcılarından biri tarafından imzalanacaktır. 

4 – Yeminli Mali Müşavirlerin Müteselsil Sorumluluğu 

Yeminli mali müşavirler, gerçek durumu tespit etmek için her türlü belgeden yararlanmak ve “Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları, Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre her türlü inceleme tekniklerini kullanmak zorundadırlar. 

Yeminli mali müşavirlerce söz konusu belgelerin sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı olup olmadığı araştırılacak, şüphelenilen durumlarda ilgililerin mükellefiyet kayıtlarına ilişkin hususlar ilgili vergi dairelerinden ve diğer kamu idarelerinden bilgi alınarak tetkik edilecektir. 

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile bu Kanunun uygulamalarına ilişkin mevzuat uyarınca, imza ve mühür kullanmak suretiyle tasdik yapan ve tasdik raporu düzenleyen yeminli mali müşavirler, tasdik kapsamı ile sınırlı olmak üzere tasdikin doğruluğundan sorumludurlar. 

Yeminli mali müşavirler; yaptıkları tasdikin doğru olmaması nedeniyle, tasdik raporunda yer alan mevzuata aykırı hususların tespit edilmesi halinde; alınması gereken vergilerden, kesilecek cezalardan ve hesaplanacak gecikme faizlerinden mükellefler ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulurlar. 

Tebliğ olunur. 

EK 1: Yeminli Mali Müşavirlik Aerosol Üretim Tasdik Raporu Kapak Örneği 

EK 2: Yeminli Mali Müşavirlik Aerosol Üretim Tasdik Raporu Dispozisyonu 

——————————————— 

1 2/1/1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 

2 6/3/2010 tarihli ve 27513 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 

3 16/12/1993 tarihli ve 21790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 

Sayfa 1 

EK:1 

Rapor Sayısı : YMM…./….-…. …………………. 

Rapor Ekleri: …./…./…. 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK AEROSOL ÜRETİM TASDİK RAPORU 

İncelemeyi Yapan 

Yeminli Mali 

Müşavirin 

Adı Soyadı 

Bağlı Olduğu Oda 

Mühür No 

Büro Adresi 

Telefon Numarası 

Dayanak 

Sözleşmesinin 

Tarihi 

Sayısı 

Mükellefin 

Adı Soyadı (Unvanı) 

Adresi 

Vergi Dairesi 

T.C. Kimlik Numarası 

Vergi Kimlik Numarası 

(Tüzel Kişiler için) 

Telefon Numarası 

E-Posta Adresi 

İnceleme Dönemi 

Konusu 

SONUÇ 

Sayfa 2 

EK: 2 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK AEROSOL ÜRETİM TASDİK RAPORU DİSPOZİSYONU 

I. GENEL BİLGİ: 

Bu bölümde en az aşağıdaki bilgiler yer alacaktır. 

-Dağıtıcı ile ondan aerosol üretimde kullanmak üzere L.P.G. satın alan imalatçının veya dahilde işleme rejimi kapsamında aerosol üretiminde kullanmak üzere L.P.G. ithal eden imalatçının ticaret sicil kaydı ve numarası, iştigal konusu (Mükelleflerin sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediği veya kullandığı yönünde haklarında rapor veya tespit bulunması halinde bu hususlarla ilgili bilgilere de yer verilecektir.), 

-İmalatçı tüzel kişilik ise kanuni temsilcileri ve ortaklarının adı-soyadı (unvanı), işyeri ve ikametgah adresleri ile bağlı bulundukları vergi dairesi ve vergi kimlik numarası (Ortak sayısının 10′ dan fazla olması halinde sadece hisse nispetleri %5 ve daha fazla olan ortaklar yazılacaktır.), 

-Kayıtlı oldukları mesleki kuruluşlar, 

-Raporun ilgili olduğu dönemde aerosol üretimi yapan işletmede fiili olarak çalıştırılan işçi sayısı ve bunların çalıştıkları süreler, 

-Aerosol üreticisinin sanayi sicil belgesi, aerosol üretiminde hammadde olarak L.P.G. kullandığını belirtir kapasite raporu ve makine parkı hakkında bilgiler, 

– Gümrük Beyannamesi, L.P.G. Satın Alma İzin Belgesi, dağıtıcılardan satın alınan mallar söz konusu ise dağıtıcının Dağıtım İzin Belgesi, aerosol üreticisinin Faaliyet Ruhsatı, işletmenin aerosol üretimini gerçekleştirebileceğini gösterir resmi makamlar tarafından verilmiş belge (1 inci veya 2 nci Sınıf Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı, İşletme Belgesi ya da Gelir İdaresi Başkanlığınca kabul edilebilecek diğer belgeler), Kapasite Raporu örnekleri, raporu düzenleyen yeminli mali müşavirin gerekli gördüğü incelemeyle ilgili diğer belgeler ve aerosol üreticisinin son hesap dönemine ilişkin bilanço örneği, 

-Gerekli görülen diğer hususlar. 

II. USUL İNCELEMELERİ: 

Bu bölümde en az aşağıdaki bilgilere yer verilecektir. 

-Yasal defterlerin tasdikine ilişkin bilgiler, 

-Defter kayıtlarının kayıt nizamına, muhasebe ilkelerine uygun olup olmadığı, 

-Vergi beyannamelerinin zamanında verilip verilmediği, 

-Son iki yıla ilişkin katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi beyanları, 

-L.P.G. satın alımları veya ithalatları nedeniyle gerçekleşen ödemelere ilişkin bilgiler, 

-Vergi borcunun olmadığına dair ilişiksizlik belgesi, 

-Gerekli görülen diğer hususlar. 

III. HESAP İNCELEMELERİ: 

Bu bölümde en az aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur. 

-Aerosol üretiminde kullanılmak üzere temin edilen L.P.G.’nin dönem başı stoku, dönem içi alışları, aerosol üretiminde kullanılan miktarları ile dönem sonu stok ve iade miktarlarına ilişkin bilgiler, 

– Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından verilen dağıtım izin belgesi sahibi dağıtıcılardan satın alınan veya dahilde işleme rejimi kapsamında doğrudan ithal edilen L.P.G.’nin aerosol üretimi dışında kullanılıp kullanılmadığı, satın alınan veya ithal edilen L.P.G.’nin aerosol üretimi dışında kullanılması halinde ne kadarının hangi malın imalinde kullanıldığı, 

– L.P.G.’nin Türkiye’deki dağıtıcılarından satın alımına veya doğrudan ithaline ilişkin faturaların (ithal edilmiş olması durumunda ayrıca gümrük beyannamelerinin) tarih, sayı ve muhteviyatına ilişkin liste ile söz konusu faturalar, gümrük beyannameleri ve döviz alım belgelerinin birbirleri ile uyumlu olup olmadıkları, 

– L.P.G.’nin temin edildiği dağıtıcıların ilgili dönem özel tüketim vergisi beyannamesine yansıtmadığı, bir başka ifadeyle aerosol üreticilerine yapmış oldukları teslimlere ilişkin faturalarda teslim bedeline dahil etmedikleri özel tüketim vergisi tutarı ile ithal ettikleri L.P.G. için verilen teminata ait bilgiler, 

-Aerosol üreticisinin Aerosol Üretim Tasdik Raporuna konu dönem ile ilgili 18 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin 4 No.lu Eki aerosol üretiminde L.P.G. kullanımıyla ilgili “Talep ve Taahhütname” bilgileri veya örneği, 

-Üretilen aerosol için ne kadar L.P.G. kullanılacağına ve zayi miktarlarına ilişkin ilgili kişi veya kuruluşlardan alınan ekspertiz raporları, bu rapora göre üretimde kullanılan miktarın uygunluğuna dair hesaplamalar, 

-Üretilen aerosol ürünlerinin G.T.İ.P. numaraları itibariyle ne kadarının ÖTV’ye tabi olan ne kadarının ise ÖTV’ye tabi olmayan mal olduğuna ait bilgiler, 

-Üretilen aerosole ait dönem başı stok, iade ve dönem sonu stok bilgileri, 

-Üretilen aerosolün yurt içi satış, ihracat veya ihraç kayıtlı teslim miktarlarına ait bilgiler, 

-Kararname kapsamında üretilen aerosolün teslimine ilişkin faturalara ait bilgiler, 

-Aşağıda örneği verilmiş tablolardaki hesaplamaların da bu bölümde bulunması gerekmektedir. 

TEBLİĞ KAPSAMINDA ALINAN L.P.G.’YE İLİŞKİN KAYDİ ENVANTER DENGESİNİ GÖSTERİR TABLO: 

TABLO-1 

Dönem…/… 

Miktar (kg) 

Tutar (TL) 

Dönem Başı L.P.G. Stoğu 

Dönem İçi L.P.G. Alışları 

Dönem İçi Üretime Sevk Edilen L.P.G. 

Alınan L.P.G.’den İadeler 

LPG Firesi 

Dönem Sonu L.P.G. Stoğu 

KARARNAME KAPSAMINDA ÜRETİLEN AEROSOLLERİN İMALİNDE KULLANILAN L.P.G.’YE İLİŞKİN SARFİYAT LİSTESİ: 

TABLO-2 

ÜRETİLEN MAMULUN G.T.İ.P. NUMARASI 

ÜRETİLEN MAMULUN ADI 

ÜRETİLEN MAMULUN MİKTARI (ADET) 

BİRİMDE KULLANILMASI GEREKEN L.P.G. MİKTARI (KG) 

ÜRETİLEN MAMULDE KULLANILAN TOPLAM L.P.G. MİKTARI (KG) 

ÜRETİME SEVK EDİLEN TOPLAM L.P.G. MİKTARI 

(TABLO-2’ de yer alan “Üretime Sevk Edilen Toplam L.P.G. Miktarı”, TABLO-1’de yer alan “Dönem İçi Üretime Sevk Edilen L.P.G. Miktarı” ile aynı olmak zorundadır.) 

IV. SONUÇ: 

Bu bölümde yeminli mali müşavirler, mükelleflerin 18 Seri No.lu Aerosol Üretim Genel Tebliği ile gerekli görüldüğü takdirde bu konuda yayımlanacak müteakip Aerosol Üretim Genel Tebliğleri veya Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde incelendiğini, 05.02.2010 tarih ve 2010/135 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca sıfır oranında Özel Tüketim Vergisi uygulamasından yararlanmak için aranılan şartların mevcut olduğunu, belirtilen üretim ve satış tutarlarının gerçek olduğunu ve fiili durum ile belge ve kayıtların birbiriyle uyumlu ve ilgili mevzuata uygun olduğunu kesin olarak ifade edeceklerdir. 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR 

Adı ve Soyadı 

İmza-Mühür 

Devamı

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:42)

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27449 4. Mükerrer 

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU 

GENEL TEBLİĞİ 

(SIRA NO: 42) 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesinin ikinci fıkrası ile vergi kanunlarında yer alan muafiyet, istisna, yeniden değerleme, zarar mahsubu ve benzeri hükümlerden yararlanılmasını Bakanlığımızca belirlenen şartlara uygun olarak yeminli mali müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibraz edilmesi şartına bağlamaya, bu uygulamalara ilişkin usul ve esasları belirlemeye Bakanlığımız yetkili kılınmıştır. 

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 12 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye göre düzenlenen Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları, Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin1 7 nci maddesi ile de, yeminli mali müşavirler tarafından vergi mevzuatı açısından tasdiki yapılabilecek olan konu ve belgeler belirlenmiş, anılan maddenin birinci fıkrasının mali mevzuatta yer alan teşvik, indirim, istisna ve muafiyetler yönünden başlıklı (G) bendinin (g) alt bendinde, diğer teşvik, indirim, istisna ve muafiyetlerle ilgili işlemlerin tasdik kapsamında yer alabileceği öngörülmüştür. 

Söz konusu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin son fıkrasında ise, tasdik işlemi yapılırken aranacak asgari bilgi, şekil şartları ile tasdike ilişkin diğer usul ve esasların Bakanlığımızca çıkartılacak tebliğlerle belirleneceği ve Yönetmelikte belirtilen konuların ve belgelerin tasdikine ilişkin olarak Bakanlığımızca tebliğ çıkartılmadıkça, yeminli mali müşavirlerin bu konu ve belgelerle ilgili olarak tasdik işlemi yapamayacakları belirtilmiştir. 

Diğer taraftan, 1 Seri No.lu 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliğinin2 3.7 maddesine göre, anılan tebliğ ile usul ve esasları belirlenen düzenlemeden mükelleflerin yararlanmaları Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporu ibrazı şartına bağlanmıştır. Buna göre yeminli mali müşavirler tarafından düzenlenmesi gereken “Serbest Bölge Faaliyet Tasdik Raporu”nda bulunması gereken zorunlu bilgiler, rapor şekli, raporların teslimi ve yeminli mali müşavirlerin düzenleyecekleri raporlarla ilgili sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslar aşağıda açıklanmıştır. 

1 – Tasdikin Amacı ve Tasdik Sözleşmesi Düzenlenmesi 

Bu tebliğ kapsamında yeminli mali müşavirlerce yapılacak tasdikin amacı; mükelleflerin, 1 Seri No.lu 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği ve gerektiğinde bu konuda yayımlanacak tebliğ ve benzeri düzenlemeler kapsamındaki uygulamadan yararlanılması için öngörülen şartları sağlayıp sağlamadıklarının tespit edilmesidir. 

Söz konusu istisnadan yararlanabilmeleri bakımından, yeminli mali müşavirler ile 11 Sıra No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğinin3 ekine uygun olarak düzenlenecek “Tasdik Sözleşmesi”nin I inci bölümünde yer alan “Tasdik Konusu” başlıklı sütun, “19- Serbest Bölge Faaliyet Tasdik Raporu” şeklinde kodlanacaktır. 

Diğer taraftan, 1 Seri No.lu 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliğinin Raporun Konusu ve İbraz Süreleri başlıklı 3.7.1. bölümünde; 

“Mükelleflerin sözleşmeli yeminli mali müşavirlerinin bulunması halinde, faaliyet raporunun sözleşmeli müşavirler tarafından düzenlenmesi yeterli olacaktır.” denilmektedir. Bu düzenleme uyarınca, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri ve eklerinin tasdiki (tam tasdik) için yeminli mali müşavirlik sözleşmesi düzenleyen mükelleflerin, Serbest Bölgelerde istihdam ettikleri personelin ücretlerinin gelir vergisinden istisna edilmesi işlemlerinin yeminli mali müşavirlerce tasdiki konusunda, tam tasdik sözleşmelerinin bulunduğu yeminli mali müşavirler yetkili olacaktır. Tam tasdik sözleşmesi bulunan mükellefler tam tasdik sözleşmelerinin bulunduğu yeminli mali müşavirle Serbest Bölge Faaliyet Tasdik Raporu sözleşmesi düzenleyeceklerdir. Tam tasdik sözleşmesi bulunmayan mükellefler ise diledikleri bir yeminli mali müşavirle Serbest Bölge Faaliyet Tasdik Raporu sözleşmesi düzenleyebileceklerdir. 

2 – Yeminli Mali Müşavirler Tarafından Düzenlenecek Olan Serbest Bölge Faaliyet Tasdik Raporunda Bulunması Gereken Bilgiler 

Serbest Bölge Faaliyet Tasdik Raporu, bu Tebliğin (1) numaralı ekini oluşturan Rapor Kapağına ve (2) numaralı ekini oluşturan Rapor Dispozisyonuna uygun olarak hazırlanacaktır. Düzenlenecek rapora, Gümrük Çıkış Beyannamesi, Faaliyet Ruhsatı ile Kapasite Raporu örnekleri ile raporu düzenleyen yeminli mali müşavirin gerekli gördüğü inceleme ile ilgili diğer belgelerin eklenmesi gerekmektedir. 

Düzenlenecek raporda; 

– Serbest bölgede üretilen ürünlerle bölge içinden, Türkiye’den veya dışarıdan alınan ürün tutarları, 

– Bölge içine, Türkiye’ye veya yurt dışına satış tutarları, 

– Bölgede üretilen ürünlerin toplam FOB bedelinin en az % 85’inin yurt dışına ihraç edildiği, 

hususlarının, 1 Seri No.lu 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliğinde ve gerektiğinde bu konuda yayımlanacak tebliğ ve benzeri düzenlemelerde açıklanan usul ve esaslara uygun olduğunun tevsik edilmesi gerekmektedir. 

Aynı mükellefle ilgili olarak aynı yılda, aynı yeminli mali müşavir tarafından düzenlenen ve aynı vergi dairesine verilen müteakip tasdik raporlarının, “Genel Bilgi” bölümünde yer alan ve değişmeyen bilgilere raporda yer verilmesine veya değişmeyen belgelerin rapora eklenmesine gerek bulunmamakta olup, bu bilgi ve belgelerin yer aldığı raporun tarih ve sayısı müteakip raporlarda belirtilecek, değişiklik olması halinde ise değişiklikle ilgili bilgi verilecektir. Düzenlenen raporun ilgili yılın ilk raporu olması halinde, bilgi ve belgelerin tamamına raporda yer verilecektir. 

3- Yeminli Mali Müşavirler Tarafından Düzenlenecek Olan Faaliyet Raporunun Vergi Dairelerine Teslim Edilmesi 

Serbest Bölge Faaliyet Tasdik Raporunun vergi dairelerine teslim edilmesi ile ilgili hususlar 1 Seri No.lu 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliğinde düzenlenmiş olup, raporların ibraz edileceği vergi daireleri, rapor ibraz süresi, bazı hallerde rapor ibrazı için ek süre verilmesi hususlarında anılan Genel Tebliğde yer verilen düzenlemeler ile gerekli görüldüğü takdirde bu konuda yayımlanacak müteakip 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliğlerinde yer verilecek düzenlemeler geçerli olacaktır. 

Söz konusu raporlar ilgili vergi dairelerine bizzat raporu düzenleyen yeminli mali müşavir tarafından kimlik ibraz edilerek tutanak karşılığında teslim edilecektir. Tutanaklar vergi dairesi müdürü veya yardımcılarından biri tarafından imzalanacaktır. 

4 – Yeminli Mali Müşavirlerin Müteselsil Sorumluluğu 

Yeminli mali müşavirler, gerçek durumu tespit etmek için her türlü belgeden yararlanmak ve “Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları, Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”4 hükümlerine göre her türlü inceleme tekniklerini kullanmak zorundadırlar. 

Yeminli mali müşavirlerce söz konusu belgelerin sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı olup olmadığı araştırılacak, şüphelenilen durumlarda ilgililerin mükellefiyet kayıtları vergi dosyalarından ve diğer kamu idarelerinden bilgi alınarak tetkik edilecektir. 

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile bu Kanunun uygulamalarına ilişkin mevzuat uyarınca, imza ve mühür kullanmak suretiyle tasdik yapan ve tasdik raporu düzenleyen yeminli mali müşavirler, tasdik kapsamı ile sınırlı olmak üzere tasdikin doğruluğundan sorumludurlar. 

Yeminli mali müşavirler; yaptıkları tasdikin doğru olmaması nedeniyle, tasdik raporunda yer alan mevzuata aykırı hususların tespit edilmesi halinde; alınması gereken vergilerden, kesilecek cezalardan ve hesaplanacak gecikme faizlerinden mükellefler ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulurlar. 

Tebliğ olunur. 

———————— 

1 2/1/1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 

2 12/3/2009 tarihli ve 27167 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 

3 16/12/1993 tarihli ve 21790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 

4 2/1/1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Konu ile ilgili dökümanları ekte görebilirsiniz. 

Devamı

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 324)

Resmi Gazete Tarihi: 26.04.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27211 

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ 

(SIRA NO: 324) 

I. GİRİŞ 

(1) Hazine taşınmazları üzerinde kullanma izni verilmesi ile irtifak hakkı tesis edilmesi görev ve yetkisi, 13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 543 sayılı KHK ile yeniden düzenlenen 13 üncü maddesinin (b) bendine göre Maliye Bakanlığına ait olup, bu işlemler; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 74 üncü maddesine ve 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 178 sayılı KHK’nin 543 sayılı KHK ile yeniden düzenlenen 13 üncü maddesine dayanılarak Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve 19/6/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülmektedir. 

(2) Hazine taşınmazları üzerinde ön izin ve kullanma izni verilmesi ile irtifak hakkı tesis edilmesi işlemleri aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre yürütülecektir. 

II. GENEL ESASLAR 

1. Tanımlar 

(1) Bu Genel Tebliğde geçen; 

a) Avan Proje: Asıl projeden önce, yapılacak projeye esas olmak üzere hazırlanan taslak projeyi, 

b) Bakanlık: Maliye Bakanlığını, 

c) Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer: Türk Medenî Kanunu ile diğer kanunlarda Devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu belirtilen yerleri, 

ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taşınmazları, 

d) Hazine taşınmazı: Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri, 

e) İdare: Merkezde Maliye Bakanlığını (Millî Emlak Genel Müdürlüğü); illerde defterdarlığı (millî emlak dairesi başkanlığı veya millî emlak müdürlüğü) ve ilçelerde malmüdürlüğünü, 

f) İrtifak hakkı: Bir taşınmaz üzerinde yararlanmaya ve kullanıma rıza göstermeyi veya mülkiyete ilişkin bazı hakların kullanılmasından vazgeçmeyi kapsayan ve diğer bir taşınmaz veya kişi lehine aynî hak olarak kurulan yükümlülüğü, 

g) Jeotermal seracılık: Örtüaltı ısıtmasında yer kabuğunun derinliklerindeki ısının oluşturduğu, sıcaklığı sürekli olarak bölgesel atmosferin ortalama sıcaklığının üzerinde olan su, buhar ve gazların (jeotermal kaynak) kullanıldığı seracılık yöntemini, 

ğ) Kanun: 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu, 

h) Kullanma izni: Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler üzerinde kişiler lehine İdarece verilen izni, 

ı) Organik tarım: Toprak, su, bitki, hayvan ve doğal kaynaklar kullanılarak organik ürün veya girdi üretilmesi ya da yetiştirilmesi, üretim ve yetiştiricilikle birlikte doğal alan ve kaynaklardan ürün toplanması, hasat, kesim, işleme, tasnif, paketleme, pazarlama ve depolama yatırımlarını, 

i) Organize hayvancılık: Yatırımcılar tarafından, projeye dayalı organize hayvancılık faaliyeti kapsamında, küçükbaş veya büyükbaş hayvan türlerinin beslenmesi, üretilmesi, geliştirilmesi ve diğer her türlü faaliyetler ile ekonomik değere sahip hale getirilmesi amacıyla yapılacak yatırımı, 

j) Ön izin: İrtifak hakkı tesis edilmeden veya kullanma izni verilmeden önce; tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerin yapılması veya imar planının yaptırılması, değiştirilmesi ya da uygulama projelerinin hazırlanması ve onaylatılması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesi için İdarece verilen izni, 

k) Sözleşme: İdare ile müşteri arasında düzenlenen ve imzalanan anlaşmayı, 

l) Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idarî usul ve esaslarını gösteren belge veya belgeleri, 

m) Teknolojik seracılık: Bitkilerin ideal yaşama, beslenme ve gelişme ortamının (ışık, nem, ısı, hava, sulama, gübreleme vs.) sağlanmasına ve kontrol altında tutulmasına elverişli sera yapıları ile yetiştirme tekniklerinin kullanıldığı seracılık yöntemini, 

n) Uygulama projesi: Taşınmazın üzerinde yapılacak olan yapı veya tesislerin inşaatına esas olacak ayrıntıda düzenlenen, yatırım aşamalarını ve termin planını da içeren, inşa edilecek bölümlerin biçimlerinin ve boyutlarının uygulamaya esas teşkil edecek şekilde açık ve kesin olarak belirtildiği projeyi, 

o) Yatırımcı: Hazine taşınmazları üzerinde yatırım yapacak gerçek veya tüzel kişiyi, 

ö) Yönetmelik: Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliği, ifade eder.

Konu ile ilgili dökümanın tamamını ekte görebilirsiniz. 

Devamı

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI KLOZU

Resmi Gazete Tarihi: 03.05.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26511 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI KLOZU 

I. Kapsam 

16 Mart 2006 tarihli ve 26110 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarına bağlı olarak verilen bu kloz ile sigortacı, sözleşmedeki şartlara tabi olmak kaydı ile sigortalının poliçede belirlenmiş mesleki faaliyeti ifa ederken neden olduğu zarar dolayısıyla ödeyeceği tazminat tutarları ile kararlaştırılmışsa; 

a) Yargılama giderleri ve avukatlık ücretlerini, 

b) Sigortalının müteselsil sorumluluk gereği ödeyeceği SSK primi, vergi, vergi cezası, gecikme zammı ve gecikme faizini, 

poliçede yazılı limitler dahilinde temin eder. 

Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nın “B.1. Rizikonun Gerçekleşmesi” maddesinde iki yıl olarak belirlenen süre, bu kloz kapsamındaki mesleki faaliyet için beş yıl olarak uygulanır. Ancak, taraflar daha uzun bir süre kararlaştırabilir. 

II. Teminat Dışında Kalan Haller 

Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nın “A.3. Teminat Dışında Kalan Haller” maddesinde yer alan düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, ticari veya endüstriyel sırların saklanmaması veya kötüye kullanılması sonucu meydana gelebilecek zararlar teminat dışındadır. 

III. Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Tazminat Talepleri 

Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nın “A.4 Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Haller, Tazminat Talepleri ve Ödemeler” maddesinde yer alan düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla; 

1. Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı dışındaki kanunlar çerçevesinde yapılabilecek tazminat talepleri, 

2. Sigortalının fiillerinden sorumlu olduğu kişilerin kasıtlı hareketlerinden kaynaklanabilecek tazminat talepleri, 

3. Yasal belgelerin, mevcut yasa ve yönetmeliklerde öngörülen zamanlarda tamamlanmamasından kaynaklanan tazminat talepleri, 

4. Yazılım veya donanımla ilgili her türlü görüş veya tavsiyeden kaynaklanan tazminat talepleri, 

5. Sigortalının yedi emin veya benzeri sair bir sıfatla yürüttüğü faaliyetlerden kaynaklanan tazminat talepleri, 

aksine sözleşme yoksa teminat dışındadır. 

Devamı

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 22.08.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27327 

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ 

BİRİNCİ KISIM 

Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Dayanak 

Madde 1- Amaç ve kapsam 

1.1. Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun uygulanmasında karşılaşılan tereddütlere açıklık getirilmesi ve bu hususlarda uyulması gerekli esasların belirlenmesidir. 

Madde 2- Dayanak 

2.1. Bu Tebliğ, 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 

Madde 3- 4734 sayılı Kanunun kapsamı 

3.1. İdarelerin kamu kaynağı kullanımını gerektirmeyen işleri 

3.1.1. Kamu harcaması yapılmasını gerektirmeyen ve bütçeden ödenek kullanımı söz konusu olmayan kat ve/veya arsa karşılığı yapım işleri 4734 sayılı Kanun kapsamında yer almamaktadır. 

3.1.2. Kamu kaynağı kullanılmayan, bedeli okul idaresi tarafından ödenmeyen ve sadece talep edenlerin faydalandığı öğrenci taşıma hizmeti ve yemek hizmeti alımları, 4734 sayılı Kanun kapsamında yer almamaktadır. 

3.1.3. İdarelere Kanun kapsamı dışındaki kişilerin tasarrufunda bulunan kaynaklardan yapılacak şartlı bağışlarda, bağış şartlarının 4734 sayılı Kanunun uygulanmasını olanaksız hale getirmesi halinde, söz konusu bağış miktarı ile sınırlı olarak yapılacak alımlar, Kanun kapsamında bulunmamaktadır. 

3.2. İdareler arası kaynak aktarımları 

3.2.1. 4734 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre kapsamdaki idarelerin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri bu Kanun hükümlerine göre gerçekleştirilir. Dolayısıyla Kanun kapsamındaki bir idare tarafından yine Kanun kapsamındaki başka bir idareye aktarılacak kaynaklar da 4734 sayılı Kanun hükümlerine göre kullanılacaktır. 

3.2.2. Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, vakıflar, dernekler veya özel kuruluşların tanıtım projeleri için Başbakanlık Tanıtma Fonundan tahsis edilen kaynakların anılan kuruluşlarca kullanılmasında aktarılan kaynağı kullanacak olan kurum ve kuruluşların 4734 sayılı Kanun kapsamında olup olmadığına göre değerlendirme yapılması gerekmektedir. Başbakanlık Tanıtma Fonu Kurulu Başkanlığı tarafından 4734 sayılı Kanun kapsamında olan kurum ve kuruluşlara aktarılan kaynaktan karşılanacak mal veya hizmet alımları ile yapım işleri ihaleleri 4734 sayılı Kanun hükümlerine göre yürütülecek olup, Başbakanlık Tanıtma Fonu Kurulu Başkanlığı tarafından 4734 sayılı Kanun kapsamında bulunmayan bir kuruluşa aktarılan ve ilgili kamu kuruluşu veya Tanıtma Fonu Genel Sekreterliği sorumluluğunda yürütülecek projelere ilişkin kaynağın ise 4734 sayılı Kanun hükümlerine göre kullanılması zorunluluğu bulunmamaktadır.

Konu ile ilgili  dökümanların tamamını ekte görebilirsiniz. 

Devamı

İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

Resmi Gazete Tarihi: 17.07.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25525 

Bakanlık Adı : Dış Ticaret Müsteşarlığından : 

Tebliğin Adı : İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ 

(Tebliğ No: 2004/1) 

Tebliğ No : 2004/1 

R. Gazete Tarihi : 17/07/2004 

R. Gazete Sayısı : 25525 

İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: 2004/1) 

Kapsam 

Madde 1 — Bu Tebliğ, 28/06/2003 tarihli ve 25152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin 2003/7 sayılı Tebliğ uyarınca 70.04 Gümrük Tarife Pozisyonlu (G.T.P.) “çekme veya üfleme cam” ile 70.05 G.T.P.’lu “float cam ve yüzeyi cilalanmış veya parlatılmış cam” ithalatında, İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Mevzuatı çerçevesinde, Dış Ticaret Müsteşarlığı (Müsteşarlık) tarafından Rusya Federasyonu, Ukrayna ve İran İslam Cumhuriyeti’ne (İran) uygulanacak ikinci dönem kotalara ilişkin başvuru ve dağıtım ile ithal lisanslarının kullanım usul ve esaslarını içermektedir. 

Başvuru Usul ve Esasları 

Madde 2 — Rusya Federasyonu, Ukrayna ve İran menşeli anılan maddelere yönelik kota başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için, EK I’de yer alan İthal Lisansı Başvuru Formunun usulüne uygun bir şekilde doldurularak ekinde istenen belgelerle birlikte tam ve eksiksiz bir şekilde 30/07/2004 tarihi mesai bitimine kadar Müsteşarlığa gönderilmesi gerekmektedir. Değerlendirmede genel evrak giriş tarihi esas olup, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

Müsteşarlık, gerekli görmesi halinde, ek bilgi ve belge isteyebilir. 

Bir kotaya, aynı firma tarafından bir kota dönemi içinde birden fazla başvuru yapılamaz. Bu maddenin uygulanmasında aynı unvan altında merkez ve şubeleri olan firmalar tek ve aynı firma sayılırlar. 

Birinci kota döneminde almış olduğu kota miktarının en az % 50’sini gerçekleştirmeyen, ithal lisansını süresi içerisinde iade etmeyen veya 2002 ve 2003 yıllarında kota konusu maddelerin yurtiçi (alım-satım) yada yurtdışı (ithalat-ihracat) ticaretiyle iştigal etmeyen firmaların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Firmalar tarafından yapılan kota başvurularında yer alan bilgilerin (firmanın adı-unvanı, vb.) bir özeti ve varsa bu başvurulardaki eksiklikler Müsteşarlığın internet sitesinde (http://www.dtm.gov.tr/ITHALAT/gozkor/ithalat.htm) yayımlanacaktır. Firmalar, sitede yayımlanan bilgiler çerçevesinde başvuru süresinin bitimine kadar eksikliklerini tamamlamakla yükümlüdür. Belirtilen tarihe kadar eksikliklerini tamamlamayan firmalar kotadan yararlanamayacaktır. 

Bu Tebliğ kapsamında yapılan beyanın doğruluğuyla ve ithal mallarla ilgili incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya Müsteşarlık yetkilidir. 

Kotanın Dağıtılması 

Madde 3 — İkinci dönem kota miktarları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. İran için kota miktarı ithalat istatistiklerinde yapılan güncellemeye göre yeniden belirlenmiştir. 

Menşe Ülkeler 
Miktar (Ton/Kota Dönemi) 

Rusya Federasyonu 
36.000 

Ukrayna 
13.000 

İran 
8.750 

Kota, İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin 3 üncü bendi çerçevesinde Müsteşarlıkça, ürünün yapısı, ekonomik miktarı, belirlenen kota miktarı ve yapılan başvurular dikkate alınarak dağıtılacaktır. Bu yöntemde firmaların geçmiş dönem ithalat performansları da değerlendirilecektir. 

Yapılacak değerlendirme sonrasında firmaların almaya hak kazandıkları kota miktarları sadece evrak giriş numaraları belirtilmek suretiyle Müsteşarlığın internet sitesinde (http://www.dtm.gov.tr/ITHALAT/gozkor/ithalat.htm) ilgililere duyurulacak; ayrıca ithal lisansları adreslerine gönderilecektir. 

İthal Lisansına ve İthal Lisansı Kullanımına Ait Bilgiler 

Madde 4 — Kota konusu maddeler ancak ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde serbest dolaşıma girebilir. İthal Lisansları devredilemez. İthal Lisansının geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Müsteşarlığa iadesi zorunludur. 

İthal Lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. 

Gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, İthal Lisansında kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5’ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez. Ancak, ithalatı gerçekleştirilen fazla miktar ilgili ithalatçının bir sonraki izninden mahsup edilir. 

Madde 5 — Bu Tebliğ kapsamında ithal lisansına tabi malın ithalatıyla ilgili veriler (malın ticari tanımı, gümrük tarife istatistik pozisyonu, miktarı, fiyatı, menşe ve ihracatçı ülkesi) ithalatın gerçekleştiği ayı izleyen ayın ilk 10 (on) günü içinde Gümrük Müsteşarlığınca Müsteşarlığa bildirilir. 

Yürürlük 

Madde 6 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 7 — Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür. 

EK I 

İTHAL LİSANSI BAŞVURU FORMU 

T.C.BAŞBAKANLIK Tarih: …/…/….. 

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA 

(İthalat Genel Müdürlüğü) 

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin 2004/1 sayılı Tebliğ kapsamında ithali kotaya tabi aşağıda belirtilen madde için firmamız adına İthal Lisansı düzenlenmesi hususunda gereği izinlerine arz olunur. 

İmza-Kaşe 

Adı-Soyadı 

1- İthalatçının; 

a) Adı/Unvanı : 

b) Adresi : 

c) Telefon ve faks numaraları ile e-posta adresi : 

d) Kayıtlı olduğu vergi dairesinin adı ve vergi numarası : 

e) Malın depolanacağı depoya ait bilgiler (deponun kime ait olduğu ve adresi) : 

2-Beyan Sahibinin; 

a) Adı/Unvanı : 

b) Adresi : 

c) Telefon ve faks numaraları ile e-posta adresi : 

d) Kayıtlı olduğu vergi dairesinin adı ve vergi numarası : 

3- Kota tahsisi istenen maddenin; 

a) Menşe ülkesi : 

b) G.T.İ.P.’nu : 

c) Ticari tanımı ve özellikleri : 

d) Türkiye’ye ihracı amacıyla sevkiyatının (yüklemenin) yapılacağı ülke: 

e) Miktarı (Ton ve m2 olarak) : 

f) Değeri (FOB ve CIF olarak) : 

g) İthalatının yapılacağı muhtemel gümrük kapısı ve tarihi : 

4 — Tedarikçi ülkedeki ihracatçının; 

a) Adı : 

b) Adresi : 

c) Telefon ve faks numaraları : 

d) Kayıtlı olduğu ticaret ve sanayi odasının adı ve adresi : 

e) İhracatçı aynı zamanda maddenin üreticisi değil ise üreticinin adı, adresi, 

telefon ve faks numaraları ile kayıtlı olduğu ticaret ve sanayi odasının adı ve adresi: 

E K L E R: 

EK-1) Beyan sahibinin imza yetkisini kanıtlayan imza sirkülerinin aslı 

EK-2) Taahhütname 

EK-3) İthal edilecek maddeye ait proforma fatura/faturanın aslı ya da noter tasdikli sureti. (Proforma fatura ya da fatura ilgili ülkelerde yerleşik T.C. Konsolosluklarının birinden tasdikli olacak ve 2 adet fotokopisi eklenecek) (Proforma fatura ya da fatura üzerinde ithal edilecek maddelerin tanımları açıkça belirtilmeli, malın miktarı her bir madde için m2 ve kg olarak ayrı ayrı gösterilmeli, ödeme şekline ilişkin bilgi yer almalı ve malın değeri her bir madde için FOB ve CIF olarak ayrı ayrı belirtilmelidir.) 

EK-4) Kota konusu maddenin alım satımına ilişkin 2002 ve 2003 yıllarına ait ticari faturaların (alım-satım) ayrıntılı dökümünün (Faturaların kaydedildiği yevmiye defterinin tarih ve numarası, alıcı/satıcı firma adı, alıcı/satıcı vergi no, fatura tarih ve no, miktar ve değer, vb.) yer aldığı yeminli mali müşavir, mali müşavir yada serbest muhasebeci tarafından onaylı bir liste. 

EK-5) Başvuruda bulunan firmaların çalıştırdıkları işçi sayısını gösterir 2002 ve 2003 yıllarının Aralık ayına ait ilgili SSK müdürlüğünce onaylanan SSK prim bordroları ile ilgili vergi dairesinden alınan 2002 ve 2003 yıllarına ait tahakkuk eden vergi ile ödenen vergiyi gösterir yazı. 

Taahhütname 

Dış Ticaret Müsteşarlığına 

İthal Lisansı almak için yaptığımız başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, firmamız tarafından ya da firmamız adına başka bir başvuru yapılmadığını, ithal lisansını üçüncü kişilere devretmeyeceğimizi ve ithal lisansını geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Müsteşarlığa iade edeceğimizi; ayrıca, kota konusu ithalat işlemlerine esas olan belgelerde tahrifat yapıldığının, sahte belge kullanıldığının veya ithal lisansının üçüncü şahıslara devredildiğinin denetim birimlerince belirlenmesi durumunda ithal lisansının iptal edileceğini ve uygulama yürürlükte olduğu süre içerisinde bir daha ithal lisansı düzenlenmeyeceğini kabul ve taahhüt ederiz. 

İmza ve Kaşe 

Damga Pulu 

(5.900.000 TL) 

Firmanın adı/unvanı : 

Firmanın adresi : 

Firmanın bağlı bulunduğu 

vergi dairesinin adı : 

Firmanın vergi numarası : 

Devamı

HAZİNE ARAZİLERİNİN TERSANE YATIRIMLARINA TAHSİSİNDE UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLİŞKİN TEBLİĞ

Resmi Gazete Tarihi: 18.02.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26084 

Kurum :Maliye Bakanlığı 

Tebliğin Adı :Hazine Arazilerinin Tersane Yatırımlarına Tahsisinde Uygulanacak Esas Ve Usullere İlişkin Tebliğ 

Tebliğ No – 

Resmî Gazete Tarihi :18/02/2006 

Resmî Gazete Sayısı :26084 

HAZİNE ARAZİLERİNİN TERSANE YATIRIMLARINA TAHSİSİNDE UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLİŞKİN TEBLİĞ 

Amaç 

Madde 1 — Bu Tebliğin amacı; Hazinenin özel mülkiyetinde olan veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde, Müsteşarlıkça da uygun görülecek projeye dayalı olarak tersane yapmak isteyen gerçek kişilerin ve özel hukuk tüzel kişilerinin proje hazırlamasına, bu kişilere bedeli karşılığında ön izin verilmesine, kullanma izni verilmesine ve irtifak hakkı tesisine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir. 

Kapsam 

Madde 2 — Hazinenin özel mülkiyetinde olan veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlardan Maliye Bakanlığı ile Müsteşarlık tarafından uygun görülenler ile tersane yapmak isteyen gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından talep edilen taşınmazların, kalkınma planlarının hedef ve ilkelerine uygun ve projeye dayalı olarak yapılacak tersane yatırımlarına tahsisi ile bu yatırımlarla ilgili proje hazırlanması bu Tebliğ esaslarına göre yapılır. 

Dayanak 

Madde 3 — Bu Tebliğ; 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 74 üncü maddesi uyarınca çıkarılan ve 16/12/1984 tarihli ve 18607 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesis, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliğinin 72 nci maddesi ile 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve 3/8/1990 tarihli ve 20594 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

Madde 4— Bu Tebliğde geçen; 

Müsteşarlık: Denizcilik Müsteşarlığını, 

Tersane: Her tür, nitelik ve kapasitedeki deniz araçlarının (gemi, yat, tekne gibi) inşa, bakım, onarım ve söküm faaliyetlerinin yapılmasına uygun olarak donatılmış teknik, idari ve sosyal alt yapıya sahip tesisler ile bunların bütünleyicisi olan her türlü kıyı yapılarını (kızak, iskele, rıhtım gibi) ve bunlara yönelik yan sanayi tesislerini, 

Avan Proje: Tersane yatırımına ilişkin teknik ve mali unsurları içeren ayrıntılı taslak çalışmayı, 

ifade eder. 

Başvuru ve inceleme 

Madde 5 — Hazinenin özel mülkiyetinde olan veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve imar planında tersane alanı olarak ayrılan veya imar planı bulunmayan yerlerde tersane yatırımı yapmak isteyen yatırımcılar, bu arsa ve araziler üzerinde yapılacak tersane yatırımı hakkında hazırlanan avan proje ile birlikte yatırımın yapılacağı taşınmaza ait bilgileri içeren bir dilekçe ile Müsteşarlığa başvurarak, bu yerlerin bedeli karşılığında ön izin verilmesi, kullanma izni verilmesi veya irtifak hakkı tesisi suretiyle kendilerine tahsisini isteyebilirler. 

Müsteşarlık, talep edilen veya tersane yapılmasında yarar gördüğü taşınmazın üzerinde tersane yapılması amacıyla, yatırımcıların avan projelerini sunmaları için ilana çıkılmadan önce taşınmazın tahsisi hakkındaki mutabakatını Maliye Bakanlığından ister. 

Maliye Bakanlığı, bu Tebliğ kapsamında değerlendirilmesinde ve üzerinde tersane yapılmasında sakınca bulmadığı yerler hakkında uygun görüşünü ve mutabakatını Müsteşarlığa bildirir. 

İlan 

Madde 6 — Bu Tebliğin 5 inci maddesi uyarınca belirlenen yerlerde tersane yapılması için Maliye Bakanlığınca ön izin verilmesine, kullanma izni verilmesine veya irtifak hakkı tesisine esas olmak üzere, Müsteşarlık tarafından, avan projelerini sunmaları yatırımcılara ilan yolu ile duyurulur. İlan, Resmi Gazetede veya Türkiye genelinde dağıtımı yapılan ve günlük tirajı 100.000’in üzerinde olan gazetelerde 5 gün ara ile iki kez yapılır. 

İlanda; 

a) Yatırımın yapılacağı il, ilçe, mahalle, köy ile mevkii, pafta, ada, parsel numarası ve yüzölçümü, 

b) İmar durumu, 

c) Yapılacak yatırımla ilgili asgari teknik bilgiler, 

d) 7 nci maddede belirtilen hususlar ile ilgili istenecek bilgi ve belgelerin neler olduğu, 

e) Başvuruların hangi tarih ve saate kadar nereye yapılacağı, 

yer alır. 

Yatırımcıdan istenecek bilgi ve belgeler 

Madde 7 — Başvurularda aşağıdaki bilgi ve belgelerin bulundurulması zorunludur. 

I — Yatırımcı hakkındaki bilgiler 

1-Yatırımcının; adı, soyadı, unvanı, faaliyet konusu, adresi, telefon, faks varsa e-posta, 

2-Tersane faaliyetlerine ilişkin deneyimi, 

3-Taşınır ve taşınmaz mal varlığı, 

4-Varsa, son yıla ait onaylı bilanço ve kar / zarar cetveli, 

5-Tüzel kişilerde ana sözleşme ve değişikliklerin yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği, 

6-Varsa kayıtlı bulunulan meslek odası adı, sicil belgesi, vergi numarası, 

7-Yatırımcının veya varsa yetkili temsilci/temsilcilerinin imza sirküleri ve/veya yetki belgesi. 

II — Yatırım hakkındaki bilgiler 

1 – Proje hakkında genel bilgi, 

2 – Toplam alan (m²)=kapalı alan + açık alan, 

3 – Toplam istihdam durumu (mühendis + teknik personel + diğer personel), 

4 – Kızakların türleri (raylı, sabit kızak gibi) ve ebatları (en x boy metre olarak), 

5 – İskele ve rıhtımın adedi ve ebatları ( en-boy metre olarak ), 

6 – Yapılması öngörülen kapalı atölyelerin ebatları ve işlevleri, 

7 – Yeni gemi inşa kapasitesi (cgt/yıl) veya cinsi (dwt/yıl), / sökülebilecek en büyük gemi boyu ve kapasitesi (ton/yıl), 

8 – Tersanede inşa edilebilecek en büyük gemi tonajı (cgt) veya cinsi (dwt) ve yıllık adedi, 

9 – Yeni gemi inşada hedeflenen çelik işleme kapasitesi (ton/yıl), 

10 – Yapılacak ise bakım-onarımdaki çelik işleme kapasitesi (ton/yıl), 

11 – Varsa, kuru havuz / yüzer havuz ebatları (en x boy x derinlik metre olarak), havuzlanacak en büyük gemi tonajı (cgt), 

12 – Tesise ait genel yerleşim planı, 

13 – Projedeki yatırımların hangi sürede bitirileceğini gösterir termin planı, 

14 – Yatırım yapılacak alanın, kıyı kenar çizgisinin kara ve deniz tarafında yer alan kısımlar üzerindeki yatırıma ilişkin, ayrı ayrı maliyet hesabı ile yatırım için planlanan finansman kaynağı (kredi, öz sermaye, fon gibi), 

15 – Tersanede kullanılacak kreynlerin türleri (jib, gantry gibi), ebatları ve kaldırma kapasiteleri (ton olarak), 

16 – Atık kabul tesisi bilgileri ( genel yerleşim planında gösterilecek). 

Projenin değerlendirilmesi 

Madde 8 — Yatırımcılar tarafından verilen avan projeler Müsteşarlıkça değerlendirilerek, uygun bulunanlar, bu projelerin uygulanacağı taşınmazlar hakkında ön izin verilmesi, kullanma izni verilmesi veya irtifak hakkı tesis edilmesi için Maliye Bakanlığına gönderilir. 

Aşağıdaki koşulların herhangi birinin varlığı halinde, ilan yapılmadan avan proje hazırlanması ve Müsteşarlığa verilmesi konusunda yatırımcılara ön izin verilebilir. 

a) Yatırım yapılması talep edilen Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin geri sahasında talep sahibi yatırımcının mülkiyetinde, yasal bir hakka istinaden fiilen kullanımında veya bu yatırımcıya daha önce Maliye Bakanlığınca kullanma izni verilen veya irtifak hakkı tesis edilmiş olan Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazların bulunması, bu alanların da yapımı talep edilen kıyı tesisi ile proje bütünlüğü taşıyor olması ve birlikte kullanılmasında zorunluluk bulunmasının tespiti durumunda talep sahibi yatırımcıya, 

b) Müsteşarlık tarafından uygun görülecek tevsii yatırımları için yatırımcı/yatırımcılara, 

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 inci maddesinin (g) fıkrası uyarınca bedeli karşılığında kullanma izni verilmesi veya irtifak hakkı tesis edilmesi için Müsteşarlık tarafından doğrudan Maliye Bakanlığına teklifte bulunulur. 

Ön izin, kullanma izni ve irtifak hakkı 

Madde 9 — Müsteşarlık tarafından, avan projesi uygun görülen yatırımcı/yatırımcıların Maliye Bakanlığına bildirilmesini müteakip, yatırım yapılacak yerin onaylı imar planı ve bu yer üzerinde yapılacak tesislere ilişkin uygulama projelerinin hazırlanması ve benzeri işlemlerin yerine getirilmesi amacıyla, Maliye Bakanlığınca belirlenen koşullarla ve bedeli karşılığında, bu yatırımcılar arasında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 inci maddesinin (g) fıkrası uyarınca bir yıl süreli ön izin ihalesi yapılır. Gerekli hallerde bu süre Maliye Bakanlığınca bedeli karşılığında uzatılabilir. 

Yatırımcı ön izin süresi içinde yükümlülüklerini yerine getirmediği veya yatırım yapmaktan vazgeçtiği takdirde ön izni iptal edilir ve tahsil edilen ön izin bedeli de iade edilmez. 

Yatırımcı ön izin süresi içinde yükümlülüklerini yerine getirdiği takdirde, Maliye Bakanlığından kullanma izni verilmesi veya irtifak hakkı tesis edilmesi talebinde bulunur. 

Yatırımcı tarafından, ön izin süresi bitmeden önce kullanma izni verilmesi veya irtifak hakkı tesis edilmesinin talep edilmesi halinde, ön izin sözleşmesinde öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmiş olması kaydıyla, ön izin süresinin kalan kısmına ilişkin bedel, tesis edilecek kullanma izni veya irtifak hakkı bedelinden mahsup edilir. 

Bedel 

Madde 10 — (Değişik: R.G.: 5/9/2007-26634) 

İlk yıl ön izin, kullanma izni, irtifak hakkı ve müteakip yıllar bedelleri ile hasılat paylarının tespiti, tahsili ve takibi Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. 

Kullanma izni bedeli; İlk yıl tahmini kullanma izni bedeli, toplam proje maliyet bedelinin % 0,5 (binde beş)’inden, 

İrtifak hakkı bedeli; İlk yıl tahmini irtifak hakkı bedeli, toplam proje maliyet bedelinin % 0,5 (binde beş)’inden, 

az olmamak üzere Maliye Bakanlığınca belirlenir. 

Ancak, yukarıda belirtilen ön izin, kullanma izni ve irtifak hakkı bedelleri; varsa yatırıma konu taşınmazın, yoksa en yakın taşınmazın emlak vergisi asgari metrekare vergi değeri esas alınarak hesaplanan değerin % 1 (yüzde bir)’inden az olamaz. 

Müteakip yıllar kullanma izni ve irtifak hakkı bedelleri, bir önceki yıl kullanım bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (bir önceki yılın aynı ayına göre % değişim oranı) oranında artırılması suretiyle hesaplanır. Ancak, hesaplanan bu bedel, kullanma izni ve irtifak hakkı için yatırıma konu taşınmazın emlak vergisi asgari metrekare vergi değeri esas alınarak hesaplanan değerin % 1 (yüzde bir)’inden az olamaz. 

Ayrıca, kullanma iznine ve irtifak hakkına konu Hazine taşınmazının veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan yerler üzerinde gerçekleştirilecek tesislerin işletmeye geçmesinden sonra, yatırımcı tarafından, tesislerin işletilmesinden elde edilecek toplam yıllık işletme hasılatı üzerinden Hazinece % 1 (yüzde bir) oranında pay alınır. 

İşletme hasılatı; işletmenin esas faaliyetleri çerçevesinde satılan mal veya hizmetler karşılığında alınan ya da tahakkuk ettirilen her türlü bedellerle, vade ve kur farkları, faiz ve kira gelirleri ile diğer gelirlerden oluşur. Yıllık işletme hasılatını gösteren mali tablolar 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yetkili kılınan yeminli mali müşavirlere tasdik ettirilerek en geç bilanço dönemini takip eden Mayıs ayı sonuna kadar ilgili Defterdarlık/Malmüdürlüğüne verilir ve işletme hasılatından alınacak pay ilgili Defterdarlık/Malmüdürlüğüne yatırılır. 

Ön izin, kullanma izni ve irtifak hakkı bedelleri ile toplam yıllık işletme hasılatı üzerinden alınacak paylar, kalkınmada öncelikli yerlerde yüzde elli oranında indirimli olarak uygulanır. 

Diğer taraftan, lehine kullanma izni verilen veya irtifak hakkı tesis edilen yatırımcı tarafından; tesisin tamamının veya bir kısmının Maliye Bakanlığından izin alınması şartıyla, üçüncü kişilere kiraya verilmesi halinde; hak lehdarından brüt kiranın % 25 (yüzde yirmibeş)’i oranında, kiracı/kiracılardan ise tesisin işletilmesinden elde edilecek toplam yıllık işletme hasılatından, hak lehdarına ödenen kira bedeli mahsup edildikten sonra bulunacak tutar üzerinden % 1 (yüzde bir)’i oranında ayrıca pay alınır. Kiracılardan alınmayan işletme hasılatı payları hak lehdarından alınır. 

Kullanma izninin ve irtifak hakkının devri 

Madde 11 — Bu Tebliğ hükümlerine göre lehlerine kullanma izni verilen veya irtifak hakkı tesis edilen yatırımcılarca, kullanma izninin veya irtifak hakkının üçüncü kişilere devredilmesinin talep edilmesi halinde; varsa ödenmeyen geçmiş yıllar kullanma izni ve irtifak hakkı bedelleri ile yıllık işletme hasılatı bedellerinin gecikme zamları ile birlikte ödenmesi, irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmelerinde belirtilen hükümlere ilişkin olarak herhangi bir başka aykırılık var ise bu aykırılıkların giderilmesi ve bu yatırımcılar tarafından, kullanma izninden veya irtifak hakkından dolayı açılmış davalar var ise, bu davalardan tüm yargılama giderleri üstlenilerek kayıtsız ve şartsız feragat edilmesi ve yeni sözleşme düzenlenmesi kaydıyla, kullanma izninin ve irtifak hakkının üçüncü kişilere devredilmesine, Müsteşarlığın uygun görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca izin verilebilir. 

Kullanma izni ve irtifak hakkı süresi 

Madde 12 — Bu Tebliğ kapsamında kalan yerler ile ilgili olarak; yatırımcı ile yapılacak olan kullanma izni ve irtifak hakkı sözleşmelerinin süresi (Değişik ibare:RG-29/09/2006-26304) kırkdokuz yıldan fazla olamaz. 

Kullanma izni süresi, sözleşmenin taraflarca imzalanarak noterde tasdik ettirildiği tarihte, irtifak hakkı süresi ise, hakkın tapuya tescil edildiği tarihte başlar. 

Yatırıma başlama ve bitirme süreleri 

Madde 13 — Yatırımcı, kullanma izninin verildiği veya irtifak hakkının tesis edildiği tarihten itibaren proje termin planında ve sözleşmede belirtilen süre içerisinde yatırıma başlamak ve bitirmek zorundadır. Aksi takdirde geçen her gün için, taşınmazın emlak vergisi asgari metrekare vergi değerinin on binde üçü oranında cezai şart uygulanır. 

Yatırımın ve işletmenin denetimi 

Madde 14 — Maliye Bakanlığı ile Müsteşarlık, kullanma izni veya irtifak hakkı süresi içerisinde, yatırım konusu taşınmazın üzerindeki yapı ve tesisleri müştereken kontrol etmeye veya ettirmeye yetkilidir. 

Yapılacak kontrol ve denetimler sonucunda tespit edilen hata veya noksanlıkların, Maliye Bakanlığınca belirlenecek süre içerisinde yatırımcı tarafından giderilmesi zorunludur. 

Sözleşme süresinin sona ermesi 

Madde 15 — Kullanma izni veya irtifak hakkı sözleşmesi tanınan süre sonunda bitecektir. Ayrıca, yatırımcı tarafından; kullanma izni veya irtifak hakkı sözleşmesinde belirtilen hükümlere aykırı davranılması veya yatırımcının kendi isteğiyle yatırımdan vazgeçmesi halinde, sözleşme iptal edilir ve alınan teminatlar Hazineye irat kaydedilir. 

Bu durumda, taşınmaz ile kullanma iznine veya irtifak hakkına dayalı olarak yapılan yapı ve tesislerden, taşınır nitelikli olanlar hariç olmak üzere, binalar sözleşmenin sona ermesiyle veya iptaliyle birlikte Hazineye intikal eder ve yatırımcı yaptığı yatırımdan dolayı her hangi bir hak, tazminat veya talepte bulunamaz. 

Uygulanacak hükümler 

Madde 16 — Yatırımcı proje gereğince yapacağı yapı ve tesislerle ilgili her türlü izinleri yetkili mercilerden almak ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uymak zorundadır. 

Bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, bu Kanunun 74 üncü maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelik, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 

Yürürlükten kaldırma 

Madde 17 — 4/9/2004 tarihli ve 25573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hazine Arazilerinin Tersane Yatırımlarına Tahsisinde Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Tebliğ değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır. 

Geçici Madde 1 — a) 4/9/2004 tarihinden önce yatırım yapılarak işletilen ve Müsteşarlık tarafından muhafazası uygun görülen yatırımların bulunduğu yerler hakkında bu yerlerde yatırım yapmış yatırımcı/yatırımcılara, 

b) 4/9/2004 tarihinden önce resmi müracaatları yapılmış ve yasal prosedürü başlatılmış olan yatırımcı/yatırımcılara, 

ilan yapılmadan avan proje hazırlanması için ön izin verilebilir. Ancak, bu maddeye göre ön izin talebinde bulunacakların en geç 31/12/2006 tarihine kadar Müsteşarlığa müracaat etmeleri zorunludur. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular dikkate alınmaz. 

Tebliğ olunur. 

Devamı

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 252

Resmi Gazete Tarihi: 06.04.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25425

Bakanlık Adı : Maliye Bakanlığı
Tebliğin Adı                  : Gelir Vergisi Genel Tebliği
Tebliğ No : Seri No: 252
R. Gazete Tarihi : 6/4/2004
R. Gazete Sayısı : 25425

 

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 252

 

Tevkif yoluyla kesilen vergilerin yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden mahsubu ve kalan kısmın iadesi, geçici verginin mahsup ve iadesi ile bu vergilere ait vergi hatalarından kaynaklanan iade işlemlerine ilişkin düzenleme ve açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

1. Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Mahsup ve İadesi

1.1. Yasal Düzenlemeler

Gelir Vergisi Kanununun 121 ve Kurumlar Vergisi Kanununun 44 üncü maddelerinde; beyannamede gösterilen gelire dahil kazanç ve iratlardan Gelir/Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kesilmiş bulunan vergilerin, beyanname üzerinden hesaplanan gelir/kurumlar vergisine mahsup edileceği, mahsubu yapılan miktarın gelir/kurumlar vergisinden fazla olması halinde aradaki farkın vergi dairesince mükellefe bildirileceği ve mükellefin tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde müracaatı üzerine kendisine red ve iade olunacağı belirtilmiştir.

Söz konusu maddelerde, 5035 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeler uyarınca, iadesi gereken vergiler ile ilgili olarak; iadeyi mahsuben veya nakden yaptırma, inceleme raporuna, yeminli mali müşavir raporuna veya teminata bağlama ve iade için aranılacak belgeleri belirleme konusunda Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir. Bu yetki; kazanç türlerine, iade şekillerine, geliri elde edenin veya ödemeyi yapanın hukuki statüsüne göre ayrı ayrı kullanılabileceği gibi belli hadler çerçevesinde de kullanılabilecektir.

Mahsuben iade işlemi, aranan tüm belgelerin tamamlanması koşuluyla, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği tarih itibariyle yapılacaktır. İkmalen veya re’sen yapılan tarhiyatlarda ise mahsup işlemi, mahsup talebine ilişkin dilekçe ve eklerinin eksiksiz olarak vergi dairesi kayıtlarına girdiği tarih itibariyle yapılacaktır. Aranan belgelerin tamamlanması aşamasında yapılan tahsilatlar yönünden düzeltme yapılmayacaktır.

Bu düzenlemelere göre, tevkif yoluyla kesilen vergilerin mahsup ve iadesi aşağıdaki şekilde yapılacaktır.

Konu ile ilgili dökümanın tamamını ekte görebilirsiniz.

Devamı

AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA VERİLMESİNE VE PRİMLERİN ÖDENME SÜRELERİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (1) (2)

Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 

AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA VERİLMESİNE VE PRİMLERİN ÖDENME SÜRELERİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (1) (2) 

1- Genel Açıklamalar 

Bilindiği gibi, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun; “Prim belgeleri ve işyeri kayıtları” başlıklı 86 ncı, “Afet durumunda belgelerin verilme süresi ve primlerin ertelenmesi” başlıklı 91 inci ve “Bilgi ve belge isteme hakkı, bilgi ve belgelerin Kuruma verilme usulü” başlıklı 100 üncü maddelerinde, aylık prim ve hizmet belgelerinin düzenlenmesine ve verilmesine ilişkin hükümler, “Primlerin ödenmesi” başlıklı 88 inci maddesinde ise, ödemeye ilişkin hükümler yer almaktadır. 

Sözkonusu hükümlerin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesine dair 28/8/2008 tarihli, 26981 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde ise; “Aylık prim ve hizmet belgesinin düzenlenmesi verilmesi ve saklanması” başlıklı 109 uncu ve “Belgenin sonradan verilmesi” başlıklı 110 uncu maddelerinde, aylık prim ve hizmet belgelerinin düzenlenmesine ve verilmesine, “Sigorta primlerinin ödenme süresi ve erken ödeme” başlıklı 115 inci ve “Afet durumunda belgelerin verilme süresi ve primlerin ertelenmesi” başlıklı 116 ncı maddelerinde ise primlerin ödenmesine ilişkin hükümler düzenlenmiştir. 

Gerek 5510 sayılı Kanunun, gerekse Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin yukarıda belirtilen maddelerinin uygulamasına ilişkin açıklamalar aşağıda yapılmıştır. 

2- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) Bendi Kapsamında Sigortalı Sayılanlar Yönünden Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Düzenlenmesi, Verilmesi ve Primlerin Ödenmesi 

2.1- Aylık prim ve hizmet belgelerinin düzenlenmesi 

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıranlar, EK:1’de yer alan aylık prim ve hizmet belgesine, 

İşveren/aracı/sigortalıyı geçici olarak devralanın; 

– Adı soyadı/unvanını, 

– İşyerinin adresini, 

– İşyeri telefon numarasını ve e-Posta adresini, 

– Vergi kimlik numarasını, 

Çalıştırdıkları sigortalıların; 

– Sosyal güvenlik sicil numaralarını, 

– Ad ve soyadları ile ikinci soyadı almış olan sigortalıların ilk soyadlarını, 

– Prim ödeme gün sayılarını, 

– Prime esas kazançlar tutarlarını, 

– (Mülga:RG-23/11/2008-27063) 

– İşe başlama ve işten çıkış tarihlerini, 

– Ayın bazı günlerinde çalışmamış olmaları halinde, eksik çalışma nedenlerini, 

– Ay içinde işten ayrılmış olmaları halinde, işten çıkış nedenlerini, 

– Sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve aylık sosyal güvenlik destek primlerini, 

Belgenin; 

– İlişkin olduğu yılı ve ayını, 

– Mahiyetini (asıl, ek veya iptal nitelikte olduğunu), 

– Türünü, 

– Varsa düzenlenmesine esas kanun numarasını, 

– Toplam sayfa sayısını, 

Belgeyi düzenleyen kişinin; 

– Varsa 3568 sayılı Kanuna tabi olan meslek mensubunun adı ve soyadı ile bunların meslekî oda kayıt numarasını, 

– İşverenin kamu idaresi olması hâlinde tahakkuk veya tediye görevlisinin adı, soyadını, kaydetmeleri gerekmektedir.

Konu ile ilgili dökümanların tamamını ekte görebilirsiniz. 

Devamı
Open chat
Merhaba
Nasıl yardımcı olabilirim?