YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 21/02/1990
Resmi Gazete No: 20440

 

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ VE KAVRAMLAR

Amaç

Madde 1– Bu Yönetmeliğin amacı; Odanın kuruluşu, Oda organlarının görev ve yetkileri, seçilme ve çalışma esasları, Birlik’te temsili, Odanın gelirleri, Odaca verilecek ve onaylanacak belgeler, meslek mensuplarının Odaya kaydı ile odalar arasındaki işbirliği esaslarını belirlemektir.

 

Hukuki Dayanak

Madde 2– Bu Yönetmelik, 3568 sayılı Kanunun 50’nci maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Kavramlar

Madde 3– Bu Yönetmelikte geçen;

Kanun : 3568 sayılı (Mülga ibare:RG-25/12/2012-28508) (…) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nu,

Bakan : (Değişik:RG-17/09/2007-26646) Maliye Bakanı’nı,

(Mülga tanım:RG-4/8/2015-29435)

Oda : Yeminli Mali Müşavirler Odası’nı,

Birlik : Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’ni (Ek ibare:RG-17/09/2007-26646) (TÜRMOB),

Meslek Mensubu : Yeminli Mali Müşaviri,

Mesleki Faaliyet  : Yeminli Mali Müşavir unvanı ile faaliyette bulun­mayı,

Yeminli Mali

Müşavir : Kanunun 2/B ve 12’nci maddelerindeki işleri yapan meslek mensubunu,

Ortaklık Bürosu veya Şirket : Kanunun 45’inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen aynı unvana sahip birden çok meslek mensubunun kurduğu adi ortaklıklar veya şirketle­ri,

Ruhsat : (Değişik:RG-4/8/2015-29435) Yeminli Mali Müşavirlik ruhsatını,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

ODAYA İLİŞKİN ESASLAR

Odanın Amacı

Madde 4- Odanın başlıca amaçları şunlardır:

a) Mesleki alanda çalışmalar yapmak, mesleğin gelişmesini sağlamak,

b) Meslek onurunu ve üye haklarını korumak,

c) Mesleğin uygulanmasıyla ilgili normları geliştirmek, eğitim ve kamu kurumlarıyla işbirliği yaparak mesleki eğitimin gelişmesine katkıda bu­lunmak,

d) Üyeler arasında dayanışmayı sağlamak ve haksız rekabeti önlemek.

 

Odanın Kuruluşu

Madde 5– (Değişik birinci fıkra:RG-25/12/2012-28508) Bölgesi içinde kendi mesleği konusunda en az 250 meslek mensubu bulunan il merkezlerinde ve bölgesi içinde 250 meslek mensubu bulunan ilçelerde (Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçeler hariç) bir oda kurulur. Yeminli mali müşavirler odaları, bulundukları ilin veya ilçenin adıyla anılır. Ancak, ilçelerde oda kurulabilmesi için o ilçedeki en az 100 meslek mensubunun yazılı başvurusu aranır.

 

Odalar, kuruluşlarını Birlik Yönetim Kurulu aracılığıyla (Değişik ibare:RG-17/09/2007-26646) Maliye Bakanlığı’na bildirmekle tüzel kişilik kazanırlar.

 

Oda Organları

Madde 6– Oda organları aşağıda gösterilmiştir:

a) Genel Kurul

b) Yönetim Kurulu

c) Disiplin Kurulu

d) Denetleme Kurulu

Oda Genel Kurulunun Teşekkülü

Madde 7- Genel Kurul, Odanın en yüksek organı olup Odaya kayıtlı bü­tün meslek mensuplarının katılmasıyla meydana gelir.

Oda Genel Kurulunun Görevleri

Madde 8- Genel Kurulun görevleri aşağıda gösterilmiştir:

a) Odanın amaçlarının gerçekleşmesi için gereken karar ve tedbirleri al­mak,

b) Oda Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri ile Birlik temsilcilerini seçmek,

c) Oda için gerekli taşınmazların satın alınması veya mevcut taşınmazla­rın satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek,

d) Yönetim Kurulunca yapılacak teklifleri incelemek ve karara bağla­mak,

e) Meslek mensuplarınca uyulması zorunlu mesleki kararlar alınması ko­nusunda Birliğe tekliflerde bulunmak,

f) Yıllık bütçeyi ve kesin hesapları tasdik etmek,

g) Yönetim Kurulunu ibra etmek, gerektiğinde sorumlu görülenler hak­kında disiplin soruşturmasına karar vermek,

h) Oda Yönetim Kurulunun çalışma raporunu incelemek, kabul etmek,

i) Odanın görevlerine giren diğer işleri gündeme dayanılarak veya üyele­rin teklifi üzerine inceleyip karara bağlamak,

j) Kanunlarla verilmiş diğer görevleri yapmak.

Oda Genel Kurul Toplantısı

Madde 9- (Değişik birinci fıkra:RG-25/12/2012-28508) Genel Kurul üç yılda bir Mayıs ayının içinde başkanın daveti üzerine bütçeyi ve gündemdeki diğer maddeleri görüşmek ve gereken seçimleri yapmak üzere toplanır.

Oda Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim veya Denetleme Kurulu, gerekli gördüğü hallerde Genel Kurulu toplantıya çağırabilir.

Oda Yönetim Kurulu Başkanı, Odaya kayıtlı üyelerin beşte birinin görüş­me konularını belirten yazılı talebi ile en geç 15 gün içinde Genel Kurulu toplantıya çağırmak zorundadır.

 

Genel Kurul toplantısına, Odaya kayıtlı üyeler yazı ile çağrılır. Çağır mektubunun toplantı gününden en az 10 gün önce taahhütlü olarak pos­taya verilmiş veya üyeye tevdi edilmiş olması gereklidir. Davetiyede top­lantının yer, gün ve saati ile gündemi ve ilk toplantıda yeterli çoğunluk olmadığı takdirde, yapılacak ikinci toplantının yeri, günü ve saati ile gün­demi yazılır.

 

Oda Genel Kurulu üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantı­da yeterli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. An­cak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı; Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurulları asıl üyelerinin toplamının iki katından az olamaz.

 

Gerek olağan, gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ilk iş ola­rak toplantıya bir başkan, bir başkan vekili ile iki katip üyeden kurulu bir başkanlık divanı seçilir. Seçim ayrı ayrı ve Genel Kurulca aksine karar alınmadıkça işari oyla yapılır ve kullanılan oyların en çoğunu alanlar seçi­lir.

 

Genel Kurul toplantılarında kararlar hazır bulunanların salt çoğunluğu ile alınır.

Oda Yönetim Kurulu Başkanı, yönetim ve denetleme kurulu üyeleri baş­kanlık divanına seçilemezler.

 

Oda Yönetim Kurulunun Teşekkülü

Madde 10– (Değişik birinci fıkra:RG-25/12/2012-28508) Yönetim Kurulu, Genel Kurulca kendi üyeleri arasından üç yıl için seçilen, üye sayısı binin altında olan odalarda beş asıl ve beş yedek, üye sayısı bin ilâ beşbin arasında olan odalarda yedi asıl ve yedi yedek, üye sayısı beşbini aşan odalarda ise dokuz asıl ve dokuz yedek üyeden oluşur.

 

Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından gizli oyla bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir muhasip ile oda sekreterini seçer.

 

Odanın hukuki temsilcisi Yönetim Kurulu Başkanıdır.

(Değişik dördüncü fıkra:RG-25/12/2012-28508) Yönetim Kurulu asıl üyeleri arasında boşalma olursa ilgili seçim kurulu tarafından verilen mazbatada yer alan yedeklerden sırasıyla en fazla oy alanlar getirilirler. Yeni üye ilk toplantıya çağrılır.

 

Yönetim Kurulunun toplu olarak görevinden ayrılması veya asıl üye sayı­sının yarıdan aşağıya düşmesi ve yedeklerinin de kalmaması halinde, Oda genel kurulu, Oda denetçileri veya (Değişik ibare:RG-17/09/2007-26646) Maliye Bakanı tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır ve düşen kurulların görev süresini tamamlamak üzere seçimler yapılır.

 

Seçilme Yeterliği

Madde 11 – (başlığıyla birlikte değişik madde:RG-25/12/2012-28508)

Yönetim Kurulu üyeleri, kayıtlı olduğu meslek odasında en az üç yıl kıdemli olup, serbest veya bir işyerine bağlı olarak Kanun hükümlerine göre fiilen mesleki faaliyette bulunanlar arasından seçilir. Üye sayısı yüzden az olan odalarda üç yıllık süre şartı aranmaz. Odalarda üst üste iki seçim döneminde iki defa Yönetim Kurulu başkanlığına seçilmiş olanlar, aradan iki seçim dönemi geçmedikçe Yönetim Kurulu üyeliğine seçilemezler.

Seçilme yeterliğini kaybeden Yönetim Kurulu üyelerinin görevi kendiliğinden sona erer.

 

Oda Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 12– Oda Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Odanın bütçe teklifini düzenlemek ve bunu Genel Kurulun onayına sunmak, Oda Genel Kuruluna çalışmaları hakkında rapor vermek ve Genel Kurul kararlarını yerine getirmek,

b) Oda adına taşınır ve taşınmaz mal almak; satmak, ipotek etmek ve bunlar üzerinde her türlü ayni hak tesis etmek, kaldırmak gibi konularda Yönetim Kurulu Başkanına veya bir Yönetim Kurulu üyesine yetki ver­mek,

c) Üyelerin ortak ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaş­tırmak, mesleğin genel çıkarlara uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleriyle ve iş sahipleriyle olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere, meslek disiplini, ahlak ve dayanışmayı ko­rumak, Kanun ve çeşitli mevzuatla verilen görevleri yapmak,

d) Kanun, tüzük, yönetmelikler ve Oda Genel Kurulu kararlarına göre Oda işlerini yürütmek, yıllık çalışma programını hazırlamak, üyelerin bil­gi, görgü ve deneyimlerini arttırmak için kurslar, seminerler düzenlemek, eğitim faaliyetlerinde bulunmak,

e) Oda görevlilerinin atanmasını, işten ayırma ve el çektirmelerini terfi ve cezalandırılmasını yapmak,

f) Kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranışları görülen meslek mensupları hakkında disiplin soruşturması açılması için olayı Disiplin Kuruluna sevk etmek ve Disiplin Kurulunca alınan kararları uygulamak,

h) Hakem ve Bilirkişi listelerini hazırlamak ve bu listeleri istendiğinde il­gili kuruluşlara bildirmek,

i) Oda İç Yönetmeliklerini hazırlayarak Genel Kurulun onayına sunmak,

j) Odanın kayıt ücreti ve yıllık aidat tarifesini hazırlayarak Genel Kurula sunmak ve Birliğe göndermek,

k) Her yıl yeminli mali müşavirlerin yapacakları iş ve işlemler karşılığın­da alacakları asgari ücretleri gösterir bir tarife önerisini Birliğe gönder­mek,

1) Mevzuata ve Genel Kurul kararlarına uygun olarak Oda işlerini yürüt­mek, bütçe ve Genel Kurul kararlarına uygun olarak gerekli harcamaları yapmak,

m) İşlerin daha düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla tali­matlar ile imza yetkisine sahip olanları gösterir imza sirküleri hazırlamak ve ilgili kuruluş ve mercilere göndermek.

Yönetim Kurulu Başkanının Görevleri

Madde 13- Yönetim Kurulu Başkanının görev ve yetkileri şunlardır;

a)  Odayı hukuki bakımından temsil etmek,

b) Kanun, Tüzük ve bu Yönetmelik ile diğer yönetmeliklerle verilen gö­revleri yapmak ve uygulanmasını sağlamak,

c) Yönetim Kurulunu olağan veya olağanüstü toplantıya davet etmek,

d) Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek, müzakereleri yönet­mek,

e) Tutanaklarını, sağlıklı olarak düzenlenmesini sağlamak,

f)  Yönetim Kurulunca alınan kararların yerine getirilip getirilmediğini denetlemek ve izlemek,

g) Mevzuat hükümleri gereğince verilen görevlerle ilgili diğer yetkileri kullanarak Odanın sevk ve idaresini sağlamak.

 

Yönetim Kurulu Toplantıları

Madde 14– Yönetim Kurulu, normal olarak ayda bir defa toplanabileceği gibi Oda Yönetim Kurulu Başkanı tarafından doğrudan doğruya veya üyelerden en az ikisinin görüşme konusunu taşıyan yazılı isteği üzerine toplantıya çağırılır.

Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve üye tam sayısının salt çoğun­luğu ile karar verir. Oylarda eşitlik halinde, Başkanın bulunduğu taraf üs­tün tutulur.

(Değişik:RG-17/09/2007-26646) Oda yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımları, eşleri ve kendileri ile ilgili işlerin görüşülmesine ve soruşturmasına katılamazlar.

Yönetim Kurulu kararları hakkında düzenlenen tutanak Başkan ve üye­ler tarafından imzalanır.

Yönetim Kurulu üyeleri (Ek ibare:RG-17/09/2007-26646) teyitli e-posta, teyitli faks veya mektup ile toplantıya çağırılır. Ardı ardına üç olağan toplantıya özürsüz olarak katılmamış olan üye, Yönetim Kurulu kararı ile istifa etmiş sayılır.

Bu karara karşı, kararın tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Birli­ğe itiraz olunabilir.

Yönetim Kurulu toplantıları gizlidir. İstisnai ve zorunlu haller dışında ev­velce kararlaştırılmış olmadıkça görevli olanların dışında hiçbir kimse Yönetim Kurulu toplantılarına alınmaz.

İstisnai ve zorunlu hallerin neler olduğunu Yönetim Kurulu takdir eder.

Yönetim Kurulu toplantılarında görüşülecek konuların bir gündemi yapı­lır. Gündemi, Oda Sekreteri Başkana danışarak hazırlar.

Gündemler, toplantıdan bir gün önce veya en geç toplantı sabahı üyelere verilir. Rapor ve tasarılarla ilgili gündemler en az üç gün önce üyelere gönderilir.

Yönetim Kurulu üyeleri, olağanüstü haller dışında gündeme alınmasını isteyecekleri maddeleri üç gün evvel Oda Sekreterine bildirirler.

Gündem maddeleri gündemdeki sıraya göre müzakere edilir.

Müzakeresi biten bir mesele hakkındaki önerileri Başkan oya koyar. Baş­kan ve Başkan vekilleri seçimleri dışında, oylama işaret oyu ile yapılır.

Yönetim Kurulu herhangi bir konuda oylamanın gizli olarak yapılmasına karar verebilir.

Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararlar, görüşme konusu ve alı­nan karar belirtilmek suretiyle karar defterine geçirilir. Kararlar Oda Sekreterince incelenip, parafe edildikten sonra Kurulun aynı oturumun­da veya bir sonraki oturumunda okunarak üyelerin imzasına sunulur. İm­zalanan kararlar düzenli bir şekilde korunur.

Alınan karara muhalif olan Yönetim Kurulu üyeleri karar metninin altı­na muhalefet şerhi verebilirler. Bu şerhin geçerli olması şarttır.

Karara bağlanan hususlar Oda Sekreteri tarafından yerine getirilir. Yö­netim Kurulu, Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerde yazılı hükümlere aykırı karar alamaz.

 

Bütçe

Madde 15– (Değişik birinci fıkra:RG-25/12/2012-28508) Odanın bir yıllık tahmini gelir ve gider bütçesi; Yönetim Kurulunca mevzuata uygun olarak Nisan ayı içinde hazırlanır ve gerekçesiyle birlikte Genel Kurula sunulur. Bir yıl için hazırlanan bütçenin dipnotuna, üç yılı kapsamak üzere izleyen yıl bütçesinin yüzde ondan aşağı olmamak üzere enflasyon oranı kadar artırılacağı yazılır. Bütçede, bütçelerin yüzde onu tutarında yedek ödenek ayrılır. İlk yılın bütçesinde kullanılmayan ödenekler izleyen ikinci yılın bütçesine, ikinci yıl bütçesinde kullanılmayan ödenekler izleyen üçüncü yıl bütçesine başlangıç ödeneği olarak aktarılır. İkinci ve üçüncü yıl bütçelerinde yeni bir fasıl açılma ihtiyacı doğduğunda, TÜRMOB Başkanlığına bilgi verilerek Oda Yönetim Kurulu tarafından yeni fasıl açılır ve gerekli aktarmalar o yıla ait yedek ödenekten yapılır. Açılan fasıllar bütçenin diğer hükümlerine tabidir.

Genel Kurulca kabul edilen bütçe (Değişik ibare:RG-25/12/2012-28508) izleyen yılın Ocak ayının birinci gününden itiba­ren yürürlüğe konulur ve uygulanır.

Bütçe zorunlu nedenlerle yapılamaz ve (Değişik ibare:RG-25/12/2012-28508) Ocak ayının birinci günü yü­rürlüğe konulamaz ise bir evvelki yıl bütçesinin 1/12’si esas alınarak ve 1-2 ve 3 aylık geçici bütçeler yoluyla Odanın mali işleri buna göre yürütülür.

 

Odanın Gelirleri

MADDE 16 – (Değişik:RG-17/09/2007-26646)

Odanın gelirleri aşağıda gösterilmiştir:

a) Odaya giriş (kayıt) ücreti: Odaya kaydolan her üyeden ve Oda çalışanlar listesine kaydedilecek ortaklık büroları ve şirketler ile bunların şubelerinden kayıt anında bir kere alınır.  Kayıt ücreti miktarı memur maaşı taban aylığı katsayısının 300 rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardır.

b) (Değişik:RG-19/12/2007-26735) Yıllık üye aidatları: Maktu ve nispi olarak iki şekilde tespit olunur.

1) (Değişik alt bent:RG-25/12/2012-28508) Maktu yıllık aidat: Memur maaşı taban aylığı katsayısının en az 200, en fazla 400 rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, odaya kayıtlı bütün üyeler tarafından ödenir.

2) (Değişik:RG-4/8/2015-29435) Nispi Aidat: Çalışanlar listesine kayıtlı meslek mensupları ile bu listeye kayıtlı olmasalar dahi mesleki şirketlere ortak olan meslek mensuplarından alınan aidattır. Oda üyelerinden; bireysel olarak mesleki faaliyette bulunanlar, bir önceki yıla ilişkin gelir vergisi beyannamesindeki mesleki kazancının, şirket ortağı olanlar ise dağıtılsın veya dağıtılmasın beyan edilen kurum kazancından payına düşen tutarın % 1’ini nispi aidat olarak öderler. Aidatların ödeme zamanları ile konuya ilişkin diğer usul ve esaslar Birlik tarafından belirlenir.

c) Yardım ve bağışlar: Odaya ihtiyari olarak bağış yardımda bulunulabilir.

d) (Değişik bent:RG-25/12/2012-28508) Mesleki eğitime yönelik kurs ve staj ücretleri ile diğer çeşitli gelirler;

1) Oda gayrı menkullerinin kira gelirleri, her türlü faiz ve menkul kıymet gelirleri, Oda aracılığıyla üyelere sağlanan tahkim, bilirkişilik ve benzeri işlerden elde edilen ücretlerin % 4’ü ve çeşitli gelirlerdir. Mesleki kimlik belgesi bedeli olarak memur maaşı taban aylığı katsayısının 200 rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar alınır.

2) Oda için gerekli taşınmaz mal edinimi için oda genel kurulu tarafından belirlenecek katkı payları ile çalışanlar listesinin şirketler bölümüne kayıtlı şirketlerden alınacak yıllık ödentiler.

3) Genel Kurulca belirlenecek diğer gelirler.

4) Mesleki eğitime yönelik kurs ve staj ücretleri.

(Ek fıkra:RG-25/12/2012-28508) Meslek mensuplarından kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile mesleği fiilen icra etmeyenler, odaya giriş ücreti ve yıllık üye aidatlarını yüzde elli indirimli olarak öderler.

 

Harcamalar

Madde 17- Oda bütçesinden her türlü harcama, Yönetim Kurulu Başka­nı veya Başkan Yardımcısı ile Oda Sekreterinin, Oda Sekreterinin bulun­madığı hallerde muhasip üyenin müşterek imzalarıyla yapılır.

Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, Genel Kurulca tespit edilen miktar kadar sarfiyat, ilk toplantıda Yönetim Kurulunun onayına sunulmak şar­tıyla Oda Sekreteri tarafından re’sen yapılır.

 

Huzur Hakkı

MADDE 18 – (Değişik:RG-19/12/2007-26735)

Oda Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyeleri ile Oda bünyesinde oluşturulan komite, kurul ve komisyonlarda üye olarak görev yapanlara katılacakları toplantılar için huzur hakkı verilir.

Huzur hakkı miktarları (Değişik ibare:RG-25/12/2012-28508) hazırlanan bütçelerde Oda Genel Kurulunca tespit olunur.

 

Oda Disiplin Kurulu

Madde 19 – (Değişik madde:RG-25/12/2012-28508)

Oda Disiplin Kurulu, üye sayısı 50’ye kadar olan odalarda üç, üye sayısı 50’den fazla olan odalarda beş üyeden oluşur. Ayrıca, Disiplin Kurulu üyesi 3 olan Odalarda bir, 5 olan Odalarda 3 yedek üye seçilir. Disiplin Kurulu üyeleri arasında boşalma olursa, yerlerine ilgili seçim kurulu tarafından verilen mazbatada yer alan en çok oy alan yedek üyeler getirilir.

 

Disiplin Kurulu üyeleri, kayıtlı olduğu meslek odasında en az üç yıl kıdemli olup serbest veya bir işyerine bağlı olarak Kanun hükümlerine göre fiilen mesleki faaliyette bulunanlar arasından üç yıl için seçilir. Üye sayısı yüzden az olan odalarda üç yıllık süre şartı aranmaz. Süresi dolan üye yeniden seçilebilir. Üyeler kendi aralarında bir başkan seçerler. Disiplin Kurulu en az üç kişinin hazır bulunmasıyla toplanır. Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile verilir. Oylarda eşitlik halinde Başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur, Oda Disiplin Kurulunun kararlarına karşı tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde Birlik Disiplin Kuruluna itiraz edilebilir.

Başkanın bulunmadığı zamanlarda meslekte en kıdemli üye Kurula başkanlık eder.

 

Oda Disiplin Kurulunun Görevleri

Madde 20– Disiplin Kurulunun görevleri, Oda Yönetim Kurulunun disip­lin soruşturması açılması kararı üzerine üyeler hakkında disiplin soruş­turması yaparak disiplinle ilgili kararları ve cezaları vermek ve Kanunla verilen diğer yetkileri kullanmaktır.

 

Oda Denetleme Kurulu

Madde 21– (Değişik birinci fıkra:RG-25/12/2012-28508) Denetleme Kurulu üyeleri, kayıtlı olduğu meslek odasında en az üç yıl kıdemli olup, serbest veya bir işyerine bağlı olarak Kanun hükümlerine göre fiilen mesleki faaliyette bulunanlar arasından üç yıl için seçilen üç üyeden oluşur. Ayrıca bir yedek üye seçilir. Üye sayısı yüzden az olan odalarda üç yıllık süre şartı aranmaz.

 

Denetleme Kurulu üyeleri ilk toplantılarında kendi aralarından bir baş­kan seçerler.

Denetleme Kurulu; Odanın işlem ve hesaplarını denetlemek ve bu hu­susta Genel Kurula rapor vermekle görevlidir.

 

(Ek fıkra:RG-25/12/2012-28508) Denetleme Kurulu üyeleri arasında boşalma olursa yerlerine ilgili seçim kurulu tarafından verilen mazbatada yer alan en çok oy alan yedek üyeler getirilir.

 

Oda Organlarının Seçim Esasları

Madde 22– Oda organ seçimleri gizli oyla yapılır ve seçim işlemleri aşağı­daki esaslara göre yargı gözetimi altında gerçekleştirilir.

 

Seçim yapılacak Genel Kurul toplantısından en az 15 gün önce Oda se­çimleri için üyeleri belirleyen liste, üç nüsha olarak toplantının gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantı­ya dair hususları belirten bir yazıyla birlikte o yer ilçe seçim kurulu baş­kanına tevdi edilir. Bir yerde birden fazla ilçe seçim kurulu bulunduğu takdirde görevli ilçe seçim kurulu, Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir. Toplantı tarihlerinin, gündemde yer alan diğer konular gözönünde bu­lundurularak, görüşmelerin bir Cumartesi günü akşamına kadar sonuç­lanmasını ve seçimlerin ertesi günü olan Pazar gününün dokuz-onyedi saatleri arasında yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi zorunlu­dur.

 

Hakim, gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de getirtip incelemek suretiy­le varsa noksanları tamamlattırdıktan sonra seçime katılacak üyeleri be­lirleyen liste ile yukarıdaki fıkrada belirtilen diğer hususları onaylar. Onaylanan liste ile toplantıya ait diğer hususlar Oda ve Birlik ilan yerle­rinde asılmak suretiyle üç gün süre ile ilan edilir.

 

İlan süresi içinde listeye yapılacak itirazlar hakim tarafından incelenir ve en geç iki gün içinde kesin karara bağlanır.

 

Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ait diğer hususlar onaylanarak ilgili Oda veya Birliğe gönderilir.

 

Hakim, kamu görevlileri veya aday olmayan üyeler arasından bir başkan ile iki üyeden oluşan bir seçim sandık kurulu tayin eder. Aynı şekilde ay­rıca üç yedek üye de belirler. Seçim sandık kurulu başkanının yokluğunda kurula en yaşlı üye başkanlık eder.

 

Seçim sandık kurulu, seçimlerin Kanunun öngördüğü esaslara göre yürü­tülmesi, yönetim ve oyların tasnifi ile görevli olup bu görevleri seçim ve tasnif işleri bitinceye kadar aralıksız olarak devam eder.

Dörtyüz kişiden fazla üye bulunması halinde her dörtyüz kişi için bir oy sandığı bulunur ve her seçim sandığı için ayrı bir kurul oluşturulur. Se­çimlerde kullanılacak araç ve gereçler ilçe seçim kurulundan sağlanır ve sandıkların konacağı yerler hakim tarafından belirlenir.

 

(Ek fıkra:RG-25/12/2012-28508) Seçimlerde, üyeler bağımsız aday olabilecekleri gibi, aralarında oluşturacakları grupların listelerinden de aday olabilirler. Grup olarak seçime girenlerin Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulları üyelikleri ile Birlik Genel Kurul temsilcilikleri için asil ve yedek üye sayısı kadar aday göstermeleri gereklidir. Gruplardan aday olacak kişilerin adaylığa ilişkin dilekçeleri grup listesine eklenerek divana verilir. Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyeleri için tek bir birleşik oy pusulası, üst birlik delegeleri için ayrı bir oy pusulası oluşturulur.

 

(Ek fıkra:RG-25/12/2012-28508) Oy pusulalarında, grup listelerinden aday olanlar ilgili grup ismi altında, bağımsız adaylar ise ayrıca listelenir. Oy pusulaları, hangi kurul üyeliği için hangi grup ya da bağımsız adaya oy verileceğini gösterecek birleşik oy pusulası şeklinde hazırlanır ve pusulanın ilgili sütununda grupların veya bağımsız adayların kurullara ilişkin asil ve yedek üyeliklerine aday olanlara alt alta sıralanmak suretiyle yer verilir. Grup isimlerinin ve bağımsız adayların adları yanına işaret konacak kare şeklinde kutulara yer verilmek suretiyle birleşik oy pusulaları çoğaltılır, ilçe seçim kurulu mührü ile mühürlendikten sonra kullanılır. Oylar, pusulada yer alan grup ya da bağımsız adayların ismi yanındaki kutu herhangi bir şekilde işaretlenmek suretiyle kullanılır. Oy verme işlemi, gizli oy açık tasnif esaslarına göre yapılır. Üye listesinde adı yazılı bulunmayan meslek mensubu oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliğini resmi kuruluşlarca verilen belgeyle veya TÜRMOB’un verdiği kimlikle ispat etmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yeri imzalamasından sonra kullanılır. Oylar, üzerinde ilçe seçim kurulu mührü bulunan ve oy verme sırasında sandık kurulu başkanı tarafından verilecek zarflara konulmak suretiyle kullanılır. Mühürsüz oy pusulası ve mühürsüz zarfla kullanılan oylar geçersiz sayılır.

 

(Ek fıkra:RG-25/12/2012-28508) Birleşik oy pusulasında gruplar çekilecek kura sırasına göre, grup isimlerinin altında yönetim, denetim ve disiplin kurulları asil ve yedek üyelerinin isimleri belirtilecek şekilde yan yana sıralanır. Var ise bağımsız adaylar, pusulanın en son bölümüne yerleştirilir. Bağımsızların sıralaması çekilecek kuraya göre belirlenir.

 

(Ek fıkra:RG-25/12/2012-28508) Seçime katılan grupların ve bağımsız adayların adları alt alta ve aldıkları geçerli oy hizalarına yazılır. Grupların oy sayıları, önce bire, sonra ikiye, sonra üçe… şeklinde devam edilmek suretiyle, yedekler dahil o kurulun çıkaracağı üye ve Birlik Genel Kurul temsilcisi sayısına ulaşıncaya kadar bölünür. Elde edilen paylar ile bağımsız adayların aldıkları oylar ayrım yapılmaksızın en büyükten en küçüğe doğru sıralanır. Kurul asil ve yedek üyelikleri ile Birlik Genel Kurul asil ve yedek temsilcilikleri, gruplara ve bağımsız adaylara rakamların büyüklük sırasına göre tahsis olunur. Son kalan üye veya temsilcilik için oyların eşit olması halinde, bunlar arasında ad çekilmek suretiyle tahsis yapılır. Kurul üyeliği ve Birlik Genel Kurulu temsilciliklerinin gruplara tahsisi oy pusulasında yer verilen sıralamaya göre yapılır.

 

(Ek fıkra:RG-25/12/2012-28508) Yönetim, disiplin ve denetleme kurullarında asli üyeliklerden herhangi bir nedenle ayrılma olması durumunda, ilgili seçim kurulu tarafından verilen mazbatada yer alan yedek üyelerden en çok oy alanlar getirilir.

(Ek fıkra:RG-25/12/2012-28508) Üyeler, oda veya Birlik yönetim, denetleme ve disiplin kurullarından sadece birinde görev alabilirler.

 

Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları tutanakla tespit edilip seçim sandık kurulu başkan ve üyeleri tarafından imzalanır. Birden fazla sandık bulunması halinde tutanaklar, hakim tarafından birleştirilir. Tutanakların birer örneği seçim yerinde asılmak suretiyle geçici seçim sonuçları ilan edilir. Kullanılan oylar ve diğer belgeler tutanağın bir örneği ile birlikte üç ay süreyle saklanmak üzere ilçe seçim kurulu başkanlığına tevdi edilir.

 

Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenme­sinden itibaren iki gün içinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar, hakim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. İtiraz süre­sinin geçmesi ve itirazların karara bağlanmasından hemen sonra hakim yukarıdaki hükümlere göre kesin sonuçları ilan eder ve ilgili Oda ile Bir­liğe bildirir.

 

(Mülga fıkra:RG-25/12/2012-28508)

Hakim, seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya Kanuna aykırı uygulama sebebiyle seçimlerin iptaline karar verdiği takdirde, süre­si bir aydan az ve iki aydan fazla olmamak üzere seçimin yenileneceği Pa­zar gününü tespit ederek Oda ve Birliğe bildirir. Belirlenen günde yalnız seçim yapılır ve seçim işlemleri bu madde ile Kanunun öngördüğü diğer hükümlere uygun olarak yürütülür.

İlçe seçim kurulu başkanı hakime ve seçim sandık kurulu başkanı ile üye­lerine Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Ka­nunda belirtilen esaslara göre ücret ödenir. Bu ücret ve diğer seçim gi­derleri Birlik ve ilgili odaların bütçelerinden karşılanır.

 

Seçimler sırasında sandık kurulu başkan ve üyelerine karşı işlenen suçlar, (Değişik:RG-25/12/2012-28508) kamu görevlilerine karşı işlenmiş gibi cezalandırılır.

 

Seçimlerin düzen içerisinde ve sağlıklı biçimde yürütülmesi amacıyla ha­kimin ve sandık kurulunun aldığı tedbirlere uymayanlara eylemin ağırlı­ğına göre bu Kanunda yazılı disiplin cezaları verilir.

 

Odaların Yurt Dışında Temsili

Madde 23– Odaları temsil etmek üzere milletlerarası toplantı ve kongre­lere katılmak, (Değişik ibare:RG-17/09/2007-26646) Maliye Bakanlığı’nın iznine tabidir.

 

Oda Nitelikleri ve Faaliyet Sınırları

Madde 24– Oda, Kanunda yazılı esaslar uyarınca meslek mensuplarının ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensupla­rının birbirleriyle ve iş sahipleri ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadıyla ku­rulan, tüzel kişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur.

 

(Değişik:RG-17/09/2007-26646) Odalar kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar.

Odalara üye olmayan meslek mensupları mesleki faaliyette bulunamaz­lar.

 

(Değişik:RG-17/09/2007-26646) Amaçları dışında faaliyet gösteren odaların sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine Maliye Bakanlığı’nın veya bulundukları yer cumhuriyet başsavcılığının istemi üzerine, o yerdeki asliye hukuk mahkemesince basit usule göre yargılama yapılarak karar verilir ve dava en geç üç ay içinde sonuçlandırılır.

Mahkemece altıncı maddede yazılı organların görevlerine son verilmesi halinde kararda ayrıca, görevlerine son verilen organları bu Kanunda ya­zılı usullere göre seçecek organları toplamak üzere, Oda Yönetim Kuru­lu için Oda Genel Kurulu üyeleri arasından, beş kişi görevlendirilir. Se­çim, görevlendirilen bu beş kişi tarafından bir ay içinde sonuçlandırılır. Görevlendirilen bu beş kişi bu fıkrada yazılı süre içinde görevlerine son verilen organlar gibi görevli ve yetkili olup aynı şekilde sorumludurlar. Bu fıkra hükmüne göre seçilecek yeni organlar eski organların görev sü­relerini tamamlarlar.

 

(Değişik ibare:RG-4/8/2015-29435) Maliye Bakanlığı’nın bu Kanun uyarınca Oda organlarının işlemleri hak­kında onay mercii olarak verdiği kararları görevli Oda organları aynen yerine getirmekle yükümlüdürler. Bakanlık kararını, idari yargı merciinin yürütmenin durdurulmasına veya esasına ait kararı veya kanuni bir sebep olmaksızın yerine getirmeyen veya eski kararda direnme niteliğinde yeni bir karar veren veya Kanunun mecburi kıldığı işlemleri Bakanlığın uyarı­sına rağmen yerine getirmeyen Oda organları hakkında da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır.

 

Görevlerine son verilen organların yerine en geç bir ay içerisinde yenileri seçilir. Yeni seçilenler eskilerin süresini tamamlarlar.

 

Görevlerine son verilen organ üyelerinin Kanunda yazılı cezai sorumlu­lukları saklıdır. Bu organların yukarıdaki fıkra gereğince görevlerine son verilmesine sebep olan tasarrufları hükümsüzdür.

(Değişik:RG-17/09/2007-26646) Ancak, milli güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlenmesine veya suçun devamını önlemenin yahut yakalamanın gerektirdiği hallerde gecikmede sakınca varsa, odalar, vali tarafından faaliyetten men edilebilir. Faaliyetten men kararı yirmidört saat içinde görevli hakimin onayına sunulur. Hakim, kararını kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, bu idari karar kendiliğinden yürürlükten kalkar.

 

Göreve son verme ve görevden uzaklaştırma hükümleri Oda Genel Ku­rulu hakkında uygulanmaz.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ODANIN İÇ YÖNETİMİ

Oda Hizmetlerinin Yürütülmesi

Madde 25– Oda hizmetleri mevzuat hükümleri ile Genel Kurul ve Yöne­tim Kurulu kararlarına uygun olarak İç Yönetmelikle belirlenen birimler tarafından yürütülür.

 

Oda Sekreterinin Görevleri ve Yetkileri

Madde 26– Oda işlerini yürütmekle Oda Sekreteri görevlidir. Ancak, Oda Sekreterinin teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile Genel İdare Müdü­rü atanabilir. Oda Sekreteri görev ve yetkilerini Genel İdare Müdürüne devredebilir.

Oda Sekreteri, Oda personelinin amiri olup başlıca görevleri ve yetkileri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

b) Odanın işlem ve yazışmalarını yönetmek, müdürlüklere ait görevlerin noksansız olarak yürütülmesini sağlamak ve denetlemek,

c) Oda personelinin; atanması, yükselmesi, ödüllendirilmesi, cezalandırıl­ması ve işine son verilmesi konularında Yönetim Kuruluna öneride bu­lunmak, Oda personelinin özlük işlerine ait sicil kütüklerini düzenlemek ve saklanmasını sağlamak,

d) Odaca verilecek belgeleri düzenlemek ve bu belgelerin düzenlenmesi­ne esas olacak bilgilerin toplanması ile ilgili işlem hizmetlerinin yürütül­mesini sağlamak,

e) Odanın bütçe taslağını (Ek ibare:RG-17/09/2007-26646) oda saymanı ile birlikte hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,

f) Demirbaş ve ayniyat kayıtlarının düzenlenmesini, saklanmasını sağla­mak,

g) Yayın organları ve basınla ilişkileri düzenlemek,

h) Yönetim Kurulu tarafından devredilecek yetkileri kullanmak,

i) Genel Kurul ve Yönetim Kurulunca verilecek diğer işleri yapmak,

Oda Sekreteri, Odaya herhangi bir yükümlülük getirmeyen ve resmi ma­kamlarla yapılacak yazışmaları kapsayan ve Oda kayıtları ile ilgili belge­lerin örneklerinin onayına ait bulunan hususlarda re’sen imzaya yetkili­dir.

 

Oda saymanının görev ve yetkileri

MADDE 26/A – (Ek:RG-17/09/2007-26646)

Oda saymanın görevleri şunlardır:

a) Odanın bütçe taslağını oda sekreteri ile birlikte hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

b) Odanın muhasebe kayıt ve işlemlerinin, kendi gözetiminde düzgün tutulmasını sağlamak.

c) Gelir ve giderleri usulüne uygun belgelere istinaden kayda aldırmak.

d) (Mülga:RG-4/8/2015-29435)

e) Bütçe ödenekleri arasındaki aktarma tekliflerini hazırlayarak Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

f) Dönem sonu mali tablolarını hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.

g) 29/11/1991 tarihli ve 21066 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Üye Aidatları ile Birlik Paylarının Tespitine Ait Yönetmelikte belirtilen süre sonunda maktu ve nispi aidatlarını ödemeyenleri belirleyerek Yönetim Kuruluna sunmak.

h) Kâr amaçsız işletmeler muhasebe standardına uygun olarak finansal tabloları hazırlamak.

Genel İdare Müdürünün Nitelikleri

Madde 27- Genel İdare Müdürlüğüne atanacaklarda aşağıdaki nitelikler aranır:

a)   Personel Yönetmeliğinde aranan şartları taşımak,

b)  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Siyasal Bilgiler fakültesi ve benzeri Fakülte veya bölümleri ile bunların yetkili makamlarca onaylanmış yabancı ülkelerdeki eşitlerinden birini bi­tirmiş olmak,

c)   İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden birini iyi derecede bilmek.

d) (Ek:RG-17/09/2007-26646) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

e) (Ek:RG-17/09/2007-26646) Affa uğramış olsalar bile yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hüküm giymiş olmamak.

 

Müşavirler

Madde 28- Müşavirler Oda işlerinin yürütülmesinde bilimsel ve teknik yönden görevli mütehassıs elemanlardır.

Hangi konular için müşavir çalıştırılacağı ve bunlarda aranacak özel şart­lar Yönetim Kurulunca belli edilir.

 

Personel Disiplin Cezaları

Madde 29- Disiplin cezaları; hizmetin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunların, tüzüklerin, yönetmeliklerin, Odanın yetkili makam­larının kanuni talimatlarının emrettiği ödevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulması zorunlu kılınan hususlara uymayanlara, yasaklanan işleri yapanlara, durumun niteliğine ve ağırlık derecesine gö­re verilen cezalardır.

Personele verilecek disiplin cezaları ile bu cezalan gerektiren fiil ve hal­ler hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uy­gulanır.

 

Disiplin cezası verme yetkisi Genel İdare Müdürü için Yönetim Kurulu’na, diğer personel için Oda Sekreterine aittir.

 

Müdürler

Madde 30- Oda Sekreterinin teklifi ve Yönetim Kurulu kararıyla müdür­lükler oluşturulabilir. Bu müdürlüklerin çalışma usul ve esasları ayrı yö­netmeliklerle düzenlenir.

 

Defterler

MADDE 31 – (Değişik:RG-17/09/2007-26646)

Noterden tasdikli genel kurul karar defteri, yönetim kurulu karar defteri ve üye kayıt defteri, çalışanlar listesi defteri ile gerekli sair tasdiksiz yardımcı defterler, yönetim kurulu sorumluluğunda oda sekreterliğince; noterden tasdikli yevmiye defteri, defteri kebir ve envanter defteri ise yönetim kurulunun sorumluluğunda ve oda saymanının gözetiminde, düzenlenir ve saklanır.

Gelir ve giderler usulüne uygun belgelere istinaden kayda alınır. Defterlerin elektronik ortamda da tutulması mümkündür.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MESLEK MENSUPLARINA İLİŞKİN ESASLAR

 

Mesleğin Konusu

Madde 32- Yeminli Mali Müşavirlik mesleğinin konusu gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin;

a) Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak,

b)  Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda ya­zılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik (Ek ibare:RG-17/09/2007-26646) değerleme, derecelendirme ve benzeri işleri yapmak,

c) Mali tabloların ve beyannamelerin mevzuat hükümleri, muhasebe prensipleri ile muhasebe standartlarına uygunluğunu ve hesapların dene­tim standartlarına göre incelendiğini tasdik etmek,

d) İlgili mevzuat ile (Değişik ibare:RG-4/8/2015-29435) Maliye Bakanlığı ve diğer resmi mercilerce verilecek görevleri yapmak.

Yeminli mali müşavirler muhasebe ile ilgili defter tutamazlar, muhasebe bürosu açamazlar ve muhasebe bürolarına ortak olamazlar.

 

Meslek Unvanlarının Haksız Kullanılması

Madde 33- Kanunen kullanılmaya yetkisi olmayanlar tarafından yeminli mali müşavir ünvanının veya bu ünvan veya kavrama karışacak veya onla­ra benzer her türlü, ünvan, ibare veya remizlerin kullanılması yasaktır.

Oda, yukarıdaki fıkraya aykırı davranışları öğrendiğinde Cumhuriyet Savcılığına bildirmek mecburiyetindedir. Cumhuriyet Savcılığınca tahkika­tın sonucu, Odaya ve ilgililere bildirilir.

 

Üyelik

Madde 34– Yeminli mali müşavirlik ruhsatı alan her meslek mensubu Odaya kaydolmak ve ödevlerini yerine getirmek zorundadır. Odaya kay­dını yaptırmayanlardan ruhsatı geri alınır.

 

Üyelik aidatını ödemeyen üyelerin listesi her mali yılın sonunda Oda ta­rafından çıkartılır. Zamanında ödenmeyen aidatlar genel hükümlerine göre tahsil edilir. (Mülga cümle:RG-17/09/2007-26646)

(Ek:RG-17/09/2007-26646) Oda üyeliğinden istifa edenler, Birliğe iade edilmek üzere ruhsatlarını ve varsa mühürlerini  odaya teslim etmek zorundadırlar.

 

Yemin

Madde 35- Yeminli mali müşavirlik mesleğine kabul edilenler, görevleri­ne fiilen başlamadan önce, Oda’dan alacakları bir belge ile ilgili Asliye Ticaret Mahkemesine başvurarak Kanunda gösterilen şekilde yemin ederler.

 

Yasaklar

Madde 36– Meslek mensupları çalışmalarında Kanunun 43, 44, 45 ve 46’ncı maddelerinde ve (Mülga ibare:RG-4/8/2015-29435) (…) Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkın­daki Yönetmelikte belirtilen yasaklara uymak zorundadırlar.

 

Mesleki Faaliyet İçin Başvurma

Madde 37– Ruhsat almış olan meslek mensupları; bağımsız olarak tek ba­şına veya ortaklık veyahut şirket kurarak mesleki faaliyette bulunmak is­tedikleri takdirde; “çalışanlar listesine” kayıt olmak üzere Odaya başvu­rurlar.

 

Başvurma dilekçe İle olur. Başvurma dilekçesi 2 nüsha düzenlenir. Kayıt ve tarih numarasına havi nüshası İlgiliye verilir. Diğer nüsha dosyada sak­lanır. Dilekçeye aşağıdaki belgeler eklenir:

1- İlgili Yönetmelikte düzenlenmiş bildirim formu,

2- Ruhsatın verildiği tarihten, ruhsatın verildiği tarihte kamu görevlisi ise kamu görevinden ayrıldığı tarihten itibaren 12 ay geçtikten sonra yapıla­cak başvurular için Cumhuriyet Savcılığından alınacak sabıka kaydı bel­gesi.

3- Yeminli mali müşavirlerin yemin ettiklerine dair yemin belgesi.

Ortaklık Bürosu veya Şirketin Bildirilmesi

Madde 38- Meslek mensupları ortaklık bürosu veya şirket kurdukları tak­dirde;

a) Ortaklık bürolarında; ortaklık sözleşmesinin noterden tasdikli bir ör­neği,

b) Şirketlerde; şirket sözleşmesinin yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin bir örneği (Ek ibare:RG-17/09/2007-26646) veya aslı görülerek ilgili odaca onaylanmış bir örneği,

c) (Ek:RG-17/09/2007-26646) Şirket ortaklarının, ortaklık paylarının ve adresinin değişmesi halinde,  konuya ilişkin kararın noterden onaylı nüshası ile kararın yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin aslı veya ticaret sicilinden alınmış onaylı bir örneği veya aslı görülerek ilgili odaca onaylanmış bir örneği,

bu ortaklık bürosu veya şirketlerin merkez ve şubelerinin bağlı olduğu Odaya ortaklar tarafından bir ay İçinde bir dilekçe ekinde verilir.

Büro Edinme Zorunluluğu

Madde 39- Her meslek mensubu mesleki faaliyetine başlamadan önce bağlı olduğu Oda bilgisinde işyeri açmak zorundadır.

 

Ortaklık bürosu veya şirket kurulması halinde de işyeri açılması mecburi­dir. Mesleki faaliyette bulunmayan meslek mensupları ikametgahlarının bulunduğu bölgenin Odasına kaydolurlar.

 

İşyerini ve ikamet adresini değiştiren meslek mensupları ile bunların kur­dukları ortaklık büroları ve şirketler onbeşgün içinde yeni adreslerini bağlı oldukları odalara bildirmek zorundadırlar.

 

Tabela asılması

Madde 40– (Başlığı ile birlikte değişik:RG-4/8/2015-29435)

Meslek mensuplarınca tabela asılması ihtiyaridir.

Tabela asılması halinde;

a) Tabelalarda; oda ve Birlik amblemi, meslek unvanı ile ad ve soyadı, ortaklık bürosu unvanı, şirket ise şirket unvanı varsa akademik unvanı, büronun adresi, telefon numarası, internet adresi ile elektronik posta adresi yer alabilir. Tabelada bu Yönetmelikte belirlenenlerin dışında unvan, deyim, yabancı dillerde yazılmış ifadeler ile sair şekiller, işaret, resim, fotoğraf ve benzerlerine yer verilemez.

b) Aynı büroda birlikte çalışma halinde, birlikte çalışan meslek mensuplarının ad ve soyadlarının, ortaklık şeklinde çalışılması durumunda ise ortaklık unvanının tabelada yer alması zorunludur.

c) Tabela, büronun bulunduğu binanın giriş kapısının yanına, giriş holü veya koridoruna ya da büro giriş kapılarının yanına asılabilir. Bina cephelerine, büro balkonu ve pencerelerine birden fazla tabela asılamaz, benzeri yazılar yazılamaz, ışıklı tabela kullanılamaz.

ç) Tabelaların mavi zemin üzerine beyaz yazılı olması ve bunlarda Birlik adına tescilli Mm logosunun kullanılması zorunludur.

 

Kimlik belgesi alınması ve değiştirilmesi

MADDE 41 – (Başlığıyla birlikte değişik:RG-17/09/2007-26646)

Meslek mensuplarına bağlı oldukları odalar tarafından kimlik belgesi verilir. İşyerinin başka bir odaya nakli halinde yeni kimlik belgesi verilir ve  eskisi iptal edilir. Meslek unvanından başka nüfus hüviyet cüzdanında belirtilen bilgiler ile iş ve ikamet adreslerini içeren bu kimlik belgesi  oda başkanı tarafından imzalanır ve mühürlenir. Kimlik belgeleri, tek tip olarak Birlik tarafından bastırılır. İstifa ve diğer sebeplerle meslekten ayrılanlar kimliklerini iptal edilmek üzere odaya teslim eder.

 

Müşterilerin Odaya Bildirimi

Madde 42– (Değişik:RG-4/8/2015-29435)

Meslek mensupları, hizmet verdikleri müşterilerle düzenleyecekleri sözleşmelerin bilgilerini, Birliğin belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde bağlı oldukları odalara iletmek zorundadırlar.

 

İşin Reddi Halinde Meslek Mensubunun Belirlenmesi

Madde 43– (Ek:RG-17/09/2007-26646) Meslek mensubu gerekli gördüğü takdirde kendisine gelen müşterinin kim olduğunu önceki meslek mensubundan sorup öğrenerek, gerekli görüşmeleri de yaptıktan sonra işi  kabul eder.

 

Meslek mensupları getirilen iş teklifini gerekçe göstermeden reddedebilir. Red kararları meslek mensubunca iş sahibine yazılı olarak bildirilir.

 

İki meslek mensubu tarafından reddedilen iş sahibi ilgili Odaya müracaat eder. Oda kendisine meslek mensubu belirler.

 

(Ek:RG-17/09/2007-26646) İş kabulü ve reddi ile ilgili uygulama esasları Birlik tarafından bir mecburi meslek kararı ile belirlenir.

 

Odalararası Nakil

MADDE 44 – (Değişik:RG-17/09/2007-26646)

Mesleki faaliyette bulunan meslek mensupları nakil için yeni iş yeri merkezinin bulunduğu oda yönetim kuruluna yazı ile başvurur.  Mesleki faaliyette bulunmayan meslek mensuplarının ikametgah değişikliklerinde nakil suretiyle kayıt yaptırmaları ihtiyaridir.

 

İşyeri ve ikametgah değişikliklerinde başvuru yazısında, istekte bulunan meslek mensubunun kayıtlı olduğu odanın adı, sicil numarası, ruhsatname numarası ve günü, nakletmek istediği oda bölgesi içindeki işyeri ve ikamet adresi bildirilir.  Adres değişikliğinin Odaya bildirilmesi zorunludur.

İnceleme ve Nakil Talebinin Kabulü

 

Madde 45-Başvurulan Oda yönetim kurulu nakil başvurusu üzerine ge­rekli incelemeleri yapar. Talebin kabulü halinde meslek mensubunu Odaya kayıt eder. Kayıt günü  (Değişik ibare:RG-17/09/2007-26646) Birliğe ve meslek mensu­bunun önceden kayıtlı olduğu Odaya bildirilir. Eski Oda bu bildiri üzeri­ne meslek mensubunun adını kayıtlardan siler ve dosyasını naklettiği Odaya gönderir. Varsa, devam eden disiplin soruşturması eski Odaca sürdürülür. Sonuçlan ayrıca (Ek ibare:RG-17/09/2007-26646) nakil gittiği odaya bildirilir.

 

Başvurulan Oda yönetim kurulu nakil talebinin Odaya varış tarihinden itibaren 1 ay içinde bir karar vermezse nakil talebi kabul edilmiş sayılır.

 

Nakil Talebinin Reddi

Madde 46– (Değişik:RG-17/09/2007-26646) Nakil talebinin başvurulan Odaca reddi halinde, nakil isteğin­de bulunan meslek mensubu bu kararın kendisine tebliğinden itibaren onbeş gün içinde (Değişik ibare:RG-17/09/2007-26646) Birliğe itiraz edebilir.

 

(Ek:RG-17/09/2007-26646) Birlik bu itirazı onbeş gün içinde karara bağlar.  Birliğin vereceği karar kesindir.

 

Meslek üye kütüğü, çalışanlar listesi ile çalışanlar listesinin şirketler bölümüne kaydolma ve silinme

MADDE 47 – (Başlığıyla birlikte değişik:RG-17/09/2007-26646)

Odada, odaya kayıtlı her meslek mensubunun kaydedildiği meslek mensubu üye kütüğü ile fiilen mesleki faaliyette bulunacakların yazıldığı çalışanlar listesi tutulur. Çalışanlar listesinin ayrı bir bölümüne ortaklık büroları ve şirketler kaydolunur.

 

 

Aşağıdaki hallerde meslek mensubunun adı çalışanlar listesinden Yönetim Kurulu kararı ile silinir:

a) Meslek mensubunun, mesleki faaliyette bulunmayacağını yazılı olarak bildirmesi veya çalışma bürosunu kapatmış olması.

b) Çalışma bürosunu oda bölgesi dışına nakletmiş bulunması.

c) Kanuna göre meslekten çıkarmayı gerektiren cezalara çarptırılması.

d) Meslek mensubu olmak için Kanunun aradığı şartların sonradan kaybedilmiş olması.

e) Ruhsatnamenin verildiği tarihte, verilmemesini gerekli kılan sebeplerin varlığının sonradan tespit edilmiş olması.

f) Mesleki faaliyetine son verdiğinin odaca tespit ve tevsik edilmiş olması.

Yukarıdaki (c), (d), (e) ve (f) bentlerine göre verilen çalışma listesinden silme kararı, gerekçeli olmak zorundadır. Bu karara karşı meslek mensubu odada kayıtlı en son adresine tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Birliğe itiraz edebilir. İtiraz oda kanalıyla yapılır. İtiraz üzerine Birlikçe alınan kararlar, ilgili odaya da bildirilir.

 

Meslek mensubu, silme kararı kesinleşinceye kadar mesleğini yapma hakkına sahiptir. Kesinleştikten sonra mesleki faaliyette bulunamaz. Oda disiplin kurulu, kamu yararı bakımından gerekli gördüğü hallerde, yönetim kurulunun çalışanlar listesinden silme kararı üzerine, meslek mensubunun geçici olarak mesleki faaliyette bulunmasını yasaklayabilir. Çalışanlar listesinden silinmeyi gerektiren hallerin sona erdiğini ispat eden meslek mensubu bu listeye yeniden yazılmaya hak kazanır.

 

Mesleki şirketlerin, tasfiyesine karar verildiği halde, tasfiye işlemlerinin üç yılda tamamlanmaması veya şirketin üç yıl gayri faal durumda olduğunun tespit edilmesi halinde, bu şirketlere ait kayıtlar yönetim kurulu kararıyla şirketler sicilinden silinir. Üye olmanın hukuki yükümlülüklerini yerine getiren şirketler gayri faal sayılmaz.

 

Hizmet Sözleşmesi

Madde 48– Meslek mensupları ile müşterileri arasında meslekî konularda yapılacak sözleşmelerle ilgili tip sözleşmeler odalar tarafından bastırılır ve çalışanlar listesine kayıtlı meslek mensuplarına ihtiyaçları ölçüsünde dağıtılır.

Tip sözleşmelerde, en az aşağıdaki hususlara yer verilir:

a) Tarafların açık adresleri, vergi daireleri ve vergi daireleri sicil numara­ları.

b) Yapılacak işlerin amacı ve kapsamı (Ücret tespiti soru belgesinde yer alan hususlar da göz önüne alınarak verilecek hizmetler ayrıntılı olarak belirtilir.)

c) Tarafların karşılıklı sorumluluk ve yükümlülükleri (Sorumluluk ve yü­kümlülükler, Kanun ve buna ilişkin yönetmeliklerde düzenlenmiş husus­lara ve ilkelere aykırı olarak değiştirilmez. Sorumluluk ve yükümlülükleri etkileyecek uyarı ve öneriler yazılı yapılır. Sorumluluk ve yükümlülükler maddede ayrı ayrı hukuki sonuçları da belirtilerek düzenlenir.)

d) Ücretin tutarı ve ödeme şekli (Ücretin ödenmesi, çeşitli durumlara gö­re ücret tutarının ne kadar olduğunu, işle ilgili giderlerin nasıl karşılana­cağı hususları düzenlenir.) (Ek ikinci cümle:RG-17/09/2007-26646) Sözleşme ücretinin rakamla ve yazıyla belirtilmesi zorunludur.

e) Yapılan denetim sözleşmesi ise denetim kapsamı, hazırlanacak tablo­lar, başlama ve bitiş tarihleri, raporun verileceği tarih v.b. diğer hususlar dikkate alınır. Sorumluluk ve yükümlülükler ayrıntılı olarak belirtilir.

f) Sözleşmenin yeri, süresi ve tarihi.

Odalar, tip sözleşmelerin hazırlanmasında, o ilde bulunan ticaret ve sa­nayi odaları ile esnaf ve kefalet kooperatiflerinin tip sözleşme konusun­daki görüşlerini de alır. Ücret tespit soru belgesi, tip sözleşmesinin ekini oluşturur.

 

Ücret

Madde 49– Ücret meslek mensuplarının hizmetlerine karşılık olan mebla­ğı ifade eder. Ücretin asgari miktarı tarife ile belirlenir.

 

Tarifedeki asgari miktar altında ücret karşılığında iş kabulü yasak olup, aksine hareket, disiplin cezasını gerektirir.

 

Her Oda yönetim kurulu, her yıl Ocak ayından geçerli olmak üzere ye­minli mali müşavirlerin yapacakları iş ve işlemler karşılığında alacakları ücretleri gösterir birer tarife hazırlayarak (Değişik ibare:RG-4/8/2015-29435) Birliğe gönde­rir.

 

Görevle İlgili Suçlar

Madde 50– Meslek mensupları, görevleri sırasında veya görevleri sebebiy­le İşledikleri suçlardan dolayı, fiillerinin niteliğine göre Türk Ceza Kanu­nunun (Değişik ibare:RG-4/8/2015-29435) kamu görevlilerine ait hükümleri uyarınca cezalandırılırlar.

 

Disiplin Cezaları

Madde 51– Mesleğin vakar ve onuruna aykırı fiili hareketlerde bulunan­larla, görevlerini yapmayan veya kusurlu olarak yapan yahut da görevinin gerektirdiği güveni sarsıcı hareketlerde bulunan meslek mensupları hak­kında, muhasebe ve müşavirlik hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesi maksadı ile durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre aşağıdaki disip­lin cezaları verilir.

Disiplin cezaları şunlardır:

a) Uyarma; meslek mensubuna mesleğinin icrasında daha dikkatli dav­ranması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.

b) Kınama; meslek mensubunun görevinde ve davranışında kusurlu sayıl­dığının yazı ile bildirilmesidir.

c) Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma; mesleki sıfatı saklı kalmak şartıyla altı aydan az bir yıldan çok olmamak üzere mesleki faaliyetten alıkoymadır.

d) Yeminli sıfatını kaldırma; yeminli mali müşavirlerin yeminli sıfatının kaldırılmasıdır.

e) Meslekten çıkarma; meslek mensubunun ruhsatnamesinin geri alına­rak bir daha bu mesleği icra etmesine izin verilmemesidir.

 

Mesleki kurallara, mesleğin vakar ve onuruna aykırı fiil ve harekette bu­lunanlarla, görevinin gerektirdiği güveni sarsıcı harekette bulunan mes­lek mensupları hakkında, ilk defasında uyarma, tekrarında ise kınama ce­zası uygulanır.

 

Görevini bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlükle yapmayan veya kusurlu olarak yapan veyahut ta bu Kanunda yer alan mesleğin genel prensipleri­ne aykırı harekette bulunan meslek mensupları için geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası uygulanır.

 

Tasdik yetkisini gerçeğe aykırı olarak kullandığı (Değişik ibare:RG-17/09/2007-26646) Maliye Bakanlığınca ilk defa tespit edilen ve rapora bağlanan yeminli mali müşavirler hakkında geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma, bu husus tekerrür edip, bunun mahkeme kararıyla kesinleşmesi halinde de yeminli sıfatını kaldırma ce­zası verilir.

 

Mükellefle birlikte kasden vergi ziyaına sebebiyet verdikleri mahkeme kararı ile kesinleşen meslek mensuplarına, meslekten çıkarma cezası ve­rilir.

 

Üç yıllık bir dönem içinde iki veya daha fazla disiplin cezasını gerektiren davranışta bulunan meslek mensubuna, her yeni suçu için bir öncekinden daha ağır ceza uygulanabilir.

 

Beş yıllık dönem içinde iki defa mesleki faaliyetten alıkoyma cezası ile cezalandırılmasından sonra bu cezayı gerektiren fiili yeniden işleyen mes­lek mensupları hakkında meslekten çıkarma cezası uygulanır.

 

Disiplin Kurulları bir derece ağır veya bir derece hafif disiplin cezasının uygulanmasına karar verebilirler.

 

Takibat ve hüküm tesisi disiplin soruşturması yapılmasına ve disiplin ce­zası uygulanmasına engel değildir.

 

Meslek mensubu hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verile­mez. Yetkili disiplin kurulunun 10 günden az olmamak üzere verdiği süre içinde savunma yapmayanlar, savunma hakkından vazgeçmiş sayılırlar.

 

Disiplin cezaları kesinleşme tarihinden itibaren uygulanır.

 

Yönerge düzenleme

EK MADDE 1 – (Ek:RG-17/09/2007-26646)

Odalarca, bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar için yönergeler düzenlenir.

a) Oda birimlerinin oluşumu ile bu birimlerce yürütülecek iş ve işlemler.

b) Oda personelinin niteliği, işe alınmaları, görev ve sorumlulukları, ücret ve sair hakları, çalışma koşulları, görevlerine son verilmesi ve sair hususlara ilişkin usul ve esaslar.

c) Oda tarafından yapılacak ihalelere ilişkin usul ve esaslar.

d) Disiplin kovuşturmaları ile ilgili ön incelemenin usul ve esasları ile kesinleşen disiplin cezalarının uygulanmasının usulü.

e) Geçici olarak yurt içinde ve yurt dışında başka bir yerde görevlendirileceklere ödenecek harcırahın miktarı, usul ve esasları.

f) Meslek mensupları ile mükellefler arasındaki çeşitli uyuşmazlıkların tahkim usulü ile çözülmesinin usul ve esasları.

Odalar, gerekli gördükleri sair hususları da yönergelerle düzenleyebilirler.

Yukarıda belirtilen hususlar için düzenlenecek yönergeler, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde hazırlanarak, sürenin bitimini izleyen ilk genel kurulun onayına sunulur.

Oda kurulmasında yönetim kuruluna seçilecek üyeler

 

 

Ek Madde 2 – (Ek:RG-25/12/2012-28508)

Oda yönetim kuruluna seçilecek üyelerde odaların kurulmasından itibaren 6 yıl için 3 yıllık kıdem şartı aranmaz.

 

Geçici Madde 1– Birlik kurulup, Yönetmeliği yayımlanıncaya kadar bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

 

Geçici Madde 2- (Mülga madde:RG-25/12/2012-28508)

 

Yürürlük

Madde 52– Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 53- Bu Yönetmelik hükümlerini Yeminli Malî Müşavirler Odaları Yönetim Kurulları yürütür.

Devamı

SERBEST MUHASEBECİ MALÎ MÜŞAVİRLER İLE YEMİNLİ MALÎ MÜŞAVİRLERCE İŞYERİ KAYITLARININ İNCELENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 27.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27010 

SERBEST MUHASEBECİ MALÎ MÜŞAVİRLER İLE YEMİNLİ MALÎ MÜŞAVİRLERCE İŞYERİ KAYITLARININ İNCELENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kurumdan ilişiksizlik belgesi alınması gereken ihaleli işler ile özel bina inşaatı işyerleri işverenlerine bu belgenin verilmesinde; 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanununa göre yetki verilmiş, Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ile Yeminli Malî Müşavirler tarafından işyeri kayıtlarının incelenmesi sonucu Kuruma bildirildiği tespit edilen işçilik tutarlarının uygunluğunun sağlanması ile Kuruma yeterli işçilik bildirilmediği tespit edilen işyeri işverenlerine, tespit edilen fark işçilik tutarı üzerinden hesaplanacak prim, gecikme cezası ve gecikme zammı tutarı ile idarî para cezalarının uygulanmasının usul ve esaslarını düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kurumdan ilişiksizlik belgesi alması gereken ve Kurumda müstakilen tescil edilmiş olan ihaleli işler ile özel bina inşaatı işyerleri işverenlerini kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 59 uncu maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Alt işveren: Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin bir işte veya bir işin bölüm veya eklentilerinde, iş alan ve bu iş için görevlendirdiği sigortalıları çalıştıran üçüncü kişiyi, 

b) Asgari işçilik oranı: Kurum bünyesinde oluşturulan Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca ihale konusu işler ve özel bina inşaatı işyerleri için yapılacak incelemede dikkate alınacak oranı, 

c) İdare: 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kamu idareleri ve kurumları ile bunların ödenmiş sermayesinin %50’sinden fazlasına sahip oldukları ortaklıkları ve özel kanunlarına göre personel çalıştıran diğer kamu kurumları ile döner sermayeli kuruluşları, 5411 sayılı Kanunda tanımları yapılan mevduat bankaları, katılım bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları, fon bankaları ve kanunla kurulan kurum ve kuruluşları, 

ç) İhale konusu iş: Kanunun 90 ıncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar tarafından ihale yoluyla yaptırılan her türlü işi, 

d) İlişiksizlik belgesi: İhale konusu işler ve özel bina inşaatı işyerleriyle ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda işverenin Kuruma borcunun bulunmaması kaydıyla ilgili makama verilmek üzere Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerince/Sosyal Güvenlik Merkezlerince düzenlenen soğuk damgalı belgeyi, 

e) İnceleme: İhale konusu işler ile özel bina inşaatı işyerlerinden dolayı işyeri kayıt ve belgelerinin incelenmesini, 

f) İşveren: Sigortalı kişileri çalıştıran, gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları, 

g) İşyeri: Sigortalıların maddi olan ve olmayan unsurlar ile birlikte işlerini yaptıkları yerler ile; bu yerlerde üretilen mal veya verilen hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan, aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler, dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya meslek eğitimi yerleri, avlu ve büro gibi diğer eklentiler ile araçları, 

ğ) Kanun: 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu, 

h) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu, 

ı) Meslek mensubu: 3568 sayılı Kanuna göre, Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliğince ruhsat verilmiş çalışanlar kütüğüne kayıtlı serbest muhasebeci malî müşavirler ile yeminli malî müşavirleri, 

i) Özel bina inşaatı: Gerçek kişiler, tüzel kişiler veya tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından yaptırılan özel bina inşaatlarını, 

j) Sosyal güvenlik sicil numarası: Sigortalılardan, Türk vatandaşları için Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını, yabancı uyruklu kişiler için ise İçişleri Bakanlığınca verilen kimlik numarasını, 

k) Ünite: Sosyal güvenlik il müdürlükleri ile sosyal güvenlik merkezlerini, 

ifade eder. 

(2) Birinci fıkrada yer almayan, ancak Kanunun 3 üncü maddesi ile 28/8/2008 tarihli ve 26981 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde yer alan diğer tanımlar bu Yönetmelik için de yapılmış sayılır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Raporların Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar 

İnceleme yapılması 

MADDE 5 – (1) İhale konusu işlerde inceleme aşağıdaki esaslara göre yapılır. 

a) İşin kesin kabulünün ya da geçici kabulünün noksansız yapıldığı tarihten sonra ve işverene ödenmesi gereken Katma Değer Vergisi hariç, malzeme fiyat farkı ve akreditif bedeli dâhil, toplam istihkak tutarına işin asgari işçilik oranı uygulanmak suretiyle yapılır. 

b) İşin sözleşmesinde çalıştırılacak işçi sayısı belli ise, öncelikle bu işçilerin sigortalılık niteliği, ücretlerinin işyeri kayıtlarına usulüne uygun olarak intikal ettirilip ettirilmediği, ayrıca bunların prime esas kazançları ile prim ödeme gün sayılarının Kuruma eksiksiz bildirilmiş olup olmadığı tespit edilir. Bu tespit sonucunda düzenlenecek raporda, sözleşmede çalıştırılması öngörülen işçi sayısı nazara alınarak, işyeri kayıtlarından çalıştırıldığı tespit edilen işçiler ile ücretlerine aylar itibarıyla yer verilir. 

c) İdarece, işverene ödemelerin döviz şeklinde yapılması hâlinde, döviz tutarı, ödemenin yapıldığı tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek işlem yapılır. 

ç) İhaleli işin birden fazla konuyu kapsıyor olması ve her bir işin asgari işçilik oranının bilinmesi hâlinde, inceleme, işverenin bu husustaki yazılı isteğini ayrıca Kuruma dilekçe ile bildirmek kaydıyla, bu işlerin en yükseğine ilişkin asgari işçilik oranı dikkate alınarak yapılır. 

(2) Gerçek kişiler, tüzel kişiler veya tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan özel bina inşaatı işyerlerinde inceleme aşağıdaki esaslar dâhilinde yapılır. 

a) İşin bittiği tarihten sonra ve bina maliyetine, işin asgari işçilik oranı uygulanmak suretiyle yapılır. 

b) Bina maliyeti, ruhsatnamesinde yazılı bulunan yüzölçümü ile birim maliyet bedelinin çarpımı suretiyle hesaplanır. Bu hesaplamada, her yıl inşaatın sınıf ve grubuna göre Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca tespit edilen ve Kurumca çıkarılacak genelgede belirtilen birim maliyet bedelleri dikkate alınır. 

c) İşyerine ait defter ve belgelerden tespit edilecek maliyetin daha fazla olması hâlinde ise incelemede, bu maliyet bedeli esas alınır. 

ç) İnşaat ruhsatnamesinde belirtilen inşaat sınıf veya grubundan yüksek ya da yüzölçümünden daha fazla yapıldığı anlaşılan özel bina inşaatlarında, tespit edilen sınıf veya grup yahut yüzölçümü dikkate alınır. 

d) Başladığı yıl içinde bitirilmiş olan inşaatın maliyetinin hesaplanmasında o yıl için tespit edilen, başladığı yıldan sonraki yıllarda tamamlanmış inşaatın maliyetinin hesabında ise bitirildiği yıldan bir önceki yıla ait birim maliyet bedeli esas alınır. 

e) İnşaatın başladığı ve bitirildiği tarih işverence resmî makamlardan alınacak belge ile kanıtlanır. 

f) Yasal süre içinde tescil edilmemiş olan inşaatın başladığı tarihin resmî belge ile kanıtlanamaması hâlinde, ruhsat tarihi inşaatın başladığı tarih olarak kabul edilir. 

g) İnşaat ruhsatnamesi olmayan, ruhsatnamesi olmakla birlikte imar mevzuatına göre ruhsatı hükümsüz olan veya Kurumda tescil edilmemiş bulunan ya da tescilli olmasına rağmen Kuruma, Kanunun 86 ncı maddesinin birinci fıkrasında ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 15 inci ve 109 uncu maddelerinde belirtilen belgeleri hiç verilmemiş olan bina inşaatı işyerleri ile tamamlanmamış bina inşaatı işyerleri hakkında bu Yönetmelik hükümlerine göre rapor düzenlenmez. 

(3) Özel bina inşaat işlerinde inceleme yapılmasının usul ve esasları Kurumca belirlenir. 

Ortak hükümler 

MADDE 6 – (1) İhale konusu işlerde ve özel bina inşaatı işlerinde inceleme yapılırken aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınır. 

a) İnceleme yapılırken, ihale konusu işlerde kesin kabulün ya da geçici kabulün noksansız yapıldığı, özel bina inşaatı işyerlerinde ise inşaatın bitirildiği tarihe kadar Kuruma bildirilmiş olan işçilik miktarı dikkate alınır. 

b) İhale konusu işlerde işverene ödenen toplam istihkak tutarına, özel bina inşaatlarında ise binanın toplam maliyet bedeline, işin asgari işçilik oranı uygulanmak suretiyle bulunan asgari işçilik miktarı, işin bitirildiği tarihe kadar Kuruma bildirilmiş olan prime esas kazançlar toplamı ile kıyaslanır. Bu kıyaslama sonucunda, işin faaliyet süresi için Kuruma bildirilmiş olan sigorta primine esas kazançlar toplamının, hesaplanan asgari işçilik miktarı ile aynı veya daha fazla tutarda olduğunun tespiti hâlinde, durum açıklanarak ilişiksizlik belgesi verilebileceğine ilişkin rapor düzenlenir. 

c) Kuruma bildirilmiş olan sigorta primine esas kazançlar toplamının, inceleme sonucunda hesaplanan asgari işçilik miktarından az olması durumunda, işveren kayıtlarında yer alan; 

1) Alt işverenler tarafından yapılan işler hariç olmak üzere, ünitesi ve işyeri sicil numarası belirtilmek kaydıyla, işin bazı bölümlerini yapan Kanun kapsamındaki diğer işverenlerden alınmış faturalara dayanılarak yapılan malzemeli işçilik ödemeleri, 

2) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olanların bu durumları, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası/Sosyal Güvenlik Sicil Numarası belirtilmek kaydıyla, işin bazı bölümlerinin yanında sigortalı çalıştırmadan bizzat yapan iş sahiplerinden alınmış faturalara ve gider belgelerine dayanılarak yapılan malzemeli işçilik ödemeleri, 

3) Aynı faturada hem malzeme ve hem de işçilik tutarı kayıtlı ise, her iki tutar birbirinden ayrı kaydedilmiş olsa bile, toplam fatura tutarı, 

4) Malzeme bedelinden ayrı olarak nakliye bedelinin kesin bir şekilde belirlendiği faturalara dayanılarak yapılan nakliye ödemeleri, 

5) Kuruma mükerrer prim ödenmesinin önüne geçilmesi bakımından, hafriyat ve nakliyat işleri için diğer firma veya şahıslardan alınmış faturalı ödemeler dikkate alınmamak kaydıyla, Kurumda tescilli bir işyerinden sevk ve idare edilen makine parkına sahip işverenlerin, bu parktaki araçlarında çalışanların incelemesi yapılmakta olan ihale konusu işe ilişkin işyerinden Kuruma bildirilmemiş olduğu saptanmak ve bu durum işyeri kayıtlarıyla doğrulanmak şartıyla, düzenlenecek raporda açıkça ve ayrıntılı olarak ortaya konulan, faturaya dayanmayan, hakediş raporlarından tespit olunan hafriyat ve nakliyat bedelleri, işverene ödenen toplam istihkak tutarından veya maliyet bedelinden düşülerek Kuruma bildirilmesi gereken asgari işçilik miktarı yeniden hesaplanır. 

ç) İşveren kayıtlarından bazı sigortalılara Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen sigorta primine esas kazanç üst sınırının üzerinde ücret ödendiği tespit edilebiliyorsa, ücret tediye bordrolarında kayıtlı brüt ücretler ile üst sınır arasındaki fark ve salt işçilik içeren faturalı işçilik ödemeleri, işin asgari işçilik oranı uygulanmak suretiyle hesaplanan asgari işçilik tutarından düşülerek inceleme yapılır. 

d) Fatura ve gider belgelerinde kayıtlı tutarların, bu belgelerden yapıldığı anlaşılan işlere karşılık alınan hakediş raporu ile ödenen tutarlardan fazla olması durumunda, aşan kısım incelemede dikkate alınmaz. 

e) İncelemede, yapılan ödemelerin katma değer vergisi dışındaki tutarları esas alınır. 

f) İnceleme sonucunda hesaplanan asgari işçilik tutarının Kuruma bildirilmiş olan prime esas kazançlar toplamı ile aynı veya daha fazla tutarda olduğunun anlaşılması durumunda, işverene, bu Yönetmelik ekindeki belgeler ile birlikte ilişiksizlik belgesi verilebileceğine dair rapor düzenlenir. Hesaplanan asgari işçilik miktarının Kuruma eksik bildirildiğinin tespiti hâlinde ise, bildirilmeyen tutar, faaliyette bulunulan aylar tespit edilebiliyorsa bu aylara, tespit edilemiyorsa faaliyette bulunulan son aya mal edilir ve Kanunun 88 inci ve 89 uncu maddeleri ile 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentleri uyarınca işlem yapılması gerektiği raporda önerilir. Yapılan inceleme sırasında Kurum mevzuatına aykırı bir durumun tespiti hâlinde düzenlenecek raporda bu hususlara da yer verilir. 

Rapor üzerinde yapılacak işlem 

MADDE 7 – (1) Meslek mensuplarınca düzenlenen raporlar, mücbir sebep olmadığı sürece en geç onbeş gün içinde işleme konulur. 

(2) Meslek mensuplarınca rapor düzenlenmesi, Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarınca işin asgari işçilik miktarının tespiti hususunda inceleme yapılmasına engel oluşturmaz. Meslek mensuplarınca düzenlenen raporlar Kurumca gerek duyulan hâllerde Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca belirlenecek yöntemlerle her zaman incelenebilir. 

(3) Meslek mensubunca düzenlenen raporlarda ünitece eksiklik veya maddi hata tespit edilmesi hâlinde, raporu düzenleyen meslek mensubundan onbeş gün içinde ek rapor vermesi iadeli taahhütlü bir yazıyla istenir. Ek raporda da eksikliğin veya maddi hatanın giderilmemesi durumunda, gerekçeleri de belirtilerek rapora göre işlem yapılmayacağı yine iadeli taahhütlü bir yazıyla işverene ve raporu düzenleyen meslek mensubuna bildirilir. 

(4) Ek raporun verilmemesi, eksiklik veya maddi hatanın düzeltilmemiş olması, yapılan düzeltmenin yetersiz bulunması ya da meslek mensubunca, raporunun eksiksiz veya hatasız olduğunun iddia edilmesi hâlinde, rapor ile rapora konu işe ilişkin tüm belgeler ilgili ünite tarafından, inceleme yapılmak üzere Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının ilgili birimine gönderilir. 

(5) Meslek mensubunca düzenlenecek raporun ilgili üniteye intikalini müteakip Ünitece, yapılan inceleme sonucunda bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre tespit edilen ve Kuruma bildirilmediği anlaşılan fark işçilik tutarı üzerinden hesaplanacak sigorta primleri ve bunlara bağlı gecikme cezası, gecikme zammı ile idarî para cezaları tutarlarının ödenmesi için durum, işverene iadeli taahhütlü bir yazıyla bildirilir. Yapılan tebligat üzerine işveren tarafından borcun bir ay içinde ödeneceğinin ilgili üniteye yazılı olarak taahhüt edilmesine rağmen, borcun bu süre içinde ödenmemesi hâlinde, ünitece 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre işlem yapılır. 

(6) Meslek mensubunca işyeri kayıtlarının incelenmesi sonucunda düzenlenen raporda ödenmesi önerilen borcun tahsil edilmesi veya işverenin borçlarını karşılayacak miktarda banka teminat mektubu, Devlet tahvili, hazine kefaletini haiz tahvil veya bonoların üniteye teminat olarak verilmesi hâlinde, o işyerinden kaynaklanan başkaca borcu da yoksa, soğuk damgalı ilişiksizlik belgesi verilir. Ancak, alınan teminat, teminatın üniteye verildiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar nakde çevrilerek, Kurum mevzuatına göre ilgili hesaplara mahsup işlemleri yapılır. 

Rapor düzenlenmeyecek işler 

MADDE 8 – (1) Meslek mensupları; 

a) Hariçten işçi çalıştırılmaksızın daimi nitelikteki işyerlerinin sigortalıları ile yapılan işler, 

b) Kurumda tescil edilmemiş veya tescil edilmiş olmakla birlikte işçilik bildiriminde bulunulmamış olan ihaleli işler ile özel bina inşaatı işyerleri, 

hakkında bu Yönetmelik hükümlerine göre rapor düzenleyemez. 

Rapor düzenleme sınırı 

MADDE 9 – (1) Meslek mensuplarınca rapor düzenlenebilecek işlerin istihkak ve maliyet tutarlarının sınırları Kurum Yönetim Kurulunca belirlenir. 

Rapor düzenleme şekli 

MADDE 10 – (1) Meslek mensupları tarafından ilişiksizlik belgesi verilebileceğine ilişkin düzenlenecek rapor; 

a) İhaleli işler için Sosyal Güvenlik Kurumundan İlişiksizlik Belgesi Alınmasına İlişkin Yeminli Malî Müşavirler ve Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler Tarafından Düzenlenen Rapora Eklenecek İhaleli İşlere Ait Hesaplama Cetveli (Ek-4), 

b) Özel bina inşaatı işyerleri için Sosyal Güvenlik Kurumundan İlişiksizlik Belgesi Alınmasına İlişkin Yeminli Malî Müşavirler ve Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler Tarafından Düzenlenen Rapora Eklenecek Özel Bina İnşaatlarına Ait Hesaplama Cetveli (Ek-5) düzenlenmek suretiyle, Sosyal Güvenlik Kurumundan İlişiksizlik Belgesi Alınmasına İlişkin Yeminli Malî Müşavirler ve Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler Tarafından Düzenlenen Rapor (Ek-1) kapağına ilişik ve Sosyal Güvenlik Kurumundan İlişiksizlik Belgesi Alınmasına İlişkin Yeminli Malî Müşavirler ve Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler Tarafından Düzenlenen Rapora (Ek-2) uygun olarak bilgisayar ile düzenlenir. 

(2) Meslek mensupları, düzenledikleri raporun her sayfasını paraflayarak, rapora, rapor tarihinden önceki üç ay içinde bağlı oldukları meslek odasından alınan Sosyal Güvenlik Kurumundan İlişiksizlik Belgesi Alınmasına İlişkin Rapor Düzenleyecek Yeminli Malî Müşavirler ve Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlere Ait Faaliyet Belgesini (Ek-3) ve işverenle yaptıkları sözleşmenin aslını veya aslı görülmek kaydıyla ilgili Ünitece onaylı bir suretini eklemek zorundadır. 

(3) Rapor üç nüsha düzenlenerek, bir nüshası meslek mensubunca dilekçe ekinde ilgili üniteye, bir nüshası işverene verilir, diğer nüshası da raporu düzenleyen meslek mensubu tarafından gerektiğinde ibraz edilmek üzere, Kuruma verildiği tarihten itibaren beş yıl süre ile saklanır. 

(4) Bu maddede belirtilen şekle uygun olmayan, silinti veya kazıntı bulunan rapor, maddede belirtilen şekle uygun hâle getirilmek üzere gerekçeleri de belirtilerek yazı ekinde meslek mensubuna iade edilir. Meslek mensubu, gerekli düzeltmeleri yazının tebliğinden itibaren en geç onbeş gün içinde yaparak yeniden düzenleyeceği raporu ilgili üniteye intikal ettirir. 

Rapor düzenlenemeyecek hâller 

MADDE 11 – (1) İşverenin veya alt işverenin defter ve belgelerini düzenleyen meslek mensupları, aynı işveren ve alt işveren için veya kendilerinin, boşanmış dahi olsa eşinin usul ve füruundan birinin veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kayın hısımlarının ya da bunların yönetici oldukları veya yönetimde görev alarak ortak oldukları işyerleri hakkında rapor düzenleyemez. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Meslek Mensuplarının Düzenleyecekleri Rapordan Doğan Sorumlulukları 

Meslek mensuplarının eğitimi 

MADDE 12 – (1) Kurum ile Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliğince işbirliği yapılarak, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde rapor düzenlenmesi konusunda, meslek mensuplarına gerekli eğitim verilebilir. 

Sorumluluk 

MADDE 13 – (1) Meslek mensupları, gerçeğe aykırı rapor düzenleyerek Kurum zararına sebebiyet verdikleri takdirde, oluşan Kurum zararından işveren ile müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. Bu durumda ilgililer hakkında ayrıca genel hükümlere göre işlem yapılır. 

(2) Düzenledikleri rapor ile Kurum zararına sebebiyet verdiği, Kurumca tespit edilen meslek mensuplarınca daha sonra düzenlenen raporlar da işleme konulmaz. 

(3) Meslek mensuplarının şirket hâlinde çalışması durumunda, düzenlenecek raporlardan doğacak cezai ve malî sorumluluk raporu düzenleyen meslek mensubuna aittir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik 

MADDE 14 – (1) 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigortalar Kurumu Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ile Yeminli Malî Müşavirlerce İşyeri Kayıtlarının İncelenmesinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik, 1/10/2008 tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür. 

Devamı
Open chat
Merhaba
Nasıl yardımcı olabilirim?